Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1208/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Xét tờ trình số 2068/TTr-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ, ngành về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII) với các nội dung chính sau đây:

1. Quan điểm phát triển:

a) Phát triển ngành điện phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm cung cấp đủ điện nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội.

b) Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước cho phát triển điện, kết hợp với việc nhập khẩu điện, nhập khẩu nhiên liệu hợp lý, đa dạng hóa các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện, bảo tồn nhiên liệu và bảo đảm an ninh năng lượng cho tương lai.

c) Từng bước nâng cao chất lượng điện năng để cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao. Thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường nhằm khuyến khích đầu tư phát triển ngành điện; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và có hiệu quả.

d) Phát triển điện đi đôi với bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

đ) Từng bước hình thành, phát triển thị trường điện cạnh tranh, đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện. Nhà nước chỉ giữ độc quyền lưới điện truyền tải để đảm bảo an ninh hệ thống năng lượng quốc gia.

e) Phát triển ngành điện dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp của mỗi miền; tiếp tục đẩy mạnh công tác điện khí hóa nông thôn, đảm bảo cung cấp đầy đủ, liên tục, an toàn cho nhu cầu điện tất cả các vùng trong toàn quốc.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2015 khoảng 194 - 210 tỷ kWh; năm 2020 khoảng 330 - 362 tỷ kWh; năm 2030 khoản 695 - 834 tỷ kWh.

- Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này từ mức 3,5% năm 2010, lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020 và 6,0% vào năm 2030.

- Giảm hệ số đàn hồi điện/GDP từ bình quân 2,0 hiện nay xuống còn bằng 1,5 vào năm 2015 và còn 1,0 vào năm 2020.

- Đẩy nhanh chương trình điện khí hóa nông thôn, miền núi đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

3. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

a) Quy hoạch phát triển nguồn điện:

- Định hướng phát triển:

Phát triển nguồn điện theo các định hướng sau:

+ Phát triển cân đối công suất nguồn trên từng miền: Bắc, Trung và Nam, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện trên từng hệ thống điện miền nhằm giảm tổn thất truyền tải, chia sẻ công suất nguồn dự trữ và khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện trong các mùa.

+ Phát triển hợp lý các trung tâm điện lực ở các khu vực trong cả nước nhằm đảm bảo tin cậy cung cấp điện tại chỗ và giảm tổn thất kỹ thuật trên hệ thống điện quốc gia cũng như đảm bảo tính kinh tế của các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho từng vùng và cả nước.

+ Phát triển nguồn điện mới đi đôi với đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ các nhà máy đang vận hành; đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; sử dụng công nghệ hiện đại đối với các nhà máy điện mới.

+ Đa dạng hóa các hình thức đầu tư phát triển nguồn điện nhằm tăng cường cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Quy hoạch phát triển nguồn điện:

+ Ưu tiên phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,…), phát triển nhanh, từng bước gia tăng tỷ trọng của điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo:

. Đưa tổng công suất nguồn điện gió từ mức không đáng kể hiện nay lên khoảng 1.000 MW vào năm 2020, khoảng 6.200 MW vào năm 2030; điện năng sản xuất từ nguồn điện gió chiếm tỷ trọng từ 0,7% năm 2020 lên 2,4% vào năm 2030.

. Phát triển điện sinh khối, đồng phát điện tại các nhà máy đường, đến năm 2020, nguồn điện này có tổng công suất khoảng 500 MW, nâng lên 2.000 MW vào năm 2030; tỷ trọng điện sản xuất tăng từ 0,6% năm 2020 lên 1,1% năm 2030.

+ Ưu tiên phát triển các nguồn thủy điện, nhất là các dự án lợi ích tổng hợp: Chống lũ, cấp nước, sản xuất điện; đưa tổng công suất các nguồn thủy điện từ 9.200 MW hiện nay lên 17.400 MW vào năm 2020.

+ Nghiên cứu đưa nhà máy thủy điện tích năng vào vận hành phù hợp với sự phát triển của hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống: Năm 2020, thủy điện tích năng có tổng công suất 1.800 MW; nâng lên 5.700 MW vào năm 2030.

+ Phát triển các nhà máy nhiệt điện với tỷ lệ thích hợp, phù hợp với khả năng cung cấp và phân bố của các nguồn nhiên liệu:

. Nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên: Đến năm 2020, công suất nguồn điện sử dụng khí thiên nhiên khoảng 10.400 MW, sản xuất khoảng 66 tỷ kWh điện, chiếm tỷ trọng 20% sản lượng điện sản xuất; định hướng đến năm 2030 có tổng công suất khoảng 11.300 MW, sản xuất khoảng 73,1 tỷ kWh điện, chiếm tỷ trọng 10,5% sản lượng điện.

Khu vực Đông Nam Bộ: Bảo đảm nguồn khí ổn định cung cấp cho các nhà máy điện tại: Bà Rịa, Phú Mỹ và Nhơn Trạch.

Khu vực miền Tây Nam Bộ: Khẩn trương đưa khí từ Lô B vào bờ từ năm 2015 để cung cấp cho các nhà máy điện tại Trung tâm điện lực Ô Môn với tổng công suất khoảng 2.850 MW, đưa tổng công suất các nhà máy điện đốt khí tại khu vực này lên đến 4.350 MW vào năm 2016, hàng năm sử dụng khoảng 6,5 tỷ m3 khí, sản xuất 31,5 tỷ kWh.

Khu vực miền Trung: Dự kiến sau năm 2020 sẽ phát triển một nhà máy điện khoảng 1.350 MW tiêu thụ khoảng 1,3 tỷ m3 khí/năm.

. Nhiệt điện than: Khai thác tối đa nguồn than trong nước cho phát triển các nhà máy nhiệt điện, ưu tiên sử dụng than trong nước cho các nhà máy nhiệt điện khu vực miền Bắc. Đến năm 2020, tổng công suất nhiệt điện đốt than khoảng 36.000 MW, sản xuất khoảng 156 tỷ kWh (chiếm 46,8% sản lượng điện sản xuất), tiêu thụ 67,3 triệu tấn than. Đến năm 2030, tổng công suất nhiệt điện đốt than khoảng 75.000 MW, sản xuất khoảng 394 tỷ kWh (chiếm 56,4% sản lượng điện sản xuất), tiêu thụ 171 triệu tấn than. Do nguồn than sản xuất trong nước hạn chế, cần xem xét xây dựng và đưa các nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập vào vận hành từ năm 2015.

+ Phát triển các nhà máy điện hạt nhân bảo đảm ổn định cung cấp điện trong tương lai khi nguồn năng lượng sơ cấp trong nước bị cạn kiệt: Đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam vào vận hành năm 2020; đến năm 2030 nguồn điện hạt nhân có công suất 10.700 MW, sản xuất khoảng 70,5 tỷ kWh (chiếm 10,1% sản lượng điện sản xuất).

+ Phát triển các nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm thực hiện đa dạng hóa các nguồn nhiên liệu cung cấp cho sản xuất điện, bảo đảm an ninh cung cấp điện và khí đốt. Năm 2020, công suất nguồn điện sử dụng LNG khoảng 2.000 MW; định hướng đến năm 2030, công suất tăng lên khoảng 6.000 MW.

+ Xuất, nhập khẩu điện: Thực hiện trao đổi điện năng có hiệu quả với các nước trong khu vực, bảo đảm lợi ích của các bên, tăng cường trao đổi để đảm bảo an toàn hệ thống, đẩy mạnh nhập khẩu tại các vùng có tiềm năng về thủy điện, trước hết là Lào, tiếp đó là Campuchia, Trung Quốc. Dự kiến đến năm 2020, công suất điện nhập khẩu khoảng 2200 MW, năm 2030 khoảng 7000 MW.

- Cơ cấu nguồn điện:

. Năm 2020: Tổng công suất các nhà máy điện khoảng 75.000 MW, trong đó: Thủy điện chiếm 23,1%; thủy điện tích năng 2,4%; nhiệt điện than 48,0%; nhiệt điện khí đốt 16,5% (trong đó sử dụng LNG 2,6%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 5,6%; điện hạt nhân 1,3% và nhập khẩu điện 3,1%.

Điện năng sản xuất và nhập khẩu năm 2020 khoảng 330 tỷ kWh, trong đó: Thủy điện chiếm 19,6%; nhiệt điện than 46,8%; nhiệt điện khí đốt 24,0% (trong đó sử dụng LNG 4,0%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 4,5%; điện hạt nhân 2,1% và nhập khẩu điện 3,0%.

