Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1836/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1836/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 27/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM; TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ đề nghị của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn để đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường cao đẳng, trường trung cấp công lập được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 như sau:

1. Ngành, nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

2. Trường cao đẳng, trường trung cấp công lập được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm (Chi tiết tại các Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo).

3. Trường chuyên biệt công lập đào tạo cho một số ngành, nghề trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế biển và các đối tượng là người dân tộc thiểu số học nội trú, người khuyết tật (Chi tiết tại các Phụ lục số 08 kèm theo)

4. Căn cứ vào tình hình thực tế các ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm quy định tại Khoản 2, 3 Điều 1 của Quyết định này được đầu tư từ các nguồn kinh phí sau:

1. Nguồn vốn đầu tư của các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương.

2. Nguồn vốn từ các Chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; huy động của các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

3. Nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 và các chương trình, dự án trong giai đoạn 2016-2020 theo cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách trung ương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

4. Nguồn thu sự nghiệp của trường và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tên tại Điều 1 có trách nhiệm:

- Xây dựng dự án đầu tư theo các ngành, nghề trọng điểm đã được phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc đầu tư tập trung đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, chương trình đào tạo theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước để đầu tư đạt chuẩn theo cấp độ của từng ngành, nghề đảm bảo lộ trình đã được phê duyệt.

- Quản lý và sử dụng kinh phí được giao theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu và có hiệu quả.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp để tăng cường năng lực trong chuyển giao, tiếp cận công nghệ sản xuất mới... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Hàng năm chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề trọng điểm được phê duyệt tại Phụ lục số 01 của Quyết định này. Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành, nghề phục vụ phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và khai thác vận hành hiệu quả những tiến bộ công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các ngành, nghề phục vụ nông nghiệp công nghệ cao trong một số nhóm, lĩnh, vực đào tạo như: Công nghệ thông tin; Vật lý; Sinh học; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Sản xuất và chế biến... (Chi tiết tại Phụ lục số 09 kèm theo).

2. Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm xây dựng dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo ngành, nghề trọng điểm.

- Phê duyệt dự án đầu tư và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 31 tháng 03 năm 2018 để tổng hợp, theo dõi và xây dựng kế hoạch kinh phí trung hạn, hàng năm.

- Căn cứ vào nguồn kinh phí được Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ cụ thể cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tên tại Điều 1 để thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm tập trung, đúng mục tiêu và có hiệu quả.

- Bố trí vốn đầu tư và lồng ghép với các chương trình, dự án, hoạt động khác có liên quan để cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phân bổ từ Ngân sách trung ương, các chương trình, dự án trong giai đoạn 2016 - 2020 theo cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách trung ương trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đồng bộ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình Dự án được phê duyệt.

- Hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư các ngành, nghề trọng điểm gắn với kết quả đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo của người sử dụng lao động. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, điều chỉnh theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để vận hành có hiệu quả trang thiết bị đào tạo ngành, nghề trọng điểm được đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thực hiện Chương trình mục tiêu theo quy định.

3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các trường lập dự án đầu tư theo ngành, nghề trọng điểm.

- Tổng hợp các dự án của các trường để làm cơ sở đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phân bổ kinh phí trung hạn, hàng năm.

- Chỉ đạo và tổ chức quản lý, thực hiện và hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

- Tổng hợp, rà soát, đánh giá, đề xuất điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt theo quy định.

- Quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo đúng các quy định hiện hành bảo đảm tập trung, đúng mục tiêu và có hiệu quả.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm

Phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổng hợp, xây dựng kế hoạch, dự toán trung hạn, hàng năm và đề xuất phân bổ vốn hàng năm, giai đoạn để hỗ trợ đầu tư cho các trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020.

