Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 06/2012/TT-BKHCN xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Số hiệu: 06/2012/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2012/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước,

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đặt hàng của Nhà nước bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học (sau đây gọi là đề tài) và dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi là dự án) thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (sau đây gọi là chương trình) để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho các tổ chức và cá nhân thực hiện.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến bí mật nhà nước không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2 Giải thích từ ngữ

1. Đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình là việc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội, các ban của Đảng; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp cấp Trung ương; tập đoàn, tổng công ty (sau đây gọi chung là Bộ, ngành và địa phương) đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần được giải quyết thông qua các chương trình.

2. Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình là việc Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Nhà nước đưa ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung, bảo đảm kinh phí và ký hợp đồng đặt hàng với tổ chức, cá nhân để triển khai các đề tài, dự án của chương trình.

Điều 3. Căn cứ đề xuất đặt hàng

1. Yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

2. Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ dài hạn và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trung hạn của Nhà nước.

4. Mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm của chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt (sau đây gọi là khung chương trình).

Điều 4. Yêu cầu đối với đề tài, dự án thuộc chương trình

1. Yêu cầu chung

a) Có mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến phù hợp với khung chương trình;

b) Trực tiếp, góp phần giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ ở tầm quốc gia, liên ngành và liên vùng;

c) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện;

d) Có khả năng huy động nguồn lực từ các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài tham gia thực hiện;

đ) Tác động đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế;

e) Thời gian thực hiện đề tài, dự án phù hợp với yêu cầu của chương trình. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

2. Yêu cầu đối với đề tài

Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở một trong các yêu cầu sau:

a) Đưa ra luận cứ khoa học cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước;

b) Tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực hoặc quốc tế;

c) Có giá trị ứng dụng cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả.

3. Yêu cầu đối với dự án

a) Những công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ cần được nghiên cứu hoàn thiện bao gồm:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng;

- Kết quả khai thác sáng chế; sản phẩm khoa học và công nghệ khác.

b) Công nghệ hoặc sản phẩm tạo ra có tính mới, tính tiên tiến so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, có khả năng thay thế nhập khẩu;

c) Có khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện và có địa chỉ ứng dụng sản phẩm;

d) Sản phẩm của dự án có khả năng áp dụng rộng rãi để tạo ngành nghề mới, tăng thêm việc làm và thu nhập cho cộng đồng.

Điều 5. Nguyên tắc xác định đề tài, dự án thuộc chương trình

1. Bộ Khoa học và Công nghệ giao các Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng danh mục đề tài, dự án thuộc từng chương trình.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và phê duyệt danh mục đề tài, dự án theo từng chương trình để thông báo đưa ra tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện trên cơ sở ý kiến tư vấn của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình (sau đây gọi là hội đồng tư vấn) do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập.

3. Đề tài, dự án trong danh mục thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp được xác định tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu đối với sản phẩm. Riêng đối với dự án cần xác định thêm các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm.

4. Trình tự xác định các đề tài, dự án trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Thông tư này.

Điều 6. Đề xuất đặt hàng

1. Hàng năm, Bộ, ngành và địa phương căn cứ vào hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của Thông tư này, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan đề xuất các vấn đề khoa học và công nghệ có thể được giải quyết bằng một hoặc một số đề tài, dự án (Phụ lục 1, Biểu A1-1).

2. Bộ, ngành và địa phương tổng hợp các vấn đề khoa học và công nghệ cần đề xuất đặt hàng (Phụ lục 1, Biểu A1-2) và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 01 của năm trước năm kế hoạch.

3. Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, ứng dụng kết quả nếu đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành và địa phương được chấp nhận. Đối với các đề xuất đặt hàng của tập đoàn, tổng công ty cần có thêm cam kết về vốn đối ứng.

4. Ngoài các đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành và địa phương, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nội dung và sản phẩm của các chương trình, Ban chủ nhiệm chương trình có thể đề xuất các vấn đề khoa học và công nghệ cần giải quyết thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 7. Xây dựng danh mục các đề tài, dự án

Xây dựng danh mục các đề tài, dự án được thực hiện qua 2 bước:

1. Bước 1: Lựa chọn các vấn đề khoa học và công nghệ dự kiến đưa vào thực hiện.

a) Tổng hợp các vấn đề khoa học và công nghệ đặt hàng theo từng chương trình: từ các đề xuất đặt hàng quy định tại Điều 6 của Thông tư này, Ban chủ nhiệm chương trình căn cứ vào khung chương trình, lựa chọn và tổng hợp các đề xuất đặt hàng cho chương trình (Phụ lục 2, Biểu A2-1);

b) Ban chủ nhiệm chương trình phối hợp với các nhóm chuyên gia (3 đến 5 người không phải là thành viên Ban chủ nhiệm chương trình) lựa chọn những vấn đề khoa học và công nghệ có thể giải quyết thông qua một hoặc một số đề tài, dự án đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Ý kiến nhận xét của chuyên gia được thể hiện bằng văn bản (Phụ lục 2, Biểu A2-2).

Kết quả làm việc của Ban chủ nhiệm chương trình và các nhóm chuyên gia được ghi thành biên bản (Phụ lục 2, Biểu A2-3) và tổng hợp kết quả làm việc (Phụ lục 2, Biểu A2-4 và Biểu A2-5).

