Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động xe nâng hàng sử dụng động cơ

Số hiệu: 51/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 08/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại xe nâng công nghiệp tự hành có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

 

1. Quy định về kỹ thuật đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

- Tại vị trí làm việc bình thường của người vận hành và trong vùng tiếp cận của đường vào, đường ra không được có cạnh bén nhọn hay góc sắc nhọn.

- Theo Thông tư 51 xe nâng hàng phải được trang bị bảo vệ nhằm tránh các khởi động từ người không có thẩm quyền.

- Tất cả các xe nâng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên loại đứng điều khiển và xe nâng loại có người điều khiển đi bộ cùng với xe phải có phanh tác động tự động; các bộ phận, chi tiết được đổi lẫn cho nhau.

- Nếu xe nâng hàng bố trí nhiều vị trí điều khiển thì chỉ chịu tác động của 01 vị trí điều khiển tại một thời điểm.

- Các xe nâng hàng dẫn động bằng động cơ đốt trong phải được trang bị bộ phận an toàn nhằm tránh không cho động cơ khởi động được khi bộ truyền động bị kẹt.

Và các yêu cầu kỹ thuật khác quy định tại QCVN 25: 2015/BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư số 51/2015.

2. Quy định về quản lý an toàn trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng xe nâng hàng

Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng lưu thông trên thị trường theo quy định tại Thông tư 51 năm 2015 của Bộ Lao động:

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình bảo quản, lưu thông xe nâng hàng và quy định của nhà sản xuất.

- Tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng của xe nâng hàng do mình bán.

- Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH quy định các xe nâng hàng sử dụng động cơ đã được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy.

- Chịu sự kiểm tra chất lượng và bị xử lý nếu có vi phạm.

3. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong sử dụng xe nâng hàng theo QCVN 25:2015

- Xe nâng hàng trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, định kỳ, bất thường. Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động xe nâng hàng phải do tổ chức kiểm định được Cục An toàn lao động, Bộ Lao động chỉ định.

- Chu kỳ kiểm định đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên là 3 năm một lần và có thể được rút ngắn.

- Các xe nâng hàng đạt yêu cầu phải được dán tem.

 

Thông tư 51 ban hành Quy chuẩn QCVN 25: 2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên có hiệu lực từ ngày 25/01/2016.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI XE NÂNG HÀNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ, CÓ TẢI TRỌNG NÂNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

Ký hiệu: QCVN 25:2015/BLĐTBXH.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ PC, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

QCVN 25: 2015/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI XE NÂNG HÀNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ, CÓ TẢI TRỌNG NÂNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN

National technical regulation on safe work for Forklift truck use the engine, with load from 1.000kg or more

Lời nói đầu

QCVN 25: 2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI XE NÂNG HÀNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ, CÓ TẢI TRỌNG NÂNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN

National technical regulation on safe work for Forklift truck use the engine, with load from 1.000kg or more

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với các loại xe nâng công nghiệp tự hành có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên nhưng không quá 10.000kg và kéo với móc kéo tiêu chuẩn lên đến 20.000N (sau đây được gọi là xe nâng hàng).

1.1.2. Đối với xe nâng hàng làm việc trong các điều kiện nghiêm ngặt, có phạm vi hoạt động đặc biệt (như vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ …) và hoạt động trong môi trường có tính chất khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này còn phải tuân theo các quy định của các Quy chuẩn kỹ thuật khác tương ứng.

1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với:

- Xe nâng phạm vi thấp không chất hàng (ISO 5053:1987 Xe nâng công nghiệp - Thuật ngữ (Powered industrial trucks - Terminology));

- Xe nâng phạm vi cao loại có chất hàng (ISO 5053:1987 Xe nâng công nghiệp - Thuật ngữ (Powered industrial trucks - Terminology));

- Xe nâng chạy bằng khí gas tự nhiên;

- Xe nâng công nghiệp loại 1 trục đơn.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng xe nâng hàng.

1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

1.3.1. Xe nâng công nghiệp tự hành (Self-propelled industrial trucks)

Là 01 loại xe bất kỳ di chuyển bằng bánh xe (loại trừ những xe chạy trên đường ray) được thiết kế để chở, kéo, đẩy, nâng, xếp dỡ hay xếp thành tầng các tải trọng bất kỳ và được điều khiển bởi một người đi với xe hoặc ngồi trên ghế, trên một sàn phẳng được bố trí trên xe.

