Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử trên Internet của cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 19/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Minh Hùng
Ngày ban hành: 06/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 249/TTr-STTTT ngày 31/3/2011 và công văn số 451/STTTT-KHTC ngày 08/6/2011; ý kiến báo cáo thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tại công văn số 280/STP-XDKTVB ngày 31/3/2011; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1174/STC-HCSN ngày 30/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nội dung quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hủy bỏ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 08/02/2010, Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 và Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT. THY.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Hùng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định: 19/2011/QĐ-UBND ngày 06/ 7/2011 của UBND tỉnh Long An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ:

1. Trang thông tin điện tử trên Internet là trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác (sau đây gọi tắt là trang thông tin điện tử).

2. Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh bao gồm cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://www.longan.gov.vn) và các cổng con (sub-portal) của các đơn vị hành chính, sự nghiệp của tỉnh tích hợp và không tích hợp bên trong cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử do các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung; quản lý, vận hành hoặc thuê đơn vị khác quản lý, vận hành (sau đây gọi chung là trang thông tin điện tử của tỉnh).

3. Tác phẩm bao gồm các thể loại: bài viết, tin viết, hình ảnh, phóng sự, ký sự…

4. Tác giả là người trực tiếp tạo ra tác phẩm, giữ quyền sở hữu tác phẩm đó.

5. Nhuận bút là khoản tiền do cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm trả cho tác giả khi tác phẩm được đăng lên các trang thông tin điện tử của tỉnh.

6. Thù lao là khoản tiền do cơ quan, đơn vị sử dụng tác phẩm trả cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Điều 2. Phạm vi áp dụng:

Chế độ nhuận bút, thù lao này áp dụng đối với các tác phẩm được đăng chính thức trên các trang thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Đối tượng hưởng nhuận bút và thù lao:

1. Đối tượng hưởng nhuận bút là tác giả chủ sở hữu tác phẩm được đăng trên các trang thông tin điện tử của tỉnh.

2. Đối tượng hưởng thù lao là các thành viên Ban biên tập thực hiện các công việc liên quan đến việc quản trị, vận hành trang thông tin điện tử: thực hiện việc quản trị nội dung, duyệt tin, biên tập lại tin, cập nhật tác phẩm lên trang thông tin điện tử, hợp đồng cung cấp thông tin.

Điều 4. Phân loại tác phẩm:

1. Tin viết: mang tính phản ánh, tường thuật sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, súc tích, dễ đọc, dễ hiểu (tin viết tối thiểu ½ trang A4, tương đương 200 từ).

2. Bài viết: có sự tổng hợp, so sánh, đánh giá, phát hiện vấn đề mới; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu (bài viết tối thiểu 1 trang A4, tương đương 400 từ).

3. Đối với các loại ảnh: hình ảnh phải có chất lượng, minh họa rõ nét cho tin viết, bài viết.

4. Phóng sự, ký sự: có tính phát hiện vấn đề, nêu ra những sự kiện đang được xã hội quan tâm, dư luận chú ý. Nội dung chủ yếu chú trọng về những nội dung mà tác giả muốn đề xuất và giải quyết.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO

Điều 5. Quy định chế độ nhuận bút đối với trang thông tin điện tử của tỉnh:

1. Tin viết : 45.000 đồng/tin.

2. Bài viết : 90.000 đồng/bài.

3. Cung cấp ảnh số cho phóng sự ảnh: 10.000 đồng/ảnh.

4. Phóng sự, ký sự: 200.000 đồng/bài.

Điều 6. Quy định chế độ thù lao đối với trang thông tin điện tử của tỉnh:

1. Thù lao hàng tháng của thành viên Ban biên tập trang thông tin điện tử:

a) Đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh: 300.000 đồng/thành viên/tháng.

b) Đối với các trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp (bao gồm cả tích hợp và không tích hợp trong Cổng thông tin điện tử của tỉnh): thành viên Ban biên tập không quá 05 thành viên (kể cả trưởng ban biên tập), Ban biên tập có thể phân bổ mức thù lao tương ứng với chức danh, công việc của từng thành viên, đảm bảo không vượt quá mức tối đa 200.000 đồng/thành viên/tháng.

2. Đối với tin, bài dịch sang tiếng Anh mức chi bằng 70% thù lao tin chính.

Điều 7. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút và thù lao:

1. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút và thù lao của các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử sử dụng trong dự toán được giao hàng năm, nguồn thu được để lại và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Hàng năm, Ban biên tập lập dự toán kinh phí nhuận bút và thù lao tổng hợp vào dự toán chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp chịu trách nhiệm nội dung tin bài, số lượng thành viên Ban biên tập đối với trang thông tin điện tử của đơn vị mình và thực hiện việc thanh toán tiền nhuận bút, thù lao hàng tháng cho các đối tượng được hưởng, đảm bảo đầy đủ thủ tục và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời gởi về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp với Sở Tài chính, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử trên Internet của cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161