Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật chống tham nhũng

Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa Nghị định 59/2019 hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày 30/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như sau:

- Tại Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi, có 2 vị trí được ghi nhận thay đổi là

+ Mục IX: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất , quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất. (Bổ sung thêm phạm vi thẩm quyền về cho thuê đất, giao đất)

+ Mục X: Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm. (hiện hành vị trí này là Cấp giấy cho thuê đất, giao đất; quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm)

- Đối với công tác tổ chức đánh giá phòng, chống tham nhũng:

Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát, đánh giá tổng hợp kết quả đánh giá do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh gửi về (hiện tại chỉ thực hiện tổng hợp).

Nghị định 134/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2022.   

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

1. Sửa đổi điểm i khoản 1 Điều 1 như sau:

“i) Điều 94 về xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.”

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 21 như sau:

“3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đánh giá của ngành, cấp mình và gửi kết quả đánh giá để Thanh tra Chính phủ rà soát, đánh giá và tổng hợp.”

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 31 như sau:

“1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, báo cáo thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người đó áp dụng một trong các biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích quy định tại các Điều 32, 33 và 34 của Nghị định này hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.”

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 34 như sau:

“2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn.”

5. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 44 như sau:

“b) Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.”

6. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 45 như sau:

“d) Đề nghị người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.”

7. Sửa đổi khoản 1 Điều 48 như sau:

“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn.”

8. Sửa đổi Điều 52 như sau:

“Điều 52. Khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng

Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật.”

9. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 76 như sau:

“d) Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.”

10. Sửa đổi tiểu mục 1, Mục IX, Phần B Phụ lục Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như sau:

“ 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất.”

11. Sửa đổi tiểu mục 1, Mục X, Phần B Phụ lục Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như sau:

“ 1. Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, V.I (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 134/2021/ND-CP

Hanoi, December 30, 2021

 

DECREE

AMENDMENTS TO SOME ACTICLES OF GOVERNMENT’S DECREE NO. 59/2019/ND-CP DATED JULY 01, 2019 ELABORATING ON A NUMBER OF ARTICLES AND MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF THE LAW ON ANTI-CORRUPTION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization of Vietnam dated June 19, 2015; the Law on amendments to some articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Anti-Corruption of Vietnam dated November 20, 2018;

At the request of the Inspector-General of Vietnam;

The Government promulgates the Decree on amendments to some articles of the Government’s Decree No. 59/2019/ND-CP dated July 01,2019 elaborating on a number of articles and measures for implementation of the Law on anti-corruption of Vietnam.

Article 1. Amendments to some articles of the Government’s Decree No. 59/2019/ND-CP dated July 01, 2019 elaborating on a number of articles and measures for implementation of the Law on anti-corruption

1. Point i Clause 1 Article 1 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Clause 3 Article 21 is amended as follows:

“3.The Ministers, heads of ministerial agencies, the presidents of the People’s Committees shall be responsible to the Prime Minister for the results of assessment of their fields, levels and send the results to the Government Inspectorate for review, evaluation and summary.”

3. Clause 1 Article 31 is amended as follows:

 “1. The heads of agencies, organizations or units supervising, employing the office holder are authorized for the receiving and processing the notice, report on the conflict of interest. Within 05 working days from the day on which the notice, report is received, the heads of the agencies, organizations or units must decide to implement or request his/her supervisor to apply any of the solutions for the management of conflict of interest specified in Articles 32, 33 and 34 of this Decree or take actions as per law.

4. Clause 2 Article 34 is amended as follows:

“2. Within 05 days from the day on which the basis specified in Clause 1 of this Article is found, the heads of the agencies, organizations or units shall decide or require the supervisors of the office holders to cancel the assignment of the office holders.”

5. Point b Clause 2 Article 44 is amended as follows:

 “b) Cancel the decisions to suspend or temporarily reassign the office holders after the competent authorities conclude that they do not involve in the corruption.”

6. Point d Clause 1 Article 45 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Clause 1 Article 48 is amended as follows:

“1. If within 05 working days from the day on which competent agencies or organizations conclude that the office holders display no corrupted acts, the deciders shall cancel the decisions to suspend or temporarily reassign the office holders.”

8. Clause Article 52 is amended as follows:

“Article 52. Restoring legal rights and privileges of office holders after competent agencies or organizations conclude that they are not involved in corruption.”

“The suspended or temporarily reassigned individuals can return to their original positions after the competent agencies or organizations conclude that they are not involved in corruption or they have been apologized, publicly corrected and compensated for the unlawful manner in making the decision to suspend or temporarily reassign as per law.”

9. Point d Clause 2 Article 76 is amended as follows:

“d) Cases of fourth-degree corruption are those in which the offenders are sentenced with imprisonment from exceeding 15 years to 20 years, life imprisonment or death sentence.”

10. Small section 1, section IX, Part B Appendix on the list of positions subject to periodical reassignment is amended as follows:

“1. Persons whose tasks are licensing the land use rights, the land lease rights, the land allocation rights, land-attached asset ownership and use rights.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“1. Persons whose tasks are managing species on the precious and rare lists.

Article 2. Implementation provision

This Decree comes into force from February 15, 2022

Article 3. Implementation

The Ministers, Heads of the Ministerial-Level agencies, Heads of the governmental agencies, the Presidents of the People's Committees of provinces shall be responsible for the implementation of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF VIETNAM
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.676

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!