Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2014/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 12/2014/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 28/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2014/TT-BNV

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT BỒI NỀN TÀI LIỆU GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này được áp dụng tại các Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công là việc gia cố tài liệu có tình trạng vật lý kém (bị mủn, giòn, dễ gẫy nát, dính bết, rách) bằng loại giấy và hồ dán chuyên dụng để tăng độ bền của tài liệu.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công là quy định các mức hao phí cần thiết về lao động, vật tư, văn phòng phẩm để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc liên quan đến việc bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

Điều 4. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

1. Định mức lao động bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công (Tsp) là thời gian lao động hao phí để thực hiện bồi nền 01 tờ tài liệu, được tính bằng tổng của định mức lao động trực tiếp (Tcn), định mức lao động phục vụ (Tpv) và định mức lao động quản lý (Tql): Tsp = Tcn + Tpv + Tql.

a) Định mức lao động bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công đối với 01 tờ tài liệu (khổ A4) quy định tại Phụ lục I đính kèm.

Trường hợp bồi nền hai mặt, định mức lao động tại các bước 4a, 4b, 4c, 4d, 4e được tính hệ số 2 so với mức lao động quy định tại Phụ lục I.

b) Định mức lao động đối với tài liệu có tình trạng vật lý kém và khổ giấy của tài liệu khác khổ A4, được tính hệ số k so với các định mức lao động quy định tại Phụ lục I, cụ thể:

- Đối với tài liệu có tình trạng vật lý kém (bị dính bết nhiều), định mức lao động tại bước 3b: (k1) = 1,5.

- Đối với tài liệu có kích thước khác A4, định mức lao động tại các bước 3c và 4: (k2)

+ Tài liệu khổ A5: (k2) = 0,8;

+ Tài liệu khổ A3: (k2) = 1,5;

+ Tài liệu khổ A2: (k2) = 2,5;

+ Tài liệu khổ A1: (k2) = 5;

+ Tài liệu khổ A0: (k2) = 10.

2. Mức vật tư, văn phòng phẩm bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công quy định tại Phụ lục II đính kèm.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Các cơ quan, tổ chức khác có thể áp dụng Thông tư này để thực hiện việc bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng; các Thứ trưởng;
- Website Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC, Cục VT&LTNN (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG BỒI NỀN TÀI LIỆU GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: phút/tờ tài liệu

TT

Nội dung công việc

Ngạch bậc, chức danh nghề nghiệp CC, VC

Định mức lao động trực tiếp (Tcn)

1

Bước 1. Lựa chọn tài liệu

 

1,82

a

Lấy tài liệu từ trên giá xuống

Lưu trữ viên trung cấp (LTVTC) bậc 1/12

0,005

b

Lựa chọn tài liệu đưa ra bồi nền theo hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Lưu trữ viên (LTV) bậc 1/9

0,92

c

Thống kê tài liệu đưa ra bồi nền

LTVTC bậc 1/12

0,71

d

Viết phiếu thế đặt vào hồ sơ

0,19

2

Bước 2. Giao nhận tài liệu

 

0,16

a

Bàn giao tài liệu cho bộ phận thực hiện bồi nền

LTVTC bậc 1/12

0,16

b

Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến nơi thực hiện bồi nền

0,01

3

Bước 3. Vệ sinh tài liệu

 

3,56

a

Tháo gỡ ghim kẹp, chỉ khâu

LTVTC bậc 1/12

0,40

b

Bóc tài liệu bị dính bết

3,00

c

Vệ sinh bụi bẩn trên tài liệu

0,16

4

Bước 4. Thực hiện bồi nền tài liệu

 

12,20

a

Pha hồ để bồi nền

LTVTC bậc 1/12

0,08

b

Cắt giấy để bồi nền tài liệu

0,11

c

Vệ sinh bàn bồi nền

0,30

d

Đặt giấy đã cắt lên bàn tu bổ, quét hồ lên giấy dùng để bồi nền

1,85

đ

Làm ẩm tài liệu đưa ra bồi nền

0,55

e

Đặt tài liệu trên giấy đã quét hồ, làm phẳng (bằng dụng cụ)