. Định hướng đến năm 2030: Tổng công suất các nhà máy điện khoảng 146.800 MW, trong đó Thủy điện chiếm 11,8%; thủy điện tích năng 3,9%; nhiệt điện than 51,6%; nhiệt điện khí đốt 11,8% (trong đó sử dụng LNG 4,1%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 9,4%; điện hạt nhân 6,6% và nhập khẩu điện 4,9%.

Điện năng sản xuất năm 2030 là 695 tỷ kWh, thủy điện chiếm 9,3%; nhiệt điện than 56,4%; nhiệt điện khí đốt 14,4% (trong đó sử dụng LNG 3,9%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 6,0%; điện hạt nhân 10,1% và nhập khẩu điện 3,8%.

Danh mục và tiến độ đưa vào vận hành các dự án nguồn điện tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Quyết định này.

b) Quy hoạch phát triển lưới điện:

- Tiêu chí xây dựng Quy hoạch phát triển lưới điện:

+ Lưới điện truyền tải được đầu tư đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 cho các thiết bị chính và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Quy định lưới điện truyền tải.

+ Phát triển lưới điện phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước trong khu vực, bảo đảm kết nối, hòa đồng bộ hệ thống điện Việt Nam với hệ thống điện các nước trong khu vực.

+ Lưới điện truyền tải phải có dự trữ, đơn giản, linh hoạt, bảo đảm chất lượng điện năng (điện áp, tần số) cung cấp cho phụ tải.

+ Lựa chọn cấp điện áp truyền tải hợp lý trên cơ sở công suất truyền tải và khoảng cách truyền tải.

- Định hướng phát triển:

+ Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của toàn hệ thống.

+ Phát triển lưới điện truyền tải phù hợp với chiến lược phát triển ngành, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của địa phương.

+ Phát triển lưới truyền tải 220 kV và 500 kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, bảo đảm huy động thuận lợi các nguồn điện trong mùa mưa, mùa khô và huy động các nguồn điện trong mọi chế độ vận hành của thị trường điện.

+ Phát triển lưới 220 kV và 110 kV, hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới trung áp sang cấp điện áp 22 kV và điện khí hóa nông thôn.

+ Phát triển đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất. Đối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, thị xã, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

+ Từng bước hiện đại hóa lưới điện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và tự động hóa của lưới điện; nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACTS, SVC để nâng cao giới hạn truyền tải; từng bước hiện đại hóa hệ thống điều khiển.

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ “Lưới điện thông minh - Smart Grid”, tạo sự tương tác giữa hộ sử dụng điện, thiết bị sử dụng điện với lưới cung cấp để khai thác hiệu quả nhất khả năng cung cấp nhằm giảm chi phí trong phát triển lưới điện và nâng cao độ an toàn cung cấp điện.

- Quy hoạch phát triển lưới điện:

+ Quy hoạch phát triển lưới điện truyền tải siêu cao áp:

. Điện áp 500 kV là cấp điện áp truyền tải siêu cao áp chủ yếu của Việt Nam.

. Nghiên cứu khả năng xây dựng cấp điện áp 750 kV, 1000 kV hoặc truyền tải bằng điện một chiều giai đoạn sau năm 2020.

. Lưới điện 500 kV được sử dụng để truyền tải công suất từ Trung tâm điện lực, các nhà máy điện lớn đến các trung tâm phụ tải lớn trong từng khu vực và thực hiện nhiệm vụ trao đổi điện năng giữa các vùng, miền để bảo đảm vận hành tối ưu hệ thống điện.

+ Quy hoạch phát triển lưới điện truyền tải 220 kV:

. Các trạm biến áp xây dựng với quy mô từ 2 đến 3 máy biến áp; xem xét phát triển trạm có 4 máy biến áp và trạm biến áp GIS, trạm biến áp ngầm tại các thành phố lớn.

. Các đường dây xây dựng mới tối thiểu là mạch kép; đường dây từ các nguồn điện lớn, các trạm biến áp 500/220 kV thiết kế tối thiểu mạch kép sử dụng dây dẫn phân pha.

Bảng 1. Khối lượng lưới điện truyền tải dự kiến xây dựng theo từng giai đoạn

Hạng mục

Đơn vị

2011 - 2015

2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2030

Trạm 500 kV

MVA

17.100

26.750

24.400

20.400

Trạm 220 kV

MVA

35.863

39.063

42.775

53.250

ĐZ 500 kV

km

3.833

4.539

2.234

2.724

ĐZ 220 kV

km

10.637

5.305

5.552

5.020

+ Quy hoạch phát triển lưới điện 110 kV và lưới điện phân phối:

. Đầu tư phát triển lưới điện 110 kV và lưới điện phân phối đồng bộ với lưới điện truyền tải nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Quy định lưới điện phân phối.

. Áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện phân phối, từng bước ngầm hóa lưới điện các thành phố, thị xã để hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong đầu tư và quản lý vận hành nhằm giảm tổn thất điện năng tiến tới xây dựng lưới điện thông minh, cộng đồng thông minh nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

Danh mục và tiến độ các dự án lưới điện truyền tải đầu tư mới theo Phụ lục IV và V ban hành kèm theo Quyết định này.

c) Liên kết lưới điện với các nước trong khu vực:

- Thực hiện chương trình hợp tác, liên kết lưới điện với các nước trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS).

- Liên kết lưới điện với Lào:

+ Khu vực Bắc Lào: Bằng cấp điện áp 220 kV và 500 kV về hướng Thanh Hóa và Nho Quan (Ninh Bình) và Sơn La.

+ Khu vực Trung và Nam Lào: Bằng cấp điện áp 220 kV và 500 kV về hướng Thạch Mỹ (Quảng Nam) và Pleiku (Gia Lai).

- Liên kết lưới điện với Campuchia:

+ Liên kết mua bán điện với Campuchia qua các cấp điện áp 220 kV và 500 kV tùy thuộc vào công suất.

- Liên kết lưới điện Trung Quốc:

+ Duy trì nhập khẩu qua các cấp điện áp 110 kV và 220 kV.

+ Nghiên cứu nhập khẩu bằng cấp điện áp 500 kV hoặc điện áp một chiều với tổng công suất nhập khẩu khoảng 2000 ÷ 3000 MW.

d) Về cung cấp điện cho khu vực nông thôn miền núi và hải đảo:

- Mục tiêu:

+ Đầu tư mới bằng lưới điện quốc gia hoặc nguồn điện tại chỗ (thủy điện nhỏ, cực nhỏ; pin mặt trời, gió kết hợp với nguồn diezen) để cấp điện cho khu vực nông thôn; đến năm 2015 có 100% số xã và 98,6% số hộ dân nông thôn có điện; đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

+ Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn nhằm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, cung cấp điện có hiệu quả với chất lượng bảo đảm cho nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của khu vực nông thôn.

- Quan điểm phát triển điện nông thôn và miền núi:

+ Đẩy mạnh điện khí hóa nông thôn nhằm góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

+ Sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo để cấp điện cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Xây dựng cơ chế quản lý, đầu tư thuận lợi để duy trì và phát triển các nguồn điện ở những khu vực này.

+ Tăng cường kiểm soát giá điện nông thôn để đảm bảo thực hiện theo chính sách giá điện do Chính phủ quy định.

- Quy hoạch cung cấp điện khu vực nông thôn:

+ Giai đoạn 2011 - 2015:

. Đầu tư mở rộng lưới điện quốc gia cung cấp cho 500 nghìn hộ dân nông thôn.

. Cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo cho khoảng 377 nghìn hộ dân nông thôn.

+ Giai đoạn 2016 - 2020:

. Đầu tư cấp điện mới từ lưới quốc gia cho 200 nghìn hộ dân nông thôn.

. Cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo cho khoảng 231 nghìn hộ dân nông thôn.

đ) Tổng nhu cầu vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư cho toàn ngành điện đến năm 2020 khoảng 929,7 nghìn tỷ đồng (tương đương với 48,8 tỷ USD, trung bình mỗi năm cần khoảng 4,88 tỷ USD). Giai đoạn 2021 - 2030, ước tính tổng đầu tư khoảng 1.429,3 nghìn tỷ đồng (tương đương với 75 tỷ USD). Trong cả giai đoạn 2011 - 2030, nhu cầu đầu tư khoảng 2.359 nghìn tỷ đồng (tương đương 123,8 tỷ USD). Trong đó:

- Đầu tư vào nguồn điện: Giai đoạn 2011 - 2020 là 619,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% tổng vốn đầu tư; giai đoạn 2021 - 2030 là 935,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 65,5%.

