Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 79/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 14/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

thỦ tƯỚng chính PHỦ

cỘng hòa Xã HỘi chỦ nghĩa viỆt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/2006/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 - 2015 gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu của Chương trình:

1. Mục tiêu tổng quát:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bao gồm các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy, tuyên truyền cộng đồng, khoa học công nghệ và các biện pháp quản lý bắt buộc nhằm thực hiện đồng bộ các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội.

b) Thông qua các hoạt động của Chương trình, đạt được mục tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng cụ thể, giảm một phần mức đầu tư phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Các mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu tiết kiệm từ 3% đến 5% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn 2006 - 2010 và từ 5% đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn 2011 - 2015 so với dự báo hiện nay về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội theo phương án phát triển bình thường, trên cơ sở các nội dung cụ thể sau:

a) Hình thành và đưa vào hoạt động có hiệu quả mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bao gồm hoạt động quản lý nhà nước, quản lý trong các doanh nghiệp, trong các tòa nhà và trong đời sống xã hội:

- Giai đoạn 2006 - 2010: hoàn thành việc xây dựng và ban hành khung các văn bản pháp luật đồng bộ với các luật và các văn bản dưới luật liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chuẩn bị nội dung trình Quốc hội xem xét việc ban hành Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn 2008 - 2010.

- Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để áp dụng vào hoạt động thực tế cho 40% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm được lựa chọn trong toàn quốc cho giai đoạn 2006 - 2010; 100% số lượng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm cho giai đoạn 2011 - 2015 và mở rộng áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới từ năm 2006.

- Giai đoạn 2006 - 2010: hoàn thành việc xây dựng cơ chế, chính sách và ban hành biểu giá năng lượng phù hợp với xu hướng chính sách giá năng lượng của các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm đảm bảo mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Phổ biến rộng rãi các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu; giảm cường độ năng lượng trong sản xuất; tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

c) Khai thác tối đa năng lực của phương tiện, thiết bị; giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải, triển khai thí điểm mô hình sử dụng nhiên liệu thay thế tại một số tỉnh và thành phố lớn, hạn chế lượng phát thải của các phương tiện giao thông, bảo vệ môi trường.

II. Các đề án của Chương trình:

Nhóm nội dung 4: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gồm 02 Đề án:

1. Đề án thứ nhất: hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sống và đối với các trang thiết bị sử dụng năng lượng.

a) Nội dung:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn luật, nghị định hiện hành liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế, chính sách và biểu giá năng lượng phù hợp với xu hướng chính sách giá năng lượng của các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm đảm bảo mục tiêu bảo toàn năng lượng, khuyến khích sử dụng hợp lý các dạng năng lượng và năng lượng nội địa, giảm phụ thuộc năng lượng nhập khẩu; hoàn thành và đưa vào áp dụng trong giai đoạn 2008 - 2009.

- Xây dựng, ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

- Xây dựng, ban hành 10 bộ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho 10 chủng loại thiết bị được lựa chọn làm cơ sở cho việc dán nhãn công nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm đó.

- Soạn thảo, trình Quốc hội thông qua Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian từ 2008 - 2010.

- Tổ chức mạng lưới quản lý vÒ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cả việc tổ chức và kiện toàn hoạt động của 8 Trung tâm tiết kiệm năng lượng được thành lập ở 3 miền), nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu đến các địa phương trong cả nước.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 2: tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường gồm 03 Đề án:

2. Đề án thứ hai: tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân.

a) Nội dung:

- Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh về nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát trên sóng của Đài Truyền hình Trung ương và Đài Tiếng nói Việt Nam trung bình 2 tháng một lần.

- Đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào chương trình truyền hình và phát thanh của các đài ở địa phương ít nhất 3 tháng một lần. Xây dựng trang thông tin điện tử về tiết kiệm năng lượng và 06 điểm trưng bày công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng tại 06 tỉnh, thành phố được lựa chọn.

- Mở 6 khóa đào tạo, tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ, tuyên truyền viên....

- Tổ chức 2 cuộc thi sáng tạo các giải pháp, ý tưởng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng vào năm 2008 và năm 2013.

