Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 708/1999/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 15/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 708/1999/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 708/1999/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 1999 VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;
Căn cứ Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 619/CP- VX ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Tiền công.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm công việc giản đơn nhất (chưa qua đào tạo) với điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

1. Mức lương tối thiểu không thấp hơn 626.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn các quận của thành phố Hà Nội và các quận của thành phố Hồ Chí Minh;

2. Mức lương tối thiểu không thấp hơn 556.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn các huyện của thành phố Hà Nội và các huyện của thành phố Hồ Chí Minh; các quận của thành phố Hải phòng, thành phố Biên Hoà và thành phố Vũng Tàu;

3. Mức lương tối thiểu không thấp hơn 487.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn các huyện, tỉnh, thành phố còn lại.

4. Đối với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn khó khăn, hạ tầng cơ sở thấp kém (ngoài phạm vi quy định tại khoản 1, 2 nói trên) cần phải áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn 487.000 đồng/tháng đến 417.000 đồng/tháng thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định thực hiện trong thời hạn nhất định và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu theo quy định tại Điều 1 nói trên khi chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê công bố tăng từ 10% trở lên so lần điều chỉnh mức lương tối thiểu gần nhất sau khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện người sử dụng lao động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Không dùng các mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 nói trên để trả lương cho lao động chuyên môn, kỹ thuất đã qua đào tạo (kể cả lao động do doanh nghiệp tự đào tạo).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01//7/1999.

Đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà mức lương tối thiểu và các mức lương khác ghi trong hợp đồng lao động bằng Đô la Mỹ (USD) thì nay chuyển đổi sang mức lương bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá 13.910 đồng Việt Nam/1 USD.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, đóng trên các địa bàn thuộc vùng thay đổi mức lương tối thiểu theo quy định tại Điều 1 nói trên thì người sử dụng lao động và tập thể người lao động thoả thuận áp dụng mức lương tối thiểu cho phù hợp.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tiền lương và Tiền công và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thuê mướn lao động là người Việt Nam thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No.708/1999/QD-BLDTBXH

Hanoi, June 15, 1999

 

DECISION

CONCERNING THE MINIMUM SALARY RATE AND SALARY OF VIETNAMESE LABOURERS WORKING IN FOREIGN-INVESTED ENTERPRISES

MINISTER OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Pursuant to Decree No.96/CP dated December 7, 1993 by the Government concerning regulations on functions, responsibilities, powers and organisation structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs (MoLISA);
Pursuant to Decree No.197/CP dated December 31, 1994 by the Government providing detailed regulations and guidance on the implementation of some Articles of the Labour Code concerning salaries;
Pursuant to Decision No.53/1999/QD-TTg dated March 26, 1999 by the Prime Minister concerning some encouragement measures to attract foreign direct investment (FDI) and opinions by the Prime Minister stated in Document No.619/CP-VX dated June 15, 1999 by the Government Office;
In accordance with a proposal by the head of the Department of Salaries and Wages,

DECIDES

Article 1: The minimum salary rate applicable to Vietnamese labourers conducting the most simple jobs (untrained labourers) with normal working conditions and environment in foreign-invested enterprises (FIEs) is regulated as follows:

1/ The minimum salary rate cannot be lower than VND626,000 per month, applied to (FIEs) located in the urban districts of Hanoi and HCM City;

2/ The minimum salary rate cannot be lower than VND556,000 per month, applied to (FIEs) located in the rural districts of Hanoi and HCM City, and the urban districts of the cities of Hai Phong, Bien Hoa and Vung Tau;

3/ The minimum salary rate cannot be lower than VND487,000 per month, applied to (FIEs) located in the remaining districts, provinces and cities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.555
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.30.186