- Đầu tư vào lưới điện: Giai đoạn 2011 - 2020 là 210,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng vốn đầu tư; giai đoạn 2021 - 2030 là 494 nghìn tỷ đồng, chiếm 34,5%.

4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Các giải pháp bảo đảm an ninh cung cấp điện:

- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển nguồn điện; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm chính trong bảo đảm phát triển hệ thống truyền tải của quốc gia.

- Tích cực tìm kiếm bổ sung cho các nguồn khí sẽ suy giảm và cạn kiệt trong thời gian tới. Đẩy nhanh đàm phán với các nước để ký hợp đồng nhập khẩu than ổn định, lâu dài để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện.

- Đẩy nhanh phát triển ngành năng lượng hạt nhân và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Phối hợp với các nước và các tổ chức quốc tế để phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển điện hạt nhân vì mục đích hòa bình.

- Thực hiện chính sách ưu đãi về tài chính và mở rộng hợp tác quốc tế để tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò để nâng cao trữ lượng và khả năng khai thác than, khí đốt và năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện.

b) Giải pháp tạo nguồn vốn đầu tư phát triển ngành điện:

- Từng bước tăng khả năng huy động tài chính nội bộ trong các doanh nghiệp ngành điện thông qua các giải pháp: Nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp ngành điện, bảo đảm có tích lũy, đảm bảo tỷ lệ vốn tự có cho đầu tư phát triển theo yêu cầu của các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế; tiến tới nguồn huy động vốn chính cho các công trình điện là vốn tự tích lũy của các doanh nghiệp.

- Phát triển các Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động trong ngành điện có tín nhiệm tài chính cao để giảm chi phí huy động vốn cho các dự án điện, tự huy động vốn không cần đến sự hỗ trợ bảo lãnh của Chính phủ.

- Tăng cường huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trong và ngoài nước để đầu tư các công trình điện, áp dụng biện pháp chuyển tiết kiệm trong nước thành vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn đầu, Nhà nước bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các dự án điện trọng điểm, cấp bách.

- Thực hiện liên doanh trong nước và nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tham gia xây dựng phát triển các dự án điện.

- Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp ngành điện nhà nước không cần giữ 100% vốn.

- Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào phát triển các dự án điện. Ưu tiên các dự án FDI có thể thanh toán bằng tiền trong nước, hoặc thanh toán bằng đổi hàng và không yêu cầu bảo lãnh của Chính phủ.

- Tăng cường thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài, bao gồm: Vốn viện trợ phát triển chính thức ưu đãi, viện trợ phát triển chính thức không ưu đãi, vay thương mại nước ngoài,…

c) Giải pháp về giá điện:

- Thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của Nhà nước và mục tiêu sản xuất kinh doanh, tự chủ tài chính của các doanh nghiệp ngành điện. Giá bán điện cần kích thích phát triển điện, tạo môi trường thu hút đầu tư và khuyến khích cạnh tranh trong các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.

- Giá bán điện phải bảo đảm thu hồi được chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý (thành phần đầu tư tái sản xuất mở rộng) nhằm bảo đảm các doanh nghiệp ngành điện tự chủ được về tài chính.

- Cải tiến và hoàn thiện biểu giá điện hiện hành theo hướng:

+ Thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo thay đổi của giá nhiên liệu, tỷ giá hối đoái và cơ cấu sản lượng điện phát.

+ Giảm dần tiến tới bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, giữa các miền; nghiên cứu thực hiện biểu giá bán điện theo mùa và theo vùng.

+ Bổ sung biểu giá điện hai thành phần: Giá công suất và giá điện năng; trước tiên áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện lớn.

- Giá bán điện cần phải xem xét tới các đặc thù vùng và cư dân các vùng: Biên giới, hải đảo, nông thôn, miền núi v.v… với những điều tiết trợ giá, trợ thuế cần thiết để giảm bớt cách biệt về hưởng thụ năng lượng điện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa giữa các khu vực và bộ phận dân cư, giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị.

- Giá điện được điều chỉnh dần từng bước nhằm đạt chi phí biên dài hạn của hệ thống điện đến năm 2020 tương đương 8 ÷ 9 UScents/kWh, bảo đảm cho ngành điện có khả năng phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống điện.

- Việc định giá bán điện phải nhằm mục tiêu bảo tồn năng lượng, tránh lãng phí nguồn năng lượng không tái tạo, khuyến khích sử dụng hợp lý các dạng năng lượng và sử dụng năng lượng nội địa, giảm phụ thuộc năng lượng ngoại nhập.

d) Giải pháp về đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động điện lực:

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các mô hình quản lý ngành điện phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện; nâng cao độ tin cậy trong vận hành hệ thống điện.

- Thực hiện tái cơ cấu ngành điện để từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở bảo đảm an ninh cung cấp điện; nhằm giảm chi phí nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện, đưa ra các tín hiệu giá một cách công khai, minh bạch để thu hút đầu tư, phát triển ngành điện bền vững.

đ) Các giải pháp về bảo vệ môi trường:

- Thực hiện các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường của dự án và đánh giá môi trường chiến lược của các quy hoạch.

- Tăng cường, củng cố tổ chức quản lý môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực.

- Thực hiện đầy đủ công tác theo dõi, quan trắc, đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường của doanh nghiệp ngành điện.

- Triển khai có hiệu quả chương trình tiết kiệm điện, nâng cao hiệu suất trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.

- Kết hợp phát triển ngành điện với bảo vệ môi trường:

+ Nhà nước có chính sách hỗ trợ về đầu tư, thuế để phát triển các dạng năng lượng ít ảnh hưởng và góp phần cải thiện môi trường: năng lượng mới và tái tạo; sử dụng chất phế thải của nông lâm nghiệp; rác thải của các thành phố để phát điện,…

+ Quản lý chặt chẽ công nghệ phát điện về phương diện môi trường. Các công nghệ được lựa chọn phải tiên tiến, hiệu suất cao, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Có cơ chế thu hút vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường từ các thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút hỗ trợ tài chính từ nước ngoài để bảo vệ môi trường.

- Xây dựng các quy chế tài chính về môi trường ngành điện, tính đúng, tính đủ chi phí môi trường trong đầu tư, giá thành.

- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nhiều năng lượng tăng cường hợp tác với các nước thực hiện cơ chế phát triển sạch (CDM) dưới các hình thức: phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và các dự án bảo tồn năng lượng.

e) Giải pháp và chính sách phát triển khoa học - công nghệ:

- Hoàn thiện, hiện đại hóa và đổi mới công nghệ thiết bị điện để phát triển năng lượng cho trước mắt cũng như lâu dài.

- Xác định mô hình và lộ trình công nghệ nguồn và lưới điện thích hợp, đảm bảo phát triển ổn định và phù hợp với điều kiện Việt Nam về tiềm năng tài nguyên, khả năng đầu tư, giá thành hợp lý và bảo vệ môi trường.

- Các công trình năng lượng được xây dựng mới phải có công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam; từng bước nâng cấp, cải tạo công trình hiện có để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và môi trường.

- Kết hợp giữa công nghệ mới hiện đại và hoàn thiện cải tiến công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng.

- Khuyến khích sử dụng các công nghệ mới ở các nhà máy nhiệt điện: Buồng đốt phun, tầng sôi,  thông số hơi trên tới hạn, chu trình tuabin khí hỗn hợp; công nghệ xử lý chất thải v.v… để nâng cao hiệu suất bảo vệ môi trường.

- Cải tạo, nâng cấp lưới truyền tải và phân phối điện, nhằm giảm tổn thất, đảm bảo an toàn, tin cậy.

- Hiện đại hóa hệ thống điều độ, vận hành, thông tin liên lạc, điều khiển và tự động hóa phục vụ điều độ lưới điện trong nước và liên kết khu vực.

- Từng bước áp dụng các biện pháp khuyến khích và bắt buộc đổi mới công nghệ, thiết bị của các ngành sử dụng nhiều điện (thép, xi măng, hóa chất); hạn chế, tiến tới cấm nhập các thiết bị cũ, hiệu suất thấp trong sản xuất và sử dụng điện năng.

g) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Phát triển khối các trường chuyên ngành điện lực, phấn đấu để xây dựng một số trường đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chương trình chuẩn thống nhất trong ngành về đào tạo các lĩnh vực chuyên sâu.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành then chốt trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chú trọng đào tạo nghề để có đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ lành nghề đủ khả năng nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Tổ chức đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý, nâng dần chất lượng đào tạo lên ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới.

