Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 114/2016/NĐ-CP lệ phí đăng ký nuôi con nuôi lệ phí cấp giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài

Số hiệu: 114/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị định 114/2016/NĐ-CP quy định người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; chế độ thu, nộp lệ phí; kinh phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

 

1. Người nộp và mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí cấp giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài

 
- Nghị định số 114 quy định các đối tượng sau đây phải nộp lệ phí khi đăng ký nhận nuôi con nuôi:
 
+ Công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam phải nộp lệ phí 400.000 đồng/trường hợp tại Ủy ban cấp xã;
 
+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận con nuôi là công dân Việt Nam nộp 9.000.000 đồng/trường hợp tại Cục Con nuôi;
 
+ Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam nộp 4.500.000 đồng/trường hợp tại Sở Tư pháp;
 
+ Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi nộp 4.500.000 đồng/trường hợp tại Ủy ban cấp xã;
 
+ Công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài nhận con nuôi là người Việt Nam tạm trú ở nước ngoài nộp 150 đô la Mỹ/trường hợp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
 
- Tổ chức con nuôi nước ngoài khi được cấp, gia hạn giấy phép hoạt động tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo quy định tại Cục Con nuôi nộp 65.000.000 đồng/giấy phép lần đầu và 35.000.000 đồng/gia hạn giấy phép tại Cục Con nuôi.
 

2. Các trường hợp miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

 
- Trường hợp nhận nuôi con nuôi trong nước, Nghị định 114/2016 quy định miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi cho: Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi; người nhận trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi; người có công với cách mạng nhận con nuôi.
 
- Với việc nhận nuôi con nuôi nước ngoài, Nghị định số 114/NĐ-CP quy định giảm 50% lệ phí khi cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi. Trường hợp nhận hai trẻ là anh chị em ruột làm con nuôi thì được giảm 50% lệ phí từ trẻ thứ hai trở đi.
 
- Trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi thì được miễn lệ phí đăng ký theo quy định.
 
Ngoài ra, theo Nghị định 114/2016, kinh phí thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do ngân sách nhà nước bảo đảm.
 
 
Nghị định 114/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định người nộp, cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài; miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí; kinh phí thực hiện giải quyết việc nuôi con nuôi và cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi bao gồm:

a) Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước là lệ phí thu đối với trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam.

b) Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài là lệ phí thu đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi.

c) Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là lệ phí thu đối với trường hợp công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài nhận con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.

2. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài là lệ phí thu đối với tổ chức nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, gia hạn giấy phép hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 3. Người nộp lệ phí

1. Công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định này khi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận con nuôi là công dân Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định này khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp).

3. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định này khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Sở Tư pháp.

4. Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị định này khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài nhận con nuôi là người Việt Nam tạm trú ở nước ngoài phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị định này khi nộp hồ sơ xin nhận con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

6. Tổ chức con nuôi nước ngoài khi được cấp, gia hạn giấy phép hoạt động tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này khi nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp).

Điều 4. Trường hợp miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

1. Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với các trường hợp sau:

a) Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi;

b) Người nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn;

c) Người có công với cách mạng nhận con nuôi.

2. Giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài đối với các trường hợp sau:

a) Cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài;

b) Nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài;

c) Trường hợp nhận con nuôi thuộc cả hai trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này thì người nộp lệ phí được lựa chọn áp dụng mức giảm lệ phí theo quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản này.

3. Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

Điều 5. Cơ quan thu lệ phí

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước và lệ phí đối với trường hợp người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi.

2. Sở Tư pháp thu lệ phí đối với trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam.

3. Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; lệ phí cấp, gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

4. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 6. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi:

a) Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước: 400.000 đồng/trường hợp.

b) Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận con nuôi là công dân Việt Nam: 9.000.000 đồng/trường hợp.

c) Mức thu lệ phí thu đối với trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam: 4.500.000 đồng/trường hợp.

d) Mức thu lệ phí thu đối với trường hợp người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi: 4.500.000 đồng/trường hợp.

đ) Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 150 đô la Mỹ/trường hợp. Mức lệ phí này được quy đổi ra đồng tiền của nước sở tại theo tỷ giá bán ra của đồng đô la Mỹ do ngân hàng nơi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đó mở tài Khoản công bố.

2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài như sau:

a) Lệ phí cấp giấy phép lần đầu: 65.000.000 đồng/giấy phép;

b) Lệ phí cấp gia hạn giấy phép: 35.000.000 đồng/giấy phép.