- Phát hành tờ gấp, tờ dán, quảng cáo, cuốn sách nhỏ về mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành công tiêu biểu của địa phương, doanh nghiệp, công trình xây dựng...

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

3. Đề án thứ ba: đưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc gia.

a) Nội dung:

- Xây dựng nội dung, giáo trình, phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học, phù hợp với từng cấp học từ tiểu học đến phổ thông trung học.

- Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình học phần “Lao động nghề nghiệp” về nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các nhóm ngành nghề của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình học phần về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học cho các trường đại học và cao đẳng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

4. Đề án thứ tư: triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình “Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình”.

a) Nội dung:

- Lựa chọn 06 điểm đô thị và nông thôn trong cả nước; mỗi điểm chọn 100 hộ dân cư tự nguyện tham gia đề án.

- Tập huấn cho cán bộ tham gia đề án ở địa phương được lựa chọn về các biện pháp tiết kiệm năng lượng, về cách thức thực hiện đề án.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng tại điểm lựa chọn và đề xuất biện pháp tiết kiệm, tổ chức triển khai đề án.

- Cung cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng để thay thế thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng trong trường hợp cần thiết với giá hỗ trợ; sử dụng có hiệu quả các dạng năng lượng mới (khí sinh học, sinh khối...); xây dựng thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng ở các hộ gia đình tham gia đề án.

- Tổng kết, đánh giá kết quả của đề án và đề xuất chương trình quảng bá, nhân rộng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương được lựa chọn triển khai đề án, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 3: phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp gồm 02 Đề án:

5. Đề án thứ năm: phát triển các tiêu chuẩn và dán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn.

a) Néi dung:

- Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng của các thiết bị có tiêu thụ năng lượng trong xã hội, xác định mức độ phổ biến và tỷ trọng tham gia trong cơ cấu tiêu dùng năng lượng của từng loại thiết bị; lập danh mục các thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng, phân nhóm theo mức hiệu suất phù hợp với trình độ phát triển của xã hội theo từng thời kỳ.

- Xây dựng và ban hành 05 bộ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các sản phẩm mục tiêu theo danh mục lựa chọn (đèn huỳnh quang; chấn lưu dùng cho đèn huỳnh quang; quạt điện; động cơ điện; điều hoà nhiệt độ; tủ lạnh) trong giai đoạn 2006 - 2010 và 05 bộ tiêu chuẩn cho 05 chủng loại thiết bị được lựa chọn trong giai đoạn 2011 - 2013.

- Xây dựng chương trình và mạng lưới thử nghiệm hiệu suất năng lượng, trang thông tin điện tử về hoạt động dán nhãn cho các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

 b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện.

6. Đề án thứ sáu: hỗ trợ kỹ thuật đối với các nhà sản xuất trong nước tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng.

a) Nội dung:

- Tổ chức các cuộc hội thảo, các diễn đàn đối thoại với các nhà sản xuất trong nước về các thiết bị tiết kiệm năng lượng; xác định yêu cầu cần thiết áp dụng vào thiết kế sản phẩm và công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm có hiệu suất cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường, theo sát các thay đổi cập nhật quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng.

- Tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực phân tích kinh tế dự án cho một số doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ được lựa chọn), tính toán chi phí, lợi ích trong việc thiết kế phát triển sản phẩm mới, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác trong nước và nước ngoài, chi phí lắp đặt, cải tạo dây chuyền sản xuất và mục tiêu thời gian để thực hiện được các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng.

- Áp dụng các biện pháp khuyến khích liên kết giữa các doanh nghiệp; hỗ trợ, thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước chuyển đổi công nghệ theo hướng nâng cao hiệu suất năng lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động, áp dụng sản xuất các sản phẩm sử dụng năng lượng đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 4: sử dụng năng l­ợng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gồm 02 Đề án:

7. Đề án thứ bảy: xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp.

a) Nội dung:

- Biên soạn các tài liệu về quản lý năng lượng; phổ biến kinh nghiệm từ các mô hình thành công ở trong và ngoài nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức các lớp tập huấn về quản lý năng lượng cho lãnh đạo các Sở Công nghiệp, các doanh nghiệp...; hỗ trợ các xí nghiệp sản xuất công nghiệp hình thành hệ thống quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở doanh nghiệp.