2. Bước 2: Xây dựng các đề tài, dự án.

a) Ban chủ nhiệm chương trình chủ trì phối hợp với các nhóm chuyên gia (5 đến 7 người không là thành viên Ban chủ nhiệm chương trình) căn cứ vào danh mục các vấn đề khoa học và công nghệ đề nghị thực hiện (Phụ lục 2, Biểu A2-5), xây dựng các đề tài, dự án. Các đề tài, dự án phải đảm bảo yêu cầu quy định tại khoản 3, Điều 5 của Thông tư này;

b) Trong quá trình xây dựng các đề tài, dự án, Ban chủ nhiệm chương trình có thể tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương để đảm bảo các đề tài, dự án đáp ứng được yêu cầu của đề xuất đặt hàng;

c) Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đề tài, dự án, Ban chủ nhiệm chương trình có thể kiến nghị hình thức lựa chọn tổ chức và cá nhân thực hiện thông qua tuyển chọn hoặc giao trực tiếp;

d) Kết quả làm việc của Ban chủ nhiệm chương trình và các nhóm chuyên gia được ghi thành biên bản (Phụ lục 2, Biểu A2-3) và tổng hợp kết quả có xếp thứ tự ưu tiên (Phụ lục 2, Biểu A2-6) và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức các hội đồng tư vấn.

Điều 8. Hội đồng tư vấn

1. Hội đồng tư vấn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập theo chuyên ngành khoa học và công nghệ của chương trình để tư vấn cho Bộ trưởng về các đề tài, dự án thuộc chương trình do Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng.

2. Thành viên của hội đồng tư vấn là các chuyên gia khoa học và công nghệ có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu sâu chuyên ngành khoa học và công nghệ, có hoạt động khoa học và công nghệ trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực được giao tư vấn và các cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn, thuộc các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu.

Thành viên tham gia hội đồng tư vấn có thể lấy từ cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Hội đồng tư vấn có từ 9 đến 11 thành viên, gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên, Ban chủ nhiệm chương trình không tham gia hội đồng tư vấn. Cơ cấu hội đồng (không kể chủ tịch hội đồng) gồm: 1/2 thành viên là các nhà khoa học và công nghệ; 1/2 thành viên thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp và các tổ chức khác có liên quan.

4. Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc dân chủ, khách quan; chịu trách nhiệm cá nhân về tính khách quan, chính xác đối với những ý kiến tư vấn độc lập và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của hội đồng.

Điều 9. Tổ chức phiên họp của hội đồng tư vấn

1. Chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng có trách nhiệm thống nhất phân công phản biện ít nhất 05 ngày trước phiên họp hội đồng. Mỗi đề tài, dự án trong danh mục có 02 thành viên làm phản biện.

2. Tài liệu làm việc của Hội đồng

a) Khung chương trình;

b) Danh mục đề tài, dự án của chương trình do Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng (Phụ lục 2, Biểu A2-6);

c) Mẫu phiếu nhận xét (Phụ lục 3, Biểu A3-1);

d) Tài liệu liên quan khác.

Tài liệu phải được gửi đến các thành viên hội đồng ít nhất 03 ngày trước phiên họp hội đồng.

3. Khách mời tham dự phiên họp của hội đồng bao gồm: đại diện Ban chủ nhiệm chương trình, đại diện cơ quan quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện cơ quan đề xuất đặt hàng.

4. Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của hội đồng, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch. Các thành viên hội đồng có ý kiến nhận xét bằng văn bản (Phụ lục 3, Biểu A3-1). Ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo.

5. Chủ tịch hội đồng chủ trì các phiên họp của hội đồng, trường hợp chủ tịch hội đồng vắng mặt, phó chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp.

6. Hội đồng phân tích và thảo luận đối với từng đề tài, dự án trong danh mục về những vấn đề sau:

a) Sự phù hợp của đề tài, dự án so với các vấn đề khoa học và công nghệ đặt ra;

b) Đáp ứng với yêu cầu các quy định tại Điều 4 của Thông tư này;

c) Sự phù hợp của tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu sản phẩm đối với đề tài và tên, mục tiêu, yêu cầu về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm đối với dự án;

d) Sự hợp lý của việc đặt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm đối với dự án;

đ) Sự phù hợp của phương thức lựa chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

7. Trình tự làm việc của hội đồng

a) Công bố quyết định thành lập hội đồng; hội đồng thống nhất phương thức làm việc và cử 01 thành viên làm thư ký khoa học có nhiệm vụ ghi chép các ý kiến thảo luận và lập biên bản các phiên họp của hội đồng;

b) Đại diện Ban chủ nhiệm chương trình trình bày danh mục đề tài, dự án;

c) Các thành viên phản biện trình bày ý kiến đối với các đề tài, dự án được phân công.

