Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1935/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng
Ngày ban hành: 29/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Thay thế Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013, Quy định về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên đoàn.

Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c UVĐCT TLĐ
- Lưu VT, TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là các cấp công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, bao gồm:

- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn;

- Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Công đoàn Tổng Công ty và một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác (sau đây gọi chung là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương).

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

1. Nguyên tắc phân cấp thu tài chính công đoàn.

Phân cấp thu tài chính công đoàn nhằm tạo động lực thúc đẩy khai thác nguồn thu, không làm ảnh hưởng đến tính chủ động trong sử dụng nguồn thu tài chính công đoàn phục vụ hoạt động của các cấp công đoàn. Đơn vị được phân cấp thu phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Nguyên tắc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

a) Nguồn thu để phân phối là kinh phí và đoàn phí công đoàn. Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn phải đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện chủ động cho các cấp công đoàn trong việc khai thác và sử dụng nguồn thu tài chính công đoàn.

b) Định mức chi để giao dự toán cho LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương đối với các đơn vị nộp kinh phí về Tổng Liên đoàn cao hơn định mức chi của đơn vị tự cân đối; định mức chi của đơn vị tự cân đối cao hơn định mức chi của đơn vị được cấp hỗ trợ.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Điều 4. Phân cấp thu kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng cho tổ chức công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất thu và phân cấp cho các cấp công đoàn như sau:

1. Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên:

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực tiếp thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện; thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố hoặc Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh để phối hợp thu.

2. Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách nhà nước trung ương đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên:

Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương được phân cấp quản lý tài chính các công đoàn cơ sở này trực tiếp thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu, đồng thời thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện; thông báo cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố hoặc Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh để phối hợp thu.

3. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước.

- Tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có công đoàn cơ sở: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực tiếp thu; phân cấp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thu (hoặc có thể phân cấp cho công đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp nhà nước thu) và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện. Các trường hợp khác báo cáo xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương trực tiếp thu hoặc phân cấp cho công đoàn cấp trên (nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở) thu và thông báo cho đối tượng đóng kinh phí công đoàn để thực hiện.

Điều 5. Phân cấp thu đoàn phí công đoàn, thu khác.

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 1803/HD-TLĐ ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên đoàn, phân cấp cho công đoàn cơ sở thu.

2. Nguồn thu khác theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 phân cấp thu cho đơn vị có phát sinh nguồn thu này.

Chương 3.

PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Điều 6. Phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn cơ sở.

1. Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% tổng số thu kinh phí công đoàn, 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị.

2. Nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên và cấp kinh phí cho công đoàn cấp dưới

- Đối với công đoàn cơ sở được phân cấp thu kinh phí công đoàn phải nộp lên công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính công đoàn cơ sở 35% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Trong năm nộp theo dự toán, khi có quyết toán nộp theo số thu quyết toán.

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng, được sử dụng 65% tổng số thu để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này. Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết chuyển thành tích lũy và trả lại cho công đoàn cơ sở sau khi công đoàn cơ sở của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập.

- Cấp kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp và công đoàn cơ sở doanh nghiệp không được phân cấp thu kinh phí công đoàn: Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn của đơn vị có trách nhiệm cấp 65% tổng số thu kinh phí công đoàn đã thu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cho công đoàn cơ sở (khi cấp được bù trừ với 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn cơ sở phải nộp công đoàn cấp trên).

Điều 7. Phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn cấp trên cơ sở.

Công đoàn các cấp trên được sử dụng 35% tổng số thu kinh phí công đoàn, 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Nguồn thu khác của đơn vị nào thì đơn vị đó được sử dụng.

1. Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương theo quy định.

2. Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa Tổng Liên đoàn với LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương

a) Đơn vị nộp kinh phí về Tổng Liên đoàn.

- Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương có số thu kinh phí và đoàn phí về cấp trên chênh lệch trên 10% so với số chi của đơn vị (bao gồm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương) tính theo định mức chi Tổng Liên đoàn thông báo hàng năm, phải nộp kinh phí về Tổng Liên đoàn.

Số kinh phí nộp về Tổng liên đoàn = (Tổng hợp toàn bộ số thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn của đơn vị) x mức nộp.

Mức nộp như sau:

Bậc

Số thu

Mức nộp (%)

1

Từ 450 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng

5

2

Từ 400 tỷ đồng đến dưới 450 tỷ đồng

4,5

3

Từ 350 tỷ đồng đến dưới 400 tỷ đồng

4

4

Từ 300 tỷ đồng đến dưới 350 tỷ đồng

3,5

5

Từ 250 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng

3

6

Từ 200 tỷ đồng đến dưới 250 tỷ đồng

2,5

7

Từ 150 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng

2

8

Từ 100 tỷ đồng đến dưới 150 tỷ đồng

1,5

9

Từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng

1

10

Dưới 50 tỷ đồng

0,5

Đối với đơn vị có tổng số thu kinh phí và đoàn phí công đoàn từ 500 tỷ đồng, nếu số thu tăng thêm 50 tỷ đồng, mức nộp về Tổng Liên đoàn tăng thêm 0,5%.