- Đổi mới chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành điện, đa dạng hóa hình thức đào tạo và gắn liền đào tạo với thực tế sản xuất; chú trọng công tác tuyển chọn và gửi cán bộ khoa học, cán bộ quản lý đi đào tạo ở nước ngoài thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. Đào tạo bổ sung, đón đầu cho những ngành còn thiếu, còn yếu, nhất là các ngành điện hạt nhân, năng lượng mới. Xây dựng cơ chế đãi ngộ thích đáng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Triển khai sắp xếp, tổ chức lại mô hình sản xuất một cách khoa học hợp lý, đảm bảo sử dụng lao động có hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.

h) Xây dựng và phát triển ngành cơ khí điện và nội địa hóa:

- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn, thu hút sự tham gia của nước ngoài vào công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị, phụ tùng của các ngành điện. Các cơ sở sản xuất thiết bị, phụ tùng điện phấn đấu để các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Hình thành một số liên hợp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị điện với các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước làm nòng cốt.

- Xây dựng các trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện hiện đại để có thể tự sửa chữa, kiểm định các thiết bị điện.

- Đổi mới hiện đại hóa các nhà máy cơ khí điện hiện có, mở rộng liên doanh, xây dựng các nhà máy mới, tạo ra các khu vực chế tạo thiết bị điện, phấn đấu đến năm 2020 tự chế tạo trong nước, không phải nhập đối với hầu hết các thiết bị lưới điện truyền tải và phân phối, chế tạo 50 - 60% thiết bị của các nhà máy nhiệt điện than; 40 - 50% thiết bị của nhà máy điện hạt nhân.

i) Giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nói chung và điện năng nói riêng trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong các hộ gia đình.

- Triển khai rộng rãi, nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả với mục tiêu đến năm 2015 tiết kiệm 5 - 8%, đến 2020 tiết kiệm được 8 - 10% tổng điện năng tiêu thụ.

Điều 2. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan:

1. Bộ Công Thương:

a) Định kỳ kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu được giao thực hiện các dự án trong danh mục quy hoạch và các đơn vị liên quan, kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng nhằm thực hiện đúng tiến độ được duyệt và đạt hiệu quả đầu tư các dự án. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý đối với các dự án bị chậm tiến độ.

b) Giám sát chặt chẽ tình hình cung - cầu điện, tiến độ thực hiện các dự án nguồn và lưới điện để quyết định điều chỉnh tiến độ các dự án trong quy hoạch được duyệt hoặc xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung các dự án mới vào quy hoạch hoặc loại bỏ các dự án không cần thiết ra khỏi quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn.

c) Chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện, quy hoạch thủy điện các dòng sông. Chỉ đạo việc phát triển hoặc nhập khẩu các nguồn khí, nguồn than mới cho sản xuất điện, công nghiệp và các nhu cầu cần thiết khác.

d) Tổ chức công bố danh sách các dự án trong quy hoạch được duyệt và lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế lựa chọn các nhà đầu tư để phát triển các nguồn điện mới, cơ chế quản lý thực hiện đảm bảo cho các dự án được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đúng tiến độ quy hoạch được duyệt.

đ) Tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án nguồn điện thực hiện theo hình thức BOT. Trường hợp cần thiết phải chỉ định thầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

e) Xây dựng đề án huy động vốn cho phát triển điện lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2011.

g) Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ đề án phát triển lưới điện thông minh (Smart Grid) trong tháng 12 năm 2011.

h) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các dự án năng lượng mới và tái tạo, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo.

i) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện việc đàm phán ký kết hợp tác, trao đổi điện với các nước láng giềng và tham gia của Việt Nam vào hệ thống điện liên kết giữa các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

k) Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện tốt các dự án phát triển điện nông thôn theo kế hoạch và tiến độ quy định.

l) Hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết (pháp lý, hạ tầng kỹ thuật) cho việc hình thành và hoạt động của thị trường điện lực cạnh tranh.

m) Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu, chế tạo và nội địa hóa thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện than, thủy điện và điện hạt nhân.

n) Xây dựng cơ chế phát triển thị trường năng lượng, cân đối sử dụng nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện trong đó ưu tiên nguồn than, khí đốt trong nước cho các dự án điện.

o) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2011 - 2015.

p) Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, vốn ODA và vốn đầu tư tư nhân cho phát triển ngành điện đồng bộ, cân đối và bền vững.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương để đăng ký, bố trí và cấp bổ sung đủ vốn ngân sách cho lập và công bố Quy hoạch phát triển điện.

3. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tài chính và cơ chế vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo quy hoạch được duyệt; phối hợp cùng Bộ Công thương xây dựng các chính sách về giá điện theo cơ chế thị trường.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực các ngân hàng đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho các dự án điện trong quy hoạch được duyệt.

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao và các dự án lưới điện truyền tải theo đúng tiến độ được duyệt. Chịu trách nhiệm mua điện từ các nguồn điện, nhập khẩu điện, quản lý vận hành lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối để thực hiện đúng vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho quốc gia.

b) Lập quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện than được giao trong quy hoạch điện quốc gia trình Bộ Công Thương phê duyệt.

c) Chủ trì đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng của các trung tâm nhiệt điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư một phần các dự án nguồn.

d) Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục giảm tổn thất điện năng, thực hiện chương trình tiết kiệm điện trong sản xuất, truyền tải và phân phối để phát triển bền vững.

đ) Giao Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư các dự án lưới điện truyền tải 500 kV và 220 kV trong Quy hoạch điện VII.

6. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

a) Thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao theo đúng tiến độ được duyệt.

b) Phát triển để đưa vào vận hành các mỏ dầu khí mới đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành và đảm bảo cung cấp đủ khí cho các nhà máy điện được duyệt trong quy hoạch. Chủ trì xây dựng kế hoạch nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng cho phát điện phù hợp với tiến độ phát triển các nhà máy điện trong quy hoạch, trình Bộ Công Thương phê duyệt.

7. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

a) Thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao theo đúng tiến độ được duyệt.

b) Đầu tư để đưa vào khai thác các mỏ than mới, làm đầu mối để nhập khẩu than nhằm thực hiện đúng vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp than cho điện và các nhu cầu khác của nền kinh tế quốc dân.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Bố trí quỹ đất trong quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương cho các công trình nguồn điện, lưới điện truyền tải được duyệt trong quy hoạch này và các công trình lưới điện phân phối được duyệt trong các quy hoạch phát triển điện lực địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện đáp ứng tiến độ được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than - Khoáng sản VN;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Các Tổng công ty 91;
- Đồng chí Thái Phụng Nê, PVTTCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên nhà máy

Công suất đặt (MW)

Chủ đầu tư

 

Công trình vào vận hành năm 2011

4187

 

1

TĐ Sơn La #2,3,4

1200

EVN

2

TĐ Nậm Chiến #1

100

Tập đoàn Sông Đà

3

TĐ Na Le (Bắc Hà) #1,2

90

LICOGI

4

TĐ Ngòi Phát

72

IPP

5

TĐ A Lưới #1,2

170

Công ty cổ phần Điện Miền Trung

6

TĐ Sông Tranh 2 #2

95

EVN

7

TĐ An Khê - Kanak

173

EVN

8

TĐ Sê San 4A

63

Công ty cổ phần TĐ Sê San 4A

9

TĐ Đak My 4

190

IDICO

10

TĐ Se Kaman 3 (Lào)

250

Công ty cổ phần Việt Lào

11

TĐ Đak Rtih

144

Tổng công ty Xây dựng số 1

12

TĐ Đồng Nai 3 #2

90

EVN

13

TĐ Đồng Nai 4 #1

170

EVN

14

NĐ Uông Bí MR #2

300

EVN

15

NĐ Cẩm Phả II

300

TKV

16

TBKHH Nhơn Trạch 2

750

PVN

 

Điện gió+Năng lượng tái tạo

30

 

 

Công trình vào vận hành năm 2012

2805

 

1

TĐ Sơn La #5,6

800

EVN

2

TĐ Đồng Nai 4 #2

170

EVN

3

TĐ Nậm Chiến #2

100

Tập đoàn Sông Đà

4

TĐ Bản Chát #1,2

220

EVN

5

TĐ Hủa Na #1,2

180

Công ty cổ phần TĐ Hủa Na

6

TĐ Nho Quế 3 #1,2

110

Công ty cổ phần Bitexco

7

TĐ Khe Bố #1,2

100

Công ty cổ phần Điện lực

8

TĐ Bá Thước II #1,2

80

IPP

9

TĐ Đồng Nai 2

70

IPP

10

TĐ Đam Bri

75

IPP

11

NĐ An Khánh I #1

50

Công ty cổ phần NĐ An Khánh

12

NĐ Vũng Áng I #1

600

PVN

13

NĐ Formosa #2

150

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

100

 

