Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 832/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 832/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 94/TTr-CP ngày 03/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 801 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI TỈNH KONTUM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 832/QĐ-CTN ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. A Chanh, sinh năm 1954 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Chanh

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nam

2. Y Mi, sinh năm 1961 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Mi

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nữ

3. A Phước, sinh năm 1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Phước

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nam

4. Y Phong, sinh năm 1990 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Phong

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nữ

5. A Phiên, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Phiên

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nam

6. A Thú, sinh năm 1968 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thú

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nam

7. Y Thim, sinh năm 1977 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thim

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nữ

8. Y Tháp, sinh năm 1991 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Tháp

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nữ

9. A Thống, sinh năm 1996 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thống

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nam

10. A Theo, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Theo

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nam

11. A Anh, sinh năm 1957 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Anh

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nam

12. Y Thê, sinh năm 1962 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thê

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

13. Y Thâng, sinh năm 1988 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thâng

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

14. Y Thưn, sinh năm 1991 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thưn

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

15. A Lỏa, sinh năm 1980 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Lỏa

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

16. Y Nhiệm, sinh năm 1978 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Nhiệm

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

17. A Hại, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hại

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

18. A Hớ, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hớ

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

19. A Rim, sinh năm 1955 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Rim

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

20. Y Đoang, sinh năm 1965 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Đoang

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

21. A Máy, sinh năm 1988 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Máy

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

22. Y Má, sinh năm 1990 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Má

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

23. Y Minh, sinh năm 1996 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Minh

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

24. A Thươn, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thươn

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

25. Y Mến, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Mến

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

26. Y Giờ, sinh năm 1960 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Giờ

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

27. A Beo, sinh năm 1991 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Beo

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

28. A Hong, sinh năm 1979 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hong

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

29. Y Phăm, sinh năm 1982 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Phăm

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

30. A Trực, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Trực

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

31. A Mia, sinh năm 1981 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Mia

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

32. A Thu, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thu

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

33. Y Hốt, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hốt

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

34. Y Háo, sinh năm 1983 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Háo

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

35. A Hiếu, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hiếu

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

36. A Thó, sinh năm 1983 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thó

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

37. Y Đom, sinh năm 1956 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Đom

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

38. A Hoạt, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hoạt

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

39. A Hon, sinh năm 1979 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hon

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

40. A Vi, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Vi

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

41. Y Har, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Har

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

42. A Hè, sinh năm 1978 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hè

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

43. A Hiến, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hiến

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

44. Y Che, sinh năm 1932 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Che

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

45. Y Thương, sinh năm 1972 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thương

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

46. Y Thoan, sinh năm 1990 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thoan

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

47. A Thiên, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thiên

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

48. A Thị, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thị

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

49. A Thứng, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thứng

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

50. Y Hứa, sinh năm 1974 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hứa

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

51. Đỗ Huy Hoàng, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Đỗ Huy Hoàng

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

52. Y Bảng, sinh năm 1981 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Bảng

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

53. Y Nga, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Nga

Hiện trú tại: xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

54. Thao To, sinh năm 1965 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Thao To

Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

55. Thao Thuôm, sinh năm 1990 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Thao Thuôm

Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

56. Thao Đai, sinh năm 2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Thao Đai

Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

57. Y Ngang, sinh tháng 3/2004 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngang

Hiện trú tại: Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

58. Y Đạt, sinh năm 1930 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Đạt

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

59. Y Nghéo, sinh năm 1950 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Nghéo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

60. Y Thái, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thái

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

61. A Thiên, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thiên

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

62. A Đẻo, sinh năm 1930 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Đẻo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

63. A Chánh, sinh năm 1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chánh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

64. Y Dai, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Dai

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

65. A Vinh, sinh năm 1977 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vinh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

66. A Nhéc, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Nhéc

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

67. A Huy, sinh năm 1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Huy

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

68. A Diên, sinh năm 1980 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Diên

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

69. Y Chăm, sinh năm 1956 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Chăm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

70. A Diệt, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Diệt

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

71. Y Dọt, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Dọt

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

72. Y Mục, sinh năm 1963 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Mục

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

73. A Hào, sinh năm 1988 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hào

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

74. Y Hảo, sinh năm 1994 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hảo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

75. Y Kiến, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Kiến

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

76. Y Thoan, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thoan

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

77. Y Ngọp, sinh năm 1960 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Ngọp

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

78. Y Núc, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Núc

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

79. A Trột, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Trột

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

80. A Húy, sinh năm 1988 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Húy

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

81. Y Dẻo, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Dẻo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

82. A Hỏi, sinh năm 1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hỏi

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

83. A Hải, sinh năm 1984 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hải

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

84. Y Vả, sinh năm 1954 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Vả

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

85. A Nhăng, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhăng

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

86. Y Nhoang, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhoang

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

87. Y Nhu, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhu

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

88. A Nhạt, sinh năm 1971 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Nhạt

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

89. A Nhao, sinh năm 1979 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Nhao

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

90. Y Ban, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ban

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

91. A Bun, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bun

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

92. A Hứa, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hứa

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

93. A Hổ, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hổ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

94. Y Lải, sinh năm 1982 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Lải

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

95. Y Hỉ, sinh năm 1983 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hỉ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

96. A Bình, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bình

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

97. Y Ming, sinh năm 1979 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Ming

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

98. Y Mạc, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mạc

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

99. Y Hời, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hời

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

100. Y Hiêng, sinh năm 2004 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hiêng

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

101. Y Tênh, sinh năm 1965 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tênh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