1.3.2. Người vận hành (operator)

Là người đã được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ về an toàn lao động, vệ sinh lao động; được cấp chứng chỉ vận hành xe nâng hàng và phải chịu trách nhiệm đối với việc chuyển động và nâng hạ tải của xe nâng hàng.

1.3.3. Vị trí thao tác bình thường (normal operating position)

Vị trí mà tại đó người vận hành có thể điều khiển tất cả mọi chức năng của xe nâng hàng.

1.3.4. Chiều cao nâng thấp (low lift height)

Là chiều cao nâng cung cấp đủ khoảng hở giữa nền và mặt dưới của sàn nâng hay càng nâng; chiều cao này không quá 500mm.

1.3.5. Phanh tự động (automatically acting brakes)

Phanh được sử dụng nguồn năng lượng dự trữ của xe nâng và tự hoạt động khi xe nâng bị mất an toàn trong quá trình sử dụng.

1.3.6. Tải trọng định mức (rated capacity)

Tải trọng được tính bằng kilôgam do nhà sản xuất đưa ra mà xe nâng hàng có thể vận chuyển hay nâng trong các điều kiện chuẩn được quy định.

1.3.7. Tải trọng thực tế (actual capacity)

Tải trọng tối đa tính bằng kilôgam mà xe nâng hàng có khả năng vận chuyển hay nâng trong điều kiện sử dụng bình thường.

2. Quy định về kỹ thuật

2.1. Quy định chi tiết

2.1.1. Tại vị trí làm việc bình thường của người vận hành và trong vùng tiếp cận của đường vào, đường ra không được có cạnh bén nhọn hay góc sắc nhọn.

2.1.2. Xe nâng phải được trang bị cơ cấu bảo vệ nhằm tránh các khởi động không mong muốn từ những người không có thẩm quyền.

2.1.3. Các bộ phận, chi tiết được trang bị cho những xe nâng có người điều khiển đi bộ cùng với xe và những xe nâng có người điều khiển trên xe thì không được đổi lẫn cho nhau.

2.1.4. Tất cả các xe nâng loại đứng điều khiển và xe nâng loại có người điều khiển đi bộ cùng với xe phải có phanh tác động tự động. Phanh này có thể sử dụng tốt như phanh tay.

2.1.5. Nếu xe nâng bố trí nhiều vị trí điều khiển thì sự hoạt động của cơ cấu điều khiển chỉ chịu tác động của 01 vị trí điều khiển tại một thời điểm (ngoại trừ cơ cấu tắt khẩn cấp).

2.1.6. Cơ cấu điều khiển tốc độ hoạt động của xe phải được thiết kế sao cho khi có sự tác động tăng đối với cơ cấu điều khiển tốc độ sẽ làm tăng tốc độ di chuyển của xe và khi không còn tác động vào cơ cấu này thì tác động phải trả về không.

2.1.7. Các xe nâng dẫn động bằng động cơ đốt trong phải được trang bị bộ phận an toàn nhằm tránh không cho động cơ khởi động được khi bộ truyền động (hộp số) bị kẹt.

2.1.8. Các xe nâng có người điều khiển đi bộ cùng với xe loại 01 tốc độ khi hoạt động không được di chuyển quá tốc độ 0,5 km/h và gia tốc 0,5 m/s2 và chỉ được thiết kế cho chiều cao nâng thấp.

2.1.9. Các xe nâng có người điều khiển đi bộ cùng với xe có tốc độ thay đổi, khi hoạt động không được di chuyển tốc độ quá 6 km/h và phải kiểm soát được tốc độ di chuyển bằng chân người vận hành.

2.1.10. Với xe nâng loại đứng điều khiển, chỉ được thiết kế với tốc độ di chuyển trên nền không quá 16 km/h.

2.1.11. Khi có sự cố mất nguồn dẫn động, phanh tác động tự động vẫn phải hoạt động được bình thường.

2.1.12. Nếu xe nâng có lắp khóa vi sai điều khiển bằng bàn đạp chân, khi nhả bàn đạp chân sẽ khóa bộ vi sai.

2.1.13. Cơ cấu kiểm soát lái

2.1.13.1. Đối với xe nâng loại đứng lái hoặc ngồi lái, chuyển động quay theo chiều kim đồng hồ của vô lăng hay của bất kỳ cơ cấu kiểm soát lái nào phải đưa được xe về bên phải khi lái xe về phía trước.

