Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Số hiệu: 15/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mới: Khung đơn giá nhân công xây dựng theo vùng lương tối thiểu

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng công bố khung đơn giá nhân công xây dựng cho 04 vùng theo vùng lương tối thiểu.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào các hướng dẫn tại Thông tư này để xây dựng đơn giá nhân công xây dựng của địa phương mình phù hợp với khung đơn giá do Bộ công bố sau đây:

- Khung đơn giá đối với công nhân xây dựng, lái xe, vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát xây dựng:

+ Vùng I từ 213.000 - 280.000 đồng/ngày;

+ Vùng II từ 195.000 - 260.000 đồng/ngày;

+ Vùng III từ 180.000 - 246.000 đồng/ngày;

+ Vùng IV từ 172.000 - 237.000 đồng/ngày.

- Khung đơn giá đối với thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên:

+ Vùng I từ 348.000 - 520.000 đồng/ngày;

+ Vùng II từ 319.000 - 477.000 đồng/ngày;

+ Vùng III từ 296.000 - 443.000 đồng/ngày;

+ Vùng IV từ 280.000 - 422.000 đồng/ngày.

- Khung đơn giá đối với  nghệ nhân, thợ lặn:

+ Vùng I từ 590.000 - 620.000 đồng/ngày;

+ Vùng II từ 540.000 - 568.000 đồng/ngày;

+ Vùng III từ 504.000 - 527.000 đồng/ngày;

+ Vùng IV từ 479.000 - 502.000 đồng/ngày.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 15/2019/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/02/2020).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định s 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về qun lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dn xác định đơn giá nhân công xây dng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng, chỉ s giá xây dựng, dự toán các công tác tư vấn xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vn nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định của Thông tư này để thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

Điều 3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

1. Đơn giá nhân công xây dựng xác định theo hướng dn tại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình, điều kiện làm việc của công nhân xây dựng; đặc điểm, tính chất công việc; phù hợp với nội dung, tính chất công việc, chức danh và trình độ, chất lượng nhân công tư vấn xây dựng.

b) Phù hợp với mặt bng giá nhân công xây dựng (đã bao gồm các yếu t bù đắp lương do điều kiện sinh hoạt) trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiu vùng do Chính phủ quy định.

c) Đáp ứng yêu cầu chi trả một s khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phi tr theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

d) Đơn giá nhân công xây dựng được xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ.

2. Đơn giá nhân công xây dựng được điều chỉnh khi mặt bng giá nhân công xây dựng trên thị trường có sự biến động.

Điều 4. Nội dung đơn giá nhân công xây dựng

1. Đơn giá ngày công của nhân công xây dựng là đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp sn xuất xây dựng, lái xe, thợ vận hành máy và thiết bị thi công, k sư khảo sát; thuyền trưng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy th, thợ máy, kỹ thuật viên; nghệ nhân, thợ lặn làm việc trong điều kiện bình thường.

2. Đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng là đơn giá ngày công của tư vấn xây dựng trong nước, bao gồm kỹ sư cao cấp, ch nhiệm dự án; k sư chính, chủ nhiệm bộ môn; kỹ sư; kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề; trong đó, đã bao gồm đầy đủ các khoản lương, phụ cấp lương, các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm của người lao động phải nộp theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).

3. Đơn giá nhân công xây dựng của công tác cá biệt là đơn giá của nhân công xây dựng làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại (công trình thi công đèo dốc cao, công trình hầm; công trình thi công ngoài bin đảo và một số công trình có tính chất cá biệt khác).

4. Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 10 nhóm công tác xây dựng tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Riêng nhóm nhân công xây dựng th 11 là nhóm công tác xây dựng cá biệt, việc khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng của nhóm này phụ thuộc vào đặc thù riêng của từng địa phương.

5. Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo 04 nhóm công việc tư vấn xây dựng công bố tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Điều 5. Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng

1. Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát từ các nguồn thông tin như sau:

a) Xác định từ kết quả khảo sát trực tiếp tại công trình trong khu vực công bố.

b) Thống kê s liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn thành hoặc số liệu kết quả trúng thầu của công trình tương tự tại khu vực công b có điều chỉnh theo chỉ s giá nhân công xây dựng về thời điểm xác định.

c) Xác định từ kết quả khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư, nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực thi công xây dựng.

d) Kết hợp các kết quả điều tra, thống kê nêu trên.

2. Đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm các công tác xây dựng được tính bằng trung bình số học đơn giá nhân công thu thập, tổng hợp từ các mẫu phiếu khảo sát, xác định theo công thức sau:

Trong đó:

- : đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm công tác xây dựng thứ j tại bảng phân nhóm công tác xây dựng Phụ lục số 2 của Thông tư này (đồng/ngày công);

- : đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i trong nhóm công tác xây dựng thứ j công bố tại Phụ lục số 2 của Thông tư, đơn giá nhân công thực hiện công tác xây dựng thứ i được xác định bng điều tra, khảo sát theo hướng dn tại Phụ lục số 1 của Thông tư (đồng/ngày công);

- m: s lượng đơn giá nhân công xây dựng được tổng hợp trong nhóm.

3. Chi tiết phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này.

4. Đơn giá nhân công xây dựng được thu thập, tổng hợp theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục số 7, 8, 9, 10 của Thông tư này.

Điều 6. Phương pháp xác định đơn giá nhân công tư vấn xây dựng

1. Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát, xác định và công bố cho 04 nhóm tư vấn xây dựng công bố tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

2. Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được khảo sát theo chức danh, trình độ chuyên môn của chuyên gia tư vấn tại các đơn vị có hoạt động tư vấn xây dựng.