102. Y Doai, sinh năm 1959 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Doai

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

103. Y Huấn, sinh năm 1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Huấn

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

104. A Rươn, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Rươn

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

105. A Vẩn, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vẩn

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

106. A Diệt, sinh năm 1981 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Diệt

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

107. Y Thế, sinh năm 1984 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thế

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

108. Un Ngọc Duy, sinh năm 2003 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Un Ngọc Duy

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

109. A Đêm, sinh năm 1930 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Đêm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

110. Y Đinh, sinh năm 1940 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Đinh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

111. A Thơm, sinh năm 1971 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thơm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

112. Y May, sinh năm 1971 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y May

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

113. Y Tăm, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tăm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

114. Y Tú, sinh năm 2003 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tú

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

115. A Chưng, sinh năm 1971 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Chưng

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

116. Y Dố, sinh năm 1975 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Dố

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

117. A Ních, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ních

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

118. Y Neo, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Neo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

119. A Nôi, sinh năm 1972 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nôi

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

120. Y Hương, sinh năm 1974 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hương

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

121. A Thu, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thu

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

122. A Chỉ, sinh năm 1981 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chỉ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

123. Y Lệ, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lệ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

124. A Nhan, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhan

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

125. A Đỏ, sinh năm 1977 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Đỏ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

126. Y Chêm, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chêm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

127. Y Xinh, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xinh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

128. A Cheng, sinh năm 1973 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Cheng

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

129. Y Chui, sinh năm 1969 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Chui

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

130. A Thành, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thành

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

131. Y Thiếp, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thiếp

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

132. A Dừa, sinh năm 1968 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Dừa

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

133. Y Mánh, sinh năm 1968 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Mánh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

134. A Huân, sinh năm 1986 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Huân

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

135. A Toàn, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Toàn

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

136. Y Tý, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tý

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

137. Y Tới, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tới

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

138. A Vị, sinh năm 1930 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Vị

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

139. Y Dược, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Dược

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

140. A Nghiêm, sinh năm 1952 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Nghiêm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

141. Y Mai, sinh năm 1955 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Mai

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

142. Y Thôn, sinh ngày 06/4/1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thôn

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

143. A Thẹ, sinh ngày 15/6/1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thẹ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

144. A Thự, sinh ngày 13/10/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thự

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

145. A Chữ, sinh năm 1971 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chữ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

146. Y Giang, sinh năm 1977 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Giang

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

147. Y Hơn, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hơn

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

148. Y Hè, sinh năm 1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hè

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

149. A Chiên, sinh năm 1975 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Chiên

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

150. Y Dội, sinh năm 1975 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Dội

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

151. A Liềng, sinh ngày 26/6/1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Liềng

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

152. A Báo, sinh năm 1926 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Báo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

153. Y Béo, sinh năm 1930 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Béo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

154. Y Lẹt, sinh năm 1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lẹt

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

155. A Lảo, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Lảo

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

156. A Hội, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hội

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

157. Y Cơm, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cơm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

158. A Thương, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thương

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

159. Y Thắm, sinh năm 2003 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thắm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

160. A Thọ, sinh năm 1976 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thọ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

161. Y Dinh, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Dinh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

162. A Thủy, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thủy

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

163. Y Thịnh, sinh năm 2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thịnh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

164. A Chia, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chia

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

165. Y Nhé, sinh năm 1979 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhé

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

166. A Niên, sinh năm 1996 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Niên

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

167. A Nang, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Nang

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

168. A Tọ, sinh năm 1957 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Tọ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

169. Y Ngó, sinh năm 1950 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Ngó

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

170. A Gian, sinh ngày 25/7/1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Gian

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

171. A Giữ, sinh ngày 27/6/1990 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Giữ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

172. Y Hẻm, sinh ngày 30/12/1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hẻm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