Trong năm nộp theo dự toán, khi có báo cáo quyết toán nộp theo số thu quyết toán.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, điều chỉnh mức nộp đối với các đơn vị không thực hiện được mức nộp theo quy định trên khi giao dự toán hàng năm.

b) Đơn vị tự cân đối thu, chi

Các đơn vị có số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn về cấp trên cân đối thu, chi hoặc chênh lệch từ 10% trở xuống so với số chi (bao gồm cả công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương) tính theo định mức chi Tổng Liên đoàn thông báo hàng năm được cân đối thu, chi.

c) Đơn vị được cấp hỗ trợ

- Các đơn vị có số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn về cấp trên không cân đối được thu, chi tính theo định mức cán bộ công đoàn chuyên trách, định mức chi, hệ số điều chỉnh đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa do Tổng Liên đoàn thông báo hàng năm, được cấp hỗ trợ phần chênh lệch. Trường hợp số cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở tính theo định mức và hệ số điều chỉnh nêu trên cao hơn số cán bộ công đoàn chuyên trách do Tổng Liên đoàn thông báo thì lấy số cán bộ công đoàn chuyên trách Tổng Liên đoàn thông báo làm căn cứ tính hỗ trợ.

- Kinh phí hỗ trợ tối đa không cao hơn số chênh lệch giữa tổng số kinh phí và đoàn phí công đoàn cấp trên được sử dụng với tổng số kinh phí tính theo biên chế Tổng Liên đoàn giao x định mức chi do Tổng Liên đoàn thông báo hàng năm.

Đối với các đơn vị không cân đối được thu, chi phải hỗ trợ ngoài quy định trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định.

d) Sử dụng số thu của Tổng Liên đoàn.

Số thu của Tổng Liên đoàn được sử dụng để chi cho Cơ quan Tổng Liên đoàn, chi của các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; cấp hỗ trợ cho các đơn vị theo quy định trên; dự phòng của Tổng Liên đoàn và hỗ trợ khác cho các đơn vị theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Tổng Liên đoàn

Bộ Tài chính Tổng Liên đoàn có trách nhiệm tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định nguyên tắc xây dựng dự toán, chỉ tiêu thu, nộp, định mức chi, định mức cán bộ công đoàn chuyên trách làm cơ sở giao dự toán hàng năm.

Điều 9. Trách nhiệm của LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương

1. Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thu kinh phí công đoàn của đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp một phần hoặc toàn bộ kinh phí hoạt động.

2. Căn cứ quy định này, LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương ban hành Quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính của công đoàn cấp mình và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Hàng năm ban hành quy định về nguyên tắc xây dựng dự toán, định mức chi, chỉ tiêu thu, nộp, cấp hỗ trợ làm cơ sở giao dự toán cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

3. Ban hành quy định về chế độ, định mức chi cho hoạt động công đoàn và hoạt động bảo vệ, chăm lo cho người lao động, quản lý, thanh quyết toán thu, chi nguồn kinh phí công đoàn đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở.

4. Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương phối hợp với Cơ quan Tài chính, Thuế, Thanh tra cùng cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra việc đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Kiến nghị xử phạt hành chính hoặc khởi kiện đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra, Ban Tài chính công đoàn các cấp

Ủy ban Kiểm tra, Ban Tài chính công đoàn các cấp có trách nhiệm kiểm tra việc đóng kinh phí công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, kiểm tra việc quản lý, phân phối, sử dụng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 1935/QD-TLD

Hanoi, November 29, 2013

 

DECISION

ON ISSUING DECENTRALIZED COLLECTION AND DISTRIBUTION OF FINANCIAL REVENUE OF TRADE UNION

PRESIDIUM OF VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

Pursuant to the Law on Trade Union, Charter of Vietnam Trade Union;

Pursuant to Decree No.191/2013/ND-CP dated November 21, 2013 of the Government detailing the finance of trade union;

At the request of the Finance Committee of the General Federation,

DECIDES

Article 1. Issuing together this Decision the Regulation on decentralized collection and distribution of financial revenue of trade union;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The committees and units attached to the General Federation and levels of trade union are liable to execute this Decision./.

 

 

FOR THE PRESIDIUM
CHAIRMAN
Dang Ngoc Tung

 

REGULATION

ON DECENTRALIZED COLLECTION AND DISTRIBUTION OF FINANCIAL REVENUE OF TRADE UNION
(Issued together with the Decision No.1935/QD-TLD dated November 29, 2013 of the Presidium of General Federation)

Chapter 1.