3. Đơn giá nhân công của một tư vấn trong nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng được tính bằng trung bình s học đơn giá nhân công của các tư vấn xây dựng trong nhóm, cụ thể theo công thức sau:

Trong đó:

- : đơn giá nhân công của một tư vấn trong nhóm chuyên gia tư vấn thứ k tại bng phân nhóm trình độ tư vấn xây dựng Phụ lục số 3 của Thông tư này (đồng/ngày công).

- : đơn giá nhân công tư vấn thực hiện công việc thứ l trong nhóm công tác xây dựng thứ k công bố tại Phụ lục số 3 của Thông tư, đơn giá nhân công tư vấn thực hiện công việc thứ l được xác định bng điều tra, khảo sát theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Thông tư (đồng/ngày công);

- n: số lượng đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được tổng hợp trong nhóm.

4. Chi tiết phương pháp xác định đơn giá nhân công tư vấn xây dựng quy định tại Phụ lục số 1 của Thông tư này.

5. Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng được thu thập, tổng hợp và công bố theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục số 1213 của Thông tư này.

Điều 7. Quản lý đơn giá nhân công xây dựng

1. Bộ Xây dựng công bố khung đơn giá nhân công xây dựng của 03 loại nhân công xây dựng theo 04 vùng tại Phụ lục số 4 và khung đơn giá nhân công của 04 nhóm tư vấn xây dựng theo 4 vùng tại Phụ lục số 5 của Thông tư này.

2. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, xác định đơn giá nhân công xây dựng phù hợp khung đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng công bố làm cơ sở công bố hoặc ủy quyền công bố đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn và gửi kết quả công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi quản lý.

3. Đi với các công tác xây dựng thuộc nhóm công tác cá biệt; các công tác xây dựng chưa có trong danh mục đã công bố hoặc các công tác xây dựng đã có trong danh mục nhưng đơn giá nhân công xây dựng theo công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phù hợp với loại, điều kiện thi công của công trình thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức khảo sát, công b bổ sung, điều chỉnh áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho công trình xây dựng trên địa bàn.

4. Kinh phí cho việc khảo sát, thu thập thông tin, xác định và thông báo đơn giá nhân công xây dựng được bố trí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của tnh, thành phố trực thuộc trung ương. Riêng chi phí tổ chức khảo sát kiểm chứng đơn giá nhân công xây dựng của chủ đầu tư xác định bằng cách lập dự toán và được tính vào chi phí tư vấn khác trong chi phí đầu tư xây dựng của công trình.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng của các địa phương theo quy định tại Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính ph về qun lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công b hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 của Thông tư này.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn của tỉnh, thành phố có trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về đơn giá nhân công xây dựng trong hồ sơ công trình cho cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương tổng hợp, xác định, công bố đơn giá nhân công xây dựng.

Điều 9. Xử lý chuyển tiếp

1. Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì người quyết định đầu tư quyết định việc điều chnh đơn giá nhân công xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu theo đơn giá nhân công xây dựng do UBND cấp tnh, thành phố công bố trên cơ s đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.

2. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư s 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; c
ơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- V
ăn phòng TW Đảng và các ban của Đng;
- Văn phòng
Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- T
òa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- C
ơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra
n bn - Bộ Tư pháp;
-
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Tổng công ty nhà
ớc;
- S
y dựng các tnh, thành ph trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;
- Lưu VP, PC
, Viện KTXD, Cục KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 1

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

1. Nguyên tắc khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng:

a) Đơn giá nhân công xây dựng được khảo sát, xác định và công bố theo nhóm nhân công xây dựng tại Phụ lục số 2 và nhóm nhân công tư vấn xây dựng tại Phụ lục s 3 của Thông tư này.

b) Việc lựa chọn khu vực để khảo sát, thu thập số liệu để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng phải đảm bảo đủ số lượng thông tin yêu cầu tối thiểu, đảm bảo đủ độ tin cậy và phản ánh được mặt bằng giá thuê lao động tại khu vực cần công bố.

c) Các công trình, dự án được lựa chọn khảo sát, thu thập thông tin để xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng phải đảm bảo tính phổ biến về loại công trình, điều kiện thi công, tiến độ thi công, công nghệ thi công, trừ các công tác xây dựng thuộc nhóm công tác cá biệt. Chuyên gia xây dựng được lựa chọn để phỏng vấn thu thập thông tin phải có kinh nghiệm về lĩnh vực thi công xây dựng, sự am hiểu về thị trường nhân công xây dựng.

d) Đơn giá nhân công xây dựng phải phản ánh đúng trình độ, kinh nghiệm, năng suất lao động, thời gian, điều kiện làm việc của nhân công xây dựng.

e) Quá trình khảo sát, thu thập thông tin phải tuân thủ trình tự, phương pháp và các bảng, biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư này. Số liệu thu thập được phải đảm bảo tính pháp lý, có sự xác nhận của các bên có liên quan.

f) Khu vực được lựa chọn để khảo sát và công bố đơn giá nhân công xây dựng trong tỉnh là các khu vực có sự tương đồng về điều kiện kinh tế - xã hội, phù hợp quy định phân vùng của Chính phủ.

g) S liệu điều tra, khảo sát, thống kê sử dụng để xác định đơn giá nhân công xây dựng phải được x lý, sàng lọc bằng phương pháp hồi quy trước khi tính toán xác định đơn giá nhân công xây dựng.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát:

Bước 1: Cơ quan chủ trì ra quyết định thành lập tổ khảo sát;

c 2: Lập và phê duyệt kế hoạch khảo sát bao gồm các nội dung như sau:

+ Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc khảo sát;

+ Các khu vực dự kiến công bố đơn giá nhân công xây dựng;

+ Lưới khảo sát;

+ Danh mục các công trình đang thi công xây dựng, đã thi công xây dựng hoàn thành trong 3 năm trên địa bàn được lựa chọn khảo sát, các đi tượng cần khảo sát;

+ Danh mục các công việc cần khảo sát, thu thập số liệu và kinh phí phục vụ khảo sát;

+ Tên đơn vị tư vấn chuyên môn thực hiện công tác khảo sát (nếu có).

c 2: Thông báo tới các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các chuyên gia trên địa bàn về kế hoạch thực hiện khảo sát.