Hội đồng thảo luận về các yêu cầu quy định tại khoản 6 Điều này;

d) Ban chủ nhiệm chương trình có trách nhiệm giải trình bổ sung nếu hội đồng yêu cầu;

đ) Thành viên hội đồng đánh giá từng đề tài, dự án theo mẫu phiếu quy định (Phụ lục 3, Biểu A3-2);

e) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban. Kết quả kiểm phiếu (Phụ lục 3, Biểu A3-3);

g) Đề tài, dự án được hội đồng đề nghị đưa vào danh mục phải được ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt (đồng thời lớn hơn 1/2 tổng số thành viên hội đồng theo quyết định thành lập) bỏ phiếu xác nhận đáp ứng yêu cầu chung;

h) Hội đồng thảo luận để thống nhất những yêu cầu đối với từng đề tài, dự án được xác nhận đáp ứng yêu cầu chung và biểu quyết thông qua kết luận của hội đồng cho từng nhiệm vụ theo nguyên tắc quá bán và kiến nghị về phương thức thực hiện tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đối với từng đề tài, dự án;

i) Hội đồng thông qua biên bản làm việc (Phụ lục 3, Biểu A3-4) có kèm theo danh mục đề tài, dự án đã được hội đồng thông qua, xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo số lượng phiếu xác nhận đáp ứng yêu cầu chung (Phụ lục 3, Biểu A3-5).

8. Các phiên họp hội đồng tư vấn do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Điều 10. Thẩm định danh mục đề tài, dự án

1. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định danh mục đề tài, dự án. Việc thẩm định danh mục đề tài, dự án thực hiện thông qua các tổ thẩm định. Tổ thẩm định do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập có từ 5 đến 7 thành viên gồm có tổ trưởng, tổ phó và các thành viên là đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ tham khảo ý kiến các Bộ, ngành và địa phương có liên quan về các đề tài, dự án trước khi thẩm định.

3. Tài liệu dùng để thẩm định gồm:

a) Danh mục đề tài, dự án đã hoàn thiện sau khi có ý kiến của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ;

b) Bản giải trình của Ban chủ nhiệm chương trình đối với các ý kiến của hội đồng tư vấn (nếu có);

c) Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn kèm theo ý kiến của các thành viên phản biện;

d) Các tài liệu, biên bản các cuộc họp Ban chủ nhiệm chương trình trong quy trình xây dựng các đề tài, dự án.

4. Nội dung thẩm định

a) Rà soát thủ tục xây dựng các đề tài, dự án theo quy trình đã được hướng dẫn tại Thông tư này;

b) Rà soát theo các yêu cầu của đề tài, dự án quy định tại Điều 4 của Thông tư này;

c) Rà soát về phương thức sẽ thực hiện tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đối với từng đề tài, dự án;

d) Xem xét và đề xuất phương án xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Ban chủ nhiệm chương trình và hội đồng tư vấn.

5. Trong trường hợp cần thiết, tổ thẩm định có thể kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham khảo ý kiến các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, nước ngoài hoặc thành lập hội đồng khác để tư vấn.

6. Kết quả làm việc của tổ thẩm định được lập thành biên bản làm việc (Phụ lục 4, Biểu A4-1) có kèm theo danh mục đề tài, dự án đề nghị phê duyệt (Phụ lục 4, Biểu A4-2).

Điều 11. Phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để đặt hàng

Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt danh mục các đề tài, dự án để đưa ra tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức và cá nhân thực hiện trong năm kế hoạch tiếp theo.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng Thông tư này để hướng dẫn, tổ chức xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi quản lý của mình.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh

PHỤ LỤC 1

BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG
(Kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu A1-1

PHIẾU ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 20…

1. Tên vấn đề, nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2. Thuộc Chương trình:

3. Lý do đề xuất:

3.1. Tính cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và khoa học và công nghệ; triển vọng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ.

3.2. Nhu cầu phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, ngành chủ quản có liên quan).

3.3. Khả năng và địa chỉ áp dụng.

3.4. Năng lực của tổ chức và cá nhân.

4. Dự kiến hiệu quả mang lại:

…, ngày … tháng … năm 20…
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(Họ, tên và chữ ký – đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.

Bộ… (ghi rõ tên Bộ, ngành, Tổng Công ty 91, UBND tỉnh, thành phố…)

Biểu A1-2

DANH MỤC TỔNG HỢP
CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NĂM 20…

TT

Tên vấn đề khoa học và công nghệ

Lĩnh vực

Lý do đề xuất

Dự kiến kết quả

…, ngày … tháng … năm 20…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Họ, tên và chữ ký của Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương và đóng dấu)

Ghi chú: Kèm theo Bản tổng hợp này là Phiếu đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần được giải quyết ở cấp nhà nước năm 20… của các tổ chức và cá nhân tại Biểu A1-1.

PHỤ LỤC 2

BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu A2-1

Chương trình:…

DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NĂM 201…

TT

Tên vấn đề khoa học và công nghệ

Tính cấp thiết

Khả năng, địa chỉ ứng dụng

Dự kiến kết quả

Nguồn đặt hàng*

* Ghi ngày, tháng và số công văn đề nghị của Bộ, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng.

…, ngày … tháng … năm 20…
TM. BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
(Họ, tên, chữ ký)

Biểu A2-2

Chương trình:…

PHIẾU GÓP Ý CỦA CHUYÊN GIA
VỀ CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN NĂM 20…

TT

Tên vấn đề khoa học và công nghệ

Sự phù hợp với Khung chương trình

Tính cấp thiết

Khả năng hình thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhận xét và kiến nghị

…, ngày … tháng … năm 20…
CHUYÊN GIA
(Họ, tên, chữ ký)

Biểu A2-3

BAN CHỦ NHIỆM
CHƯƠNG TRÌNH K…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP
BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH VÀ NHÓM CHUYÊN GIA
Về việc lựa chọn vấn đề khoa học và công nghệ cần thực hiện hoặc xây dựng các đề tài, dự án năm 20…

A. Thông tin chung

1. Tên Chương trình:……………………………………………………………………

- Chuyên ngành………………………………………………………………………….