173. A Lương, sinh tháng 4/1973 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Lương

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

174. Y Dơn, sinh năm 1971 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Dơn

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

175. Y Cầm, sinh năm 2004 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cầm

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

176. A Cha, sinh năm 1968 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Cha

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

177. Y Dăng, sinh năm 1968 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Dăng

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

178. Y Thíp, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thíp

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

179. A Thao, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thao

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

180. A Vanh, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Vanh

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

181. Y Hại, sinh năm 1981 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hại

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

182. A Hành, sinh năm 1979 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hành

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

183. A Nam, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nam

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

184. Y Châu, sinh năm 1980 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Châu

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

185. A Sĩ, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Sĩ

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

186. A Sông, sinh năm 2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Sông

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

187. Y Điều, sinh năm 1930 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Điều

Hiện trú tại: Măng Rao, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

188. A Hâu, sinh năm 1951 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hâu

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

189. Y Nui, sinh năm 1951 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Măng

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

190. A Nhang, sinh năm 1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Nhang

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

191. Y Heng, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam:Y Heng

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

192. Y Vép, sinh năm 1956 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Vép

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

193. Y Cháp, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Cháp

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

194. Y Bôn, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Bôn

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

195. A Đôn, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Đôn

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

196. Y Dơi, sinh năm 1978 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Dơi

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

197. A Dỏn, sinh năm 1971 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Dỏn

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

198. A Méc, sinh năm 1979 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Méc

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

199. A Phốt, sinh năm 1977 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Phốt

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

200. A Gẩy, sinh năm 1983 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Gẩy

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

201. A Bình, sinh năm 1960 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Bình

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

202. A Thong, sinh năm 1978 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thong

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

203. A Phang, sinh năm 1982 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Phang

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

204. A Thỏl, sinh năm 1972 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thỏl

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

205. Y Lổ, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Lổ

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

206. Y Lang, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Lang

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

207. Y Voảng, sinh năm 1957 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Voảng

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

208. A Nhông, sinh năm 1989 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Nhông

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

209. Y Mi, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Mi

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

210. Y Hàng, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hàng

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

211. Y Dềnh, sinh năm 1981 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Dềnh

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

212. A Hung, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hung

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

213. A Kinh, sinh năm 1979 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Kinh

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

214. A Kiên, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Kiên

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nam

215. Y Niêm, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Niêm

Hiện trú tại: Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

216. Xiêng Var Bứi, sinh ngày 15/3/1972 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Bứi

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

217. Y Bênh, sinh năm 1971 tại Quảng Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Bênh

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

218. Xiêng Var Lý, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Lý

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

219. Y Lệ, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lệ

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

220. Y Vi Lon, sinh năm 1963 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Vi Lon

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

221. Y Xuân, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xuân

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

222. Xiêng Var Liêm, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Liêm

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

223. Xiêng Var Xiêm, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Xiêm

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

224. Chư Rum Pheng, sinh năm 1960 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Pheng

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

225. Y Nội, sinh năm 1976 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Nội

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

226. Chư Rum Môn, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Môn

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

227. Chư Rum Hêu, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Hêu

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

228. Chư Rum Hê, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Hê

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

229. Y Lây, sinh năm 1980 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Lây

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

230. Y Diệp, sinh năm 1934 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Diệp

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

231. Xiêng Var Toàn, sinh năm 1978 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Toàn

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

232. Xiêng Var Xiên, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Xiên

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

233. Y Xin, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Xin

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

234. Y Xanh, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Xanh

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

235. Xiêng Var Ching, sinh năm 1977 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Ching

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

236. Y Lệ Hiêng, sinh ngày 10/3/1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Lệ Hiêng

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

237. Y Or, sinh năm 1972 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Or

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

238. Chư Rum Hết, sinh năm 1988 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Hết

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

239. Y Hói, sinh năm 1989 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hói

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

240. Y Hơ, sinh năm 1991 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hơ

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

241. Y Hắt, sinh năm 1993 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hắt

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

242. Chư Rum Hí, sinh năm 1996 tại Việt Nam

Hiện trú tại: Chư Rum Hí

Hiện trú tại: Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

243. Y Hiệp, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hiệp

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

244. Xiêng Lăng Long, sinh ngày 17/6/2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Long

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

245. Kring Tưi, sinh năm 1978 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Kring Tưi

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

246. Kring Xá, sinh ngày 22/8/2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Kring Xá

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

247. Y Yếu, sinh năm 1963 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Yếu

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

248. Y Hiệt, sinh năm 1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hiệt

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

249. A Hệp, sinh năm 1989 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hệp

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

250. Y Vấy, sinh năm 1950 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vấy

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

251. Xiêng Var Đào, sinh năm 1991 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Đào

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

252. Y Đại, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Đại

Hiện trú tại: xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

253. Y Thơm, sinh năm 1963 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thơm

Hiện trú tại: Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei

Giới tính: Nữ

254. Blong Bước, sinh năm 1974 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Bước

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

255. Y La, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y La

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

256. Y Nang, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nang

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

257. Blong Nhom, sinh năm 2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Nhom

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

258. Blong Vui, sinh năm 1967 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Vui

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

259. Y Biêng, sinh năm 1968 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Biêng

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

260. Blong Lươn, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Lươn

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

261. Blong Lớp, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Lớp

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

262. Blong Lệ, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam : Blong Lệ

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

63. Y Luân, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Luân

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

264. Blong Lăng, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Lăng

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

265. Brol Bới, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Bới

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

266. Y Bơn, sinh năm 1981 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bơn

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

267. Brol Tin, sinh năm 2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Tin

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

268. Brol Tức, sinh năm 2003 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Tức

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam269. Kring Phiết, sinh năm 1960 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Kring Phiết

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

270. Y Vó, sinh năm 1962 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vó

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

271. Y Tìm, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tìm

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

272. Y Tọa, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tọa

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

273. Kring To, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y To

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

274. Y Te, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Te

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

275. Bloong Bay, sinh năm 1957 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Bay

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

276. Y Dõ, sinh năm 1962 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Dõ

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

277. Y Thoa, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thoa

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

278. Bloong Dũng, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Dũng

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

279. Y Thơn, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thơn

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

280. Brol Tâm, sinh ngày 04/8/1979 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Tâm

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

281. Y Biết, sinh năm 1981 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Biết

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

282. Y Nhi, sinh ngày 19/01/2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhi

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

283. Brol Bom, sinh năm 1959 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Bom

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

284. Y Ốc, sinh năm 1960 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ốc

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

285. Brol Mùng, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Mùng

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

286. Brol Man, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Man

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

287. Bloong Nuôi, sinh năm 1957 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Nuôi

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

288. Y Bắc, sinh năm 1957 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bắc

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ289. Y Thon, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thon

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ290. Y Thơm, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thơm

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

291. Bloong Thúc, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Thúc

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

292. Y Lem, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lem

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

293. Bloong Thiên, sinh năm 1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Thiên

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

294. Y Nghêu, sinh năm 1950 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nghêu

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

295. Brol Nghỏi, sinh năm 1954 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Nghỏi

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

296. Y Ngói, sinh năm 1958 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngói

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

297. Y Tin, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tin

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

298. Brol Toàn, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Toàn

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

299. Y Tanh, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tanh

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

300. Y Cam, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cam

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ301. Y Nghéo, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nghéo

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

302. Brol Nhinh, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Nhinh

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

303. Brol Thách, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Thách

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

304. Brol Thâm, sinh năm 1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Thâm

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

305. Brol Thá, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Thá

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam306. Brol Ngăm, sinh năm 1966 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Ngăm