Điều 7. Chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí

1. Cơ quan thu lệ phí mở tài Khoản tạm thu ngân sách tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp để tổ chức thu tiền lệ phí; hàng tuần, nộp 100% tiền lệ phí thu được vào tài Khoản tạm thu ngân sách tại Kho bạc Nhà nước. Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng, cơ quan thu lệ phí nộp hết số tiền lệ phí thu của tháng liền trước vào ngân sách nhà nước (sau khi đã trừ số tiền lệ phí phải trả lại cho người nộp lệ phí) theo quy định; hàng tháng khai, nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước và quyết toán năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Trường hợp cơ quan thu lệ phí là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì khai, nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp đã thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, nhưng hồ sơ chưa được chuyển tới Sở Tư pháp mà người nhận nuôi con nuôi đề nghị rút hồ sơ thì cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm trả lại cho người nộp lệ phí tiền lệ phí đã nộp. Trường hợp người nộp lệ phí tiếp tục xin nhận con nuôi thì số tiền lệ phí đã nộp được bù trừ cho số lệ phí phải nộp đối với hồ sơ sau. Trường hợp không tiếp tục xin nhận con nuôi thì cơ quan thu lệ phí trích từ tài Khoản tạm thu ngân sách tại Kho bạc Nhà nước để trả lại số lệ phí đã nộp cho người nộp lệ phí và được trừ vào số lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước, thực hiện khai và quyết toán lệ phí với cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Điều 8. Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

1. Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Cơ quan thực hiện giải quyết nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi gồm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người nhận con nuôi, hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi; lấy ý kiến của chuyên gia tâm lý, y tế, gia đình, xã hội để đánh giá toàn diện về Điều kiện của người nhận con nuôi và của người được giới thiệu làm con nuôi theo quy định của pháp luật;

b) Kinh phí cho cơ sở trợ giúp xã hội hưởng ngân sách nhà nước trong việc lập hồ sơ trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội đó được giới thiệu làm con nuôi;

c) Chi phí trang trải cho công tác lấy ý kiến của những người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi, xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi, hoàn tất thủ tục giao nhận trẻ em được cho làm con nuôi;

d) Thông tin liên lạc, gửi tài liệu, trao đổi thư tín với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc nuôi con nuôi;

đ) In ấn, phát hành biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách, lưu trữ, số hóa hồ sơ về nuôi con nuôi;

e) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện việc thu lệ phí, bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các Khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương, trừ chi phí trả lương cho cán bộ công chức được hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định;

g) Chi phí phục vụ cho công tác kiểm tra, theo dõi tình hình phát triển của con nuôi;

h) Chi phí khác phục vụ trực tiếp giải quyết việc nuôi con nuôi.

4. Kinh phí thực hiện công tác cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam gồm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động tại Việt Nam;

b) Phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

c) Kiểm tra Điều kiện, tư cách và năng lực pháp lý tổ chức con nuôi nước ngoài tại nước nơi tổ chức được thành lập;

d) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

đ) Trực tiếp kiểm tra tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài;

e) Chi phí khác phục vụ trực tiếp giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 9. Điều Khoản chuyển tiếp

Trường hợp người nộp hồ sơ xin nhận con nuôi đã nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước hoặc nước ngoài, tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam đã nộp lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật nuôi con nuôi.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cụm từ “lệ phí đăng ký nuôi con nuôi”, “mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí” tại Khoản 1 Điều 1; cụm từ “Khoản 1 và” tại Khoản 3 Điều 38; quy định tại Khoản 1 Điều 38 và các Điều: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật nuôi con nuôi hết hiệu lực thi hành.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 114/2016/ND-CP

Hanoi, July 8, 2016

 

DECREE

ON ADOPTION REGISTRATION FEES, FEES FOR ISSUANCE OF OPERATION LICENSES OF INTERCOUNTRY ADOPTION AGENCIES

Pursuant to Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on adoption dated June 17, 2010;

Pursuant to the Law on State budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on fees and charges dated November 25, 2015;

At the request of the Minister of Finance;

The Government promulgates a Decree on adoption registration fees, fees for issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Decree deals with payers, collecting bodies of adoption registration fees, fees for issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies; exemption from or deduction in adoption registration fees; amount of fees and collection, payment and management of fees; funding for adoption process and issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies in Vietnam.

