Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 08/2009/TT-BKHCN

Số hiệu: 10/2011/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 30/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2009/TT-BKHCN NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN VỀ YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.1.3 khoản 1 Mục II như sau:

“1.1.3. Luôn có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của tổ chức và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký chứng nhận;

b) Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/ hoặc hệ thống quản lý môi trường;

c) Được đào tạo về chứng nhận hệ thống quản lý (đối với tổ chức chứng nhận hệ thống); được đào tạo về chứng nhận sản phẩm (đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm)”.

2. Sửa đổi, bổ sung các điểm 1.2.1, 1.2.3 và 1.3 khoản 1 Mục II như sau:

“1.2.1. Tổ chức chứng nhận đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II, lập 01 bộ hồ sơ đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và gửi về cơ quan đầu mối được quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN).

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đầu mối quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN, các tài liệu quy định tại các điểm 1.2.2.2, 1.2.2.3, 1.2.2.4 khoản 1 Mục II chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức chứng nhận phải nộp bản sao có chứng thực các tài liệu quy định tại các điểm 1.2.2.2, 1.2.2.3, 1.2.2.4 khoản 1 Mục II.

1.2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại điểm 1.2.2 khoản 1 Mục này, cơ quan đầu mối quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN tiến hành xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN cho tổ chức chứng nhận.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế tại tổ chức chứng nhận. Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức chứng nhận đảm bảo.

Căn cứ hồ sơ đăng ký, Biên bản đánh giá thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN cho tổ chức chứng nhận.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, cơ quan đầu mối phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức chứng nhận đã nộp hồ sơ đăng ký.

1.3. Tổ chức chứng nhận đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định tại các điểm 1.2.2.3, 1.2.2.4 và 1.2.2.6 khoản 1 Mục II. Giấy đề nghị thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động được quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2.1, 2.2.3 và 2.2.4 khoản 2 Mục II như sau:

“2.2.1. Tổ chức thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II, lập 01 bộ hồ sơ đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và gửi về cơ quan đầu mối được quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đầu mối quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN, các tài liệu quy định tại các điểm 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 khoản 2 Mục II chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức chứng nhận phải nộp bản sao có chứng thực các tài liệu quy định tại các điểm 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 khoản 2 Mục II.

2.2.3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại điểm 2.2.2 khoản 2 Mục II, cơ quan đầu mối quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN tiến hành xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN cho tổ chức thử nghiệm.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế tại tổ chức thử nghiệm. Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức thử nghiệm bảo đảm.

Căn cứ hồ sơ đăng ký, Biên bản đánh giá thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN cho tổ chức thử nghiệm.

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, cơ quan đầu mối phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức thử nghiệm đã nộp hồ sơ đăng ký.

2.2.4. Tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định tại các điểm 2.2.2.3, 2.2.2.4 và 2.2.2.6 khoản 2 Mục II. Giấy đề nghị thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động được quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN”.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Mục III như sau:

“2.4. Định kỳ hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu, các cơ quan đầu mối có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động, báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để phối hợp quản lý”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 khoản 3 Mục III như sau:

“3.2. Định kỳ hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN về kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã đăng ký, riêng đối với tổ chức chứng nhận, báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN về kết quả hoạt động chứng nhận; đồng thời thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No.: 10/2011/TT-BKHCN

Hanoi, June 30, 2011

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF PROVISIONS OF THE CIRCULAR NO. 08/2009/TT-BKHCN, OF APRIL 08, 2009 OF THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GUIDING ON THE REQUIREMENTS, ORDER AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF FIELD OF CONFORMITY ASSESSMENT OPERATION 

Pursuant to the Government’s Decree No.28/2008/ND-CP, of March 14, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;   

Pursuant to the Government’s Resolution No.67/NQ-CP, of December 24, 2010 on simplifying administrative procedures in scope, function, management of the Ministry of Science and Technology; 

Pursuant to the Law on Product and goods quality of November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP, of December 31, 2008 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Product and goods quality;

A the proposal of the Director General of Directorate for Standards, Metrology and Quality,  

The Minister of Science and Technology stipulates:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To amend and supplement point 1.1.3 clause 1 item II as follows:

“1.1.3. It must always have at least 05 experts of assessment of the official personnel (public employees or employees signing contract with a period of 12 months or more or the labor contract of indefinite term) of the organizations and meet the following requirements:

a) Having graduated from university or more and professional skill consistent with the field of certification registration;

b) Having the capacity of assessment meeting the provisions in the national standards TCVN ISO 19011:2003 or international standard ISO 19011:2002 – Guideline to evaluate quality management systems and/or environmental management systems;

c) Being trained on certification of management system (for system certification organizations); being trained on certification of product (for product certification organizations)”.

