Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 21/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký:
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 21/2007/-UBND

Quảng Ni, ngày 30 tháng 7 m 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN NƠI CÓ BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG CÔNG AN CHÍNH QUY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Lut T chc HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Ngh định s 38/2006/-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 ca Chính phv Bo v dân phố; Thông tư liên tch s 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2007 ca Bộ Công an, B Lao đng - Thương binh và Xã hi và B Tài chính hưng dn thc hiện Ngh định s 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 ca Chính ph về Bo v dân ph;

Căn cứ Ngh định s 60/2003/-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 ca Chính phquy đnh chi tiết và ng dn thi hành Luật Ngân sách nhà nưc.

Căn cứ Ngh quyết s 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Qung Ngãi khoá X - K hp th 12 thông qua quy định v s lưng chc danh và mc ph cp đi với lc lưng Bo v dân ph phưng, th trấn nơi bt lc lưng công an chính quy;

Xét đ ngh ca Giám đốc Sở Nội v tại Công văn s 717/SNV-XDCQ ngày 25 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy đnh v s lưng chc danh và mc ph cp đối với lc lưng Bo vdân ph phưng, th trấn nơi có b t lc lưng công an chính quy. Cụ th như sau:

1. Số lưng chc danh đi vi Bo v dân phố:

a) Ban Bo v dân ph: đưc t chc cấp phưng và th trn nơi có b t lc lưng công an cnh quy:

- Phưng có dưi 12.000 nhân khu, đưc b t 1 Trưng Ban, 1 Phó Trưng Ban.

- Phưng có t 12.000 nhân khu tr lên, được b trí 1 Trưng Ban, 2 Phó Trưng Ban.

- Số lưng y viên Ban Bảo v dân ph theo s lưng T Bảo v dân ph ca phưng, th trn.

b) T Bo vdân ph: đưc t chc ở T dân ph thuc các phưng và th trấn nơi b trí lc lưng công an chính quy:

- T dân ph dưới 700 nhân khu, đưc b t 1 T trưng và 2 T viên.

- T dân ph t 700 nhân khu trlên, được b trí 1 T trưng và 3 T viên.

c) Quy trình thành lp, bầu c, công nhn Ban bo v dân ph và T Bo v dân

ph thc hin theo Điều 7, Ngh định s 38/2006/-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 ca Chính ph về Bo v dân ph.

2. Mc ph cấp hàng tháng đối vi Bo v dân ph:

a) Mc ph cp đi với Ban Bo v dân ph:

- Trưng Ban: 405.000 đ/tháng, tương đương với h s 0,9 ca mc lương ti thiu.

- Phó Trưng Ban: 360.000 đ/tháng, tương đương vi h s 0,8 ca mc lương ti thiu.

b) Mc ph cp đi với T Bo vdân phố:

- T trưng (y viên Ban Bảo v dân phố): 270.000 đ/tháng, ơng đương với hs 0,6 ca mc ơng ti thiu.

- T viên: 180.000 đ/tháng, tương đương với hs 0,4 ca mc lương tối thiu.

c) Thành viên Ban Bảo v dân ph, T Bo vdân phlà ngưi đang hưng chế đ hưu trí, mất sc lao động hàng tháng được hưng 90 % mc ph cấp ca chc danh đang đảm nhiệm.

Điều 2. Lực lưng bo v dân ph trong thời gian tập trung bi dưng kiến thc pháp luật và nghiệp v v công tác bo v an ninh, trt t, được hưng chế đ phụ cấp đi li, ăn, như quy định đi vi công an xã.

Điều 3.

1. Mc ph cấp hàng tháng được hưng t ngày 01/8/2007 do y ban nhân dân phưng, th trn chi trả.

Ngun kinh phí bo đm:

- Năm 2007: ngân sách tỉnh b sung cho ngân sách huyn, thành phố.

- T năm 2008 đến năm 2010 (thời kn định ngân sách) do ngân sách huyn, thành ph t b trí trong d toán chi hàng năm.

2. Khi Chính ph điu chnh mc lương ti thiu, thì mc ph cp đi vi lc lưng Bảo v dân ph phưng, th trn được thc hiện tương ng với t l điều chỉnh ca mc lương ti thiu.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội v, Tài chính, Tư pháp; Công an tỉnh; Th trưng các Sở, Ban ngành có liên quan và Ch tch UBND các huyn, thành ph chu tch nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết đnh này hiệu lc sau 10 ngày kt ngày ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2007/QĐ-UBND quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn nơi có bố trí lực lượng công an chính quy do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.220.225