2.1.13.2. Trong trường hợp mất nguồn cung cấp cho cơ cấu lái (bao gồm cả động cơ không hoạt động) thì phải có khả năng duy trì hướng lái cho đến khi xe nâng dừng lại có kiểm soát.

2.1.13.3. Cơ cấu điều khiển có trên 1 chức năng trở lên thì mỗi chức năng tách biệt phải đánh dấu rõ ràng.

2.1.14. Bình chứa nhiên liệu và việc nạp liệu cho bình chứa phải được cách ly khỏi hệ thống điện và hệ thống khí thải bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Ngay cả khi nạp liệu vào bình chứa bị đổ tràn hay rò rỉ thì cũng không bị chảy tràn vào khoang động cơ hay lên các linh kiện điện hay hệ thống khí thải.

2.1.15. An toàn cho vị trí người lái:

2.1.15.1. Vị trí của người lái phải được bố trí sao cho ở vị trí thao tác bình thường thì người lái với các tư thế theo đúng thiết kế phải có khả năng cầm và thao tác được tất cả các bộ phận kiểm soát.

2.1.15.2. Khi chiều cao sàn của buồng lái cao trên 30cm thì phải bố trí tay nắm để người lái lên xuống được dễ dàng. Tay nắm này cũng có thể là 01 bộ phận của xe nâng.

2.1.15.3. Khi chiều cao sàn của buồng lái cao trên 55cm, phải làm bậc lên xuống cho lái xe. Chiều cao của bậc thứ nhất tính từ nền không được vượt quá 55cm, khoảng cách các bậc tiếp theo không được vượt quá 55cm.

2.1.15.4. Sàn để người lái đứng thao tác hoặc để di chuyển lên xuống phải có biện pháp chống trơn, trượt mặt sàn.

2.1.15.5. Khi sàn cho người lái thao tác có độ cao trên 1,2m so với nền phải trang bị phương tiện bảo vệ ở các phía. Phương tiện bảo vệ có thể là lan can hay các phương tiện có hiệu quả tương đương. Lan can có khả năng mở hướng ra phía ngoài.

2.1.16. Các trang bị bảo vệ

2.1.16.1. Xe nâng ngồi vận hành và đứng vận hành có chiều cao nâng trên 1.800 mm phải lắp 1 tấm che bảo vệ phía trên đầu người vận hành và tấm che phía sau tải; tấm che bảo vệ phía trên đầu có cấu trúc chắc chắn để tránh cho người vận hành khỏi các vật rơi.

2.1.16.2. Xe nâng phải trang bị thiết bị cảnh báo bằng âm thanh cho người đi lại xung quanh biết khi di chuyển vào vùng nguy hiểm của xe nâng.

2.1.17. Người vận hành phải có đủ tầm nhìn để có thể di chuyển an toàn. Nếu tầm nhìn bị hạn chế thì cần trang bị các thiết bị để tăng tầm nhìn như gương, camera quan sát, các thiết bị cảnh báo nghe, nhìn.

2.1.18. Xe nâng phải có dây an toàn cho người vận hành ở tư thế ngồi và đứng trên xe.

3. Quy định về quản lý an toàn trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng xe nâng hàng

3.1. Hồ sơ kỹ thuật của xe nâng hàng bao gồm:

3.1.1. Bản thuyết minh chung phải thể hiện được các yêu cầu sau:

- Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

- Mã hiệu, năm sản xuất.

- Tải trọng định mức cho phép.

- Bản vẽ sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động, các kích thước của thiết bị và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống (thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, cơ cấu hạn chế quá tải, hạn chế hành trình).

- Các tiêu chuẩn áp dụng của xe nâng hàng.

3.1.2. Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu và bộ phận đi kèm của xe nâng hàng như: càng nâng hạ, sàn mang tải, bộ phận nối dài...

3.1.3. Bản vẽ tổng thể xe nâng hàng có ghi các kích thước và thông số chính.

3.1.4. Quy trình kiểm tra và thử tải, quy trình xử lý, khắc phục sự cố, chế độ kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.