Bước 3: Tiến hành khảo sát, thu thập đơn giá nhân công xây dựng theo danh mục nhóm công tác xây dựng.

3. Điều tra, khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng:

3.1. Đối vi đơn giá nhân công xây dựng:

- Một nhóm nhân công xây dựng cần thực hiện điều tra, khảo sát tối thiểu đơn giá nhân công của 03 công tác xây dựng trong nhóm theo tổ đội thực hiện công tác đó (bao gồm thợ chính và thợ phụ); mỗi công tác xây dựng cần thực hiện điều tra tối thiểu tại 03 công trình hoặc kết hợp các số liệu điều tra từ chuyên gia, số liệu thống kê từ hồ sơ quyết toán và kết quả trúng thầu;

- Đơn giá nhân công xây dựng của mi công tác xây dựng thứ i trong công thức 1.1 được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát tại Phụ lục số 7, 8, 9 và tổng hợp số liệu tính toán theo Phụ lục số 10 của Thông tư này.

3.2. Đối với đơn giá nhân công tư vấn xây dựng:

- Một nhóm nhân công tư vấn xây dựng cần điều tra, khảo sát tối thiểu 3 đơn vị tư vấn; mỗi đơn vị tư vấn điều tra tối thiểu 3 chuyên gia tư vấn thực hiện các công tác thuộc danh mục các công tác tư vấn xây dựng quy định tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

- Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng của mi công việc tư vấn thứ 1 trong công thức 1.2 được điều tra bằng mẫu phiếu khảo sát công bố tại Phụ lục số 12 và tổng hợp số liệu tính toán theo hướng dẫn tại Phụ lục số 13 của Thông tư này.

4. Hồ xác định đơn giá nhân công xây dựng do địa phương công bố bao gồm:

- Quyết định thành lập tổ khảo sát;

- Kế hoạch khảo sát;

- Thuyết minh khảo sát trong đó nêu rõ: Đặc điểm kinh tế - xã hội của các khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng của tỉnh; số lượng, loại công trình đang thực hiện hoặc đã thực hiện trước thời điểm khảo sát của từng khu vực; các phiếu khảo sát lập theo mẫu; các biểu tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng đủ pháp lý theo quy định của Thông tư này;

- File phần mềm tính toán đơn giá nhân công xây dựng và đơn giá nhân công tư vấn xây dựng.

5. Quy đổi đơn giá nhân công xây dựng theo cấp bậc trong hệ thống định mức dự toán xây dựng theo công thc sau:

: đơn giá nhân công xây dựng thực hiện một công tác xây dựng thứ i có hao phí định mức công bố trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình (đồng/công);

- : đơn giá nhân công xây dựng của một nhân công trong nhóm công tác xây dựng thứ j được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố (xác định theo công thức 1.1);

- : hệ số cấp bậc bình quân của nhóm nhân công xây dựng thứ j, quy định tại Phụ lục số 6 của Thông tư này;

- : hệ số cấp bậc của nhân công thực hiện công tác i có cấp bậc được công bố trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

6. Ví dụ tính toán:

Xác định đơn giá nhân công xây dựng của công tác đào xúc đất ra bãi thải, bãi tập kết mà hiệu AB.11200 cấp bậc thợ 3/7 trong định mức dự toán xây dựng công trình, biết đơn giá nhân công xây dựng của nhóm 1 theo công bố của tỉnh là 180.000đ/ngày công, cấp bậc bình quân của nhóm 1 là 3,5/7:

ĐVT: đồng/ngày công

TT

Cấp bậc nhân công xây dựng

ĐGNCXD bình quân nhóm I

ĐGNCXD bậc 3/7 của công tác đào đất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4)*1,39/1,52

1

1/7

1

2

2/7

1,18

3

3/7

1,39

164.600

4

3,5/7

1,52

180.000

5

4/7

1,65

6

5/7

1,94

7

6/7

2,3

8

7/7

2,71

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

STT

NHÓM NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TÁC XÂY DỰNG

I

NHÓM CÔNG NHÂN XÂY DỰNG

1

Nhóm 1

- Phát cây, phá dỡ công trình, tháo d kết cu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị;

- Nhổ c, cắt ta cây; trồng cây cnh, hoa, cỏ;

- Bốc xếp, vận chuyển vật liệu;

- Đào, đắp xúc, san đt, cát, đá, phế thải;

- Đóng gói vật liệu rời;

- Vận chuyển, bốc vác, xếp đặt thủ công;

- Các công tác thủ công đơn gin khác.