2. Địa điểm và thời gian họp:…………………………………………………………..

3. Thành phần dự họp:

- Danh sách chuyên gia:

TT Họ và tên Đơn vị công tác

- Đại diện Ban chủ nhiệm chương trình:

- Đại diện Văn phòng các chương trình:

- Đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Đại diện…

B. Nội dung làm việc của Ban chủ nhiệm chương trình

* Đối với việc lựa chọn các vấn đề khoa học và công nghệ dự kiến đưa vào thực hiện:

1. Đại diện Ban Chủ nhiệm chương trình trình bày Danh mục các vấn đề khoa học và công nghệ đề xuất thực hiện thuộc Chương trình … chuyên ngành… (Biểu A2-1).

2. Các chuyên gia cho ý kiến đối với từng vấn đề khoa học và công nghệ trong Danh mục (Biểu A2-2) với các nội dung:

- Phù hợp với Khung chương trình;

- Có tính cấp thiết cao;

- Có khả năng hình thành một hoặc một số đề tài, dự án.

3. Trao đổi, thảo luận:

Ban chủ nhiệm chương trình và các chuyên gia thảo luận về từng vấn đề khoa học và công nghệ, đặc biệt đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về đề xuất không thực hiện.

4. Kết luận:

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của các chuyên gia, Ban chủ nhiệm chương cùng các chuyên gia thống nhất ý kiến về các vấn đề khoa học và công nghệ, Danh mục kèm theo (Biểu A2-4).

* Đối với việc xây dựng các đề tài, dự án:

1. Ban Chủ nhiệm chương trình trình bày Danh mục dự kiến các vấn đề khoa học và công nghệ cần thực hiện trong năm 20… (Biểu A2-5).

2. Các chuyên gia cho ý kiến và thảo luận về những nội dung khoa học và công nghệ cần thực hiện để giải quyết từng vấn đề nêu trong Biểu A2-5 và xây dựng các đề tài, dự án theo các yêu cầu nêu tại Thông tư.

3. Trao đổi, thảo luận:

Ban chủ nhiệm chương trình và các chuyên gia thảo luận thống nhất:

- Đề tài được xác định tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu đối với sản phẩm.

- Dự án xác định tên, mục tiêu và yêu cầu về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với sản phẩm.

Kiến nghị hình thức lựa chọn tổ chức và cá nhân thực hiện thông qua tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đối với từng đề tài, dự án.

4. Kết luận:

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của các chuyên gia, Ban chủ nhiệm chương trình cùng các chuyên gia thống nhất Danh mục các đề tài, dự án thực hiện năm 20… có xếp thứ tự ưu tiên kèm theo (Biểu A2-6).

Đại diện nhóm chuyên gia
(Họ, tên, chữ ký)

TM. BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
(Họ, tên, chữ ký)

Biểu A2-4

Chương trình:…

Ý KIẾN CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH VÀ NHÓM CHUYÊN GIA VỀ DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 20…

TT

Tên vấn đề khoa học và công nghệ

Nguồn đặt hàng*

Lý do**

I

Đề xuất thực hiện

1

2

II

Đề xuất không thực hiện

1

2

* Ghi Bộ, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng.

** Ghi lý do cụ thể.


Đại diện nhóm chuyên gia
(Họ, tên, chữ ký)

…, ngày … tháng … năm 20…
TM. BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
(Họ, tên, chữ ký)

Biểu A2-5

Chương trình:…

DANH MỤC CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN NĂM 20…

TT

Tên vấn đề khoa học và công nghệ

Tính cấp thiết

Khả năng, địa chỉ ứng dụng

Dự kiến kết quả

Nguồn đặt hàng *

* Ghi Bộ, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng

…, ngày … tháng … năm 20…
TM. BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
(Họ, tên, chữ ký)

Biểu A2-6

Chương trình:…

Ý KIẾN CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH VÀ NHÓM CHUYÊN GIA VỀ DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 20…
(Xếp thứ tự ưu tiên)

Chuyên ngành:…………………………………………………….

I. Danh mục đề tài:

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện

Vấn đề khoa học và công nghệ, tên tổ chức đề xuất đặt hàng

1

2

3

4

5

6

II. Danh mục dự án:

TT

Tên dự án

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu về chỉ tiêu KT-KT của sản phẩm chính

Phương thức lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện

Vấn đề khoa học và công nghệ, tên tổ chức đề xuất đặt hàng

1

2

3

4

5

6


Đại diện nhóm chuyên gia
(Họ, tên, chữ ký)

…, ngày … tháng … năm 20…
TM. BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
(Họ, tên, chữ ký)

PHỤ LỤC 3

BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
(Kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu A3-1

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA
ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 20…

Phản biện c

Chương trình:…

1. Họ và tên chuyên gia:

2. Tên đề tài, dự án dự kiến thực hiện:

3. Ý kiến chuyên gia:

a) Sự phù hợp của đề tài, dự án so với các vấn đề khoa học và công nghệ đặt ra:

(Nếu chưa phù hợp cần chỉ rõ những điểm chưa phù hợp và phương án khắc phục)

b) Đáp ứng với yêu cầu quy định tại Điều 4 của Thông tư:

(Nếu chưa đáp ứng cần chỉ rõ phương án chỉnh sửa)

c) Sự phù hợp của tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu của sản phẩm đối với đề tài và tên, mục tiêu, yêu cầu về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm đối với dự án:

(Nếu chưa đáp ứng cần chỉ rõ phương án chỉnh sửa)

d) Sự hợp lý của việc đặt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm đối với dự án:

(Nếu chưa đáp ứng cần chỉ rõ phương án chỉnh sửa)

e) Sự phù hợp của phương thức lựa chọn tổ chức cá nhân thực hiện.