Article 2. Interpretation of terms

For the purposes of this Decree, these terms below shall be construed as follows:

1. Adoption registration fees include:

a) Domestic adoption registration fee is the fee collected from a Vietnamese national that adopts a child being a Vietnamese national permanently residing in Vietnam.

b) Intercountry adoption registration fee is the fee collected from a Vietnamese person residing in a foreign country, a foreigner permanently residing in a foreign country, or a foreigner permanently residing in Vietnam that adopts a child being a Vietnamese national; or from a foreigner residing in a border region of a neighbor country that adopt a Vietnamese child permanently residing in such border region.

c) Adoption registration fee at Vietnam’s overseas representative body is the fee collected from a Vietnamese national temporarily residing in a foreign country that adopts a child being a Vietnamese national temporarily residing in such foreign country.

2. Fees for issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies are fees collected from foreign agencies that are issued with or obtained extension of operation licenses with regard to intercountry adoption in Vietnam by Vietnamese competent authorities.

Article 3. Payers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A Vietnamese person residing in a foreign country or a foreigner permanently residing in a foreign country that adopts a child being Vietnamese national shall pay an amount of intercountry adoption registration fee as prescribed in Point b Clause 1 Article 6 of this Decree upon the submission of application for adoption registration at Adoption Department of the Ministry of Justice.

3. A foreigner permanently residing in Vietnam that adopts a child being Vietnamese national permanently residing in Vietnam shall pay an amount of adoption registration fee as prescribed in Point c Clause 1 Article 6 of this Decree upon the submission of application for adoption registration at the Ministry of Justice.

4. A foreigner residing in a border region of a neighbor country that adopts a Vietnamese child permanently residing in such border region of Vietnam shall pay an amount of adoption registration fee as prescribed in Point d Clause 1 Article 6 of this Decree upon the submission of application for adoption registration at a People’s Committee of commune.

5. A Vietnamese nation temporarily residing in a foreign country that adopts a child being Vietnamese national temporarily residing in Vietnam shall pay an amount of adoption registration fee as prescribed in Point dd Clause 1 Article 6 of this Decree upon the submission of application for adoption registration at a Vietnam’s overseas representative body.

6. An intercountry adoption agency shall, after issuance or extension of an operation license in Vietnam, pay an amount of fee as prescribed in Clause 2 Article 6 of this Decree upon the submission of application at Adoption Department of the Ministry of Justice.

Article 4. Exemption from and deduction in adoption registration fees

1. Domestic adoption registration fees shall be exempted in one of the following cases:

a) A stepfather or stepmother adopts a stepchild of his/her spouse; or an aunt or uncle adopts a niece or nephew;

b) A person adopts one of the following children: Disabled children, HIV/AIDS infected children or children suffering fatal disease/illness as prescribed in the Law on adoption and guiding documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Intercountry adoption registration fees shall be deducted in one of the following cases:

a) A reduction of 50% in intercountry adoption registration fee shall apply to a stepfather or stepmother that adopts a stepchild of his/her spouse or an aunt or uncle that adopts a niece or nephew;

b) In case of simultaneously multiple adoption of biological brothers/sisters, a reduction of 50% in intercountry adoption fee shall apply to each of children excluding the first child;

c) In case of adoption falling into the both aforesaid cases prescribed in Point a and Point b of this Clause, the payer may select to apply the reduction in fees prescribed in either of those Points.

3. Exemption from adoption registration fees shall apply to the cases of re-registration of adoption as prescribed in law on adoption.

Article 5. Collecting bodies

1. People’s Committees of communes shall collect domestic adoption registration fees and fees collected from foreigners residing in border regions of neighbor countries that adopt Vietnamese children permanently residing in such border regions.

2. Services of Justice shall collect fees from foreigners permanently residing in Vietnam that adopt children being Vietnamese nationals.

3. Adoption Department of the Ministry of Justice shall collect intercountry adoption registration fees, excluding regulations in Clause 1 and Clause 2 of this Article; and fees for issuance or extension of operation licenses of intercountry adoption agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Fee amounts

1. Amounts of adoption registration fees:

a) Amount of domestic adoption registration fee: VND 400,000/case.

b) Amount of adoption registration fee collected from Vietnamese people residing in foreign countries or foreigners permanently residing in foreign countries that adopt children being Vietnam nationals: VND 9.000.000/case.

c) Amount of fee collected from foreigners permanently residing in Vietnam that adopt children being Vietnamese nationals: VND 4.500.000/case.

d) Amount of fee collected from foreigners residing in border regions of neighbor countries that adopt Vietnamese children permanently residing in such border regions: VND 4.500.000/case.

dd) Amount of adoption registration fee at Vietnam’s overseas representative bodies: USD 150/case. The above fee shall be converted into the receiving country’s currency according to the selling rate of USD announced by a bank where the Vietnam’s overseas representative body open its account.