3.1.5. Hướng dẫn sử dụng, vận hành.

3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng sản xuất trong nước

3.2.1. Đầy đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Quy chuẩn này;

3.2.2. Xe nâng hàng chế tạo trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Điều 2 của quy chuẩn này trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định.

3.2.2.1. Nếu xe nâng sản xuất hàng loạt thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.2.2.2. Nếu xe nâng sản xuất đơn chiếc thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm hàng hóa (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.2.3. Đơn vị sản xuất phải công bố hợp quy và đăng ký hợp quy đối với xe nâng hàng theo quy định sau khi đã được chứng nhận hợp quy.

3.2.4. Phải được gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

3.2.5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa có thẩm quyền.

3.3. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng nhập khẩu

3.3.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Quy chuẩn này.

3.3.2. Xe nâng hàng nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Điều 2 của Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy xe nâng hàng nhập khẩu trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định (hoặc thừa nhận) thực hiện.

3.3.2.1. Nếu xe nâng được nhập khẩu hàng loạt thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (được quy định tại phụ lục II của Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.3.2.2. Nếu xe nâng được nhập khẩu đơn chiếc thì việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa (được quy định tại phụ lục II của quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.3.3. Trong trường hợp các xe nâng hàng nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu xe nâng hàng quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các xe nâng hàng này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

3.3.4. Xe nâng hàng nhập khẩu không đáp ứng quy định tại mục 3.1 của quy chuẩn này thì khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết giám định tại cửa khẩu nhập.

3.3.5. Xe nâng hàng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng theo quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định.

3.3.6. Xe nâng hàng nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

3.4. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng lưu thông trên thị trường.

Xe nâng hàng lưu thông trên thị trường phải được đơn vị bán hàng thực hiện các yêu cầu sau:

3.4.1. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình bảo quản, lưu thông xe nâng hàng và quy định của nhà sản xuất.

3.4.2. Tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm duy trì chất lượng của xe nâng hàng do mình bán.

3.4.3. Các xe nâng hàng đã được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy.

3.4.4. Chịu sự kiểm tra chất lượng theo những nội dung, trình tự, thủ tục quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định.

3.5. Yêu cầu đối với đơn vị bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng hàng

3.5.1. Có tư cách pháp nhân, được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật.

3.5.2. Có đủ cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo kỹ thuật chuyên ngành. Có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, được huấn luyện về an toàn lao động và được cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

3.5.3. Có đủ điều kiện trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công việc bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng hàng.

3.5.4. Chịu trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị sử dụng.

3.5.5. Xây dựng các biện pháp an toàn cho quá trình bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa.

3.6. Quản lý sử dụng an toàn xe nâng hàng

3.6.1. Xe nâng hàng phải được sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.6.2. Mỗi xe nâng hàng phải có quy trình vận hành và sử dụng an toàn.

3.6.3. Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành xe nâng hàng phải được huấn luyện cơ bản về nghiệp vụ mà mình đảm nhận; được huấn luyện an toàn lần đầu trước khi giao việc, huấn luyện an toàn định kỳ hàng năm và được cấp chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định; hiểu được tính năng kỹ thuật của xe nâng hàng mà mình phụ trách; biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn liên quan đến xe nâng hàng; biết cách khắc phục các sự cố khẩn cấp theo hướng dẫn của đơn vị sản xuất.

3.6.4. Những yêu cầu an toàn khi sử dụng xe nâng hàng:

3.6.4.1. Chỉ sử dụng xe nâng hàng có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện xe nâng hàng không đảm bảo an toàn thì đơn vị sử dụng có quyền đưa ra yêu cầu kiểm định trước thời hạn.

3.6.4.2. Mỗi xe nâng hàng phải có sổ theo dõi quá trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ đủ nội dung công việc theo quy định.

3.6.4.3. Bố trí xe nâng hàng làm việc theo đúng đặc tính kỹ thuật và trọng tải mà nhà chế tạo đã quy định.

3.6.4.4. Phải có các biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho người, vật tư, thiết bị và công trình trong khu vực hoạt động của xe nâng hàng.

3.6.4.5. Tổ chức khắc phục kịp thời các hư hỏng đã được phát hiện.

3.6.4.6. Mỗi xe nâng hàng phải có sổ giao ca. Trong đó có ghi lại kết quả kiểm tra đầu ca và tình trạng an toàn của xe nâng hàng trong suốt quá trình làm việc. Người giao ca và nhận ca cùng phải ký vào sổ giao ca.