CHUYÊN GIA
(Họ, tên và chữ ký)

Biểu A3-2

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NĂM 20…
(Kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên Chương trình:

……………………………………………………………………….

Mã số: ……………………………………………

2. Hội đồng chuyên ngành: ………………………………..

Quyết định thành lập Hội đồng:

…/QĐ-BKHCH ngày …/…/201… của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Họ tên thành viên Hội đồng: ……………………………….

4. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

I. Đề tài:

TT

Tên đề tài

Sự phù hợp của đề tài so với các vấn đề KH&CN

Đáp ứng với yêu cầu quy định tại Điều 4

Sự phù hợp của tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu sản phẩm

Kết luận đáp ứng yêu cầu chung (Ghi có hoặc không)

Các kiến nghị khác (Phương thức lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện; kiến nghị khác…)

1

2

3

4

5

6

7

II. Dự án

TT

Tên dự án

Sự phù hợp của dự án so với các vấn đề KH&CN

Đáp ứng với yêu cầu quy định tại Điều 4

Sự phù hợp của tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu sản phẩm

Sự hợp lý của việc đặt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm

Kết luận đáp ứng yêu cầu chung (Ghi có hoặc không)

Các kiến nghị khác (Phương thức lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện; kiến nghị khác…)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ghi chú:

- Thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô tương ứng tại cột số 3, 4, 5 (đối với đề tài) và 3, 4, 5, 6 (đối với dự án) nếu phù hợp, đáp ứng yêu cầu.

- Kiến nghị khác: tuyển chọn hoặc giao trực tiếp; các sửa đổi, bổ sung cần thiết (nếu có).

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)

Biểu A3-3

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 20…

Tên Chương trình:

Mã số: ……………………………………….

Chuyên ngành: ………………………………………

Quyết định thành lập Hội đồng: …/QĐ-BKHCN ngày …/ /20… của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Số phiếu phát ra: 2. Số phiếu thu về:

3. Số phiếu hợp lệ: 4. Kết quả bỏ phiếu:

TT

Tên nhiệm vụ

Họ và tên các thành viên Hội đồng và mức đánh giá “Đáp ứng yêu cầu chung”

Số phiếu xác nhận “Đáp ứng yêu cầu chung”

Được đưa vào Danh mục đề tài, dự án (*)

Ghi chú

Thành viên 1

Thành viên 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban
(Họ, tên và chữ ký)

Thành viên thứ nhất
(Họ, tên và chữ ký)

Thành viên thứ hai
(Họ, tên và chữ ký)

Ghi chú:

- Đánh dấu X vào ô tương ứng của cột 3 đến 13 nếu thành viên Hội đồng xác nhận “đáp ứng yêu cầu chung”.

- Đánh dấu X vào ô tương ứng của cột 15 cho những nhiệm vụ được ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt và hơn 1/2 số thành viên của Hội đồng theo quyết định xác nhận “đáp ứng yêu cầu chung”.

Biểu A3-4

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 20…

A. Những thông tin chung

1. Tên Chương trình:

………………………………………………………

Chuyên ngành:

2. Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành…

…/QĐ-BKHCN ngày …/…/20… của Bộ trưởng Bộ KH&CN

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

…, ngày …/ …/20…

- Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: …/…

- Vắng mặt: …người, gồm các thành viên:

- Khách mời tham dự họp Hội đồng

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1.

2.

3

B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Công bố quyết định thành lập Hội đồng.

2. Hội đồng thống nhất phương thức làm việc và bầu ông/bà ……………….. làm thư ký khoa học của Hội đồng.

3. Ông/Bà ……………………………. Đại diện BCN chương trình trình bày Danh mục đề tài, dự án SXTN do BCN chương trình và các nhóm chuyên gia xây dựng.

4. Các thành viên phản biện trình bày ý kiến về các nhiệm vụ được phân công.

5. Hội đồng thảo luận và cho ý kiến theo các yêu cầu:

a) Sự phù hợp của đề tài, dự án so với các vấn đề KH&CN đặt ra;

b) Đáp ứng các yêu cầu của đề tài, dự án quy định tại Điều 4 của Thông tư.

c) Sự phù hợp của tên, định hướng mục tiêu và yêu cầu sản phẩm đối với Đề tài và tên, mục tiêu và yêu cầu về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với sản phẩm đối với Dự án.

d) Sự hợp lý của việc đặt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với sản phẩm đối với Dự án.

đ) Sự phù hợp của phương thức lựa chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ

6. BCN chương trình giải trình bổ sung:

7. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu:

Trưởng Ban: …………………….

Ủy viên 1: ………………………..

Ủy viên 2: ………………………..

8. Hội đồng đã đánh giá từng đề tài, dự án (Phụ lục 3, Biểu A3-2). Kết quả kiểm phiếu được trình bày trong Biên bản kiểm phiếu (Phụ lục 3, Biểu A3-3) kèm theo.

