Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2016/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Số hiệu: 21/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2021/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2016/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 5117/TTr-SLĐTBXH ngày 14/9/2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2982/TTr-SNV ngày 18/10/2021 về việc sa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND như sau:

“1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về: lao động; tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường Sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành ph.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 2 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND như sau:

“6. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp:

a) Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (bao gồm các trường cao đng thuộc UBND Thành phố, trừ các trường sư phạm).

b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát trin giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau khi được phê duyệt.

c) Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chun giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; quy chế tuyn sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục nghề nghiệp và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sau khi được phân cấp; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên giáo dục nghề nghiệp; tổ chức hội giảng giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm cấp thành phố, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.”.

3. Sửa đổi khoản 9 Điều 2 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND như sau: Sửa cụm từ “Về lĩnh vực an toàn lao động” thành “Vlĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động”.

4. Sửa đổi khoản 10, Điều 2 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND như sau: Bổ sung “g) Quản lý nhà nước về nghĩa trang liệt sĩ.”

5. Sửa đổi khoản 12 Điều 2 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND như sau:

“12. Về lĩnh vực trẻ em:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về trẻ em;

b) Tổ chức, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách về trẻ em; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

c) Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố.”.

6. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND như sau: “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội có Giám đốc và từ 03 đến 04 Phó Giám đốc.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND như sau:

“4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (38 đơn vị)

- Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội;

- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội;

- Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội;

- Trung tâm Bảo trợ xã hội IV Hà Nội;

- Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưng người tâm thần Hà Nội;

- Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội;

- Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn;

- Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội;

- Làng trẻ em SOS Hà Nội;

- Làng trẻ em Birla Hà Nội;

- Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội;

- Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội;

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội;

- Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội;

- Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội;

- Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công số I Hà Nội;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công sII Hà Nội;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công số III Hà Nội;

- Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner;

- Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội;

- Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội;

- Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội;

- Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội;

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội;

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long.”

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trung tâm Cung cấp dịch vụ và công tác xã hội Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện Đề án sáp nhập và trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định y./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB
QPPL);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: các PCVP;
- Lưu: VT, NC, SNV(0
3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.659

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.6.58