3.6.4.7. Trước khi cho xe nâng hàng hoạt động phải kiểm tra các cơ cấu an toàn và xem xét các điều kiện khác như: không gian, ánh sáng...để xe nâng vận hành an toàn.

3.6.4.8. Phải có các biện pháp cụ thể ngăn cản có hiệu quả những người không có trách nhiệm tự ý đi vào khu vực làm việc của xe nâng hàng.

3.6.4.9. Chìa khóa khởi động xe nâng hàng do người chịu trách nhiệm quản lý về sự hoạt động an toàn của xe nâng hàng giữ, chìa thứ hai được bàn giao luân phiên cho người vận hành.

3.6.4.10. Khi vận chuyển loại hàng có khả năng dễ gây cháy, dễ kích thích nổ hoặc độc hại phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt.

3.6.4.11. Sau khi hết ca xe nâng hàng phải được đưa về đúng vị trí theo quy định của đơn vị sử dụng và trên xe không còn mang tải.

3.6.5. Việc bố trí công nhân điều khiển xe nâng hàng phải có quyết định bằng văn bản của người sử dụng lao động.

3.6.6. Trong quá trình vận hành xe nâng hàng, tại những vị trí mà người lái không thể quan sát thấy thì phải bố trí thêm 01 người bên ngoài để quan sát và cảnh giới khu vực hoạt động xe nâng để đưa ra các cảnh báo kịp thời cho người điều khiển xe nâng biết.

3.6.7. Khi công nhân điều khiển xe nâng hàng chuyển sang làm việc ở xe nâng hàng loại khác, phải được đào tạo lại để phù hợp với thiết bị mới. Công nhân điều khiển xe nâng hàng nghỉ việc theo nghề từ 6 tháng trở lên phải được kiểm tra lại tay nghề trước khi bố trí làm việc trở lại.

4. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong sử dụng xe nâng hàng

4.1. Xe nâng hàng trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ, kiểm định bất thường trong quá trình sử dụng theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động xe nâng hàng phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn đã được Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định.

4.2. Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với xe nâng hàng:

4.2.1. Chu kỳ kiểm định đối với xe nâng hàng là 3 năm một lần.

4.2.2. Chu kỳ kiểm định trên có thể được rút ngắn nhưng phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

4.3. Các xe nâng hàng sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem kiểm định theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

5.1. Thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy chuẩn này do thanh tra nhà nước về lao động thực hiện.

5.2. Việc kiểm tra chất lượng sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng xe nâng hàng được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và theo các quy định của Quy chuẩn này.

6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

6.1. Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, sửa chữa, quản lý và sử dụng xe nâng hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng xe nâng hàng tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn này.

7.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn này.

7.3. Quy chuẩn này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015 ký ban hành.

7.4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

THE MINISTRY OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 51/2015/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 08, 2015

 

CIRCULAR

NATIONAL TECHNICAL REGULATIONS ON SAFE WORK FOR ENGINE FORKLIFT TRUCKS WITH THE LOAD OF AT LEAST 1,000 KG

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

Pursuant to the Government's Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Technical Regulations and Standards;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Product and goods Quality;

At requests of the Director of the Bureau of Work Safety, the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs hereby issues this Circular promulgating the national technical regulations on safe work for engine forklift trucks with the load of at least 1,000 kg.

Article 1. This Circular is issued together with the national technical regulation on safe work for engine forklift trucks with the load of at least 1,000 kg.

Reference Number: QCVN 25:2015/BLDTBXH.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and relevant entities shall be responsible for the implementation of this Circular ./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Doan Mau Diep

 

QCVN 25: 2015/BLDTBXH

NATIONAL TECHNICAL REGULATIONS ON SAFE WORK FOR ENGINE FORKLIFT TRUCKS WITH THE LOAD OF AT LEAST 1,000 KG

National technical regulation on safe work for Forklift truck use the engine, with load from 1.000kg or more

Preface

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

NATIONAL TECHNICA REGULATIONS ON SAFE WORK FOR ENGINE FORKLIFT TRUCKS WITH THE LOAD OF AT LEAST 1,000 KG

1. General provisions

Scope

This Regulation stipulates safety requirements for self-propelled industrial trucks with the load of at least 1,000 kg but not exceeding 10,000 kg and towbars with the force of up to 20,000 N (hereinafter referred to as “forklift truck”).