9. Hội đồng thảo luận để hoàn thiện những yêu cầu đối với từng Đề tài, Dự án theo danh mục đã được Hội đồng thông qua cho từng nhiệm vụ theo nguyên tắc quá bán.

Hội đồng kiến nghị về phương thức thực hiện tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đối với từng đề tài, dự án SXTN.

10. Hội đồng thông qua Biên bản làm việc có kèm theo tổng hợp kết quả làm việc của Hội đồng.

Thư ký khoa học của Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)

Biểu A3-5

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 20…

1. Tên Chương trình:

Mã số:

2. Chuyên ngành:

3. Kết quả làm việc:

- Số đề tài, dự án đưa ra Hội đồng tư vấn:

- Số đề tài, dự án đáp ứng yêu cầu chung (Xếp thứ tự ưu tiên):

I. Đề tài

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

II. Dự án

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến, các chỉ tiêu KT-KT cần đạt

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Chủ tịch Hội đồng
(Họ, tên và chữ ký)

PHỤ LỤC 4

BIỂU MẪU THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
(Kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu A4-1

TỔ THẨM ĐỊNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày tháng năm 20…

BIÊN BẢN HỌP TỔ THẨM ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 20…

A. Những thông tin chung

1. Tên Chương trình:

……………………………………..

2. Quyết định thành lập Tổ thẩm định

…/QĐ-BKHCN ngày …/…/20… của Bộ trưởng Bộ KH&CN

3. Địa điểm và thời gian họp:

…, ngày …/…/20…

- Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: …/…

- Vắng mặt: …người, gồm các thành viên:

- Khách mời tham dự họp Tổ thẩm định

TT Họ và tên Đơn vị công tác

B. Nội dung làm việc của Tổ thẩm định

1. Thống nhất phương thức làm việc của Tổ Thẩm định.

2. Rà soát thủ tục xây dựng của từng đề tài, dự án theo đúng quy trình đã được hướng dẫn tại Thông tư này

3. Rà soát theo các yêu cầu của đề tài, dự án theo quy định tại Điều 4 của Thông tư.

4. Rà soát phương thức thực hiện tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đối với từng đề tài, dự án.

5. Xem xét và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề có ý kiến khác nhau giữa BCN chương trình và Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.

6. Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tham khảo ý kiến các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, nước ngoài hoặc thành lập Hội đồng khác để tư vấn (nếu có).

C. Kết luận của Tổ Thẩm định

1. Số đề tài, dự án đủ điều kiện để trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt đưa vào danh mục để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện năm 20… là: nhiệm vụ.

Trong đó: …đề tài và …dự án

2. Số đề tài, dự án chưa đủ điều kiện để trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt là: …nhiệm vụ.

3. Kết quả làm việc của Tổ Thẩm định (kèm theo, Biểu A4-2).

4. Kiến nghị khác (nếu có)

Tổ Thẩm định thông qua Biên bản hồi …h, ngày …/…/20… có kèm theo Danh mục đề tài, dự án đã được thẩm định.

Tổ phó
(Họ, tên và chữ ký)

Tổ trưởng
(Họ, tên và chữ ký)

Thành viên
(Họ, tên và chữ ký)

Thành viên
(Họ, tên và chữ ký)

Biểu A4-2

Tổ thẩm định

TỔNG HỢP KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 20…

Tên Chương trình:

Mã số:

A. Tổng hợp ý kiến thẩm định

1. Đề tài

TT

Tên đề tài, dự án

Ý kiến của tổ thẩm định

Phương án xử lý các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa BCN chương trình và Hội đồng tư vấn

Kết luận (Đề nghị thực hiện hoặc không)

Thủ tục xây dựng đề tài, dự án theo đúng quy trình

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư

Phương thức thực hiện (Tuyển chọn hoặc giao trực tiếp)

1

2

3

4

5

6

7

I. Đề tài

II. Dự án

B. Danh mục các đề tài, dự án đủ điều kiện đề nghị phê duyệt

1. Đề tài

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

2. Dự án

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến, các chỉ tiêu KT-KT cần đạt

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Tổ phó
(Họ, tên và chữ ký)

Tổ trưởng
(Họ, tên và chữ ký)

Thành viên
(Họ, tên và chữ ký)

MIISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 06/2012/TT-BKHCN

Ha Noi, March 12, 2012

 

CIRCULAR

DETERMINATION OF THE TASKS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY UNDER THE KEY AND STATE-LEVEL PROGRAMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on Science and Technology dated June 9, 2000;

Pursuant to Decree No. 81/2002/ND-CP dated October 17, 2002 of the Government detailing the implementation of some articles of the Law on Science and Technology;

Pursuant to Decree No. 28/2008/ND-CP dated March 14, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

At the proposal of the Director of Planning – Finance Department;

The Minister of Science and Technology issues the Circular on determining the tasks of science and technology under the key and state-level programs of the science and technology

Article 1. Scope and subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The tasks of science and technology related to the state’s secrets shall not be regulated by this Circular.

Article 2. Explanation of terms

1. Proposed order for performance of the tasks of science and technology under the programs is that the Ministries, ministerial-level agencies, governmental-run agencies and People's Committees of central-run provinces and cities, the political and social organizations, the Committees of the Party, the social organizations, social - professional organizations at Central level, groups and corporations (hereinafter referred to as Ministry, sector and locality) propose the tasks of science and technology that need to be carried out through the programs.