Điều 5. Thủ trưởng các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, TCGDNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM THEO CÁC CẤP ĐỘ QUỐC TẾ, KHU VỰC ASEAN VÀ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Tên ngành, nghề

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

TỔNG SỐ

62

93

134

A

Nghệ thuật

 

 

 

I

Mỹ thuật

 

 

 

1

Điêu khắc/Kỹ thuật điêu khắc gỗ

 

 

x

II

Nghệ thuật trình diễn

 

 

 

1

Nghệ thuật biểu diễn dân ca/Nghệ thuật biểu diễn chèo/Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

 

 

x

2

Nghệ thuật biểu diễn xiếc

 

 

x

3

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

 

 

x

4

Biên đạo múa

 

 

x

5

Huấn luyện múa

 

 

x

6

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

 

 

x

7

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

x

x

x

8

Thanh nhạc

 

x

x

9

Quay phim

x

x

x

10

Diễn viên múa

 

 

x

III

Nghệ thuật nghe nhìn

 

 

 

1

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình/Công nghệ điện ảnh - truyền hình

 

 

x

IV

Mỹ thuật ứng dụng

 

 

 

1

Thiết kế đồ họa/Đồ họa

x

x

x

2

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

 

 

x

3

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

 

 

x

4

Mộc mỹ nghệ/Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

x

x

x

B

Báo chí và thông tin

 

 

 

I

Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

 

 

 

1

Truyền thông đa phương tiện

 

 

x

C

Kinh doanh và quản lý

 

 

 

I

Kinh doanh

 

 

 

1

Logistic

 

x

x

2

Thương mại điện tử

 

 

x

II

Kế toán - Kim toán

 

 

 

1

Kế toán/Kế toán doanh nghiệp/Kế toán xây dựng

x

x

x

III

Quản trị - Quản

 

 

 

1

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 

 

x

D

Pháp luật

 

 

 

I

Dịch vụ pháp lý

 

 

 

1

Dịch vụ pháp lý

 

 

x

2

Công chứng

 

 

x

E

Khoa học sự sống

 

 

 

I

Sinh hc ứng dng

 

 

 

1

Công nghệ sinh học

x

x

x

F

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

 

I

Máy tính

 

 

 

1

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

 

x

2

Truyền thông và mạng máy tính

 

 

x

II

Công nghệ thông tin

 

 

 

1

Lp trình máy tính

 

 

x

2

Quản trị cơ sở dữ liệu

 

 

x

3

Quản trị mạng máy tính

x

x

x

4

Công ngh thông tin/Công ngh thông tin (ng dụng phn mm)

x

x

x

G

Công nghệ kỹ thuật

 

 

 

I

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

 

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật xây dựng/Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng/Kỹ thuật xây dựng

x

x

x

7

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

x

x

x

3

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

 

x

x

4

Xây dựng công trình thủy

 

x

x

5

Công nghệ kỹ thuật giao thông

x

x

x

6

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

x

x

x

II

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

x

x

x

2

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

x

x

x

3

Công nghệ ô tô/Công nghệ kỹ thuật ô tô

x

x

x

4

Công nghệ chế tạo máy

x

x

x

III

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

x

x

x

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

x

x

x

3

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

x

x

x

IV

Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

 

1

Công nghệ đúc kim loại

 

x

x

2

Công nghệ cán, kéo kim loại

x

x

x

3

Công nghệ kỹ thuật môi trường

x

x

x

4

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

x

x

x

F

Công nghệ sn xuất

 

 

 

1

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

 

x

x

2

Công nghệ sản xuất sn phẩm từ cao su/Chế biến mủ cao su

 

x

x

3

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

 

x

x

VI

Quản lý công nghiệp

 

 

 

1

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

x

x

x

VII

Công nghệ dầu khí và khai thác

 

 

 

1

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

x

x

x

VIII

Công nghệ kỹ thuật in

 

 

 

1

Công nghệ in

 

 

x

IX

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

 

 

1

Khảo sát địa hình

 

x

x

H

Kỹ thuật

 

 

 

I

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

 

 

 

1

Kỹ thuật máy nông nghiệp/Vận hành máy nông nghiệp

 

x

x

2

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

 

x

x

3

Chế tạo thiết bị cơ khí /Cơ khí chế tạo

x

x

x

4

Chế tạo khuôn mẫu

x

x

x

5

Lắp đặt thiết bị cơ khí

x

x

x

6

Cắt gọt kim loại

x

x

x

7

Hàn

x

x

x

8

Rèn, dập

 

x

x

9

Nguội sửa chữa máy công cụ

 

x

x

10

Sửa chữa máy tàu thủy

x

x

x

11

Sửa chữa thiết bị in

 

 

x

12

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

x

x

13

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

x

x

x

14

Vận hành cần, cầu trục

 

x

x

15

Vận hành máy thi công nền

x

x

x

16

Vận hành máy thi công mặt đường

x

x

x

17

Vận hành máy xây dựng

x

x

x

II

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

 