2. To amend and supplement points 1.2.1, 1.2.3 and 1.3 clause 1 item II as follows:

“1.2.1. The certification organizations meeting the requirements specified in point 1.1 clause 1 of item II, formulate a set of registration dossier of the field of certification operation and send to the contact-point agency stipulated in point 1.3 clause 1, Item III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN, of April 08 2009 of the Ministry of Science and Technology guiding on the requirements, order and procedures for registration of field of conformity assessment operation (hereinafter referred to as the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN).  

In case directly submitting at the contact-point agency stipulated in point 1.3, clause 1, Item III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN, if documents specified in points 1.2.2.2, 1.2.2.3, 1.2.2.4 clause 1 item II have not yet authenticated, they must have originals for comparison. In case dossier is sent via post, the certification organizations must submit authenticated copies of documents specified in points 1.2.2.2, 1.2.2.3, 1.2.2.4 clause 1 item II.

1.2.3. Within 05 working days after receiving complete and valid dossiers under the provisions in point 1.2.2, clause 1 of this Item, the contact-point agency stipulated in point 1.3 clause 1, Item III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN conducts a review of dossiers and the grant of certificate of registration of certification operation field in the form prescribed in Appendix III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN for the certification organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Based on the dossier of registration, minutes of assessment in reality and result of conducting acts of  remedy to meet requirement, within 05 working days, the Directorate for Standards, Metrology and Quality grants registration certificate of the field of certification operation under the form prescribed in Appendix III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN for the certification organization.   

In case of refusal to grant a certificate, the contact-point agency must send written reply of the reasons therefore to the certification organization applied for registration.

1.3. When the certification organizations having been granted the registration certificate of the field of certification operation have the needs of change, supplementation of operation fields which have been registered, they must submit dossier of the registration of changes and supplementation as prescribed in points 1.2.2.3, 1.2.2.4 and 1.2.2.6, clause 1 of item II. The written request  for change, supplementation of operation fields is prescribed in Appendix IV of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN".

3. To amend and supplement points 2.2.1, 2.2.3 and 2.2.4 clause 2 section II as follows:

“2.2.1. Testing organizations meeting the requirements specified in point 2.1 clause 2 of Item II, make a set of dossier for registration of field of testing operation and send to the contact-point agency as specified in point 1.3, clause I Item III of the Circular 08/2009/TT-BKHCN. 

In case directly submitting at the contact-point agency stipulated in point 1.3, clause 1, Item III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN, if documents specified in points 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 clause 2 item II have not yet authenticated, they must have originals for comparison. In case dossier is sent via post, the certification organizations must submit authenticated copies of documents specified in points 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 clause 2 item II.

2.2.3. Within 05 working days after receiving complete and valid dossiers under the provisions in point 2.2.2, clause 2 of Item II, the contact-point agency stipulated in point 1.3 clause 1, Item III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN conducts a review of dossiers and the grant of certificate of registration of testing operation field in the form prescribed in Appendix III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN for the certification organizations.

In case dossier fails to meet requirements, and it is necessary to assess in reality, within 15 working days after receiving a full dossier, the Directorate for Standards, Metrology and Quality conducts a review and appraisal of dossier, appoints expert or establishes an assessment team in order to assess in reality at the testing organization. Expenditures for assessment activities of expert or assessment team are ensured by the testing organization.

Based on the dossier of registration, minutes of assessment in reality and result of conducting acts of  remedy to meet requirement, within 05 working days, the Directorate for Standards, Metrology and Quality grants registration certificate of the field of testing operation under the form prescribed in Appendix III of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN for the testing organization. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.4. When the testing organizations having been granted the registration certificate of the field of testing operation have the needs of change, supplementation of operation fields which have been registered, they must submit dossier of the registration of changes and supplementation as prescribed in points 2.2.2.3, 2.2.2.4 and 2.2.2.6, clause 2 of item II. The written request for change, supplementation of operation fields is prescribed in Appendix IV of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN".

4. To amend and supplement point 2.4 clause 2 section III as follows:

 “2.4. Annually and irregularly when required, the contact-point agencies shall review the situation, the operation results of organizations of conformity assessment that have been granted certificates of registration of operation fields, report to Ministry of managing branches, sectors and inform the Ministry of Science and Technology (Directorate for Standards, Metrology and Quality) for coordinating the management”.

5. To amend and supplement point 3.2 clause 3 section III as follows:

“3.2. Annually and irregularly when required, report according to the form prescribed in Appendix V of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN on the results of the assessment operation of conformity signed up, particularly for the certification organizations, it is reported by form prescribed in Appendix VI of the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN on the results of certification operation; and also notify the Ministry of Science and Technology (Directorate for Standards, Metrology and Quality) for synthesis and report to the Prime Minister".

Article 2.  Directorate for Standards, Metrology and Quality shall guide, operate implementation of this Circular. 

Article 3.

1. This Circular takes effect on August 20, 2011.

2. In case legal documents, national standards quoted in the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN and this Circular are amended and supplemented or replaced, complying with new documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEPUTY MINISTER
Nguyen Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 sửa đổi Thông tư 08/2009/TT-BKHCN hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.402

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!