 

Công trình vào vận hành năm 2013

2105

 

1

TĐ Nậm Na 2

66

IPP

2

TĐ Đak Rinh #1,2

125

PVN

3

TĐ Srê Pok 4A

64

Công ty cổ phần TĐ Buôn Đôn

4

NĐ Hải Phòng II #1

300

EVN

5

NĐ Mạo Khê #1,2

440

TKV

6

NĐ An Khánh I #2

50

Công ty cổ phần NĐ An Khánh

7

NĐ Vũng Áng I #2

600

PVN

8

NĐ Nghi Sơn I #1

300

EVN

9

NĐ Nông Sơn

30

TKV

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

130

 

 

Công trình vào vận hành năm 2014

4279

 

1

TĐ Nậm Na 3

84

IPP

2

TĐ Yên Sơn

70

Công ty cổ phần XD&DL Bình Minh

3

TĐ Thượng Kontum #1,2

220

Công ty CTĐ Vĩnh Sơn - S.Hinh

4

TĐ Đak Re

60

Công ty cổ phần TĐ Thiên Tân

5

TĐ Nậm Mô (Lào)

95

IPP

6

NĐ Hải Phòng 2 #2

300

EVN

7

NĐ Nghi Sơn I #2

300

EVN

8

NĐ Thái Bình II #1

600

PVN

9

NĐ Quảng Ninh II #1

300

EVN

10

NĐ Vĩnh Tân II #1,2

1200

EVN

11

NĐ Ô Môn I #2

330

EVN

12

NĐ Duyên Hải I #1

600

EVN

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

120

 

 

Công trình vào vận hành năm 2015

6540

 

1

TĐ Huội Quảng #1,2

520

EVN

2

TĐ Đồng Nai 5

145

TKV

3

TĐ Đồng Nai 6

135

Công ty Đức Long Gia Lai

4

TĐ Se Ka man 1 (Lào)

290

Công ty cổ phần Việt Lào

5

NĐ Quảng Ninh II #2

300

EVN

6

NĐ Thái Bình II #2

600

PVN

7

NĐ Mông Dương II #1,2

1200

AES/BOT

8

NĐ Lục Nam #1

50

IPP

9

NĐ Duyên Hải III #1

600

EVN

10

NĐ Long Phú I #1

600

PVN

11

NĐ Duyên Hải I #2

600

EVN

12

TBKHH Ô Môn III

750

EVN

13

NĐ Công Thanh #1,2

600

Công ty cổ phần NĐ Công Thanh

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

150

 

 

Công trình vào vận hành năm 2016

7136

 

1

TĐ Lai Châu #1

400

EVN

2

TĐ Trung Sơn #1,2

260

EVN

3

TĐ Sông Bung 4

156

EVN

4

TĐ Sông Bung 2

100

EVN

5

TĐ Đak My 2

98

IPP

6

TĐ Đồng Nai 6A

106

Công ty Đức Long Gia Lai

7

TĐ Hồi Xuân

102

IPP

8

TĐ Sê Kaman 4 (Lào)

64

BOT

9

TĐ Hạ Sê San 2 (Campuchia 50%)

200

EVN - BOT

10

NĐ Mông Dương I #1

500

EVN

11

NĐ Thái Bình I #1

300

EVN

12

NĐ Hải Dương #1

600

Jak Resourse - Malaysia/BOT

13

NĐ An Khánh II #1

150

Công ty cổ phần NĐ An Khánh

14

NĐ Long Phú I #2

600

PVN

15

NĐ Vĩnh Tân I #1,2

1200

CSG/BOT

16

NĐ Duyên Hải III #2

600

EVN

17

TBKHH Ô Môn IV

750

EVN

18

TBKHH Ô Môn II

750

BOT

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

200

 

 

Công trình vào vận hành năm 2017

6775

 

1

TĐ Lai Châu #2,3

800

EVN

2

TĐ Sê Kông 3A, 3B

105+100

Tập đoàn Sông Đà

3

NĐ Thăng Long #1

300

Công ty cổ phần NĐ Thăng Long

4

NĐ Mông Dương I #2

500

EVN

5

NĐ Thái Bình I #2

300

EVN

6

NĐ Hải Dương #2

600

Jak Resourse - Malaysia/BOT

7

NĐ Nghi Sơn II #1,2

1200

BOT

8

NĐ An Khánh II #2

150

Công ty cổ phần NĐ An Khánh

9

NĐ Vân Phong I #1

660

Sumitomo - Hanoinco/BOT

10

NĐ Vĩnh Tân VI #1

600

EVN

11

NĐ Vĩnh Tân III #1

660

Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3/BOT

12

NĐ Sông Hậu I #1

600

PVN

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

200

 

 

Công trình vào vận hành năm 2018

7842

 

1

TĐ Bảo Lâm

120

Tập đoàn Sông Đà

2

TĐ Nậm Sum 1 (Lào)

90

Sai Gon Invest

3

TĐ Sê Kông (Lào)

192

EVN - BOT

4

NĐ Na Dương II #1,2

100

TKV

5

NĐ Lục Nam #2

50

IPP

6

NĐ Vũng Áng II #1

600

VAPCO/BOT

7

NĐ Quảng Trạch I #1

600

PVN

8

NĐ Nam Định I #1

600

Tai Kwang - Hàn Quốc/BOT

9

NĐ Vân Phong I #2

660

Sumitomo - Hanoinco/BOT

10

NĐ Sông Hậu I #2

600

PVN

11

TBKHH Sơn Mỹ I #1,2,3

1170

(IP - Sojizt - Pacific)/BOT

12

NĐ Duyên Hải II #1

600

Janakuasa/BOT

13

NĐ Vĩnh Tân III #2

660

Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3/BOT

14

NĐ Vĩnh Tân VI #2

600

EVN

15

Nhập khẩu TQ

1000

Phụ thuộc đàm phán nhập khẩu

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

200

IPP

 

Công trình vào vận hành năm 2019

7015

 

1

TĐ tích năng Bác Ái #1

300

EVN

2

TĐ tích năng Đông Phù Yên #1

300

Công ty Xuân Thiện

3

TĐ Nậm Sum 3 (Lào)

196

Sai gon Invest

4

TĐ Vĩnh Sơn II

80

IPP

5

NĐ Vũng Áng II #2

600

VAPCO/BOT

6

NĐ Quảng Trạch I #2

600

PVN

7

NĐ Nam Định I #2

600

Tai Kwang - Hàn Quốc/BOT

8

NĐ Thăng Long #2

300

Công ty cổ phần NĐ Thăng Long

9

NĐ Quảng Trị #1

600

IPP/BOT

10

NĐ Duyên Hải II #2

600

Janakuasa/BOT

11

NĐ Duyên Hải III #3 (MR)

600

EVN

12

NĐ Kiên Lương I #1

600

Tân Tạo

13

TBKHH Sơn Mỹ I #4,5

780

(IP - Sojizt - Pacific)/BOT

 

NĐ Hiệp Phước ngừng chạy

-375

 

14

Nhập khẩu TQ

1000

Phụ thuộc đàm phán nhập khẩu

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

230

IPP

 

Công trình vào vận hành năm 2020

5610

 

1

TĐ tích năng Đông Phù Yên #2,3

600

Công ty Xuân Thiện

2

TĐ tích năng Bác Ái #2,3

600

EVN

3

TĐ Nậm Mô I (Nam Kan - Lào)

72

EVNI

4

NĐ Quảng Trị #2

600

IPP/BOT

5

TBKHH M.Trung #1 (Quảng Trị hoặc Quảng Ngãi)

450

 

6

NMĐHN Ninh Thuận I #1

1000

EVN

7

NMĐHN Ninh Thuận II#1

1000

EVN

8

NĐ Vĩnh Tân III #3

660

Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3/BOT

9

NĐ Kiên Lương I #2

600

Tân Tạo

 

NĐ Thủ Đức ngừng chạy

-272

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

300

 

 

PHỤ LỤC II

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên nhà máy

Tổng công suất đặt (MW)

Chủ đầu tư

 

Công trình vào vận hành năm 2021

5925

 