1

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

x

x

x

2

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

x

x

x

3

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

x

x

x

4

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

 

x

x

5

Điện tử dân dụng

x

x

x

6

Điện tử công nghiệp

x

x

x

7

Điện dân dụng

 

x

x

8

Điện công nghiệp

x

x

x

9

Điện tàu thủy

x

x

x

10

Lắp đặt điện công trình

 

x

x

11

Lắp đặt thiết bị điện

 

x

x

12

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên/Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

 

x

x

13

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống/Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

 

x

x

14

Vận hành nhà máy thủy điện

 

x

x

15

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 

x

x

16

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

 

 

x

17

Cơ điện lạnh thủy sản

x

x

x

18

Cơ điện nông thôn

 

x

x

19

Cơ điện tử

x

x

x

20

Tự động hóa công nghiệp

x

x

x

III

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

 

1

Luyện gang

 

 

x

2

Luyện thép

 

x

x

3

Xử lý nước thải công nghiệp

x

x

x

4

Cấp, thoát nước

 

x

x

IV

Khác

 

 

 

1

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

x

x

x

2

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

 

x

x

3

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

x

x

x

I

Sản xuất và chế biến

 

 

 

I

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

 

 

1

Công nghệ thực phẩm/Chế biến thực phẩm

 

 

x

2

Công nghệ chế biến chè

 

 

x

3

Chế biến cà phê, ca cao

 

 

x

II

Sản xut, chế biến sợi, vải, giày, da

 

 

 

1

Công nghệ may và thời trang/May thời trang/Công nghệ may

 

 

x

2

Thiết kế thời trang

x

x

x

3

Công nghệ da giày

 

 

x

K

Kiến trúc và xây dựng

 

 

 

I

Xây dựng

 

 

 

1

Xây dựng cầu đường bộ

x

x

x

2

Mộc xây dng và trang trí nội tht

 

 

x

L

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

 

 

 

I

Nông nghiệp

 

 

 

1

Trồng cây lương thực, thực phm/Trồng trọt/Trng rau/Trồng cây công nghiệp

 

 

x

2

Bảo vệ thực vật/Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

x

3

Chăn nuôi/Chăn nuôi-Thú y/Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

 

x

4

Khuyến nông lâm

 

 

x

II

Lâm nghiệp

 

 

 

1

Lâm nghiệp/Lâm sinh

 

 

x

III

Thủy sản

 

 

 

1

Chế biến và bảo quản thủy sản

x

x

x

2

Nuôi trồng thủy sản/Nuôi trồng thủy sản nước ngọt/Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

 

 

x

3

Khai thác, đánh bắt hải sản

 

x

x

M

Thú y

 

 

 

I

Thú y/Dịch vụ thú y

 

 

 

1

Thú y/Dịch vụ thú y

 

 

x

N

Sức khỏe

 

 

 

I

Dược học

 

 

 

1

c/Kỹ thuật dược

x

x

x

II

Điều dưỡng - Hộ sinh

 

 

 

1

Điều dưỡng/Điều dưỡng y học cổ truyền

 

x

x

2

Hộ sinh

 

x

x

III

Kỹ thuật y học

 

 

 

1

Kỹ thuật xét nghiệm Y học

x

x

x

2

Kthuật phục hồi chức năng/Kthuật vật trị liệu và phục hồi chức năng

x

x

x

O

Dịch vụ xã hội

 

 

 

I

Công tác xã hội

 

 

 

1

Công tác xã hội

 

 

x

P

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

 

I

Du lịch

 

 

 

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/Quản trị lữ hành

x

x

x

2

ớng dẫn du lịch

x

x

x

II

Khách sạn, nhà hàng

 

 

 

1

Quản trị khách sạn

x

x

x

2

Quản trị khu Resort

x

x

x

3

Nghiệp vụ lễ tân/Quản trị lễ tân

x

x

x

4

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn/ Nghiệp vụ nhà hàng

 

 

x

5

Kỹ thuật chế biến món ăn

x

x

x

6

Quản trị nhà hàng/ Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

x

x

x

III

Dịch vụ thm mỹ

 

 

 

1

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp/Chăm sóc sắc đẹp

 

x

x

Q

Dịch vụ vận tải

 

 

 

I

Khai thác vận ti

 

 

 

1

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

 

