Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 655/QĐ-TTg 2017 Đề án Đầu tư xây dựng thiết kế công đoàn tại khu công nghiệp chế xuất

Số hiệu: 655/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 655/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ CỦA CÔNG ĐOÀN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Tờ trình số 468/TTr-TLĐ ngày 07 tháng 4 năm 2017 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1459/BKHĐT-QLKKT ngày 27 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát.

Đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao đi sống công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và để tổ chức công đoàn nâng cao hơn nữa vị thế của mình trong các mối quan hệ chính trị giữa Đảng, chính quyền và công đoàn, đây cũng là phương thức để tập hợp và phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

2. Mục tiêu cụ thể.

- Từ 2017 đến năm 2018 phấn đấu hoàn thành 10 thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Từ năm 2018 - 2020 hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Đến năm 2030 phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế của công đoàn, từ đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ và giải pháp về đất đai, xây dựng

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố để cho công nhân lao động... được thuê, thuê mua và mua để cải thiện chỗ ở.

“Tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Giải pháp về cơ chế chính sách

- Thực hiện theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Thực hiện theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thỏa thuận thống nhất cơ chế đặc thù khác (nếu có) để đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

3. Giải pháp về huy động nguồn lực đầu tư

a) Ngân sách trung ương hỗ trợ

- Giai đoạn 2016 - 2020: 141,7 tỷ đồng;

- Sau giai đoạn 2016 - 2020: được hỗ trợ khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật.

b) Nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

c) Nguồn vốn vay ưu đãi và vốn huy động hợp pháp khác.

4. Giải pháp về quản lý sau đầu tư

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành các quy định đthực hiện việc quản lý và sử dụng các thiết chế của tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020 và đến năm 2030.

2. Phân công tổ chức, thực hiện

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, phát huy tác dụng, quản lý tài chính và quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Đề án; định kỳ kim tra đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chuyên môn ở địa phương liên quan để triển khai thực hiện Đề án.

- Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn đthực hiện việc đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tng hp, cân đối nguồn vốn từ ngân sách trung ương theo kế hoạch đầu tư trung hạn sau giai đoạn 2016-2020 sau khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

c) Bộ Tài chính

- Hướng dẫn cơ chế tài chính, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện việc đu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo phân cấp ngân sách nhà nước.

- Hướng dẫn thực hiện các ưu đãi liên quan đến chính sách tài chính, thuế, tín dụng, chế độ miễn tiền sử dụng đất, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thuế khác liên quan đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tài chính trong quá trình triển khai Đề án.

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng liên quan đến thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; chỉ đạo, đôn đốc các Ngân hàng thương mại được chỉ định thực hiện cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, trong đó có các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

e) Bộ Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Phê duyệt thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao của thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, phù hợp với điều kiện kinh, tế, xã hội, đặc điểm phong tục tập quán và nhu cầu của đoàn viên, công nhân lao động.

- Nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở cho công nhân, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới... nhằm giảm giá thành, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp; bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong quá trình triển khai Đề án.

g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến đi sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

h) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và các tổ chức có liên quan thực hiện việc thành lập, quản lý hoạt động các cơ sở trông giữ trẻ, trường mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó có thiết chế công đoàn.

i) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Khi quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, kèm theo các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... theo quy định của pháp luật.

- Bố trí quỹ đất và các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn, tạo điều kiện về quỹ đất và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


|
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng thiết kế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.582

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94