1.1.2. Forklift trucks operating in hazardous and specialized environment (such as forklift trucks for transport of explosives, chemicals, etc.) shall conform to other respective technical regulations, besides this Regulation.

1.1.3. This regulation shall not apply to:

- Low-lift platform trucks, without cargos (ISO 5053:1987 Powered industrial trucks – Terminology);

- High-lift platform trucks with cargos (ISO 5053:1987 Powered industrial trucks – Terminology);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Single-axle powered industrial trucks

1.2. Regulated entities

This regulation applies to:

1.2.1. organizations and individuals importing, manufacturing, using and selling forklift trucks.

1.2.2. State regulatory authorities and relevant entities.

1.3. Interpretation

For the purpose of this Regulations, terms herein shall be construed as follows:

1.3.1. Self-propelled industrial trucks

Self-propelled industrial truck refers to any vehicle with an array of wheels (other than those traveling on railways) used for transporting, pulling, pushing, lifting, loading or unloading cargoes of all tonnage, and operated by an operator who may walk along with the truck or ride on the truck.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operator refers to a person who has been trained and granted certificates of occupational safety and health and license for operating forklift trucks, and takes all responsibilities for the operation of the forklift truck.

1.3.3. Normal operating position

Normal operating position refers to a position where the operator is able to effectively operate the forklift truck.

1.3.4.Low lift height

Low lift height refers to a lifting height of a forklift truck measured from the floor surface to the bottom of the platform or fork arm. The low lift height shall not exceed 500 mm.

1.3.5. Automatically acting brakes

Automatically acting brake can automatically operate on reserved power of the forklift truck if the forklift truck is out of control.

1.3.6.Rated capacity

Rate capacity is measured by kg decided by the manufacturer within which the forklift truck can work in standard conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maximum actual capacity is measured by kg within which the forklift truck can work in normal conditions.

2. Technical provisions

2.1. Specific provisions

2.1.1. Sharp objects within the operator’s working environment and surrounding areas of access and exit roads shall be removed.

2.1.2.Every forklift truck shall be equipped with protective equipment to prevent from being operated by unexpected people.

2.1.3. Components of pedestrian-operated forklift trucks and that of forklift trucks on which operators is riding shall not be exchanged for each other.

2.1.4.Pedestrian-operated forklift trucks and stand-up forklift trucks must be equipped with automatically acting brakes that are as good as manual handbrakes.

2.1.5.Even though a forklift truck may have more than one operator’s seats, at a particular time, the system is activated by only one operation position ( except for emergency shutdown systems).

2.1.6. Speed controller shall be designed to ensure that the pushing of the gear shift level will speed up the forklift truck speed; otherwise, it shall automatically return to zero speed position.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.8. Fixed –speed pedestrian-operated forklift trucks shall not reach a speed of exceeding 0.5 km/h and acceleration of exceeding 0.5 m/s2 , and shall only be used for low-lift height.

2.1.9. Variable-speed pedestrian-operated forklift trucks shall not reach a speed of exceeding 6 km/h and the operator’s speed shall be controlled.

2.1.10. The design speed of stand-up forklift truck shall not exceed 16km/h.

2.1.11. In case the transmission is out of work, the automatically acting brake still works as it does in normal conditions .

2.1.12. If the forklift truck is equipped with pedal-operated differential locks, the differential is all locked when the operator takes his/her foot off the pedal.

2.1.13. Ride control systems

2.1.13.1.For stand-up forklift trucks and sit-down forklift trucks, the operator must push the steering wheel in a clockwise motion to move forward.

2.1.13.2. In case the steering system is out of work, the ride control system still maintains its direction until the forklift truck stops.

2.1.13.3.If the ride control system has more than functions, each separate function shall be marked.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.15.Operator safety

2.1.15.1. The operator’s seat and all part of the forklift truck shall be within the reach of the operator when he/she is in his/her normal operating position.

2.1.15.2. Where the cockpit floor is higher than 30 cm, the handle shall be installed and it may be considered as a part of the forklift truck.

2.1.15.3.Where the cockpit floor is higher than 55 cm, a stair shall be installed. The distance between the first step and cockpit floor shall not exceed 55 cm, and so shall the distance between two steps .