- Xây dựng 06 mô hình quản lý năng lượng mẫu cho 06 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc 06 ngành công nghiệp lựa chọn.

- Khảo sát, đánh giá năng lực các tổ chức tư vấn về năng lượng; xây dựng, tăng cường năng lực cho một số tổ chức dịch vụ năng lượng được lựa chọn ở 3 miền trong cả nước để làm đầu mối thực hiện các hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng, thực hiện chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổng công ty phối hợp thực hiện.

8. Đề án thứ tám: hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

a) Nội dung:

- Xây dựng cơ chế, kế hoạch, phương thức hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện việc nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá kỹ thuật - công nghệ sử dụng năng lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, khảo sát, phát hiện các trường hợp có lợi thế về tiềm năng và có cơ hội thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá công nghệ sử dụng năng lượng.

- Xây dựng và thực hiện một số dự án kỹ thuật - công nghệ sử dụng nhiên liệu, nhiệt và điện cụ thể, thích hợp cho từng đối tượng thực tế, chú trọng việc trang bị dây chuyền công nghệ tận dụng nhiệt thừa từ khói thải các lò hơi công nghiệp, công nghệ đồng phát nhiệt và điện, tiết kiệm năng lượng trong sử dụng động cơ điện, điều hoà và thông gió, chế biến nông, thuỷ sản...

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Công nghiệp chủ trì; các Bộ, ngành liên quan và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 5: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà gồm 02 Đề án:

9. Đề án thứ chín: nâng cao năng lực và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các tòa nhà.

a) Nội dung:

- Tổ chức các lớp tập huấn và phổ biến thông tin về Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, nâng cao nhận thức của các đối tác tham gia trong hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng.

- Tổ chức tập huấn về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, bao gồm các nội dung liên quan đến phương thức tư vấn, giám sát, thẩm định, cấp phép công trình cho cán bộ các Sở Xây dựng địa phương.

- In ấn và phổ biến các tờ rơi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả làm tài liệu truyền thông, phổ biến đến các đơn vị và người lao động trong ngành xây dựng.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Xây dựng chủ trì; Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

10. Đề án thứ mười: xây dựng mô hình và đ­a vào hoạt động có nề nếp công tác quản lý sử dụng năng l­ượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà.

a) Nội dung:

- Xây dựng 05 mô hình quản lý năng lượng mẫu và đưa vào hoạt động có nề nếp mô hình quản lý năng lượng cho 05 tòa nhà được lựa chọn.

- Tăng cường năng lực cho một số tổ chức dịch vụ năng lượng được lựa chọn ở 3 miền trong cả nước để làm đầu mối thực hiện các hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng, thực hiện chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.

- Cải tạo thí điểm một số công trình nhà cao tầng, hỗ trợ một số công trình xây mới áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng và triển khai cuộc vận động thực hiện “Công trình xanh” tiết kiệm năng lượng tại các cơ quan và doanh nghiệp trong cả nước.

- Hàng năm, tổ chức xét và trao giải thưởng, cấp chứng chỉ quốc gia về công trình xanh cho các công trình đáp ứng yêu cầu và tiêu chí đánh giá. Phối hợp hoạt động trao giải cho các tòa nhà tiết kiệm năng lượng của ASEAN.

- Tổ chức các cuộc thi mẫu thiết kế và ý tưởng xây dựng các mô hình toà nhà tiết kiệm năng lượng, làng kiến trúc sinh thái. Lựa chọn thiết kế để áp dụng phù hợp và có biện pháp hỗ trợ để triển khai thực hiện thí điểm.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Xây dựng chủ trì; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

Nhóm nội dung 6: xử dụng năng l­ợng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải gồm 01 Đề án:

11. Đề án thứ mười một: khai thác tối ưu năng lực của phương tiện, thiết bị giao thông, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ, hạn chế lượng phát thải vào môi trường.

a) Nội dung:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch tiết kiệm năng lượng cụ thể thông qua việc khai thác tối ưu mạng lưới đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, đường biển; hợp lý hoá phương tiện giao thông vận tải; phát triển loại hình vận tải năng lực cao, vận chuyển khách, hàng hóa khối lượng lớn.

- Ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các phương tiện giao thông vận tải thông qua công tác quản lý kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới; xây dựng và điều chỉnh hợp lý các định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình sản xuất, duy tu, bảo dưỡng các phương tiện giao thông.

- Thử nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh học làm nhiên liệu thay thế cho một số phương tiện giao thông vận tải.

b) Cơ quan thực hiện:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung phối hợp thực hiện.

III. Thời gian thực hiện:

Ch­ơng trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng l­ợng tiết kiệm và hiệu quả đ­ợc thực hiện từ năm 2006 đến năm 2015, chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn I (2006 - 2010): giai đoạn triển khai tích cực toàn bộ nội dung của Chương trình.

- Giai đoạn II (2011 - 2015): giai đoạn triển khai theo chiều sâu và diện rộng các nội dung của Chương trình, trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả đạt được từ giai đoạn I.

Điều 2. Các giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

I. Giải pháp về tài chính:

1. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước: cấp cho việc xây dựng hoàn thiện thể chế quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường năng lực, điều tra, khảo sát, kiểm toán năng lượng, tổ chức thực hiện các đề án và hỗ trợ một phần trong việc thực hiện các dự án theo phương thức cho vay ưu đãi, cơ chế giống như một dự án phát triển khoa học và công nghệ.

2. Nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nguồn vốn của doanh nghiệp tham gia đề án:

- Đầu tư cho các dự án về tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp được đề xuất trong quá trình tham gia các đề án của Chương trình.

- Trả vốn vay để thực hiện các đề án trong danh mục của Chương trình.

- Đóng góp một phần trong việc tổ chức thực hiện các đề án của Chương trình tại doanh nghiệp.

II. Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo:

- Thực hiện việc đầu tư có chọn lọc trong việc tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn thiết kế, thử nghiệm, kiểm toán năng lượng.

- Đầu tư cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, đặc biệt cho các địa phương và doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đầu tư cho công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng.

- Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác với các Bộ, đề nghị đưa một số đề tài về phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm mới tiết kiệm năng lượng, xây dựng chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm của các Bộ.

III. Giải pháp về hợp tác quốc tế:

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các tổ chức tư vấn, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, gửi cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, gửi đoàn khảo sát đi nước ngoài, tư vấn xây dựng các phòng thử nghiệm hợp chuẩn.

- Hợp tác xây dựng chính sách, thể chế, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với mạng lưới thử nghiệm của khu vực ASEAN và quốc tế để thử nghiệm các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Phối hợp mạng lưới hợp tác năng lượng ASEAN trong việc xét trao giải thưởng ASEAN cho các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, làng sinh thái.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

I. Ban Chỉ đạo Chương trình

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình đặt tại Bộ Công nghiệp.

II. Phân công trách nhiệm

1. Bộ Công nghiệp: là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình mục tiêu; điều phối toàn bộ hoạt động của Chương trình và thực hiện các đề án được phân công.

2. Các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể tham gia Chương trình xây dựng đề cương triển khai từng đề án cụ thể trình Ban Chỉ đạo Chương trình thông qua, tổng hợp đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm.

3. Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Công nghiệp xây dựng cơ chế, chính sách và biểu giá năng lượng hợp lý nhằm mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Cân đối tài chính cho các nội dung của Chương trình, đưa vào kế hoạch hàng năm.

- Theo dõi, kiểm tra và tham gia đánh giá kết quả các đề án thuộc Chương trình.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Cân đối ngân sách, đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm, đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của Chương trình.

- Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từ các dự án quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng chính sách quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương.

- Phối hợp triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình tại địa phương.

III. Điều hành, giám sát, đánh giá

1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có trách nhiệm điều phối, kiểm tra mọi hoạt động của Chương trình để đạt được mục tiêu của từng đề án và chịu trách nhiệm chung về các kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan chủ trì từng đề án có trách nhiệm điều phối, kiểm tra hoạt động của đề án và chịu trách nhiệm về các kết quả của đề án được phân công chủ trì.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b). A.