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

307. Y Vem, sinh năm 1974 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vem

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

308. Y Loan, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Loan

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

309. Brol Lơn, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Lơn

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

310. Y Nooc, sinh năm 1967 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nooc

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

311. Y Choan, sinh năm 1993 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Choan

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

312. Brol Đăm, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Brol Đam

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

313. Brol Đoc, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Brol Đoc

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

314. Y Xân, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Xân

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

315. Blong Bức, sinh năm 1979 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Bức

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

316. Blong Nhơi, sinh năm 1974 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Nhơi

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

317. Y Đêm, sinh năm 1996 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Đêm

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

318. Y Ban, sinh năm 1966 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ban

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

319. Y Chên, sinh năm 1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Chên

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

320. A Xanh, sinh năm 1993 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Xanh

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

321. A Xa, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Xa

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

322. Y Xạc, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Xạc

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

323. Y Biềng, sinh năm 1942 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Biềng

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

324. A Vênh, sinh năm 1960 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vênh

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

325. Y Nghiêu, sinh năm 1945 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nghiêu

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

326. Y Tăng, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tăng

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

327. Y Ham, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ham

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

328. Y Lướt, sinh năm 1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lướt

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

329. Brol Bun, sinh năm 1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Bun

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

330. Brol Hương, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Hương

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

331. Y The, sinh năm 1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y The

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

332. Bloong Tha, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Tha

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

333. Y Bal, sinh năm 1972 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bal

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

334. Y Chen, sinh năm 1991 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Chen

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

335. Brol Hiệp, sinh năm 1982 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Hiệp

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

336. Y Bim, sinh năm 1983 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Bim

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

337. Y Pôn, sinh năm 2004 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Pôn

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

338. Y Ngấc, sinh năm 1949 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngấc

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

339. Y Đình, sinh năm 1988 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Đình

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

340. Xiêng Lăng Bương, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Bương

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

341. Xiêng Lăng Gãy, sinh năm 1981 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Gãy

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

342. Y Nghiêm, sinh năm 1938 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nghiêm

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

343. Y Vĩ, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vĩ

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

344. Y Tuyết, sinh ngày 06/11/1996 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Tuyết

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

345. A Tuyến, sinh ngày 19/10/2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Tuyến

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

346. Xiêng Lăng Lan, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Lan

Hiện trú tại: Đăk Răng, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

347. Brol Biêm, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Biêm

Hiện trú tại: Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

348. Y Ngát, sinh năm 1930 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngát

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

349. A Nhiu, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhiu

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

350. Y Bạc, sinh năm 1966 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bạc

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

351. Y Phon, sinh năm 1988 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Phon

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

352. A Dông, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Dông

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

353. A Dốc, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Dốc

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

354. A Nhíp, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhíp

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

355. A Hậu, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hậu

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

356. Y Xơm, sinh năm 1980 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Xơm

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

357. Y Úa, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Úa

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

358. A Đức, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Đức

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

359. A Ui, sinh năm 1979 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ui

Hiện trú tại: Đăk Ba, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

360. Bloong Biêng, sinh năm 1963 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Biêng

Hiện trú tại: Đăk Hú, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

361. Y Béc, sinh năm 1964 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Béc

Hiện trú tại: Đăk Hú, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

362. Y Thủy, sinh ngày 06/6/1988 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thủy

Hiện trú tại: Đăk Hú, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

363. Bloong Thái, sinh ngày 02/01/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Thái

Hiện trú tại: Đăk Hú, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

364. Y Thiết, sinh ngày 04/4/1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thiết

Hiện trú tại: Đăk Hú, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

365. Y Thạc, sinh ngày 30/4/1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thạc

Hiện trú tại: Đăk Hú, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

366. Bloong Thiếu, sinh ngày 02/02/1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Thiếu

Hiện trú tại: Đăk Hú, Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

367. Bloong Thưởng, sinh ngày 13/9/2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Thưởng

Hiện trú tại: Đăk Hú, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

368. Bloong Vong, sinh năm 1930 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Vong

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

369. A Biều, sinh năm 1984 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Biều

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

370. A Dẻ, sinh năm 1924 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Dẻ

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

371. Y Liên, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Liên

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

372. A Tùng, sinh ngày 21/01/1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Tùng

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

373. A Khan, sinh ngày 13/3/2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Khan

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

374. A Boong, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Boong

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

375. A Hệ, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hệ

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

376. A Hơi, sinh ngày 05/4/1984 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hơi

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

377. Y Lái, sinh năm 1930 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lái

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

378. A Xương, sinh ngày 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Xương

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

379. Y Tan, sinh năm 1932 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tan

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

380. A Diên, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Diên

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

381. Y Bột, sinh năm 1974 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bột

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

382. Xiêng Lăng Thước, sinh ngày 21/3/1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăn Thước

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

383. Y Moan, sinh năm 1920 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Moan

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

384. Y Hà, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hà

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

385. A Hơm, sinh năm 1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hơm

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

386. Y Manh, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Manh

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

387. Y Nghé, sinh năm 1934 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nghé

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

388. A Hom, sinh năm 1984 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hom

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

389. A Bu, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bu

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

390. Y Bấu, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bấu

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

391. Y Đắp, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Đắp

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

392. A Trung, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Trung

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

393. Y Ngoáp, sinh năm 1938 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngoáp

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

394. Brol Hôm, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Hôm

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

395. Y Mốt, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mốt

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

396. Brol Thành, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Brol Thành

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

397. Y Đào, sinh ngày 12/12/2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Đào

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

398. Y Bao, sinh năm 1982 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bao

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

399. Y Bem, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bem

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

400. A Nhim, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhim

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

401. Y Che, sinh năm 1977 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Che

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

402. Y Hường, sinh năm 1974 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hường

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

403. A Ben, sinh năm 1984 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ben

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

404. Y Bi, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bi

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

405. Y Niềng, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Niềng

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