2.1.15.4.The cockpit floor of stand-up forklift trucks must be kept from wet or slippery.

2.1.15.5.If the cockpit floor is higher than 1.2 m, protective equipment such as handrails shall be installed.

2.1.16. Protective equipment

2.1.16.1.Sit-down forklift trucks and stand-up forklift trucks with the height of 1,800 mm shall be equipped with overhead and rear visors. The overhead visor is made from rigid-structured materials to protect operators against falling objects.

2.1.16.2. Forklift trucks shall be equipped with audible warning devices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.18. Seat belts for stand-up and sit-down operators shall be available.

3. Safety management requirements for forklift truck manufacture, import, trading and use

3.1. Forklift truck technical documents include:

3.1.1. An overall description which specifies:

- Name and address of the manufacturer

- Model number and year of production

- Rated capacity

- Structure drawings and principles of operation, equipment dimensions, main specifications(such as control systems, protective equipment, overload clutches, brake systems)

- Applicable standards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.3. Perspective drawings which specify main parameters and dimensions.

3.1.4.Procedures for load testing and inspection, procedures for fault tackling , periodic maintenance and inspection.

3.1.5.Operating manuals

3.2. Safety requirements for forklift trucks made in Vietnam

Every forklift truck made in Vietnam (hereinafter referred to as “domestic forklift truck”) shall::

3.2.1.Have all technical documents specified in item 3.1 of this Regulation enclosed ;

3.2.2. Be declared conformity in accordance with Article 2 of this Regulation, according the certificate of conformity of the certifying agency appointed by the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

3.2.2.1. In case of mass production, the certification of conformity shall be carried out in accordance with method 5 - testing typical samples and evaluating the production process; or monitoring the sample testing at the manufacturer or on the market and evaluating the production process ( prescribed the Annex II to the Circular No.28/2012/TT-BKHCN on declaration of conformity and methods of assessment of the conformity with technical regulations and standards dated December 12, 2012 by the Minister of Science and Technology).

3.2.2.2. In case of job production, the certification of conformity shall be carried out in accordance with method 8 - testing or inspecting the entire product (prescribed the Annex II to the Circular No.28/2012/TT-BKHCN on declaration of conformity and methods of assessment of the conformity with technical regulations and standards dated December12, 2012 by the Minister of Science and Technology).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.4. Be certified conformable before being sold on the market.

3.2.5.Undergo the inspection and supervision of quality assurance authorities.

3.3. Safety requirements for imported forklift trucks

3.3.1.Every imported forklift truck shall have all technical documents specified in item 3.1 of this Regulation enclosed;

3.3.2.Imported forklift trucks shall be declared conformity in accordance with Article 2 this Regulation. The declaration of conformity shall be made according to the certificate of conformity by both domestic and overseas certifying agencies recognized or designated by the competent authority.

3.2.2.1. In case of mass import, the certification of conformity shall be carried out in accordance with method 7- testing or inspecting shipments (prescribed the Annex II to the Circular No.28/2012/TT-BKHCN on declaration of conformity and methods of assessment of the conformity with technical regulations and standards dated December12, 2012 by the Minister of Science and Technology).

3.2.2.2. In case of separate importation, the certification of conformity shall be carried out in accordance with method 8: testing or inspecting the entire product (prescribed the Annex II to the Circular No.28/2012/TT-BKHCN on declaration of conformity and methods of assessment of the conformity with technical regulations and standards dated December12, 2012 by the Minister of Science and Technology).

3.3.3. In case of importation of forklift trucks under bilateral or multilateral agreements between competent authorities of the Socialist Republic of Vietnam and exporting countries under which the forklift truck is exempted from quality inspection, such forklift trucks shall be free from quality inspection as it is imported to Vietnam.

3.3.4. Any imported forklift truck failing to satisfy requirements in item 3.1 of this Regulation shall undergo the inspection at checkpoints by inspecting authorities designated or recognized under international agreements to which the Socialist Republic of Vietnam or the competent authority of the Socialist Republic of Vietnam is a signatory.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.6. Imported forklift trucks shall be labeled and stamped the conformity mark before being sold on the market.

3.4. Safety requirements for forklift trucks to be sold on the market.

Forklift truck sellers shall :

3.4.1. Comply with national technical regulations on maintenance and trading of forklift trucks and manufacturers' manuals.

3.4.2.Apply quality control measures to maintain quality of forklift trucks.