1

TĐ tích năng Đông Phù Yên #4

300

Công ty Xuân Thiện

2

TĐ tích năng Bác Ái #4

300

EVN

3

TĐ Hạ Sê San 1 (Campuchia)

90

EVNI

4

TĐ Sê Kông (Campuchia)

150

EVNI

5

NĐ Hải Phòng III #1

600

TKV

6

NĐ Vân Phong II #1

660

 

7

TBKHH Sơn Mỹ II #1,2

780

 

8

NMĐHN Ninh Thuận I #2

1000

 

9

NMĐHN Ninh Thuận II #2

1000

 

10

Nhập khẩu từ Trung Quốc

1000

 

 

NĐ Ninh Bình I ngừng chạy

-100

 

 

NĐ Uông Bí I ngừng chạy

-105

 

 

NĐ Cần Thơ ngừng chạy

-150

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

400

 

 

Công trình vào vận hành năm 2022

5750

 

1

TĐ NamTheun I (Lào)

400

EVN-BOT

2

NĐ Hải Phòng III #2

600

TKV

3

NĐ Cẩm Phả III #1,2

270

TKV

4

NĐ Quỳnh Lập I #1

600

TKV

5

NĐ Long Phú II #1

600

Tập đoàn Sông Đà

6

NĐ Vân Phong II #2

660

 

7

TBKHH Sơn Mỹ II #3,4,5

1170

 

8

NMĐHN số III #1

1000

EVN

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

450

 

 

Công trình vào vận hành năm 2023

4530

 

1

TĐ Hạ Sê San 3 (Campuchia)

180

BOT

2

NĐ Quảng Trạch II #1

600

 

3

NĐ Quỳnh Lập I #2

600

TKV

4

TBKHH Miền Trung #2 (Quảng Trị hoặc Quảng Ngãi)

450

 

5

NĐ Kiên Lương II #1

600

 

6

NĐ Long Phú II #2

600

Tập đoàn Sông Đà

7

NMĐHN số III #2

1000

EVN

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

500

 

 

Công trình vào vận hành năm 2024

4600

 

1

TĐ tích năng miền Bắc II #1

300

 

2

TĐ tích năng Đơn Dương #1,2

600

EVN

3

NĐ Quảng Trạch II #2

600

 

4

NĐ Phú Thọ #1

300

 

5

TBKHH Miền Trung #3 (Quảng Trị hoặc Quảng Ngãi)

450

 

6

NĐ Long An #1,2

1200

 

7

NĐ Kiên Lương II #2

600

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

550

 

 

Công trình vào vận hành năm 2025

6100

 

1

TĐ tích năng miền Bắc II #2*

300

 

2

TĐ tích năng Đơn Dương #3,4

600

EVN

3

NĐ Hải Phòng III #3,4

1200

TKV

4

NĐ Nam Định II #1

600

BOT

5

NĐ Phú Thọ #2

300

 

6

NĐ Long Phú III #1

1000

PVN

7

TBKHH miền Nam #1,2

1500

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

600

 

 

Công trình vào vận hành năm 2026

5550

 

1

TĐ tích năng miền Bắc II #3

300

 

2

NĐ Vũng Áng III #1

600

BOT

3

NĐ Nam Định II #2

600

BOT

4

NĐ Bắc Giang #1

300

 

5

NĐ Than Bình Định I #1

600

 

6

NĐ Long Phú III #2

1000

PVN

7

NMĐHN số IV #1

1000

 

8

Thủy điện nhập khẩu từ Lào

550

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

600

 

 

Công trình vào vận hành năm 2027

6350

 

1

NĐ Vũng Áng III #2,3

1200

BOT

2

NĐ Bắc Giang #2

300

 

3

NĐ Kiên Lương III #1

1000

 

4

NĐ Sông Hậu II #1

1000

 

5

NĐ Than Bình Định I #2

600

 

6

NMĐHN số IV #2

1000

 

7

Thủy điện nhập khẩu từ Lào

550

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

700

 

 

Công trình vào vận hành năm 2028

7450

 

1

TĐ tích năng Ninh Sơn #1

300

 

2

NĐ Vũng Áng III #4

600

BOT

3

NĐ Quỳnh Lập II #1,2

1200

 

4

NĐ Sông Hậu II #2

1000

 

5

NĐ Kiên Lương III #2

1000

 

6

NĐ Than Bạc Liêu #1,2

1200

 

7

NMĐHN miền Trung I #1

1350

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

800

 

 

Công trình vào vận hành năm 2029

9950

 

1

TĐ tích năng Ninh Sơn #2,3

600

 

2

NĐ Yên Hưng #1,2

1200

 

3

NĐ Uông Bí III #1,2

1200

 

4

NĐ Sông Hậu III #1,2

2000

 

5

NĐ Than Bình Định II #1,2

2000

 

6

NĐ Than An Giang #1,2

2000

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

950

 

 

Công trình vào vận hành năm 2030

9800

 

1

TĐ tích năng Ninh Sơn #4

300

 

2

NĐ Than miền Bắc 1000MW #1,2

2000

 

3

NĐ Than miền Nam 1000 #1,2,3,4,5

5000

 

4

NMĐHN miền Trung I #2

1350

 

 

Điện gió + Năng lượng tái tạo

1150

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên nhà máy

Công suất (MW)

Chủ đầu tư

 

Công trình vào vận hành năm 2011

280,5

 

1

Thủy điện Mường Hum

32

Công ty Sơn Vũ

2

Thủy điện Sử Pán 2

34,5

IPP

3

Thủy điện Hương Điền #3

27

Công ty cổ phần đầu tư HD

4

Thủy điện Sông Giang 2

37

IPP

5

Thủy điện nhỏ

150

 

 

Công trình vào vận hành năm 2012

657

 

1

Thủy điện Tà Thàng

60

IPP

2

Thủy điện Nậm Phàng

36

IPP

3

Thủy điện Nậm Toóng

34

IPP

4

Thủy điện Ngòi Hút 2

48

IPP

5

Thủy điện Nậm Mức

44

IPP

6

Thủy điện Văn Chấn

57

IPP

7

Thủy điện Sông Bung 4A

49

IPP

8

Thủy điện Sông Tranh 3

62

IPP

9

Thủy điện Nho Quế 1

32

IPP

10

Thủy điện Chiêm Hóa

48

IPP

11

Thủy điện Sông Bung 5

49

IPP

12

Thủy điện nhỏ

138

 

 

Công trình vào vận hành năm 2013

401,5

 

1

Thủy điện Bá Thước I

60

IPP

2

Thủy điện Nậm Pàn 5

34,5

IPP

3

Thủy điện Nậm Củn

40

IPP

4

Thủy điện Sông Bạc

42

IPP

5

Thủy điện Nhạn Hạc

45

IPP

6

Thủy điện nhỏ

180

 

 

Công trình vào vận hành năm 2014

655

 

1

Thủy điện Nho Quế 2

48

IPP

2

Thủy điện Lông Tạo

42

IPP

3

Thủy điện Bắc Mê

45

IPP

4

Thủy điện Chi Khê

41

IPP

5

Thủy điện Sông Nam - Sông Bắc

49

IPP

6

Thủy điện Trà Khúc 1

36

IPP

7

Thủy điện Sông Tranh 4

48

IPP

8

Thủy điện La Ngâu

46

CTCP TĐ La Ngâu

9

Thủy điện nhỏ

300

 

 

Công trình vào vận hành năm 2015

384

 

1

Thủy điện Sông Lô 6

44

IPP

2

Thủy điện Sông Tranh 5

40

IPP

3

Thủy điện Thanh Sơn

40

IPP

4

Thủy điện Phú Tân 2

60

IPP

5

Thủy điện nhỏ

200

 

 

Công trình vào vận hành năm 2016

355

 

1

Thủy điện Thành Sơn

37

IPP

2

Thủy điện Bản Mồng

60

IPP

3

Thủy điện A Lin

63

IPP

4

Thủy điện Đak My 3

45

IPP

5

Thủy điện nhỏ

150

 

 

Công trình vào vận hành năm 2017

354

 

1

Thủy điện Đak My 1

54

IPP

2

Thủy điện nhỏ

300

 

 

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

CÁC TRẠM 500 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

STT

Tên công trình

Số máy x MVA

Công suất - MVA

Ghi chú

 

Các công trình xây dựng giai đoạn 2011-2015

 

Miền Bắc

6750

 