GENERAL REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Regulation stipulates the decentralized collection and distribution of financial revenue of trader union under the Law on trade union 2012 and Decree No. 191/2013/ND-CP dated November 21, 2013 of the Government detailing the finance of trade union;

Article 2. Subjects of application

The subjects of application are levels of trade union under the Charter of Vietnam trade union

- Grassroots trade union and syndicate;

- The Confederation of Labour of district, town and provincial cities; Trade union of local sector; Trade union of industrial parks, export processing zones, economic zones, hi-tech parks; trade union of corporation and a number of particular grassroots direct superior trade unions (hereafter referred to as grassroots direct superior Trade unions);

- Confederation of Labour of provinces and centrally-affiliated cities; trade union of Central sector and the equivalent level (hereafter referred to as Confederation of Labour of provincial/municipal level and the equivalent);

- Vietnam General Confederation of Labour;

Article 3. Principles of decentralized collection and distribution of financial revenue of Trade union

1. Principles of decentralized financial collection of trade union

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Principles of distribution of financial revenue of trade union

a) The revenue for distribution is the funds and trade union fees. The distribution of financial revenue of trade union must ensure the openness, transparency and create the proactive conditions for levels of trade union in exploitation and use of financial revenue of trade union;

b) Norm of expenditure to allot the estimate to the Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level for the units submitting funds to the General Confederation is higher the one of self-balancing units; the norm of expenditure of the self-balancing units is higher than that of units given with financial support;

Chapter 2.

REGULATION ON DECENTRALIZED FINANCIAL COLLECTION OF TRADE UNION

Article 4. Decentralized collection of trade union

The trade union funds are contributed by the agencies, organizations and businesses to the trade union organizations under the provisions of the Law on union trade and the Government’s Decree detailing the finance of trade union of which the General Confederation of Labour has agreed upon the collection and decentralize to the levels of trade union as follows:

1. For non-business administrative units that shall be funded wholly or partly by local budget for regulation operation:

The provincial/municipal Confederation of Labour shall directly collect or decentralize to grassroots direct superior trade union for collection and inform the payers of trade union funds for implementation and inform the state treasury of provinces and cities or districts, towns and provincial cities to coordinate the collection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level is decentralized to manage the finance of these grassgroots trade union to directly collect or decentralize the grassroots direct superior trade union for collection while informing the payers of trade union funds form implementation; and inform the state treasury of provinces and cities or districts, towns and provincial cities to coordinate the collection;

3. For organizations, businesses and non-business units that do not receive the operating funds from the state budget;

Organizations, businesses and non-business units having their grassroots trade unions: The Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level shall directly carry out the collection (or may decentralize the grassroots trade union of state-run businesses to carry out the collection) and inform the payers of trade union funds for implementation. For other cases which shall be reported for decision to the presidium of General Confederation;

Agencies, organizations, businesses have not established their grassroots trade union: The Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level shall carry out the collection directly or decentralize to the superior trade union (where the businesses are located) for collection and inform the payers of trade union funds for implementation.

Article 5. Decentralized collection of trade union dues and other collection

1. The trade union dues shall be contributed by its members as stipulated by Charter of Vietnam Trade union and the Guidance No. 1803/HD-TLD dated November 29, 2013 of the General Federation. The grassroots trade union shall be decentralized for collection;

2. Other revenues under Clause 4, Article 26 of the Law on trade union 2012 shall be decentralized for collection to the units having these revenues;

Chapter 3.

DISTRIBUTION OF FINANCIAL REVENUE OF TRADE UNION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The grassroots trade union may use 65% of total collection of trade union funds, 60% of total trade union dues and 100% of other total revenues of the unit;

2. Submitting funds to the superior trade union and allotting funds to the inferior trade union;

- For the grassroots trade union that is decentralized to collect trade union funds must submit 35% of the total revenue of trade union funds and 40% of the total revenue of trade union dues to the superior trade union decentralized for management of grassroots trade union funds. Funds shall be submitted by the estimate in the year. When there is a finalization, they shall be submitted based on the finalized revenue;

- For the agencies, organizations or businesses that have not established their grassroots trade unions: the superior trade union is decentralized to collect the trade union funds when receiving funds from the agencies, organizations and businesses; is entitled to use 65% of total revenue to spend on propagation and development of union members, establishment of grassroots trade union, signing of collective labor contract and support of employees at these units. At the end of year, if the funds are not used up for the above activities, they shall accumulated and returned to the grassroots trade union after the grassroots trade union of the agencies, organizations or businesses are established;

- Allotting the trade union funds to the grassroots trade union of non-business administrative units and the grassroots trade union of of businesses that are not decentralized to collect the trade union funds: the superior trade union decentralized to collect the trade union funds of the unit shall allot 65% of the total revenue of trade union funds of agencies, organizations and businesses to the grassroots trade union (upon allocation, the superior trdae union shall be offset with 40% of the total collection of trade union dues the grassroots tras union must submit to the superior trade union);

Article 7. Distribution of financial revenue to the grassroots superior

The superior trade unions may use 35% of total collection of trade union funds and 40% of total collection of trade union dues. For the other revenues belonging to a unit, this unit may use them.