406. A Bút, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bút

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

407. Y Than, sinh ngày 04/02/2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Than

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

408. Chư Rum Non, sinh ngày 12/4/1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Non

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

409. Xiêng Lăng Họ, sinh ngày 20/9/1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Họ

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

410. Y Ngắc, sinh năm 1929 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngắc

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

411. A Vứ, sinh năm 1930 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Vứ

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

412. Y Hợp, sinh ngày 05/5/1984 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hợp

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

413. Y Míp, sinh năm 1979 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Míp

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

414. Y Nheo, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nheo

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

415. A Lắc, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Lắc

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

416. A Lươm, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Lươm

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

417. A Beng, sinh năm 1982 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Beng

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

418. Y Hành, sinh năm 1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hành

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

419. Chư Rum Hưng, sinh năm 1971 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Hưng

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

420. Y Chê, sinh năm 1977 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chê

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

421. Chư Rum Hinh, sinh ngày 01/01/1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Hinh

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

422. Y Huyền, sinh ngày 11/4/2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Huyền

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

423. Y Bích, sinh năm 1930 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bích

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

424. Y Loan, sinh năm 1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Loan

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

425. Y Tăng, sinh ngày 21/3/2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tăng

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

426. Chư Rưm Nhoi, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rưm Nhoi

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

427. A Buôn, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Buôn

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

428. Blong Bơn, sinh năm 1943 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Blong Bơn

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

429. Y Mứ, sinh năm 1944 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mứ

Hiện trú tại: xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

430. Xiêng Đào, sinh năm 1961 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Đào

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

431. Y Bé, sinh tháng 3/1964 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bé

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

432. Y Len, sinh ngày 20/12/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Len

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

433. Y Lon, sinh ngày 01/01/1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lon

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

434. Y Lét, sinh ngày 12/11/1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lét

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

435. A Bưởi, sinh năm 1956 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bưởi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

436. Y Nơi, sinh năm 1954 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nơi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

437. Y Loam, sinh ngày 25/8/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Loam

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

438. A Lia, sinh tháng 8/1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Lia

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

439. Xiêng Var Bức, sinh năm 1958 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Bức

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

440. Y Bẻo, sinh năm 1960 tại Kom Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bẻo

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

441. A Xú, sinh ngày 08/10/1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Xú

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

442. A Xái, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Xái

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

443. A Hiệp, sinh ngày 10/9/1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hiệp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

444. Xiêng Var Nhâu, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhâu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

445. Y Búi, sinh năm 1979 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Búi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

446. Y Hỏi, sinh ngày 02/01/1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hỏi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

447. Y Chái, sinh ngày 20/9/1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chái

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

448. Y Um, sinh ngày 10/10/2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Um

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

449. Xiêng Var Xông, sinh ngày 03/3/2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Var Xông

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

450. A Min, sinh năm 1965 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Min

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

451. Y Chớt, sinh năm 1967 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chớt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

452. A Thăm, sinh tháng 4/1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thăm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

453. Y The, sinh tháng 6/2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y The

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

454. A Hiếu, sinh ngày 15/3/1982 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hiếu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

455. Y Hem, sinh ngày 20/6/1982 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hem

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

456. A Nhôông, sinh năm 1938 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhôông

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

457. Y Nhớ, sinh năm 1947 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhớ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

458. A Bíp, sinh năm 1952 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bíp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

459. Y Lâu, sinh năm 1954 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lâu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

460. A Tam, sinh năm 1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Tam

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

461. Y Đệ, sinh năm 1989 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Đệ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

462. A Tun, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Tun

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

463. Chư Rum Vụ, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Vụ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

464. Y Bẩy, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bẩy

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

465. Y Thủy, sinh tháng 02/1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thủy

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

466. Y Thảo, sinh ngày 19/9/1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thảo

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

467. Chư Rum Tần, sinh ngày 09/5/2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Tần

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

468. A Kúc, sinh năm 1960 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Kúc

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

469. Y Cẩu, sinh năm 1963 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cẩu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

470. Y Ý, sinh năm 1988 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ý

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

471. A Hào, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hào

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

472. Y Hươm, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hươm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

473. A Ung, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ung

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

474. Y Phận, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Hiện trú tại: Y Phận

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

475. A Miêu, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Miêu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

476. A Bắc, sinh năm 1967 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bắc

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

477. Y Yên, sinh năm 1968 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Yên

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

478. Y Quân, sinh ngày 20/12/1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Quân

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

479. A Quê, sinh ngày 08/7/1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Quê

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

480. Y Quyền, sinh ngày 28/02/1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Quyền

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

481. A Quyn, sinh ngày 21/3/1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Quyn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

482. Kring Mâng, sinh năm 1942 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Kring Mâng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

483. Y Vêm, sinh năm 1949 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vêm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

484. A Nháo, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nháo

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

485. A Chưng, sinh năm 1966 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chưng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

486. Y Cơm, sinh năm 1965 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cơm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

487. A Xu, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Xu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

488. Y Xim, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xim

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

489. Y Mến, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mến

Hiện trú tại: Đăk Ba, Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

490. Y Vĩ, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vĩ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

491. A Vít, sinh năm 1934 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vít

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

492. Y Mười, sinh năm 1949 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mười

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

493. A Trôi, sinh năm 1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Trôi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

494. Y Trăng, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Trăng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

495. A Kim, sinh năm 1962 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Kim

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

496. Y Chép, sinh năm 1967 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chép

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

497. A Ươm, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ươm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

498. Y Đất, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Đất

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

499. Y Nang, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nang

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

500. Y Niêm, sinh năm 1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Niêm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

501. Y Vui, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vui

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

502. A Nhưng, sinh năm 1920 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhưng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

503. Y Viêr, sinh năm 1921 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Viêr

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

504. A Bi, sinh năm 1977 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

505. Y Nhuốp, sinh năm 1981 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhuốp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

