Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi 01/2008/TT-BKHCN cấp thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động

Số hiệu: 04/2009/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 27/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2009

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 01/2008/TT-BKHCN NGÀY 25/02/2008 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp như sau
:

1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN như sau:

“2. Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

a) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Hội đồng Kiểm tra”) trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra là Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ hoặc một Phó Cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền; thành viên của Hội đồng Kiểm tra bao gồm những người có kinh nghiệm và uy tín về chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp”.

2. Sửa đổi điểm a khoản 6 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN như sau:

“6. Đánh giá kết quả kiểm tra

a) Hội đồng Kiểm tra xét miễn kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định tại các điểm b và c khoản 1 Mục II của Thông tư này; chấm bài kiểm tra theo đáp án và thang điểm của đề bài. Kết quả xét miễn kiểm tra và kết quả chấm bài kiểm tra do Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra phê duyệt.

Kết quả xét miễn kiểm tra được thông báo cho người đăng ký không muộn hơn 30 ngày trước ngày kiểm tra. Những người không đạt tiêu chuẩn miễn kiểm tra đối với môn kiểm tra nào thì được làm bài kiểm tra môn đó ngay trong kỳ kiểm tra đã đăng ký, với điều kiện phải nộp phí theo quy định.”

3. Thay thế mẫu tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp tại Phụ lục I của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN bằng mẫu tờ khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- VPCP: Công báo; Website Chính phủ;
- Các đơn vị: KHSHTT, TTr, PC;
- Lưu: VT, SHTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

PHỤ LỤC I

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA
NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Cá nhân dưới đây đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)



Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

‚

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

MÔN KIỂM TRA

YÊU CẦU ĐƯỢC MIỄN KIỂM TRA

0 Pháp luật sở hữu công nghiệp

0

0 Giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

0

0 Giám định kiểu dáng công nghiệp

0

0 Giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

0

0 Giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác

0

ƒ

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

0 Tờ khai theo mẫu

0

0 Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học

0

0 Chuyên ngành kỹ thuật; khoa học vật lý, hóa học, sinh học

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

0 Chuyên ngành khác

0 Giấy xác nhận quá trình công tác (nếu người đăng ký có yêu cầu được miễn môn kiểm tra)

0

0 02 ảnh cỡ 3x4 cm

0

0 Chứng từ nộp phí, lệ phí

0

„

CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: ………. ngày … tháng … năm …….
Chữ ký, họ tên người đăng ký

Chú thích: Trong Tờ khai này, người đăng ký đánh dấu “x” vào ô vuông 0 nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No.: 04/2009/TT-BKHCN

Hanoi, March 27, 2009

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CIRCULAR NO. 01/2008/TT-BKHCN, OF FEBRUARY 25, 2008 GUIDING GRANT AND REVOCATION OF INDUSTRIAL PROPERTY ASSESSOR CARD AND CERTIFICATE OF ORGANIZATION ELIGIBLE TO OPERATE IN INDUSTRIAL PROPERTY ASSESSMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 28/2008/ND-CP, of March 14, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Government’s Decree No. 105/2006/ND-CP, of September 22, 2006 detailing and guiding implementation of a number of articles of Law on intellectual property regarding intellectual property right protection and intellectual property state management;

The Minister of Science and Technology amends and supplements the Circular No. 01/2008/TT-BKHCN, of February 25, 2008 guiding grant and revocation of industrial property assessor card and certificate of organization eligible to operate in industrial property assessment as follows:

1. To amend point a clause 2 section II of the Circular No. 01/2008/TT-BKHCN as follows:

“2. The council of examination on professional skills of industrial property assessment

a) The Minister of Science and Technology shall issue decision on establishment of Council of examination on professional skills of industrial property assessment (hereinafter referred to as “The examination council”) on the basis of proposal of Director of National Office of Intellectual Property. Chairperson of examination council is director of National Office of Intellectual Property or a deputy director authorized by director; members of examination council include persons with experiences and professional prestige in industrial property sector”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“6. Assessment of examination result

a) The examination council shall consider to exempt examination under standard specified in points b and c clause 1 section II of this Circular; score exam papers under answers and score frame of exam questions. The result of consideration for examination exemption and result of scoring exam papers shall be approved by the chairperson of Council.

The result of consideration for examination exemption shall be notified for each registrant not later than 30 days before the examination day. A person shall be allowed to do exam paper for subjects which he/her failed to meet standard to be exempted examination, in the registered examination term, and with a condition of paying compulsory charges as prescribed.”

3. To replace the Form of declaration of registration for participation in examination of industrial property assessment professional skills in Annex I of the Circular No. 01/2008/TT-BKHCN by Form of declaration in Annex I promulgated together with this Circular.

4. This Circular takes effect after 45 days from the day of signing.

In the course of implementation, any arising problems should be reported to the Ministry of Science and Technology for research and conformable adjustment.

 

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPUTY MINISTER
Nguyen Quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 sửa đổi Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.934

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.112.172