2

Nhóm 2

- Phục vụ công tác đ bê tông, làm móng;

- Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn;

- Làm cốt thép, thép bn mã, thép hình, thép tm

- Xây, kè đá, bó va nền đường;

- Sn xuất lp dựng vì kèo gỗ, thép, tôn, kính;

- Làm trần cót ép, trần nhựa, mái ngói, fibro xi măng...;

- Cắt mài đá, ống thép, ống nhựa, tẩy rỉ thép, đánh vecni:

- Quét vôi ve, nhựa đường;

- Các công tác làm sạch bề mặt khác;

- Phục vụ ép, nhổ, đóng cọc, cừ, larsen (g, tre, thép, bê tông);

- Khoan, ct bê tông;

- Phục vụ khoan giếng, khoan dẫn, khoan tạo lỗ và các công tác phục vụ công tác khoan như bơm dung dịch chống sụt thành h khoan, hạ ng vách...;

- Nhân công làm cọc cát, giếng cát, cọc xi măng đất gia cố, gia cố nền đất yếu.

- Các công tác khác cùng tính chất công việc.

3

Nhóm 3

- Trát, ốp, lát tường gạch, đá, bê tông, láng nền, lợp mái, trang trí tường, cách âm;

- Sơn, bả bề mặt tường, kim loại, g;

- Sản xuất, lắp dựng thang sắt, lan can, vách ngăn, cửa sổ trời, hàng rào thép, hàng rào song sắt, cửa song st, cửa sắt, hoa sắt, cổng st; lam chn nắng;

- Sn xuất và làm sàn g;

- Làm trần thạch cao, trần nhôm, trần inox, trần thép, đồng...;

- Lắp dựng khuôn, cửa thép, g, nhôm, kính, inox, tấm tường panel, tấm sàn, mái 3D-SG, tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng;

- Làm tiểu cnh, hồ nước nhân tạo;

- Lắp đặt điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy cha cháy; lp cáp viễn thông thông tin;

- Các công tác khác cùng tính chất công việc.

4

Nhóm 4

- Sn xuất, lắp đặt các kết cấu, thiết bị phục vụ giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, bến cảng;

- Hoàn thiện mặt đường, mặt cầu: gắn phn quang, lp đặt giải phân cách, sơn k đường bằng sơn dẻo nhiệt phn quang, làm khe co giãn, lắp đặt gối cầu, ct trám khe đường lăn sân đỗ;

- Phục vụ đổ rải nhựa đường, bê tông nhựa;

- Phục vụ đ bê tông móng, mố, trụ cầu;

- Nhân công quét đường nhựa, làm mối nối ng;

- Kho sát xây dựng;

- Thí nghiệm vật liệu;

- Các công tác khác cùng tính chất công việc;

5

Nhóm 5

- Gia công, lắp dựng cu kiện thép, bê tông đúc sẵn, lao dm, dàn cầu thép, khối hộp;

- Cốt thép hm, vòm hầm;

- Cốt thép công trình thủy công, trụ pin, trụ biên, đập tràn, dốc nước, tháp điều áp;

- Hàn tay nghề cao, đòi hỏi chứng ch quốc tế;

- Kéo ri đường dây hạ thế, trung thế, lắp đặt trạm biến áp;

- Các công tác khác cùng tính chất công việc.

6

Nhóm 6

- Lp đặt neo cáp dự ứng lực; cáp cầu treo;

- Lp đặt máy, thiết bị dây chuyền công nghệ;

- Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyn;

- Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy; lắp đặt thiết bị phân ly, lp đặt đường ống công nghệ;

- Gia công, lp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn;

- Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu;

- Lp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt;

- Lắp đặt máy bơm, trạm máy nén khí;

- Lp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói, ống bo ôn;

- Lắp đặt thiết cân, đóng bao;

- Lắp đặt thiết bị bunke, bình b;

- Lp đặt turbin, máy phát điện, thiết bị van;

- Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển;

- Lắp đặt các máy móc, thiết bị phức tạp khác;

- Các công tác khác cùng tính chất công việc.

7

Nhóm 7

Công tác sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ thi công, máy móc thiết bị lắp đặt công trình, máy móc thiết bị công nghệ...

8

Nhóm 8

Vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng;

9

Nhóm 9

Ô tô vận tải thùng, ô tô tđổ, ô tô tưới nước, tải trọng dưới 25T; cn trục ô tô sức nâng dưới 25T; xe hút mùn khoan; ô tô bán tải; xe ô tô 7 ch dùng trong công tác khảo sát; xe hút chân không dưới 10 tn; máy nén thử đường ng công suất 170CV; ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng dưới 14.5m3; xe bơm bê tông; máy phun nhựa đường; xe bn 13m3-14m3; xe nâng, xe thang, đầu kéo < 200t.

10

Nhóm 10

Ô tô tự đổ, ti trọng từ 25T tr lên; ô tô đầu kéo t 200CV tr lên; ô tô chuyn trộn bê tông dung tích thùng từ 14,5m3 trở lên; cần trục ô tô sức nâng từ 25T trở lên; xe bồn 30T; ô tô vận ti thùng từ 25T trở lên.

11

Nhóm 11

Các công tác cá biệt: thi công đèo, dốc cao; trụ tháp, thi công ngoài biển, đảo; trong hầm lò, than;

Các công tác cá biệt khác cùng tính chất công việc và điều kiện thi công.

II

K

Kỹ sư khảo sát, thí nghim

III

NGHỆ NHÂN

Chế tác đồ gỗ mỹ nghệ; Chế tác đồ đá mỹ nghệ; Chế tác tượng, biểu tượng.

IV

VN HÀNH TÀU, THUYN

1

Thuyền trưởng

2

Thuyền phó

3

Thy thủ, th máy, thợ điện, kỹ thuật viên

V

TH LẶN

PHỤ LỤC SỐ 3

DANH MỤC NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

STT

NHÓM NHÂN CÔNG TVXD

CÔNG VIỆC THUỘC LĨNH VỰC TƯ VẤN XÂY DỰNG

1

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền kh thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Kho sát, thiết kế, lập dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cu;

- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

- Xác định ch tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, ch s giá xây dựng;

- Đo bóc khối lượng;

- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Lập quy hoạch, thiết kế; giám sát; kiểm định xây dựng.

