Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Bá Nhiên
Ngày ban hành: 13/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, KHỐI PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐNDKXIV ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;
 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ( sau đây gọi chung là cấp xã ), cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố, bao gồm các chức danh sau đây:

Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã gồm:

Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ;

Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

Phó Chỉ huy trưởng quân sự;

d) Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các đoàn thể: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh;

e) Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cán bộ không chuyên trách ở thôn và khối phố gồm:

Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ;

Trưởng thôn, Trưởng khối phố (sau đây gọi chung là Trưởng thôn);

Công an viên;

e) Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khối phố (sau đây gọi chung là Phó Trưởng thôn).

Điều 2. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và khối phố như sau:

1. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, công an viên được hưởng mức phụ cấp 100.000 đồng/người/tháng;

2. Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn được hưởng mức phụ cấp 50.000 đồng/người/tháng;

3. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm một trong các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, công an viên; Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc công an viên; Trưởng thôn kiêm công an viên được hưởng mức phụ cấp 150.000 đồng/người/tháng;

4. Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm một trong các các chức danh Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn; Trưởng thôn kiêm Phó Bí thư Chi bộ; Công an viên kiêm Phó Bí thư Chi bộ hoặc Phó Trưởng thôn được hưởng mức phụ cấp 130.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2004.

Bãi bỏ Quyết định số 1366/1998/QĐ-UB ngày 18/8/1998 của UBND tỉnh về mức hoạt động phí đối với Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các đoàn thể; Quyết định số 16/2001/QĐ-UB ngày 14/5/2001 của UBND tỉnh về mức phụ cấp cho các chức danh ở thôn, khối phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2004/QĐ-UB ngày 13/08/2004 về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.259

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198