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 79/2006/QD-TTg

Hanoi, April 14, 2006

 

DECISION

APPROVING THE NATIONAL TARGET PROGRAM ON ECONOMICAL AND EFFICIENT USE OF ENERGY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 3, 2004 Law on Electricity;
Pursuant to the Government's Decree No. 102/ 2003/ND-CP of September 3, 2003, on economical and efficient use of energy;
At the proposal of the Minister of Industry,

DECIDES:

Article 1.- To approve the national target program on economical and efficient use of energy in the 2006-2015 period, with the following major contents:

I. THE PROGRAM'S OBJECTIVES:

1. Overall objectives:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Through the program's activities, to achieve the specific target of total saved energy amount, reduce part of development investment for the energy supply system and bring about socio-economic benefits while contributing to environmental protection, rational exploitation of natural energy resources and sustainable socio-economic development.

2. Specific objectives:

To strive to save 3-5% of the total energy amount consumed nationwide in the 2006-2010 period and 5-8% in the 2011 -2015 period compared with the current energy and socio-economic development forecasts according to normal development plans, with the following specific contents:

a/ To develop and put into effective operation models of management of economical and efficient use of energy, applicable to state management, management within enterprises, within buildings and in social life:

- In the 2006-2010 period: To complete the elaboration and promulgation of a system of consistent legal documents, including laws and sub-laws, related to economical and efficient use of energy. During the 2008-2010 period, to draft and submit to the National Assembly for consideration and passage a law on economical and efficient use of energy.

- To develop models of management of economical and efficient use of energy for application to 40% of major energy-using enterprises selected nationwide during the 2006-2010 period, to 100% of major energy-using enterprises during the 2011-2015 period, and to small- and medium-sized enterprises afterwards.

- From 2006, to perform mandatory management under Vietnam construction standard "Projects with economical and efficient use of energy" of 100% of newly constructed buildings.

- In the 2006-2010 period: To finish the formulation of mechanisms and policies and issue energy price tariffs conformable with energy price policy trends in other countries in the region and the world with a view to achieving the objective of economical and efficient use of energy.

b/ To promote wide use of high-output equipment which will gradually replace low-output equipment, proceeding to stop using equipment with obsolete technology, to reduce energy intensity in production; and to save energy in all activities of social life.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. THE PROGRAM'S SCHEMES:

Content-1 group: Enhancement of the state management of economical and efficient use of energy and organization of a management system for energy conservation, covering one scheme:

1. The first scheme: Perfecting the legal framework on economical and efficient use of energy in industrial production, in management of construction projects and in daily-life activities, and on energy-using equipment.

a/ Contents:

- To promulgate documents guiding existing laws and decrees related to economical and efficient use of energy.

- To formulate mechanisms, policies and energy price tariffs conformable with energy price policy trends in other countries in the region and the world with a view to ensuring the objective of energy conservation, encouraging rational use of various types of energy and local energies, reducing reliance on imported energies; and finalize and apply them in the 2008-2009 period.

- To formulate and promulgate Vietnam construction standard "Projects with economical and efficient use of energy."

- To develop and promulgate ten sets of energy output standards for 10 selected kinds of equipment, serving as a basis for the sticking of energy-saving product recognition labels on such equipment.

- In the 2008-2010 period, to draft and submit to the National Assembly for passage a law on economical and efficient use of energy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Implementing agencies:

The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility for, and the Ministry of Justice, Ministry of Construction, Ministry of Science and Technology, Ministry of Education and Training, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Government Office and Vietnam Union of Scientific and Technical Associations shall join in the implementation of the scheme.

Content-2 group: Intensified education, communication and dissemination of information to mobilize communities and raise their awareness to promote economical and efficient use of energy and protect the environment, covering there schemes:

2. The second scheme: Communication to raise the people's awareness about economical and efficient use of energy.

a/ Contents:

- To develop television and radio programs on economical and efficient use of energy to be broadcast by the central Vietnam Television station and the Radio Voice of Vietnam once every two months on average.

- To incorporate the energy-saving content in television and radio programs broadcast by local stations at least once every three months. To create a website on energy saving and arrange six points for display of energy-saving technologies and equipment in six selected provinces and cities.