2

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thiết kế, lập dự toán;

- Lp hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu qu đầu tư của dự án;

- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, ch số giá xây dựng;

- Đo bóc khối lượng;

- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;

- Lập quy hoạch, thiết kế, giám sát, kiểm định xây dựng.

3

Kỹ sư

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thiết kế, lp dự toán;

- Lp hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Xác định, thm tra tổng mức đầu tư; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án;

- Xác định ch tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, ch số giá xây dựng;

- Đo bóc khối lượng;

- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Kim soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Lập, thm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Lập quy hoạch, thiết kế; giám sát; kim định xây dựng

4

Tư vấn khác (k thuật viên, trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề)

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thiết kế, lập dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu qu đầu tư của dự án;

- Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ s giá xây dựng;

- Đo bóc khối lượng;

- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;

- Lập quy hoạch, thiết kế; giám sát; kiểm định xây dựng;

- Các công việc khác.


PHỤ LỤC SỐ 4

KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

ĐVT: đồng/ngày

STT

LOẠI NHÂN CÔNG

VÙNG I

VÙNG II

VÙNG III

VÙNG IV

1

Công nhân xây dựng, lái xe, vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát xây dựng

213.000 ÷ 280.000

195.000 ÷ 260.000

180.000 ÷ 246.000

172.000 ÷ 237.000

2

Thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên

348.000 ÷ 520.000

319.000 ÷ 477.000

296.000 ÷ 443.000

280.000 ÷ 422.000

3

Nghệ nhân, thợ lặn

590.000 ÷ 620.000

540.000 ÷ 568.000

504.000 ÷ 527.000

479.000 ÷ 502.000

Ghi chú: Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại bảng trên được công bố cho 04 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng. Trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định phân chia khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo nguyên tc về phân khu vực công bố đơn giá nhân công xây dựng trong tnh quy định tại điểm f mục 1 Phụ lục s 01 của Thông tư này.

PHỤ LỤC SỐ 5

KHUNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

ĐVT: đồng/ngày

STT

Trình độ

VÙNG I

VÙNG II

VÙNG III

VÙNG IV

1

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

800.000 ÷ 1.500.000

710.000 ÷ 1.300.000

600.000 ÷ 1.160.000

560.000 ÷ 1000.000

2

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

600.000 ÷ 1.150.000

530.000 ÷ 1.000.000

460.000 ÷ 890.000

400.000 ÷ 800.000

3

Kỹ sư

400.000 ÷ 770.000

355.000 ÷ 680.000

310.000 ÷ 600.000

280.000 ÷ 540.000

4

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề

360.000 ÷ 580.000

320.000 ÷ 515.000

280.000 ÷ 450.000

251.000 ÷ 405.000

PHỤ LỤC SỐ 6

BẢNG HỆ SỐ CẤP BẬC ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

STT

Nhóm nghề

Cấp bậc bình quân

HiCB

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Công nhân xây dựng

3,5/7

1

1,18

1,39

1,65

1,94

2,30

2,71

2

Kỹ sư

4/8

1

1,13

1,26

1,40

1,53

1,66

1,79

1,93

3

Nghệ nhân

1,5/2

1

1,08

4

Lái xe

2/4

1

1,18

1,40

1,65

5

Thuyền trưởng, thuyền phó

1,5/2

1

1,05

6

Thủy thủ, thợ máy

2/4

1

1,13

1,3

1,47

7

Thợ điều khiển tàu sông

1,5/2

1

1,06

8

Thợ điều khiển tàu biển

1,5/2

1

1,04

9

Thợ lặn

2/4

1

1,10

1,24

1,39

PHỤ LỤC SỐ 7

PHIẾU KHẢO SÁT TỔ ĐỘI, THU THẬP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TRÌNH

Tên dự án:

Nhóm công tác xây dựng:

2

Tên công trình:

Số thứ tự phiếu khảo sát:

CT.01

Loại công trình:

Khu vực công bố:

Tên chủ đầu tư:

Vùng (theo phân vùng CP):

Tên nhà thầu xây dựng:

Nguồn vốn dự án:

Địa điểm XDCT:

Công nghệ thi công:

Thi gian khảo sát:

Khí hậu khu vực KS:

Đơn vị khảo sát:

T th:

Tổ gia công, lắp dựng cốt thép

STT

Họ và tên

Hình thức tuyển dụng

Loại th

Đơn giá nhân công xây dựng thực nhận (đ/ngc)

Ghi chú

[1]

[2]

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Biên chế

Chính

200.000

2

Thuê khoán

Phụ

220.000

....

n

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngày công)

GiXD

Đơn vị khảo sát

Đại diện nhà thầu

Đại diện Sở Xây dựng

Ghi chú:

- Đơn giá nhân công xây dựng trong mẫu phiếu trên là đơn giá nhân công được xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ và một tháng là 26 ngày.

- Đơn giá khoán theo sản phẩm trong Thông tư này là đơn giá đã bao gồm đầy đủ các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm phải nộp của người sử dụng lao động và các khoản bảo hiểm người lao động phải nộp (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn).

- Đơn giá trả theo công nhật đối với lao động trong biên chế trong Thông tư này là đơn giá đã bao gồm các khoản bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định, và chưa bao gồm các khoản bảo him mà người sử dụng lao động nộp cho người lao động đã được tính trong chi phí chung.

