Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 44/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trương Thị Ngọc Ánh
Ngày ban hành: 31/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH ĐI HỌC ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT CÁN BỘ, SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 657-TB/TU ngày 13/7/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức thu lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh, như sau:

1. Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cử đi học đại học, sau đại học:

1.1. Đối tượng hỗ trợ:

- Học đại học: Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang từ xã đến tỉnh.

- Sau đại học: Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp từ xã đến tỉnh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc thiểu số từ xã đến tỉnh.

1.2. Mức hỗ trợ:

+ Đại học: 20.000.000 đồng/người.

(Riêng cán bộ, công chức cấp xã đi học theo Quyết định 02/QĐ-CT ngày 02/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh, cán bộ đi học theo dự án sau khi tốt nghiệp nếu mức hưởng thấp hơn thì được hỗ trợ phần chênh lệch để đảm bảo bằng mức hỗ trợ này).

+ Thạc sĩ: 20.000.000 đồng/người.

+ Bác sỹ chuyên khoa I: 20.000.000 đồng/người.

+ Tiến sỹ: 30.000.000 đồng/người.

+ Bác sỹ chuyên khoa II: 30.000.000 đồng/người.

Chính sách này được hỗ trợ 1 lần sau khi có bằng tốt nghiệp và chỉ hỗ trợ bằng đại học thứ nhất.

2. Chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về tỉnh công tác:

Thu hút đối với những người có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu sử dụng làm cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (cả các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể) về công tác và có cam kết phục vụ lâu dài tại tỉnh Kon Tum ít nhất là 10 năm.

+ Đối với người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên (trừ sinh viên cử tuyển): 20.000.000 đồng/người.

+ Đại học chính quy loại giỏi: 20.000.000 đồng/người.

+ Thạc sĩ: 20.000.000 đồng/người.

+ Bác sỹ chuyên khoa I: 20.000.000 đồng/người.

+ Tiến sỹ: 30.000.000 đồng/người.

+ Bác sỹ chuyên khoa II: 30.000.000 đồng/người.

3. Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách tỉnh và thực hiện chi trả từ năm 2010.

4. Chính sách này áp dụng đối với đối tượng nêu trên đã tốt nghiệp đại học, sau đại học hoặc về công tác tại tỉnh từ khi Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/7/2009 có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu VT-KTTH(Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thị Ngọc Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.319
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209