1

Nho Quan

1

x

450

450

Máy 2

2

Hà Tĩnh

1

x

450

450

Máy 2

3

Hiệp Hòa

2

x

900

1800

Xây mới

4

Phố Nối

2

x

900

1800

Xây mới

5

Việt Trì

1

x

450

450

Xây mới

6

Vũng Áng

2

x

450

900

Đồng bộ NĐ Vũng Áng 1

7

Quảng Ninh

1

x

450

450

Máy 2

8

Lai Châu

1

x

450

450

Xem xét xây dựng để gom TĐ nhỏ khu vực

 

Miền Trung

900

 

1

Thạnh Mỹ

2

x

450

900

Xây mới

 

Miền Nam

9450

 

1

Phú Lâm

1

x

900

900

Thay MBA 1

2

Sông Mây

2

x

600

1200

2013

3

Cầu Bông

2

x

900

1800

Thiết kế 3 máy

4

Đức Hòa

1

x

900

900

 

5

Tân Uyên

1

x

900

900

Trạm Thủ Đức Bắc đổi tên

6

Thốt Nốt

1

x

600

600

 

7

Mỹ Tho

1

x

900

900

 

8

Ô Môn

1

x

450

450

Máy 2

9

Long Phú

1

x

450

450

Lắp khi tiến độ ĐZ 500kV Long Phú - Ô Môn chậm tiến độ so với NĐ Long Phú 1, 2

10

Duyên Hải

1

x

450

450

 

11

Vĩnh Tân

2

x

450

900

Đồng bộ với NĐ Vĩnh Tân 2

 

Các công trình xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

 

Miền Bắc

13100

 

1

Thường Tín

2

x

900

1800

Thay MBA

2

Nho Quan

1

x

900

900

Thay MBA 1

3

Việt Trì

1

x

900

900

Máy 2

4

Trạm biến đổi AC - DC Vĩnh Yên

 

 

 

2000

Đồng bộ tiến độ nhập khẩu điện Trung Quốc - Quy mô từ 3000MW - 4000MW, chi tiết được chuẩn xác trong dự án đầu tư công trình

5

Đông Anh

2

x

900

1800

Xây mới

6

Tây Hà Nội

1

x

900

900

Xây mới

7

Long Biên

2

x

900

1800

Xây mới

8

Trạm cắt Thái Bình

 

 

 

 

Trạm cắt (dự phòng đất lắp 2 MBA)

9

Nghi Sơn

2

x

450

900

Đồng bộ NĐ Nghi Sơn 2

10

Bắc Ninh

2

x

600

1200

Xây mới (quy mô 03 MBA)

11

Hải Phòng

1

x

900

900

Xây mới

 

Miền Trung

2400

 

1

Huế

1

x

600

600

Máy 1

2

Dốc Sỏi

1

x

450

450

Máy 2

3

Đà Nẵng

1

x

900

900

Thay MBA 1

4

Vân Phong

1

x

450

450

Đồng bộ NĐ Vân Phong

 

Miền Nam

11250

 

1

Phú Lâm

1

x

900

900

Thay MBA 2

2

Nhà Bè

2

x

900

1800

Thay 2 MBA

3

Tân Uyên

1

x

900

900

Máy 2

4

Mỹ Phước

1

x

900

900

Vận hành đầu năm 2016

5

Đồng Nai

 

 

 

 

Trạm cắt (dự phòng đất lắp 3 MBA)

6

Củ Chi

2

x

900

1800

 

7

Bình Dương 1

1

x

900

900

Đồng bộ ĐHN Ninh Thuận 1

8

Long Thành

2

x

900

1800

Xây mới

9

Đức Hòa

1

x

900

900

Máy 2

10

Mỹ Tho

1

x

900

900

Máy 2

11

NĐ Kiên Lương

1

x

450

450

 

 

CÁC ĐƯỜNG DÂY 500 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

STT

Tên công trình

Số mạch x km

Mạch.km

Ghi chú

 

Các công trình xây dựng giai đoạn 2011-2015

 

Miền Bắc

 

 

 

1443

 

1

Sơn La - Hiệp Hòa

2

x

286

572

2011

2

Quảng Ninh - Hiệp Hòa

2

x

140

280

 

3

Quảng Ninh - Mông Dương

2

x

25

50

2013

4

Phố Nối - rẽ Quảng Ninh - Thường Tín

4

x

10

40

 

5

Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng

4

x

18

72

 

6

Sơn La - Lai Châu

2

x

180

360

 

7

Hiệp Hòa - Đông Anh - Phố Nối

1

x

69

69

 

8

Nâng dung lượng tụ bù dọc đoạn Nho Quan - Hà Tĩnh

 

 

 

 

Lớn hơn hoặc bằng 2000A

 

Miền Trung

 

 

 

1074

 

1

Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

2

x

437

874

 

2

HatXan - Pleiku

2

x

100

200

 

3

Nâng dung lượng tụ bù dọc đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng

 

 

 

 

Lớn hơn hoặc bằng 2000A

 

Miền Nam

 

 

 

1316

 

1

Sông Mây - Tân Định

2

x

41

82

2012

2

Phú Mỹ - Sông Mây

2

x

66

132

2012

3

Vĩnh Tân - Sông Mây

2

x

235

470

Đồng bộ với NĐ Vĩnh Tân 2

4

Rẽ - Cầu Bông

4

x

1

4

Chuyển tiếp trên 2 mạch ĐZ 500 kV hiện tại

5

Rẽ - Đức Hòa

4

x

8

32

Chuyển tiếp trên 2 mạch ĐZ 500 kV hiện tại, treo trước 2 mạch

6

Sông Mây - Tân Uyên

2

x

22

44

Sử dụng dây phân pha tiết diện lớn

7

Mỹ Tho - Đức Hòa

2

x

60

120

Đồng bộ NĐ Duyên Hải, Long Phú

8

NĐ Duyên Hải - Mỹ Tho

2

x

113

226

Đồng bộ NĐ Duyên Hải 1,

9

NĐ Long Phú - Ô Môn

2

x

84

168

Đồng bộ NĐ Long Phú 1

10

Ô Môn - Thốt Nốt

2

x

16

32

 

11

Rẽ - Mỹ Tho

4

x

1

4

Rẽ từ 2 ĐZ Ô Môn - Phú Lâm, Nhà Bè

12

Nâng dung lượng tụ bù dọc đoạn PleiKu - Đak Nông - Phú Lâm và đoạn PleiKu - Di Linh - Tân Định

 

 

 

 

Lớn hơn hoặc bằng 2000A

13

Phú Mỹ 4 - Phú Mỹ

2

x

1

2

Cải tạo nâng tiết diện dây dẫn

 

Các công trình xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

 

Miền Bắc

 

 

 

2015

 

1

Bắc Ninh - rẽ Đông Anh - Phố Nối

2

x

5

10

 

2

Rẽ Bắc Ninh - Quảng Ninh - Hiệp Hòa

2

x

32

64

 

3

Tây Hà Nội - Thường Tín

2

x

24

48

 

4

Đường dây nhập khẩu điện từ Trung Quốc bằng cấp điện áp 500 kV

350

350

Xem xét sử dụng điện áp một chiều

5

Đường dây từ trạm biến đổi DC - AC Vĩnh Yên - Tây Hà Nội

2

x

70

140

Trong trường hợp sử dụng điện áp một chiều để nhập khẩu điện Trung Quốc

6

Tây Hà Nội - rẽ Việt Trì - Hiệp Hòa (Vĩnh Yên)

2

x

60

120

Trường hợp chưa nhập khẩu 500 kV Trung Quốc

7

Đông Phù Yên - Tây Hà Nội

2

x

110

220

 

8

Đông Phù Yên - rẽ Sơn La - Việt Trì

4

x

20

80

Đồng bộ TĐ tích năng Đông Phù Yên

9

Nho Quan - Thường Tín

1

x

75

75

Mạch 2

10

Long Biên - rẽ Thường Tín - Phố Nối

2

x

5

10

 

11

NĐ Thăng Long - rẽ Quảng Ninh - Phố Nối

2

x

5

10

Đồng bộ NĐ Thăng Long

12

Trạm cắt Thái Bình - Phố Nối

2

x

60

120

 

13

Trạm cắt Thái Bình - NĐ Nam Định

2

x

72

144

 

14

Trạm cắt Thái Bình - Hải Phòng

2

x

40

80

 

15

Nghi Sơn - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh

4

x

50

200

 

16

NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng

2

x

25

50

 

17

NĐ Nam Định - Thanh Hóa

2

x

72

144

 

18

NĐ Quỳnh Lập - Thanh Hóa

2

x

75

150

 

 

Miền Trung

 

 

 

630

 

