Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 17/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA CHẾ PHẨM SINH HỌC COMPOST MAKER ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 27/TTr-SKHCN ngày 02/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định: "Chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2014".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA CHẾ PHẨM SINH HỌC COMPOST MAKER ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014
(Kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Việc hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker (sau đây gọi tắt là chế phẩm) được áp dụng cho sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp sử dụng trực tiếp trong sản xuất nông nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các hộ nông dân sản xuất và sử dụng phân hữu cơ vi sinh bón cho đồng ruộng.

b) Các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp, các trang trại nông nghiệp, các tổ chức sản xuất nông nghiệp khác (sau đây gọi tắt là các tổ chức) sản xuất và sử dụng phân hữu cơ vi sinh bón cho đồng ruộng.

Điều 2. Chính sách hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 70% kinh phí mua chế phẩm cho các huyện miền núi cao, gồm: Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông.

b) Hỗ trợ 60% kinh phí mua chế phẩm cho các huyện miền núi thấp, gồm: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Thanh Chương.

c) Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm cho các huyện, thành phố, thị xã còn lại.

2. Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ năm 2012

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 3. Trách nhiệm của các địa phương

1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Tổng hợp nhu cầu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ các hộ dân để gửi UBND cấp huyện;

b) Tiến hành cấp phát chế phẩm đúng đối tượng; lập bảng tổng hợp danh sách các đối tượng nhận hỗ trợ chế phẩm (có chữ ký xác nhận của các đối tượng).

c) Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện chính sách ở từng xóm (thôn, bản); tổng hợp kết quả nghiệm thu gửi UBND cấp huyện.

d) Thực hiện công khai chính sách hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã;

b) Hàng năm lập kế hoạch về nhu cầu khối lượng chế phẩm để sản xuất phân hữu cơ vi sinh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ vào tháng 01 hàng năm; lập kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến khích sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh gửi Sở Tài chính trước ngày 30/10 hàng năm trước năm kế hoạch; Căn cứ vào kế hoạch được giao, tổ chức hợp đồng mua, cung ứng chế phẩm với đơn vị sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, thời gian; tổ chức giao chế phẩm cho UBND cấp xã.

c) Tổ chức nghiệm thu phúc tra kết quả nghiệm thu cơ sở.

d) Thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm các Sở, ngành liên quan

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng chế phẩm dùng sản xuất phân hữu cơ vi sinh sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Sở Khoa học và Công nghệ.

a) Phối hợp với Sở Tài chính để lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Quyết định này hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN căn cứ nhu cầu chế phẩm hàng năm của các địa phương để sản xuất và cung ứng chế phẩm đảm bảo chất lượng, số lượng và thời gian theo quy định; xây dựng dự toán giá thành chế phẩm đề nghị Sở Tài chính thẩm định mức giá làm cơ sở xác định mức giá hỗ trợ; tập huấn, hướng dẫn cách sử dụng chế phẩm để sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho từng cơ sở.

c) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc thẩm tra quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

đ) Tổ chức chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật và kiểm tra hồ sơ kết quả việc thực hiện chính sách của các địa phương;

đ) Hàng năm hỗ trợ kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học để tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng chế phẩm sản xuất phân hữu cơ vi sinh và sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh bón cho các loại cây trồng cho người dân trên địa bàn tỉnh;

e) Hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện chính sách của các địa phương, đơn vị. Đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và đề xuất các biện pháp chỉ đạo của năm tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh vào cuối tháng 11 hàng năm;

3. Sở Tài chính.

a) Chủ trì trong việc lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt;

b) Thẩm định, phê duyệt, thông báo giá chế phẩm sinh học Compost Maker làm căn cứ cho việc thanh quyết toán chính sách hỗ trợ;

c) Căn cứ dự toán ngân sách đã được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cấp ứng kịp thời kinh phí cho các địa phương, đơn vị theo đúng quy định;

d) Thẩm tra quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị liên quan báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở KH&CN) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 về Quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43