506. A Xung, sinh ngày 29/5/2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Xung

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

507. Y Náy, sinh năm 1953 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Náy

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

508. Y Ét, sinh ngày 15/3/1988 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ét

Hiện trú tại: Đăk Ba, Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

509. Y Bét, sinh tháng 11/1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bét

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

510. Y Ban, sinh tháng 4/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ban

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

511. A Bươn, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bươn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

512. Y Thương, sinh năm 1984 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thương

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

513. Y Chơn, sinh ngày 25/7/2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chơn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

514. Chư Rum Nhửa, sinh năm 1954 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Nhửa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

515. Y Bỏi, sinh năm 1963 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bỏi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

516. Chư Rum Nắp, sinh ngày 04/6/1988 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Nắp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

517. Chư Rum Núi, sinh ngày 20/8/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Chư Rum Núi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

518. Y Nan, sinh ngày 09/10/1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nan

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

519. Y Nam, sinh 07/10/1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nam

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

520. A Banh, sinh năm 1968 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Banh

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

521. Y Biết, sinh năm 1968 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Biết

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

522. Y Lạc, sinh ngày 06/11/1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lạc

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

523. A Lam, sinh ngày 16/11/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Lam

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

524. Y Loa, sinh ngày 30/8/1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Loa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

525. A Nhanh, sinh năm 1960 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhanh

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

526. Y Cởi, sinh năm 1965 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cởi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

527. A Nừ, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nừ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

528. A Nũn, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nũn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

529. A Nừa, sinh năm 1993 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Nừa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

530. A Thuần, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thuần

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

531. A Kum, sinh năm 1960 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Kum

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

532. Y Cõi, sinh năm 1961 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cõi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

533. Y Xam, sinh ngày 26/6/1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xam

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

534. Y Xâm, sinh ngày 10/01/1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xâm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

535. Y Xay, sinh ngày 20/12/1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xay

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

536. A Bước, sinh năm 1968 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bước

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

537. Y Lin, sinh năm 1972 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lin

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

538. Y Boa, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Boa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

539. Y Boang, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Boa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

540. Y Bờ, sinh năm 1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bờ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

541. Y Lây, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bờ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

542. A Lếu, sinh năm 1962 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Lếu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

543. Y Kết, sinh năm 1962 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Kết

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

544. A Vất, sinh ngày 08/8/1988 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vất

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

545. Y Vắt, sinh ngày 27/7/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vắt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

546. A Vơi, sinh ngày 02/6/1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vơi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

547. Bloong Kiu, sinh năm 1963 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Kiu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

548. Y Nhắc, sinh năm 1965 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhắc

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

549. Bloong Men, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Men

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

550. Y Mẹc, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mẹc

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

551. Bloong Mát, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Mát

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

552. Bloong Mao, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Mao

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

553. Bloong Tiếng, sinh ngày 24/7/1986 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Bloong Tiếng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

554. A Bàn, sinh năm 1964 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bàn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

555. Y Ngói, sinh năm 1969 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngói

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

556. A Vành, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vành

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

557. Y Vi, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

558. Y Sừa, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Sừa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

559. Y Sèm, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Sèm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

560. Bloong Ngư, sinh năm 1938 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Ngư

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

561. Y Nhót, sinh năm 1939 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhót

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

562. A Mây, sinh năm 1955 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Mây

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

563. Y Bưa, sinh năm 1960 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bưa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

564. A Sao, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Sao

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

565. Y Xuân, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xuân

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

566. A Xuông, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Xuông

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

567. A Đường, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Đường

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

568. A Ngớt, sinh năm 1930 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ngớt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

569. Y Ngal, sinh năm 1932 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngal

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

570. A Nhớt, sinh năm 1970 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Nhớt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

571. Y Bằm, sinh năm 1971 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bằm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

572. A Thăng, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thăng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

573. Y Tha, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tha

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

574. Y Thun, sinh năm 2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thun

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

575. A Vơn, sinh năm 1926 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Vơn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

576. Y Ngay, sinh năm 1928 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Ngay

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

577. A Bôm, sinh năm 1963 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bôm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

578. Y Bái, sinh năm 1963 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bái

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

579. A Giàu, sinh ngày 09/8/1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Giàu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

580. Y Uy, sinh ngày 01/01/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Uy

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

581. A Đinh, sinh ngày 01/01/1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Đinh

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

582. Y Kiên, sinh ngày 02/10/1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Kiên

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

583. A Chức, sinh năm 1957 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chức

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

584. Y Bướp, sinh năm 1958 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bướp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

585. Y Miên, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Miên

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

586. Y Mây, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mây

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

587. Y Mi, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

588. A Bơi, sinh năm 1970 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bơi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

589. Y Bơi, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bơi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

590. Y Lấy, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lấy

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

591. Y Liềm, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Liềm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

592. Y Phương, sinh năm 2003 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Phương

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

593. A Cốt, sinh năm 1930 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Cốt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

594. Y Mái, sinh năm 1932 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mái

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

595. A Koải, sinh năm 1958 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Koải

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

596. Y Chảy, sinh năm 1958 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chảy

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

597. A Hát, sinh ngày 12/8/1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hát

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

598. A Hót, sinh ngày 05/9/1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hót

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

599. Y Hớt, sinh ngày 18/11/1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hớt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

600. A Hồng, sinh ngày 05/8/1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hồng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

601. A Kỳ, sinh năm 1950 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Kỳ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

602. Y Bay, sinh năm 1953 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bay

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

603. Y Chúa, sinh năm 1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chúa

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

604. Y Chọn, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chọn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

605. A Chuôn, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chuôn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

606. Y Chanh, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chanh

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

607. A Bùn, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Bùn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

608. Y Buông, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Buông

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

609. Y Nhèm, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Nhèm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

