Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH

Số hiệu: 41/2011/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 28/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 29/12/2005 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Điểm a khoản 2 mục VI

Thẻ an toàn lao động do người sử dụng lao động (theo quy định tại Điều 6 Bộ luật Lao động) in và quản lý theo mẫu kèm theo tại Phụ lục I của Thông tư này. Trường hợp người sử dụng lao động không thể tự in thẻ an toàn lao động thì liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được cung cấp.

2. Điểm b khoản 2 mục VI

Người sử dụng lao động có trách nhiệm cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu.

3. Điểm f khoản 1 mục VII

Hàng năm, cơ sở phải báo cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản để quản lý và theo dõi; tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2012.

2. Thẻ an toàn lao động được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, vẫn tiếp tục có giá trị cho đến hết thời hạn theo quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC I

MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

Mặt trước

Mặt sau

(1) …………………………………

(2) …………………………………

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Ảnh 3x4, đóng dấu giáp lai

 

 

 

Số: …………../(3) ……../TATLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Họ và tên: ……………………………………

Sinh ngày: ……./……../………..

Công việc: …………………………………..

Đã hoàn thành khóa huấn luyện: ………….

…………………………………………………

Từ ngày …./…./20 ….. đến ngày …../…../20 …

 

.............., ngày ..../...../.............

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Thẻ có giá trị đến ngày …/…../……..

(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)

(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

(3) Năm cấp thẻ an toàn lao động.

THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 41/2011/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 28, 2011

 

CIRCULAR

ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF A NUMBER OF PROVISIONS OF CIRCULAR NO.37/2005/TT-BLDTBXH DATED 29/12/2005 OF THE MINISTER OF LABOR - INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS GUIDING ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH TRAINING

Pursuant to Decree No.06/CP dated 20/01/1995 of the Government detailing some Articles of the Labor Code on occupational safety and health;

Pursuant to Decree No.110/2002/ND-CP dated 27/12/2002 of the Government amending and supplementing some Articles of Decree No.06/CP dated 20/01/1995 of the Government detailing a number of Articles of the Labor Code on occupational safety and health;

Pursuant to Decree No.186/2007/ND-CP dated 25/12/2007 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs;

Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs amends and supplements some provisions of the Circular No.37/2005/TT-BLDTBXH dated 29/12/2005 guiding  on occupational safety and health training (hereinafter referred to as Circular No.37/2005/TT-BLDTBXH) as follows:

Article 1. To amend and supplement some provisions of Circular No.37/2005/TT-BLDTBXH as follows:

1. Point a, Clause 2, Section VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Point b, clause 2 of Section VI

The employers shall be responsible for issuing occupational safety cards to employees (including self-employed persons) who perform jobs with strict requirements on occupational safety and health after the employees are trained for the first time and meet requirements of the tests

3. Point f, Clause 1 of Section VII

Every year, establishments shall report the list of employees involved in jobs with strict requirements on occupational safety and health to the Department of Labor, Invalids and Social Affairs, and their governing agencies for administration and monitoring; review and periodically report on occupational safety and health training as stipulated in Joint-Circular No.01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT dated 10/01/2011 of the Ministries of Labour, Invalids and Social Affairs, Health guiding the implementation organization on occupational safety and health in the labor establishments.

Article 2. Effect

1. This Circular takes effect from March 01, 2012.

2. Occupational safety cards issued before the effective date of this Circular, shall continue to be valid until expiry as stipulated in Circular No.37/2005/TT-BLDTBXH.

3. During the implementation, if any problems arise, the concerned organizations, individuals promptly reflect to the Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs for study and settlement.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Hong Linh

 

ANNEX I

FORM OF OCCUPATIONAL SAFETY CARD
(Issued together with Circular No.41/2011/TT-BLDTBXH dated 28/12/2011 the Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs)

Size: 60mm x 90mm

Front side

Back side

(1) …………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OCCUPATIONAL SAFETY CARD

 

Photo 3x4, stamped

 

 

 

No.: …………../(3) ……../TATLD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

OCCUPATIONAL SAFETY CARD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date of birth: ……./……../………..

Job: …………………………………..

Completed the training course: ………….

…………………………………………………

From date …./…./20 ….. to date …../…../20 …

 

.............., date ..../...../.............

(Signature, full name, position and stamp)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Card is valid to …/…../……..

(1) Name of the governing agency of the establishment issuing card (Capital letter, size 10)

(2) Name of the establishment issuing card (Bold capital letter, size 10).

(3) Year of issue of Occupational safety card.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 sửa đổi Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.660

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74