6,86

g

Phơi khô tài liệu đã bồi nền

0,19

h

Thu gom tài liệu đã bồi nền

0,51

i

Ép phẳng tài liệu sau khi bồi nền

0,17

k

Xén mép, sắp xếp tài liệu đã bồi nền

0,77

l

Kiểm tra và nghiệm thu số lượng, chất lượng tài liệu được bồi nền

LTV bậc 1/9

0,80

5

Bước 5. Bàn giao tài liệu vào kho

 

1,09

a

Bàn giao sản phẩm cho bộ phận bảo quản

LTVTC bậc 1/12

0,16

b

Vận chuyển tài liệu từ nơi thực hiện bồi nền vào kho

0,01

c

Đưa tài liệu vào hộp, rút phiếu thế trong hồ sơ và sắp xếp lên giá

0,92

 

Định mức lao động trực tiếp -Tcn (tổng từ bước 1 - bước 5)

 

18,83

 

Định mức lao động phục vụ - Tpv = 2% x Tcn

 

0,38

 

Định mức lao động quản lý - Tql = 5% x (Tcn + Tpv)

 

0,96

 

Định mức lao động tổng hợp - Tsp = Tcn + Tpv + Tql

 

20,17

 

Làm tròn

 

20,17

 

PHỤ LỤC II

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, VĂN PHÒNG PHẨM PHỤC VỤ BỒI NỀN TÀI LIỆU GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ)

Đơn vị tính: 1.000 tờ tài liệu

Số TT

Tên vật tư, văn phòng phẩm

Đơn vị tính

Định mức vật tư

Ghi chú

Khổ A4

Khổ A5

Khổ A3

Khổ A2

Khổ A1

Khổ A0

1

Vật tư

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Giấy trắng in phiếu yêu cầu và thống kê tài liệu cần bồi nền (đã bao hàm 5% tỷ lệ sai hỏng)

Tờ

105

105

105

105

105

105

Giấy trắng khổ A4, định lượng 70g hoặc 80g/m2

b

Giấy dùng bồi nền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bồi nền 1 mặt (đã bao hàm 5% tỷ lệ sai hỏng)

m2

81

40,5

162

324

648

1.296

 

 

- Bồi nền 2 mặt (đã bao hàm 5% tỷ lệ sai hỏng)

m2

162

81

324

648

1.296

2.592

 

c

Bột pha hồ bồi nền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bồi nền 1 mặt

Gam

345

172,5

690

1 380

2.760

5.520

 

 

- Bồi nền 2 mặt

Gam

690

345

1.380

2.760

5.520

11.040

 

d

Mực in

Hộp

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

 

e

Bút bi

Cái

3

3

3

3

3

3

 

g

Vải xô sạch (3 lớp)

m2

4

2

4

8

8

8

 

h

Bay để làm phẳng tài liệu

Cái

1

1

1

2

2

2

 

i

Con lăn

Cái

1

1

1

1

1

1

 

k

Chổi lông

Cái

2

1

2

4

4

4

 

l

Giá phơi tài liệu

Bộ

0,11

0,055

0,22

0,44

0,88

1,76

36 tháng/cái

m

Bình xịt nước làm ẩm tài liệu

Cái

0,13

0,5

0,26

0,52

1,04

2,08

12 tháng/cái

n

Vật tư khác (ghim, dao, kéo)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bảo hộ lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Quần áo bảo hộ

Bộ

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

18 tháng/bộ/người

b

Găng tay

Đôi

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

1 tháng/đôi/người

c

Khẩu trang

Cái

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

1 tháng/cái/người

d

Xà phòng giặt + rửa tay

Kg

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,3kg/người/tháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2014/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.784

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150