- Trường hợp hình thức tuyển dụng người lao động là hình thức thuê khoán theo sản phẩm thì chuyên gia khảo sát khi thu thập đơn giá nhân công xây dựng phải khấu trừ tỷ lệ % bo hiểm phải nộp theo quy định của Luật Bảo hiểm mà người sử dụng lao động nộp cho người lao động đã tính trong chi phí chung trước khi ghi lại vào ô [5] trong mẫu phiếu;

- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.

- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.

- Đơn giá nhân công xây dựng bình quân của cả tổ đội là đơn giá tương đương với cp bậc bình quân công bố tại Phụ lục số 6 và được tính bằng trung bình s học đơn giá nhân công của thợ chính và thợ phụ trong tổ.

PHỤ LỤC SỐ 8

PHIẾU THỐNG KÊ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỪ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU/SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Tên dự án:

Nhóm công tác xây dựng:

2

Tên công trình:

Số thứ tự phiếu khảo sát:

QT.01

Loại công trình:

Khu vực công bố:

Tên chủ đầu tư:

Vùng (phân vùng Chính phủ):

Tên nhà thầu xây dựng:

Nguồn vốn dự án:

Địa điểm xây dựng công trình:

Công nghệ thi công:

Thi gian khảo sát:

Khí hậu khu vực KS:

Đơn vị khảo sát:

STT

Tên công tác xây dựng

ĐVT

Chi phí nhân công đ thực hiện 1 đơn vị công tác xây dựng (đ)

Định mức hao phí lao động thực hiện công tác xây dựng (đ/đvt)

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân nhóm (đ/ngc)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)/(4)

(6)

1

Sản xuất lp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô, giằng tường đk<10mm, chiều cao <=50m

T

4.746.164

24,32

195.155

2

Sn xuất lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn lanh tô, giằng tường bng ván ép phủ phim

m2

8.727.186

41,50

210.294

3

Bê tông sn xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trưng hoặc thương phm, đổ bng cần cẩu, bê tông lan can mác 350; chiều cao <50m

m3

690.848

3,54

195.155

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân nhóm (đ/ngc)

200.201

Ghi chú: Định mức hao phí lao động thực hiện công tác xây dựng tại cột (4) là định mức của công tác xây dựng theo công b của cơ quan có thẩm quyền.

Đơn vị khảo sát

Chủ đầu tư

Đại diện Sở Xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 9

PHIẾU KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA

Tên chuyên gia:

Nhóm công tác xây dựng:

2

Đơn vị công tác:

S thứ tự phiếu khảo sát:

CG.01

Số năm kinh nghiệm:

Khu vực công bố:

Lĩnh vực công tác:

Vùng (theo phân vùng Chính phủ):

Địa điểm khảo sát ĐGNCXD:

Thi gian khảo sát:

Đơn vị khảo sát:

STT

Tên công tác

Số lưng loại thợ trong 01 tổ đội

ĐGNCXD thực nhận (đ/ngày công)

ĐGNCXD bình quân (đ/ngc)

Ghi chú

Thchính

Thợ phụ

Thợ chính

Thợ phụ

[1]

[2]

(3)

(4)

(5)

(6)

(9)=[(3)*(5)+(4)*(6)]/[(3)+(4)]

(10)

1

Gia công, lắp dựng cốt thép

2

Đ bê tông

...

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)

GiXD

Đơn vị khảo sát

Chuyên gia

Đại diện Sở Xây dựng

Ghi chú:

- Đơn giá nhân công xây dựng trong mẫu phiếu trên là đơn giá nhân công được xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ và một tháng là 26 ngày.

- Đơn giá ghi nhận tại cột [5] và [6] Phụ lục số 9 là có thể là đơn giá khoán theo sản phm hoặc đơn giá trả theo công nhật. Trường hợp:

+ Đơn giá khoán theo sản phẩm thì đơn giá ghi nhận tại cột [5] và [6] Phụ lục s 9 phải khấu trừ tỷ lệ % các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm phải nộp của người s dụng lao động nộp cho người lao động (bo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn).

+ Đơn giá trả theo công nhật đi với lao động trong biên chế thì đơn giá ghi nhận tại cột [5] và [6] là đơn giá chưa trừ các khoản bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định của Luật Bảo him xã hội (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn nếu có).

- Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc để tạo ra sản phẩm của công trình.

- Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình.

- Đơn giá nhân công xây dựng bình quân của một công tác là đơn giá tương đương với cấp bậc bình quân công bố tại Phụ lục s 6 và được tính bng bình quân gia quyền đơn giá nhân công của thợ chính và thợ phụ trong tổ đội.

PHỤ LỤC SỐ 10

BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TỪNG KHU VỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Thi gian tiến hành khảo sát:

Từ ngày đến ngày

Mã khu vực:

I

Khu vực 1 gồm các địa bàn:

Tổng s phiếu khảo sát:

STT

Nhóm công tác xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân nhóm (đồng/ ngày)

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân (đ/ngc)

Số thứ t mẫu phiếu khảo sát

CT.01

CT.02

CT.03

CG.01

CG.02

QT.01

QT.02

....