- To organize six training courses on energy saving for managers, technical and technological staff, communicators, etc.

- To organize two contests for innovative solutions and ideas related to energy-saving technologies and equipment in 2008 and in 2013.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Implementing agencies:

The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility for, and the Ministry of Culture and Information, Ministry of Justice, Ministry of Science and Technology, Vietnam Union of Scientific and Technical Associations, Vietnam Women's Union, Ho Chi Minh Communist Youth Union and provincial/ municipal People's Committees shall join in the implementation of the scheme.

3. The third scheme: Incorporating educational contents on economical and efficient use of energy in the national educational system.

a/ Contents:

- To develop teaching contents, textbooks and methods to integrate knowledge about economical and efficient use of energy into study subjects in a way suitable to each educational level of from primary to general secondary education.

- To develop the program and textbook for the credit on "vocational labor" related to economical and efficient use of energy for professional and vocational training intermediate schools.

- To develop the programs and textbooks with integrated knowledge about economical and efficient use of energy for all groups of trades and occupations taught at professional and vocational training schools.

- To develop the program and textbook for the credit on economical and efficient use of energy for study subjects in universities and colleges.

b/ Implementing agencies:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The fourth scheme: Carrying out on a pilot basis the campaign for "Building a model of economical use of energy in every household."

a/ Contents:

- To select six urban and rural points nationwide, each with 100 households participating in the scheme on a voluntary basis.

- To organize training for scheme participants in selected localities in energy-saving measures and scheme-implementing methods.

- To assess the current situation of use of energy in the selected points, propose energy-saving measures, and organize the implementation of the scheme.

- To provide energy-saving equipment to replace energy-consuming equipment when necessary at subsidized prices; to efficiently use new kinds of energy (biogas, biomass, etc.); to form energy-saving habits in households participating in the scheme.

- To review and evaluate the results of the scheme and propose popularization and expansion plans.

b/ Implementing agencies:

The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility for and the Ministry of Agriculture and Rural Development, People's Committees of localities selected for the scheme implementation, Vietnam Electricity Corporation, Vietnam Women's Union and the Ho Chi Minh Communist Youth Union shall join in the implementation of the scheme.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The fifth scheme: Developing standards and sticking energy-saving product recognition labels on certain selected energy-using products.

a/ Contents:

- To survey the use of energy by energy-consuming equipment in society, identify the popularity of each kind of equipment and its ratio in the energy consumption structure; draw up a list of equipment that consume much energy, categorize them by effect level suitable to the social development level in each period.

- To develop and promulgate five sets of minimum energy output standards for target products on the selected list (florescent lamps, ballasts for florescent lamps; electric fans; electric motors; air conditioners; and refrigerators) in the 2006-2010 period, and five standard sets for five selected kinds of equipment in the 2011-2013 period.

- To develop the program and build a network for energy output tests, and create a website on the labeling of energy-saving equipment.

b/ Implementing agencies:

The Ministry of Science and Technology shall assume the prime responsibility for, and the Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Education and Training and Vietnam Union of Scientific and Technical Associations shall join in the implementation of the scheme.

6. The sixth scheme: Providing technical assistance for local manufacturers that comply with energy output standards.

a/ Contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To organize training courses to raise capabilities for certain enterprises (selected large-, medium- and small-sized enterprises), in economic analysis, cost-benefit calculations in the designing and development of new products, acquisition and transfer of technologies from local and foreign partners, calculation of costs of installation and improvement of production chains, and schedule for the achievement of energy output standards.

- To apply measures to encourage association among enterprises; assist and encourage local manufacturers to change their technologies to increase energy output.

- To assist enterprises in making plans of action and manufacture energy-using equipment which meet energy output standards.

b/ Implementing agencies:

The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility for and the Ministry of Science and Technology, Ministry of Trade, Ministry of Education and Training and Vietnam Union of Scientific and Technical Associations shall join in the implementation of the scheme.