1

NĐ Vân Phong - ĐHN Ninh Thuận 1 - NĐ Vĩnh Tân

2

x

195

390

Đồng bộ với NĐ Vân Phong 1

2

Huế - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng

4

x

5

20

 

3

TĐ tích năng Bác Ái - rẽ Vân Phong - ĐHN Ninh Thuận 1

4

x

35

140

 

4

NĐ Quảng Trị - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng

4

x

20

80

 

 

Miền Nam

 

 

 

1894

 

1

TTĐL Vĩnh Tân - Sông Mây

2

x

235

470

Mạch 3,4 - đồng bộ với nhà máy vào vận hành sớm hơn của Vĩnh Tân 3 hoặc Vân Phong 1

2

ĐHN Ninh Thuận 1 - Bình Dương 1

2

x

250

500

Đồng bộ với ĐHN Ninh Thuận 1

3

Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây

2

x

16

32

 

4

Đồng Nai - Rẽ Phú Mỹ - Sông Mây

4

x

18

72

 

5

TTĐL Sơn Mỹ - Trạm cắt Đồng Nai

2

x

53

106

Đồng bộ NĐ Sơn Mỹ 1

6

Mỹ Phước - Củ Chi

2

x

25

50

 

7

NĐ Kiên Lương - Thốt Nốt

2

x

107

214

Đồng bộ NĐ Kiên Lương

8

Thốt Nốt - Đức Hòa

2

x

145

290

 

9

Mỹ Phước - rẽ PleiKu - Cầu Bông

4

x

5

20

 

10

Rẽ Sông Mây - Tân Định - Bình Dương 1

4

x

5

20

 

11

NĐ Sông Hậu - Mỹ Tho

2

x

60

120

Xây dựng trong trường hợp NĐ Sông Hậu 1 vào sớm hơn so với dự kiến

 

CÁC TRẠM 220 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

STT

Tên công trình

Số máy x MVA

Công suất (MVA)

Ghi chú

 

Các công trình xây dựng giai đoạn 2011-2015

 

Miền Bắc

15438

 

1

Thành Công

2

x

250

500

 

2

Việt Trì

2

x

250

500

 

3

Xuân Mai

1

x

125

125

Máy 2

4

Đồng Hòa

1

x

250

250

Thay MBA 2

5

Vật Cách

1

x

250

250

Thay MBA 1

6

Đình Vũ

1

x

250

250

Máy 2

7

NĐ Hải Phòng

1

x

250

250

Thay MBA 1

8

Hải Dương 1

2

x

125+250

375

Máy 1+2

9

Phố Nối

1

x

250

250

Thay MBA 2

10

Phủ Lý

1

x

250

250

Máy 2

11

Nam Định

1

x

250

250

Thay MBA

12

Thái Bình

1

x

250

250

Thay MBA 1

13

Hoa Lư

1

x

250

250

Thay MBA 1

14

Lào Cai

1

x

125

125

Máy 2

15

TĐ Tuyên Quang

1

x

125

125

Máy 2

16

Yên Bái

1

x

125

125

Máy 2

17

Việt Trì

1

x

250

250

Thay MBA 1

18

Vĩnh Yên

1

x

250

250

Thay MBA 1

19

Bắc Ninh

1

x

250

250

Thay MBA 2

20

Tràng Bạch

1

x

250

250

Thay MBA 1

21

Hoành Bồ

1

x

250

250

Thay MBA 1

22

Uông Bí

1

x

250

250

Thay MBA

23

Yên Hưng

1

x

250

250

Xây mới

24

Khe Thần

1

x

63

63

Cấp phụ tải ngành than

25

NĐ Quảng Ninh

1

x

250

250

Máy 2

26

TX. Sơn La

1

x

125

125

Máy 2

27

Hòa Bình

1

x

125

250

Thay máy

28

Thanh Hóa

1

x

250

250

Thay MBA 1

29

Nghi Sơn

1

x

250

250

Thay MBA 1

30

Vinh

1

x

250

250

Thay MBA 1

31

Đô Lương

2

x

125

250

Xây mới

32

Hà Tĩnh

1

x

125

125

Máy 2

33

An Dương (Tây Hồ)

1

x

250

250

Xây mới

34

Đông Anh

1

x

250

250

Xây mới

35

Long Biên

1

x

250

250

Xây mới

36

Tây Hà Nội

1

x

250

250

Xây mới - Máy 1

37

Sơn Tây

1

x

250

250

Xây mới

38

Thường Tín

1

x

250

250

Xây mới - Máy 1

39

Thủy Nguyên

1

x

250

250

Xây mới

40

Dương Kinh

1

x

250

250

Xây mới

41

Hải Dương 2

1

x

250

250

Xây mới

42

NĐ Hải Dương

1

x

250

250

Xây mới

43

Thanh Nghị

1

x

250

250

Xây mới

44

Trực Ninh

1

x

250

250

Xây mới

45

NĐ Thái Bình

1

x

250

250

Đồng bộ NĐ Thái Bình

46

Ninh Bình 2

1

x

125

125

Xây mới

47

Nho Quan

1

x

125

125

Trong TBA 500 kV

48

Hà Giang

1

x

125

125

Lắp MBA trong trạm cắt

49

Cao Bằng

1

x

125

125

Xây mới

50

Bảo Thắng

1

x

250

250

Xây mới

51

Than Uyên

1

x

125

125

Xây mới

52

Bắc Kạn

 

 

 

 

Trạm cắt

53

Lạng Sơn

1

x

125

125

Xây mới

54

Tuyên Quang

1

x

125

125

Xây mới

55

Lưu Xá

1

x

250

250

Xây mới

56

Yên Bái

1

x

125

125

Máy 2

57

Tuần Giáo

2

x

250

500

Gom TĐ nhỏ khu vực

58

Phú Thọ

1

x

250

250

Xây mới

59

Bá Thiện

1

x

250

250

Xây mới

60

Quang Châu

1

x

125

125

Xây mới

61

Tiên Sơn (BN -2)

1

x

250

250

Xây mới

62

Yên Phong (BN-3)

1

x

250

250

Xây mới

63

KCN Hải Hà

1

x

250

250

Xây mới

64

Yên Thủy

1

x

125

125

Xây mới

65

Bỉm Sơn

2

x

125+250

375

Xây mới, máy 1: 2012

66

Quỳnh Lưu

1

x

250

250

Xây mới

67

Thạch Khê

2

x

125

250

Xây mới

68

Vũng Áng

1

x

250

250

Xây mới

 

Miền Trung

3925

 

1

Thạnh Mỹ

1

x

125

125

Đấu nối thủy điện

2

Dốc Sỏi

1

x

125

125

Thay MBA 63MVA

3

Dung Quất 2

2

x

125

250

 

4

Sơn Hà

2

x

150

300

 

5

Tuy Hòa

1

x

125

125

Máy 2

6

Huế

1

x

250

250

Máy 2

7

Chân Mây

1

x

250

250

Máy 1

8

Phong Điền

1

x

125

125

Máy 1

9

Hòa Khánh

1

x

250

250

Thay MBA 1

10

Quận Ba (Ngũ Hành Sơn)

1

x

125

125

Máy 1

11

Đà Nẵng

1

x

250

250

Thay MBA 1

12

Tam Kỳ

1

x

125

125

Máy 2

13

Tam Hiệp

1

x

125

125

Máy 1

14

Dung Quất

1

x

125

125

Máy 2

15

An Nhơn

1

x

250

250

Máy 1

16

Nha Trang

1

x

250

250

Thay MBA 1

17

Vân Phong

1

x

250

250

Máy 1

18

Kon Tum

1

x

125

125

Máy 1

19

Plei Ku

1

x

125

125

Máy 2

20

Ba Đồn

1

x

125

125

 

21

Buôn Kướp

1

x

125

125

Máy 2

22

Sông Tranh 2

1

x

125

125

Xây mới

 

Miền Nam

16.500

 

1

Bảo Lộc

1

x

125

125

Thay máy 63MVA

2

Đức Trọng

1

x

125

125

 

3

Tháp Chàm

1

x

125

125

 

4

Phan Thiết

2

x

125+250

375

Thay MBA 1 + Máy 2

5

Hàm Tân

1

x

250

250

 

6

Cát Lái

1

x

250

250

Máy 2

7

Nam Sài Gòn

2

x

250

500

 

8

Hiệp Bình Phước

2

x

250

500

 

9

Bình Tân

2

x

250

500

 

10

Củ Chi

2

x

250

500

 

11

Cầu Bông

2

x

250

500

 

12

TP. Nhơn Trạch

2

x

250

500

 

13

Tân Uyên

2

x

250

500

 

14