PL7

PL8

PL9

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[n]

GXDj= [(3)+(4)+(5)+...]/n

1

Nhóm 1

2

Nhóm 2

Nhóm 3

7

Nhóm 4

8

Nhóm 5

9

Nhóm 6

10

Nhóm 7

11

Nhóm 8

12

Nhóm 9

13

Nhóm 10

14

Nhóm 11

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

SỞ XÂY DỰNG

PHỤ LỤC SỐ 11

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG CỦA TỈNH/TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

STT

Nhóm

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực (đ/ngc)

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Khu vực n

I

Công nhân xây dựng trực tiếp

1

Nhóm 1

2

Nhóm 2

3

Nhóm 3

4

Nhóm 4

5

Nhóm 5

6

Nhóm 6

7

Nhóm 7

8

Nhóm 8

9

Nhóm 9

10

Nhóm 10

11

Nhóm 11 (nếu có)

II

Kỹ sư

III

Tư vấn xây dựng

1

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

2

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

3

Kỹ sư

4

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề

IV

Nghệ nhân

V

Lái xe

VI

Thuyền trưng, thuyền phó

VII

Thủy thủ, thợ máy

VIII

Th điều khiển tàu sông

IX

Thợ điều khiển tàu biển

X

Thợ lặn

PHỤ LỤC SỐ 12

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Tên công ty/Tên chuyên gia:

STT phiếu khảo sát: 01

Địa điểm khảo sát đơn giá nhân công tư vấn xây dựng:

Nhóm:

Kỹ thuật viên

Thời gian khảo sát:

STT

Họ và tên tư vấn

Trình độ, lĩnh vực chuyên môn

Lương tháng (đ/tháng)

Đơn giá tư vấn xây dựng (đ/ngc)

Ghi chú

[1]

[2]

[3]

[4]

[5] = [4]/26

[6]

1

2

3

4

5

Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng bình quân (đ/ngc)

x

Ghi chú: đơn giá nhân công tư vn xây dựng bao gm tin lương, các khoản phụ cp lương, tin thưởng, phúc lợi tập thchưa trừ các khoản đóng góp bo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, các khoản trích nộp khác thuộc trách nhiệm phải nộp của cá nhân chuyên gia tư vấn xây dựng theo quy định của pháp luật.

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

SỞ XÂY DỰNG

PHỤ LỤC SỐ 13

BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Thi gian tiến hành khảo sát:

Mã khu vực:

KV.I

Khu vực 1 gồm các địa bàn:

Vùng (theo phân vùng Chính phủ):

Tổng s phiếu khảo sát:

STT

Nhóm công tác xây dựng

Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng

Đơn giá nhân công tư vn xây dựng bình quân (đồng/ngc)

S thứ tự phiếu khảo sát

STT.01

STT.02

STT.03

STT.04

STT.05

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]=[(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]/5

1

Tư vn trình độ trung cấp, cao đẳng, đào tạo nghề

2

Kỹ sư

3

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

4

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

SỞ XÂY DỰNG

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No. 15/2019/TT-BXD

Hanoi, December 26, 2019

 

CIRCULAR

PROVIDING INSTRUCTIONS ON CALCULATION OF UNIT LABOR COSTS IN THE BUILDING AND CONSTRUCTION SECTOR

Pursuant to the Government's Decree No. 81/2017/ND-CP dated July 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on administration of investment and construction expenses.

Upon the request of the Director of the Construction Economics Department;

Minister of Construction hereby promulgates the Circular as a manual for calculation and determination of building-sector unit labor cost.

Article 1. Scope

This Circular instructs how to calculate unit labor costs in the building and construction sector (including construction workers and consultants) for determination and administration of investment and construction expenses, including preliminary total investment, total investment amount, estimated construction cost, construction bid price, construction project cost, construction contract value, construction price index and estimated cost of construction counseling service.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Entities and persons related to determination and administration of investment and construction costs of projects funded by the state budget and non-state budgetary capital or PPP investment projects under clause 1 of Article 2 in the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on management of investment and construction expenses.

2. Other entities and persons that are advised to apply this Circular to determine and administer investment and construction expenses, and calculate construction costs as a basis to fulfill financial obligations of projects funded by other capital to the State.

Article 3. Principles of determination and adjustment of unit labor costs

1. Unit labor costs in the building and construction sector determined according to instructions given herein must adhere to the following principles:

a) Unit labor costs must be matched with workmanship corresponding to personnel ranks specified in the set of norms for estimated construction costs and working condition of construction workers; occupational characteristics and nature; must be tallied with work contents, nature, titles, qualification and quality of construction consultants.  

b) Unit labor costs must agree with the level of construction personnel costs (already including indexing factors) on respective local labor markets provided that they are not lower than region-based minimum pay rates prescribed by the Government. 

c) Unit labor costs must conform to requirements for payment of several costs for which construction employees are liable (e.g. social insurance, health insurance, unemployment insurance contributions and trade union dues).

d) Unit labor costs in the building and construction sector must be calculated on the basis of an eight-hour working day.

2. Unit labor costs for construction personnel may be adjusted when there is any variation in the level of market costs of construction personnel.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Unit labor cost of a construction worker per a working day is a unit labor cost of a construction worker directly involved in construction, driver, operator of construction machine or equipment or surveying engineer; master, first mate, operator of inland, ocean-going ship, seafarer, machinist, technician; artisan or diver working under normal condition.

2. Unit labor cost of a construction consultant per a working day is a unit labor cost per a working day of a domestic construction consultant, including senior engineer, project leader; principal engineer, subject group leader; engineer; technician holding secondary education, associate or vocational training qualifications; comprises all wages, salaries, allowances or insurance contributions for which employees are liable as legally prescribed (e.g. social insurance, health insurance, unemployment insurance contributions and trade union dues).

3. Unit construction labor costs of particular work are unit costs of construction personnel working under hazardous and dangerous condition (e.g. working on slopes with steep gradients, at underground projects; projects ashore or located on islands and others having particular characteristics). 