2. Order for performance of tasks of science and technology under the programs is that the Ministry of Science and Technology on behalf of the State sets out the objectives, requirements, content, fund security and signs contract of orders to organizations individuals to develop the themes and projects of the programs.

Article 3. Ground for proposed order

1. On the requirement of Party and State leaders

2. Strategies and plans of social and economic development of the nation, ministries, sectors and central-run provinces and cities directly.

3. Strategies for the long-term development of science and technology and medium-term direction, objectives and tasks of the science and technology of the State.

4. The objectives, contents, expected products of the programs that are approved by the Minister of Science and Technology (hereinafter referred to as the program framework).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General requirements

a) There are objectives, contents and estimated products appropriate with the program framework.

b) Directly contributing to solving the scientific and technological issues at the national, inter-sectoral and inter-regional level;

c) No duplicate content with the tasks of science and technology that have been implemented;

d) Being able to mobilize resources from scientific and technological, enterprises, scientists in the country and abroad to participate in the implementation;

dd) Having an effect on the development of economic sectors, fields and regions;

e) The time to implement the themes or projects in accordance with program requirements and shall be decided by the Minister of Science and Technology in special cases.

2. Requirements for themes

The research results are presented in one of the following requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Creating new technologies, new products that have important meaning for social and economic development, ensuring national defense and social security, reaching the advanced level in the region or internationally;

c) There are high-value applications, creating a change in productivity, quality and efficiency.

3. Requirements for projects

a) The technologies or scientific and technological products need researching and perfecting include:

- The results of the research of the scientific and technological themes have been assessed, accepted and proposed the deployment and application.

- Result of exploitation of invention, scientific products and other technologies.

b) The technology or the created products have the novelty and advanced properties compared to the existing technology in Vietnam, capable of import substitution;

c) Being able to mobilize extra-budgetary funding for implementation and have addresses for product applications;

d) Products of the project can be extensively applied to create new business line and increase more jobs and income for community.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Science and Technology shall assign the Management Board to draw up a list of themes and projects under each program.

2. The Ministry of Science and Technology shall assess and approve the list of themes and projects in each program to announce the selection and assignment directly to organizations and individuals on the basis of the advising opinions of the Advisory Council identifying tasks of science and technology under the program (hereinafter referred to as advisory council) established by the Ministry of Science and Technology.

3. The themes and projects in the list of selection announcement and direct assignment are identified the name, goal orientation and requirements for the product. Particularly for projects, it is necessary to identify additional economic - technical criteria of the products.

4. The order to determine the themes and projects in the list of the tasks of the science and technology specified in Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10 and Article 11 of this Circular.

Article 6. Proposed order

1) Annually, the ministries, sectors and localities shall base on the guidelines to develop the plan of science and technology of the Ministry of Science and Technology and the provisions of this Circular, guiding the affiliated units and organizations individuals concerned to propose the scientific and technological issues that can be solved by one or more themes or projects (Annex 1, Table A1-1).

2. The Ministries, sectors and localities shall synthesize the scientific and technological issues that need proposed order (Annex 1, Table A1-2) and send to the Ministry of Science and Technology before January 30 of the previous year of the planning year.

3. The Ministries, sectors and localities shall receive and apply the result if the proposed order of the Ministries, sectors and localities are accepted. For the proposed orders of the group and corporation, it is necessary to have additional commitment on reciprocal capital.

4. In addition to proposed orders of the Ministries, sectors and localities, in order to ensure the completion of the objectives, contents and products of the programs, the Management Board of the program can propose the scientific and technological issues that need settlement through the Ministry of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Making list of themes and projects is carried out through 02 steps:

1. Step 1: Selecting the scientific and technological issues expected to be put into practice.

a) Synthesizing the scientific and technological issues that are ordered under each program: from the proposed orders prescribed in Article 6 of this Circular, the Management Board of the program shall base on the program framework to select and synthesize the proposed orders for the program (Annex 2, Table A2-1).

b) The Management Board of the program shall coordinate with groups of expert (3-5 persons who are not members of the Management Board of the program) to select the scientific and technological issues that can be solved through one or a number of themes and subjects satisfying the requirements in Article 4 of this Circular. The experts’ opinions shall be made in writing (Annex 2, Table A2-2).

The working result of the Management Board of the program and groups of expert shall be made in writing (Annex 2, Table A2-3) and synthesizing the working result (Annex 2, Table A2-4 and Table A2-5)

2. Step 2: Developing themes and projects

a) The Management Board of the program shall coordinate with groups of expert (5-7 persons who are not members of the Management Board of the program) shall base on the list of the scientific and technological issues that are proposed for implementation (Annex 2, Table A2-5), developing themes and projects that must ensure the requirements prescribed in Clause 3, Article 5 of this Circular.

b) During the process developing themes and projects, the Management Board of the program can consult the Ministries, sectors and localities in order to ensure the themes and projects to meet requirements of the proposed order.

c) Based on the specific conditions of each theme and project the Management Board of the program can propose the form of selection of organizations and individuals through selection or direct assignment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Advisory council

1. The Advisory Council is decided by the decision of the Minister of Science and Technology according to the speciality of science and technology of the program in order to advise the Minister on the themes and projects under the program developed by the Management Board;

2. The members of Advisory Council are scientific and technological experts who have prestige, sense of responsibility, appropriate professional background and profound knowledge of the speciality of science and technology, have operated in the field of science and technology in the last 5 years in the field assigned for advisory and officials with practical experience in the sectors, fields and enterprises expected to enjoy the research result.