Content-4 group: Economical and efficient use of energy in industrial production enterprises, covering two schemes:

7. The seventh scheme: Building models of management of economical and efficient use of energy in enterprises.

a/ Contents:

- To compile materials on energy management; popularize experience drawn from successful local and foreign models of economical and efficient use of energy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To build six models of energy management for six key energy-using enterprises of six selected industries.

- To survey and assess the capabilities of energy consultancy organizations; to build and enhance capacity for certain energy service organizations which are selected from the three regions across the country so that they will become focal points for energy consultancy and audit and transfer of energy-saving technologies.

b/ Implementing agencies:

The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility for, and provincial/municipal People's Committees and corporations shall join in, the implementation of the scheme.

8. The eighth scheme: Assisting industrial production enterprises in upgrading, improving and rationalizing their technological chains for economical and efficient use of energy.

a/ Contents:

-To formulate mechanisms, plans and methods of assisting industrial production enterprises in upgrading, improving and rationalizing their energy-using techniques and technologies.

- To assist enterprises in conducting energy audit, surveying and identifying cases with potential advantages and opportunities to promote economical and efficient use of energy; formulate and carry out investment projects on upgrading, improvement and rationalization of energy-using technologies.

- To formulate and carry out some specific technical and technological projects that use fuel, thermal energy or electricity suitable to each practical entity, attach importance to the furnishment of technological chains that make use of excessive heat of smoke emitted from industrial furnaces, heat-cum-electricity-generating technologies, and save energy in the use of electric motors, air conditioning and ventilation, processing of farm and aquatic products, etc.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility for, and concerned ministries and branches and Vietnam Union of Scientific and Technical Associations shall join in, the implementation of the scheme.

Content-5 group: Economical and efficient use of energy in buildings, covering two schemes:

9. The ninth scheme: Enhancing capacity and deploying activities of economical and efficient use of energy in construction designing and management of buildings.

a/ Contents:

- To organize training courses and dissemination of information on Vietnam construction standard "Projects with economical and efficient use of energy," improve the awareness of partners involved in construction activities in the Vietnamese territory about energy saving in construction.

- To organize training in solutions to economical and efficient use of energy in construction projects, including contents related to project consultancy, supervision, evaluation and licensing, for provincial/ municipal Construction Service staff.

- To print and diffuse leaflets as communication materials on economical and efficient use of energy among construction units and laborers.

b/ Implementing agencies:

The Ministry of Construction shall assume the prime responsibility for, and concerned ministries, branches and provincial/municipal People's Committees shall join in, the implementation of the scheme.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Contents:

- To build five energy management models and put them into routine operation in five selected buildings.

- To enhance capacity for a number of selected energy service organizations located in the three regions of the country so that they will become focal points for energy consultancy and audit and transfer of energy-saving technologies in the construction domain.

- To renovate on a pilot basis certain high-rises and assist certain newly constructed buildings in applying energy-saving solutions.

- To develop and launch a drive to carry out energy-saving "green projects" in agencies and enterprises nationwide.

- Annually, to organize consideration and award of national prizes and certificates to green works that satisfy assessment requirements and criteria. To coordinate in the award of ASEAN prizes to energy-saving buildings.

- To hold contests of model construction designs and ideas for energy-saving buildings and eco-architecture villages. To select appropriate designs for application and take measures to support the pilot application.

b/ Implementing agencies:

The Ministry of Construction shall assume the prime responsibility for, and other ministries, branches and provincial/municipal People's Committees shall join in, the implementation of the scheme.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. The eleventh scheme: Optimally exploiting the capacity of means of transport, traffic equipment, minimizing consumed energy amounts and limiting emissions into the environment.

a/ Contents:

- To formulate specific energy-saving programs and plans based on the optimal exploitation of road, waterway, railway, airway and seaway networks; rationalize means of transport; develop means of high-capacity transport, transport of passengers in large numbers and cargoes in large quantities.

- To apply economical and efficient energy use solutions to means of transport through technical management work and application of new scientific and technological advances; to elaborate and reasonably adjust eco-technical norms in the process of manufacture, repair and maintenance of means of transport.

- To experimentally use bio-energy as substitute fuel for certain kinds of means of transport.

b/ Implementing agencies:

The Ministry of Transport shall assume the prime responsibility for, and other ministries, branches and provincial/municipal People's Committee shall join in, the implementation of the scheme.