4. Unit construction labor costs are surveyed, determined and published in 10 groups of construction work specified in Appendix No. 2 hereto. In particular, the 11th group of construction personnel is the particular group of construction work in which the survey on and publication of unit costs of construction personnel depend on particular features of each locality.

5. Unit labor costs of construction consultants are surveyed, determined and published in 04 groups of construction counseling work specified in Appendix No. 3 hereto.

Article 5. Principles of determination and calculation of unit construction labor costs

1. Unit construction labor costs are surveyed by using the following information sources:

a) Direct survey results gained from construction projects located within the areas where such unit costs are published.

b) Statistics of data included in completed financial accounts, or data included in results of successful bidding for similar projects located within the areas publishing such costs, all of which are adjusted according to indices of construction labor costs determined at the specified time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Consolidated results of the aforesaid surveys and statistics.

2. Unit labor cost of a construction worker in the group of construction activities is calculated by the arithmetic mean of unit labor costs shown on survey forms, and is determined according to the following formula:

Where:

- : The unit labor cost of a construction worker in the jth group of construction activities shown in the classification list of groups of construction activities in Appendix No. 2 hereto (dong/working day);

- : The unit labor cost of a construction worker performing the ith construction activity in the group of jth group of construction activities shown in Appendix No. 2 hereto, which is determined through surveys or investigations conducted according to instructions given in Appendix No. 1 hereto (dong/working day);

- m: quantity of unit construction labor costs in the group.

3. Details about the method for determination of unit construction labor costs shall be given in Appendix No. 1 hereto.

4. Unit construction labor costs are collected and surveyed by using the forms prescribed in Appendix No. 7, 8, 9 and 10 hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Unit labor costs of construction consultants are surveyed, determined and published in 04 groups of construction counseling activities specified in Appendix No. 3 hereto.

2. Unit labor costs of construction consultants are surveyed according to their titles and professional qualification when they are working for entities providing construction counseling services.

3. Unit labor cost of a consultant belonging in the group of construction consultants shall be calculated by the arithmetic mean of unit labor costs of construction consultants in a group according to the following formula:

Where:

- : Unit labor cost of a consultant in the group k of consultants specified in the classification list of groups of consultants holding construction qualifications shown in Appendix No. 3 hereto (dong/working day).

- : Unit labor cost of a construction consultant performing the construction activity i in the group k of construction activities shown in Appendix No. 3 hereto, which is determined through surveys or investigations conducted according to instructions given in Appendix No. 1 hereto (dong/working day);

- n: quantity of unit labor costs of construction consultants in the group.

4. Details about the method for determination of unit labor costs of construction consultants shall be given in Appendix No. 1 hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Administration of unit construction labor costs

1. The Ministry of Construction shall publish the range of unit construction labor costs for 03 types of construction personnel arranged into 04 regions in the Appendix No. 4 and the range of unit labor costs for 04 groups of construction consultants arranged into 4 regions in the Appendix No. 5 hereto.

2. Provincial People’s Committees shall consult instructions given herein to direct Departments of Construction to take charge of and cooperate with relevant entities and units in conducting surveys or hiring qualified consultants to survey and collect information and determine unit construction labor costs matched with the range of unit labor costs published by the Ministry of Construction as a basis to publish or authorize publication of unit labor costs every month or quarter as a basis to estimate and manage investment and construction expenses under their jurisdiction, and shall report on results of publication of such costs to the Ministry of Construction for its control.

3. With respect to construction activities listed in the group of particular activities, not yet listed in the published list or already in the list, if unit labor costs for performing these activities that have already been published by provincial People's Committees do not suit construction types and conditions, provincial People's Committees may survey, supplement or revise these costs to be applied to estimation and administration of investment and construction expenses in construction projects located within their remit.  

4. Funding for surveys and collection of information, determination and notification of unit construction labor costs shall be allocated by using regular expenditures authorized by the state budget. In particular, administrative costs of surveys conducted to check unit labor costs by project owners shall be determined by preparing cost estimates and shall be charged into other counseling costs as part of investment and construction expenses of a construction project. 

Article 8. Implementation

1. Ministry of Construction shall provide instructions about, carry out inspections and assessments of determination and publication of unit construction labor costs at respective localities in accordance with clause 4 of Article 32 in the Government’s Decree No. 68/2019/ND-CP dated August 14, 2019 on administration of investment and construction expenses.

2. Provincial People’s Committees shall be responsible for publishing or authorizing Departments of Construction to publish unit construction labor costs and unit labor costs of construction consultants by using the forms given in Appendix No. 11 herein.

3. Project owners, construction contractors and construction counseling contractors operating within cities or provinces shall have responsibilities and obligations to include adequate and accurate information about unit labor costs in applications for approval of construction projects submitted to local construction authorities in order for them to make general reports on these costs, finalize and publish unit labor costs in the building and construction sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. If total investment amount or an estimate of costs of a construction project has already been approved before entry into force of this Circular, and contractors working on such project have not yet been selected, the person making his/her decision on investment in such project may decide to adjust unit labor costs in the building and construction sector included in that total investment amount or estimate as a basis to determine the price of each contract according to unit labor costs published by provincial People’s Committees, ensuring the progress and effectiveness in such project. 

2. Contracts finalized before the effective date of this Circular shall be allowed to continue under agreed terms and conditions.

Article 10. Entry into force

1. This Circular shall enter into force from February 15, 2020, replacing the Circular No. 05/2016/TT-BXD dated March 10, 2016 of the Ministry of Construction on instructions about determination of unit labor costs used in administration of investment and construction expenses.

2. In the course of implementing this Circular, if there is any difficulty that arises, persons and entities may send feedbacks to the Ministry of Construction to seek its approval of proper actions./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Pham Khanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


159.727

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!