610. Y Vải, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Vải

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

611. A Vần, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vần

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

612. Y Viến, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Viến

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

613. A Hàng, sinh năm 1971 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hàng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

614. Y Bía, sinh năm 1971 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bía

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

615. Y Sư, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Sư

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

616. A Thơm, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thơm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

617. Y Xiu, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xiu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

618. A Kỳ, sinh năm 1957 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Kỳ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

619. Y Chùng, sinh năm 1959 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chùng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

620. Y Hèo, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hèo

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

621. A Hố, sinh năm 1993 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hố

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

622. Y Hội, sinh năm 1995 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hội

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

623. A Hồ, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Hồ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

624. Y Hen, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hen

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

625. A Kei, sinh năm 1962 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Kei

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

626. Y Ngoi, sinh năm 1963 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngoi

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

627. Y Kẻ, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Kẻ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

628. Y Xắt, sinh năm 1992 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xắt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

629. Y Xanh, sinh năm 1977 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Xanh

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

630. Y Xíu, sinh ngày 23/11/2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Xíu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

631. Xiêng Var Hiệp, sinh ngày 15/3/1986 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hiệp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

632. Y Ấp, sinh năm 1976 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ấp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

633. Y Xoác, sinh ngày 18/6/1983 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Xoác

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

634. Y Hái, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hái

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

635. A Trường, sinh ngày 26/9/1981 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Trường

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

636. Y In, sinh năm 1970 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y In

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

637. Y Xắp, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Xắp

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

638. Y É, sinh năm 1981 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y É

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

639. Y Tớt, sinh năm 1934 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tớt

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

640. Y Hen, sinh năm 1978 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Hen

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

641. A Báo, sinh ngày 21/11/1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Báo

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

642. Y Thảo, sinh ngày 22/12/2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thảo

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

643. Y Bứ, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bứ

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

644. Xiêng Lăng Túc, sinh ngày 05/02/2004 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Xiêng Lăng Túc

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

645. Y Văng, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Văng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

646. A Toán, sinh ngày 12/7/1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Toán

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

647. Y Mim, sinh ngày 12/02/1982 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mim

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

648. Y Khan, sinh ngày 19/12/2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Khan

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

649. Bloong Khao, sinh ngày 30/5/2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Bloong Khao

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

650. Bloong Tiếng, sinh ngày 24/7/1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Bloong Tiếng

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nam

651. Y Lom, sinh ngày 20/10/1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lom

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

652. Y Tăn, sinh ngày 01/4/1985 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Tăn

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

653. Y Ton, sinh năm 1935 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ton

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

654. Y Mầu, sinh ngày 10/5/1983 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mầu

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

655. Un Thi Thắm, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Un Thị Thắm

Hiện trú tại: Đăk Ba, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi

Giới tính: Nữ

656. A Thông, sinh năm 1973 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thông

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

657. Y Pá, sinh năm 1973 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Pá

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

658. Y Thầu, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thầu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

659. A Thư, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thư

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

660. A Áo, sinh năm 1956 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Áo

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

661. Y Ngà, sinh năm 1958 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Ngà

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

662. A Hột, sinh năm 1988 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hột

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

663. Y Hồng, sinh năm 1994 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hồng

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

664. Y Hú, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hú

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

665. A Húi, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Húi

Hiện trú tại: Đắc Nhoong, Đắkglei

Giới tính: Nam

666. Y Vạt, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Vạt

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

667. A Nghỉ, sinh năm 1971 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Nghỉ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

668. Y Nghi, sinh năm 1971 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Nghi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

669. A Thảo, sinh năm 1990 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thảo

Hiện trú tại: Đắc Nhoong, Đắkglei

Giới tính: Nam

670. A Thật, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thật

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

671. A Tai, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Tai

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

672. Y Thunh, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thunh

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

673. A Vinh, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Vinh

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

674. A - Yên, sinh năm 1973 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A - Yên

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

675. Y Bo, sinh năm 1974 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Bo

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

676. A Ớt, sinh năm 1996 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ớt

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

677. A Ban, sinh năm 1998 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ban

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

678. A Biểu, sinh năm 2000 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ban

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

679. A Bịu, sinh năm 2002 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ban

Hiện trú tại: Đắc Nớ, xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

680. A Moam, sinh năm 1979 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Moam

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

681. Y Nguốn, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Nguốn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

682. A Thương, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thương

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

683. Y Ghiêm, sinh năm 1978 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Ghiêm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

684. A Quyền, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Quyền

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

685. Y Ram, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Ram

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

686. Y Ngài, sinh năm 1963 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Ngài

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

687. Y Hoài, sinh năm 1989 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hoài

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

688. Y Hiệp, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hiệp

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

689. A Hoàn, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hoàn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

690. A Diệt, sinh năm 1986 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Diệt

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

691. A Ngàn, sinh năm 1957 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Ngàn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

692. Y Gun, sinh năm 1965 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Gun

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

693. A Thiếu, sinh năm 1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thiếu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

694. Y Thi, sinh năm 1993 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

695. Y Thạp, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thạp

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

696. A Thẻ, sinh năm 1974 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thẻ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

697. Y Yêu, sinh năm 1974 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Yêu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

698. Y Liêm, sinh năm 1994 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Liêm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

699. A Đạo, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Đạo

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

700. Y Gianh, sinh năm 1962 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Gianh

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

701. A Dôm, sinh năm 1994 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Dôm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

702. Y Deo, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Deo

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

703. A Dao, sinh năm 1978 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Dao

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

704. Y Thăm, sinh năm 1975 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thăm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

705. Y Thiu, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thiu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