III. IMPLEMENTATION PERIOD:

The national target program on economical and efficient use of energy shall be implemented from 2006 through 2015, divided into two periods:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Period II (2011-2015): the period of intensive and extensive implementation of the Program's contents on the basis of implementation experience and results reviewed and evaluated in Period I.

Article 2.- Major solutions to implementing the national target program on economical and efficient use of energy.

I. FINANCIAL SOLUTIONS:

1. State budget capital: To be allocated for the formulation and perfection of institutions for management of economical and efficient use of energy, the capacity building, energy investigation, survey and audit, the implementation of the schemes, and partial support of the formulation of the schemes in the form of grant of preferential loans under mechanisms applicable to scientific and technological development projects.

2. Financial supports from organizations and individuals at home and abroad.

3. Capital of enterprises participating in the schemes:

- To be invested in energy-saving projects which are proposed by enterprises during the process of participating in the Program's schemes.

- To be paid for loans borrowed for the implementation of the Program's listed schemes.

- To be contributed to the implementation of the Program's schemes in the enterprises.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To make selected investments in enhancing capacity for energy consultancy, designing, testing and audit organizations.

- To make investments in training and enhancing capacity related to economical and efficient use of energy for managerial personnel, particularly in key localities and energy-saving enterprises.

- To make investments in the work of communication, information, advocacy and education to raise community awareness about energy saving.

- The Program's Steering Committee shall in cooperation with ministries recommend a number of projects on development of technologies for manufacturing new energy-saving products and formulate policies on economical and efficient use of energy, which will be funded with annual scientific and technological budgets of these ministries.

III. SOLUTIONS TO INTERNATIONAL COOPERATION:

- To promote international cooperation in training and capacity building for the contingent of employees working in the domain of economical and efficient use of energy and for consultancy organizations in the forms of direct investment, symposiums, overseas training, study tours, consultancy and building of standard-conforming laboratories.

- To cooperate in formulating policies, institutions and standards related to economical and efficient use of energy.

- To join ASEAN and international testing networks in testing energy-saving products.

- To join the ASEAN energy cooperation network in considering and awarding ASEAN prizes to energy-saving buildings and ecological villages.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I. THE PROGRAM'S STEERING COMMITTEE:

1. To set up the State Steering Committee for the national target program on economical and efficient use of energy, which is headed by the Minister of Industry and participated by representatives of the Ministry of Construction, Ministry of Transport, Ministry of Finance, Ministry of Education and Training, Ministry of Culture and Information, Ministry of Science and Technology, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Justice, Government Office, and Vietnam Union of Scientific and Technical Associations.

2. The Office of the Program's Steering Committee shall be based at the Ministry of Industry.

II. ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES

1. The Ministry of Industry shall act as the standing body of the Program's Steering Committee. It shall assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries, branches and organizations in, implementing the Program; and coordinate all activities of the Program and carry out assigned schemes.

2. Ministries, branches and organizations participating in the Program shall formulate specific plans for implementation of the schemes and submit them to the Program's Steering Committee for approval and incorporation in annual implementation plans.

3. The Ministry of Finance:

- To coordinate with the Ministry of Industry in formulating mechanisms, policies and reasonable price tariffs for achieving the objective of economical and efficient use of energy.

- To arrange funds for the Program's contents and incorporate them in annual plans.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Ministry of Planning and Investment:

- To arrange funds and incorporate them in annual implementation plans, ensuring adequate resources for the Program's activities.

- To call for financial supports from international projects on economical and efficient use of energy.

5. People's Committees of provinces and centrally run cities:

- To formulate policies on management of economical and efficient use of energy in their localities.

- To join in implementing the Program's schemes in their localities.

III. DIRECTION, MONITORING AND EVALUATION

1. The Program's Steering Committee shall be responsible for coordinating and supervising all activities of the Program so as to achieve the objectives of each scheme and take overall responsibility for the implementation results.

2. Agencies having the prime responsibility for the schemes shall have to coordinate and supervise activities of their assigned schemes and take responsibility for their implementation results.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/2006/QĐ-TTg ngày 14/04/2006 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.613

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74