3.4.3. Have their forklift trucks certified conformable and stamped the conformity mark.

3.4.4.Undergo quality inspection and follow all procedures, regulations and clause on penalties under regulations of laws.

3.5. Requirements for forklift truck maintenance and repair service providers
Forklift truck maintenance and repair service providers shall:

3.5.1.Be juridical persons and obtain the business registration certificate from the competent authority under the regulation of laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.5.3.Have sufficient technical facilities and equipment for the maintenance and repair of forklift trucks.

3.5.4. Be liable for fulfillment of their obligations to users as agreed in contracts.

3.5.5.Apply safety measures to maintenance and repair.

3.6.Safety management of forklift truck use

3.6.1. Forklift trucks shall be operated and maintained in accordance with the manufacturer’s operating and maintenance manual.

3.6.2. There shall be an operating manual for each forklift truck.

3.6.3. Every operator and technical manager shall complete required training courses and an initial safety training before taking charge of such positions, and annual safety training courses and shall obtain the certificate of occupational safety & health under regulations of laws. Besides, the operator and technical manager shall thoroughly knowledge of their forklift truck specifications, relevant technical safety standards and regulations and shall be able to cope with incidents, faults and emergencies according to the manufacturer’s manual.

3.6.4. Safety requirements for the use of forklift trucks are as follows:

3.6.4.1. Only forklift trucks in good condition and inspected under regulations of laws are sold on the market. If any defect that may affect the work safety is found during the operation of the forklift truck, the user has the right to request for an early inspection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.6.4.3. Forklift trucks shall be operated according to the load and specifications designed by the manufacturer.

3.6.4.4.Safefy measures for people, equipment and works safety within the scope of operation of the forklift truck shall be applied.

3.6.4.5. Every defect shall be promptly remedied.

6. The shift record in which the forklift truck conditions at the beginning and during the shift are recorded must be available and shall be signed by both previous and current shift workers

3.6.4.7.Routine inspections of forklift truck safety and other conditions such as lighting systems, space, etc, shall be carried out prior to the start-up.

3.6.4.8.Measures for preventing non-mission guests from accessing working areas having forklift trucks shall be applied.

3.6.4.9. The forklift truck key shall be kept by the person in charge of safety management of the forklift truck, the spare key shall be transferred to operators in rotation.

3.6.4.10.Preventive measures against explosion or fire shall be applied when transporting explosives or flammable substances.

3.6.4.11. When the shift ends, the empty forklift truck shall be parked at a designated place.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.6.6.During the operation of forklift trucks, at places where the operator’s visibility is limited, a lookout shall be employed.

3.6.7. Every operator wishing to operate forklift trucks other than those he/she is operating shall complete training courses in new equipment operation. Any operator who does not operate forklift trucks for at least 06 months shall take a test before undertaking their job.

4. Safety inspection of forklift trucks

4.1. Every forklift truck shall undergo an initial inspection and periodic inspections prior to operation, and shall be subject to irregular inspections during the operation in accordance with the inspection procedure issued by the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

The safety inspection shall be carried out by a technical safety authority designated by the Bureau of Work safety - Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

4.2. Inspection frequencies are as follows:

4.2.1.Every forklift truck shall undergo an inspection every three years.

4.2.2. The safety inspection frequency may be increased but reasons for this shall be specified the inspection record.

4.3.Every forklift truck satisfying inspection requirements shall bear an inspection stamp under regulations of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1. The State inspecting authority taking charge of occupational safety shall inspect the implementation of this Regulation and address violations against this Regulation.

5.2. The quality inspection of forklift trucks shall conform to the Law on Goods and Product Quality, and provisions hereof.

6. Responsibilities of relevant organizations and individuals

6.1. Organizations and individuals participating in manufacturing, importing, maintaining, managing and using forklift trucks shall comply with provisions hereof.

6.2.This Regulation is considered as the basis for the inspection and conformity assessment by quality assurance authorities.

7. Implementation organizations

7.1. The Bureau of Work Safety –Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall provide guidance and conduct the inspection of this Regulation implementation.

7.2. Local regulatory authorities taking charge of occupational safety shall inspect and provide guidance on the implementation of this Regulation.

7.3. This Regulation enters into force after 06 months from the date on which the Circular No.51/2015/TT-BLDTBXH dated December 08, 2015 is signed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


41.209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152