706. A Thân, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thân

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

707. A Rầy, sinh năm 1915 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Rầy

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

708. Y Guốt, sinh năm 1935 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Guốt

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

709. Y Ngớp, sinh năm 1987 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Ngớp

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

710. A Sấu, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Sấu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

711. A Kéo, sinh năm 1963 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Kéo

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

712. Y Mấc, sinh năm 1965 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Mấc

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

713. Y Thoan, sinh năm 1990 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thoan

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

714. Y Thỏi, sinh năm 1992 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thỏi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

715. A Thấm, sinh năm 1995 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thấm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

716. A Thác, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thác

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

717. A Chơ, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Chơ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

718. Y Hả, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Hả

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

719. A Chiên, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Chiên

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

720. A Gay, sinh năm 1979 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Gay

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

721. Y Mai, sinh năm 1983 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Gay

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

722. Y Dịu, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Dịu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

723. A Duôn, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Duôn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

724. A Dhing, sinh năm 1966 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Dhing

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

725. Y Tha, sinh năm 1968 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Tha

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

726. Y Hị, sinh năm 1993 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hị

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

727. Y Hề, sinh năm 1996 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hề

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

728. Y Hung, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hung

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

729. A Van, sinh năm 1977 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Van

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

730. Y Thỏ, sinh năm 1981 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thỏ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

731. Y Luật, sinh năm 1998 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Luật

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

732. Y Liệt, sinh năm 2000 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Liệt

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

733. A Gui, sinh năm 1974 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Gui

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

734. Y Nỉ, sinh năm 1974 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Nỉ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

735. A Trinh, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Trinh

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

736. A Chửi, sinh năm 1997 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chửi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

737. Y Lun, sinh năm 1999 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Lun

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

738. A Chương, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Chương

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

739. A Trẻ, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Trẻ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

740. Y Mơr, sinh năm 1936 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Mơr

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

741. A Nổi, sinh năm 1986 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Nổi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

742. A Hại, sinh năm 1982 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hại

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

743. Y Ngã, sinh năm 1982 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Ngã

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

744. Y Hạt, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hạt

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

745. A Chung, sinh năm 1980 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Chung

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

746. Y Chiếc, sinh năm 2001 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chiếc

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

747. Y Chưa, sinh năm 1986 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chưa

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

748. A Ngơi, sinh năm 1955 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ngơi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

749. Y Ngom, sinh năm 1959 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Ngom

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

750. A Quang, sinh năm 1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Quang

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

751. Y Cúi, sinh năm 1989 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Cúi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

752. Y Thủ, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thủ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

753. A Thiếc, sinh năm 1994 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Thiếc

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

754. A Thiên, sinh năm 1981 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Thiên

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

755. Y Thước, sinh năm 1986 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thước

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

756. Y Liêm, sinh năm 2004 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Liêm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

757. Y Ngỏm, sinh năm 1924 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Ngỏm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

758. A Tranh, sinh năm 1980 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Tranh

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

759. A Thiên, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thiên

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

760. Y Thủ, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thủ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

761. Y Thải, sinh năm 2003 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Thải

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

762. A Gâm, sinh năm 1975 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Gâm

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

763. Y Thoại, sinh năm 1996 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thoại

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

764. Y Thim, sinh năm 2001 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thim

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

765. Y Tạ, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Tạ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

766. Y Chiểu, sinh năm 2003 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Chiểu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

767. A Tơn, sinh năm 1982 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Tơn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

768. A Moa, sinh năm 1935 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Moa

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

769. Y Độp, sinh năm 1937 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Độp

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

770. A Thua, sinh năm 1979 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Thua

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

771. Y Hương, sinh năm 1979 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hương

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

772. A Tiến, sinh năm 1999 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Tiến

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

773. A Mơng, sinh năm 1957 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Mơng

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

774. Y Chách, sinh năm 1958 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Chách

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

775. Y Chấu, sinh năm 1987 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chấu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

776. Y Chỉ, sinh năm 1991 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Chỉ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

777. A Văn, sinh năm 1965 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Văn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

778. Y Nghệ, sinh năm 1962 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Nghệ

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

779. Y Hội, sinh năm 1991 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hội

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

780. Y Hiệu, sinh năm 1997 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Hiệu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

781. Y Nhịp, sinh năm 1940 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Nhịp

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

782. A Hoại, sinh năm 1984 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hoại

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

783. A Che, sinh năm 1982 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Che

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

784. Y Thoa, sinh năm 1985 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Thoa

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

785. Y Thảo, sinh năm 2002 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Thảo

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

786. A Ngét, sinh năm 1940 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: A Ngét

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

787. Y Mất, sinh năm 1940 tại Kon Tum

Tên gọi Việt Nam: Y Mất

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

788. A Hôn, sinh năm 1949 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Hôn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

789. Y Nun, sinh năm 1940 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Nun

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

790. Y Nak, sinh năm 1990 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Nak

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

791. A Nu, sinh năm 1993 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Nu

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

792. Y Nạt, sinh năm 1989 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Nạt

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

793. A May, sinh năm 1975 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A May

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

794. Y Vạc, sinh năm 1968 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Vạc

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

795. A Lép, sinh năm 1956 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: A Lép

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

796. Y Lế, sinh năm 1958 tại Việt Nam

Tên gọi Việt Nam: Y Lế

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

797. Y Pha, sinh năm 1987 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Pha

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

798. A Phôn, sinh năm 1989 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Phôn

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

799. Y Phoa, sinh năm 1991 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Phoa

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

800. A Hy, sinh năm 1995 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: A Hy

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nam

801. Y Bi, sinh năm 1999 tại Lào

Tên gọi Việt Nam: Y Bi

Hiện trú tại: xã Đắc Nhoong, huyện Đắk Glei

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 832/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.319

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32