The members participating in the Advisory Council can be obtained from database of experts of the Ministry of Science and Technology.

3. The Advisory Council has from 09-11 members including Chairman, Vice Chairman and members. The Management Board of the program shall not take part in the advisory council. The Council structure (excluding the Chairman) includes: ½ members are technological scientists; ½ members of the state management agencies, organizations of production and business, enterprises and other organizations concerned.

4. The Advisory Council shall work in the democratic and objective principle and shall take responsibility for the objectiveness and accuracy for independent advisory collective responsibility for the general conclusion of the Council;

Article 9. Organizing meeting of the advisory Council

1. The Chairman and Vice Chairman of the Council shall assign the opponency at least 05 days before the Council meeting. Each theme or project in the list shall have 02 members as opponents

2. Working documents of the Council

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) List of themes and projects of the program shall be developed by the Management Board (Annex 2, Table A2-6);

c) Form of remark slip (Annex 3, Table A2-6);

d) Other relevant documents.

The documents must be sent to the Council members at least 3 days prior to the meeting of the Council.

3. The visitors at the meeting of the Council include: Representative of the Management Board of the program, representative of management agency of the Ministry of Science and Technology, representative of proposed order agency.

4. The meeting of the Council must have the presence of at least two thirds of the members of the council, in which there must be Chairman or Vice Chairman. The Council members shall have opnions in writing (Annex 3, Table A3-1). The written opinions of the absent members are only for reference.

5. The Chairman of the Council shall preside over the meetings of the Council. In case the Chairman is absent, the Vice Chairman shall preside over the meeting instead.

6. The Council shall analyse and discuss each theme and project in the list with respect to the following issued:

a) The compatibility of the theme and the project compared to the scientific and technological issues put forward;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The compatibility of the name, goal orientation and product requirements for the themes and the name, objective and requirements of the technical and economic targets of the product for the project;

d) The rationality of the set of the technical and economic targets of the product for the project;

dd) The compatibility of the method of selecting organizations and individuals to perform tasks.

7. Working order of the Council

a) Announcing the decision on the Council establishment; the Council shall agree upon the working method and appoint a member as scientific secretary to note the opnions of the discussion and make record of meetings of the Council;

b) The representative of the Management Board of the program shall present list of themes and projects;

c) The opponents shall present their opinions over the themes and projects assigned.

The Council shall discuss the requirements prescribed in Clause 6 of this Article.

d) The Management Board of the program shall be responsible for additionally explain if there is requirement from the Council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) The Council shall elect the Board of slip checking including 03 members in which there is a head. Result of slip checking (Annex 3, Table A3-3);

g) The themes and projects proposed to be put in the list by the Council must be voted by at least two thirds of Council members present (and larger than half the total number of member Council by decision of establishment) to certify to meet the general requirements;

h) The Council shall discuss to agree upon the requirements for each theme and project that are certified to meet the general requirements and shall vote to adopt the conclusion of the Council for each task in the principle of majority and propose the method to select or directly assign for each theme and project.

i) The Council shall adopt the working minutes (Annex 3, Table A3-4) enclosed with the list of themes and projects approved by the Council and ranked in order from highest to lowest by number of votes certified to meet the general requirements (Annex 3, Table A3-5).

8. The meetings of the Advisory Council shall be organized by the Ministry of Science and Technology.

Article 10. Assessment of the list of themes and projects

1. The Ministry of Science and Technology shall organize the assessment of the list of themes and projects. This assessment is performed through assessment teams that are established by the Minister of Science and Technology with 5 -7 members including the team leader, team assistant leader and members as presentatives of functional units of the Ministry of Science and Technology

2. In necessary case, the Ministry of Science and Technology shall consult the Ministries, sectors and localities concerned with respect to the themes and projects prior to assessment.

3. Documents used for assessment include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The written explanation of the Management Board for opinions of the Advisory Council (if any);

c) The working minutes of the Advisory Council attached to opnions of the opponents.

d) The documents and minutes of the meetings of the Management Board in the process of development of the themes and projects.

4. Content of assessment

a) Review ing the procedures to develop the themes and projects under the process guided in this Circular;

b) Reviewing the requirements of the themes and projects specified in Article 4 of this Circular;

c) Reviewing the method to perform direct selection or assignment for each theme and project;

d) Considering and proposing the measure of handling the problem of different opinions between the Management Board and Advisory Council.

5. In case of necessity, the assessment team may propose the Ministry of Science and Technology to consult the foreign or domestic independent consultants or establish another advisory board.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Approval of list of themes and projects for order

Based on the the assessment result, the Minister of Science and Technology shall consider and approve the list of themes and projects to put forward for selection or directly assign to organizations and individuals to perform in the subsequent planning year.

Article 12. Implementation organization

1. This Circular takes effect 45 days from the date of signing.

2. The ministries, ministerial-level agencies, governmental run agencies and People's Committees of central run provinces and cities shall apply this Circular to guide, organize the determination of tasks of science and technology within their management.

3. Any problem arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Science and Technology for study, amendment and supplementation./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Chu Ngoc Anh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/03/2012 về xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.715

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!