2. Amounts of fees for issuance of operation license to an intercountry adoption agency:

a) Initial issuance license fee: VND 65,000,000/license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Collection, payment and management of fees

1. Each collecting body shall open an provisional collection account at a State Treasury at the same administrative level for the fee collection purposes; total weekly-collected fees shall be paid into the provisional collection account at the State Treasury. No later than the 20th of each month, the collecting body shall transfer full payment of fees collected in the previous month to the government budget (after deducting from the fees refunded to the payers) as prescribed; the collecting body shall also make monthly declaration and payment to government budget and make annual statement as prescribed in law on tax administration. With regard to collecting body being a Vietnam’s overseas representative body, it shall make declaration and payment of adoption registration fees in accordance with instructions of the Ministry of Finance.

2. If an application of which adoption registration fee is collected is not transferred to the Service of Justice and the adoptive person requests to withdraw such application, the collecting body shall refund the adoption registration fee to the payer. If the adoptive person remain his/her willing to adopt the child, the paid fee shall be offset against the fee payable regarding the following application. If the adoptive person does not remain his/her willing to adopt the child, the collecting body shall deduct an amount from the provisional collection account at a State Treasury to refund the paid fee to the payer and such amount shall be deducted from the fees payable to the State budget by the collecting body, and then make declaration and statement of fees to the tax authority in accordance with law on tax administration.

Article 8. Funding for process of adoption; issuance or extension of and amendments to operation licenses of intercountry adoption agencies in Vietnam

1. Funding for process of adoption; issuance or extension of and amendments to operation licenses of intercountry adoption agencies in Vietnam shall be provided by government budget in accordance with law on decentralization of government budget.

2. The authorities in charge of adoption procedures; issuance or extension of or amendments to operation licenses of intercountry adoption agencies in Vietnam shall make budget estimates of annual revenues and expenditures and submit them to competent authorities in accordance with the Law on State budget.

3. Funding for adoption process expenditures include:

a) Expenditures on receipt and verification of applications submitted by adoptive parents/persons, adoptees' dossiers; consultation of psychology, health, family and society specialists to make a comprehensive assessment of the conditions of the adoptive parents/persons and adoptees as prescribed by law;

b) Expenditures on formulation of adoptees' dossiers incurred by social relief establishments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Expenditures on communication and correspondence with competent authorities in terms of process of adoption;

dd) Expenditures on printing and issuance of forms, documents, books, archives and digitalization of adoption documents;

e) Expenditures on pay given to personnel in charge of fee collection, including salaries, wage, allowances, attributes to wage/salary, which are deducted from the wage paid for civil servants earning wages from government budget as prescribed;

g) Expenditures on inspection and monitoring of development of adoptees;

h) Other expenditures directly serving the process of adoption.

4. Funding for expenditures on issuance or extension of or amendments to operation licenses of intercountry adoption agencies in Vietnam include:

a) Expenditures on receipt and verification of applications for issuance, extension of or amendments to operation licenses in Vietnam submitted by intercountry adoption agencies;

b) Expenditures on interview, test and evaluation of qualifications of persons expected to be heads of offices of intercountry adoption agencies in Vietnam;

c) Expenditures on verification of eligibility, qualification and legal capacity of intercountry adoption agencies in the countries where those agencies are established;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Expenditures on direct inspection of development of Vietnamese intercountry adoptees;

e) Other expenditures directly serving the issuance or extension of or amendments to operation licenses of intercountry adoption agencies in Vietnam.

Article 9. Transitional provision

Any applicant for adoption who has paid domestic or intercountry adoption registration fee, any intercountry adoption agency applying for issuance or extension of, amendments to operation license has paid fees thereof before January 1, 2017 shall apply regulations on collection, management and use of fees prescribed in Decree No. 19/2011/ND-CP dated March 21, 2011 of the Government on guidelines for the Law on adoption.

Article 10. Entry into force

1. This Decree comes into force from January 1, 2017.

2. From the effective date of this Decree, the phrase “lệ phí đăng ký nuôi con nuôi” (adoption registration fees), “mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí” (fee amounts, fee management and use) prescribed in Clause 1 Article 1; the phrase “khoản 1 và” (Clause 1 and) in Clause 3 Article 38; regulations in Clause 1 Article 38 and the following Articles: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 of Decree No. 19/2011/ND-CP dated March 21, 2011 of the Government on guidelines for the Law on adoption shall be annulled.

Article 11. Implementation

1. The Ministry of Finance provide guidelines for making of budget estimates, management, use, and statement of government budget to ensure the adoption and issuance or extension of, amendments to operation licenses of intercountry adoption agencies in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 08/07/2016 Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.921

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!