1. Distribution of financial revenue of trade union between the Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level and the grassroots direct superior trade union shall be regulated by the Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level;

2. Distribution of financial revenue of trade union between the Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level having the number of collection of funds and trade union dues submitted to the superior level with a difference of over 10% compared the number of expenditure of the unit (including the grassroots direct superior trade union, the Confederation of Labour of provincial/municipal or equivalent level) based on the norm of expenditure annually announced by the General Confederation, must submit funds to the General Confederation.

The submission rate is as follows:

Level

Revenue

Submission rate (%)

1

From 450 billion dong to less than 500 billion dong

5

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4,5

3

From 350 billion dong to less than 400 billion dong

4

4

From 300 billion dong to less than 350 billion dong

3.5

5

From 250 billion dong to less than 300 billion dong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

From 200 billion dong to less than 250 billion dong

2.5

7

From 150 billion dong to less than 200 billion dong

2

8

From 100 billion dong to less than 150 billion dong

1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From 50 billion dong to less than 100 billion dong

1

10

Less than 50 billion dong

0.5

For the units having the total collection of funds and trade union dues from 500 billion dong, if the amount of collection additionally increases by 50 billion dong, the submission rate to the General Confederation shall be increased by 0.5%

Funds shall be submitted by the estimate in the year. When there is a finalization, they shall be submitted based on the finalized revenue;

The presidium of General Confederation shall consider and adjust the submission rate for the units which fail to comply with the submission rate as regulated above upon the assignment of annual budget estimates.

b) Unit balancing revenue and expenditure by itself

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Units given with financial support

- The units having revenue of trade union funds and trade union dues submitted to the superior level fail to balance their expenditure and revenue based on the norm of responsible union officers, norm of expenditure and adjustment coefficient for mountainous provinces and remote areas annually announced by the General Confederation shall be given financial support for the difference. In case where the number of responsible union officer based on the norm and adjustment coefficient above mentioned is higher than the number of responsible union officer announced by the General Confederation, then the number of responsible union officer announced by the General Confederation shall be the basis for calculation of financial support;

- The maximum support fund not higher than the difference between the total trade union funds and trade union dues of superiod level is used with the total funds based on the staff assigned by the General Confederation x norm of expenditure annually announced by the General Confederation;

For the units that cannot balance their expenditure and revenue and must be given financial support other than regulations above mentioned, the presidium of General Confederation shall consider and make a decision;

d) Use of revenue of General Confederation

The revenue of General Confederation is used for expenditure for agencies of General Confederation and units attached to the General Confederation; is given for financial support to the units as prescribed above; provision of General Confederation and other financial support for the units by the decision of presidium of General Confederation;

Chapter 4.

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 8. Responsibility of General Confederation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Responsibility of Confederation of Labour of provincial/municipal level; trade union of Central sector and the equivalent level

1. The Confederation of Labour of provincial/municipal level; trade union of Central sector and the equivalent level shall coordinate with the State Treasury of provinces, districts, towns and provincial cities to collect the trade union funds from the non-business administrative units to which the state budget has allocated a part or the whole of operating funds;

2. Based on these regulations, the Confederation of Labour of provincial/municipal level, the trade union of Central sector and the equivalent level issue the Regulation on decentralized collection and distribution of financial revenue of trade union at their level and the grassroots direct superior trade union;

Annually issuing regulation on the principle of estimate preparation, revenue and submission target and allocation of financial report as a basis for assignment of estimate to the grassroots direct superior trade union;

3. Issuing regulations on regime and norm of expenditure for union activities and protection and support of laborers, management, payment and finalization, revenue and expenditure of trad union funds for the agencies, organizations and businesses that have not established their grassroots trade union;

4. The Confederation of Labour of provincial/municipal level; trade union of Central sector and the equivalent level shall coordinate with the agencies of finance, tax and inspection at the same level to conduct the inspection and examination of payment of trade union funds from the agencies, organizations and businesses; propose the sanction of administrative violation or initiate a lawsuit against the agencies, organizations and businesses committing violation of regulation on payment of trade union under the Law on Trade Union 2012 and Decree of the Government detailing the finance of Trade union;

Article 10. Responsibility of Inspection Committee and Finance Committee of trade union at all levels

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 Quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.681

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109