 

x

2

Điều khin tàu bin

x

x

x

3

Khai thác máy tàu thủy

x

x

x

4

Xếp dỡ cơ gii tổng hợp

 

 

x

 

PHỤ LỤC 02:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
(Kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ

Quốc tế

Khu vc ASEAN

Quốc gia

I

Hà Giang

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Hà Giang

Hà Giang

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Vận hành nhà máy thủy điện

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Công nghệ ô tô

Thú y

2

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang

Hà Giang

 

 

Công nghệ chế biến chè

Chăn nuôi - Thú y

Hàn

Lâm sinh

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

II

Tuyên Quang

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

Tuyên Quang

Điện công nghiệp

 

Công nghệ ô tô

III

Cao Bằng

 

 

 

 

1

Trường Trung cấp nghề Cao Bằng

Cao Bằng

 

 

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

2

Trường Trung cp Y tế

Cao Bằng

 

 

Điều dưỡng

3

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cao Bằng

Cao Bng

 

 

Khuyến nông lâm

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt

IV

Lng Sơn

 

 

 

 

1

Trường Cao đng nghề Lạng Sơn

Lạng Sơn

 

Điện công nghiệp

Cơ điện nông thôn

Cắt gọt kim loại

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Hàn

2

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

Lạng Sơn

 

 

Điều dưỡng

3

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Công nghệ ô tô

Lâm sinh

Vận hành máy thi công nền

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

V

Lào Cai

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Lào Cai

Lào Cai

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

Hướng dẫn du lịch

Thú y

2

Trường Cao đng Cộng đồng Lào Cai

Lào Cai

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Khuyến nông lâm

VI

Yên Bái

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

Yên Bái

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Chăn nuôi - Thú y

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Vận hành máy thi công nền

Điện tử công nghiệp

2

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Yên Bái

 

 

Điện công nghiệp

Hàn

May thời trang

3

Trường Trung cấp nghề Lục Yên

Yên Bái

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

May thời trang

4

Trường Cao đẳng Y tế

Yên Bái

 

 

Điều dưỡng

5

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

Yên Bái

 

 

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

VII

Thái Nguyên

 

 

 

 

1

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ chế biến chè

Cơ điện nông thôn

Trồng cây công nghiệp

Điện công nghiệp

2

Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Kỹ thuật xây dng

Điện tử dân dụng

Điện công nghiệp

3

Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

Hàn

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

4

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Điện công nghiệp

Hàn

Công nghệ ô tô

5

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

 

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công mặt đường

6

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kế toán doanh nghiệp

Thương mại điện tử

Công nghệ thông tin

Dịch vụ pháp lý

7

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Thái Nguyên

 

Điều dưỡng

Dược

Hộ sinh

8

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Bộ Tư pháp

 

 

Dịch vụ pháp lý

Công chứng

9

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Thanh nhạc

10

Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên

Bộ Công thương

 

Đin công nghip

Công nghệ cán, kéo kim loại

Luyện thép

Hàn

Luyện gang

11

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Điện công nghiệp

Thú y

Công nghệ ô tô

Trồng trọt

Công nghệ thông tin

12

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Bộ Công thương

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Quản trị khách sạn

Nghiệp vụ lễ tân

13

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim

Bộ Công thương

 

 

Công nghệ đúc kim loại

Công nghệ cán, kéo kim loại

Công nghệ chế tạo máy

14

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Bộ Công thương

 

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

Điện công nghiệp

15

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Bộ Công thương

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Hàn

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Nguội sửa chữa máy công cụ

Rèn, dập

16

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Bộ Công thương

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Điện công nghiệp

Hàn

May thời trang

VIII

Bắc Kạn

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

Bắc Kạn

 

 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chăn nuôi - Thú y

Thú y

Công nghệ ô tô

2

Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

Bắc Kạn

 

 

Dược

IX

Phú Thọ

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện công nghiệp

Hàn

Công nghệ chế biến chè

Cơ điện nông thôn

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Lâm sinh

3

Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ

Bộ Công thương

 

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Hàn

4

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Phú Thọ

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Điện tử dân dụng

Cắt gọt kim loại

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Hàn

5

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

May thời trang

Hàn

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

6

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Phú Th

 

Điều dưỡng

 

Hộ sinh

Dược

7

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

Phú Thọ

 

Điện công nghiệp

May thời trang

Kế toán

Thú y

8

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

Thanh nhạc

Diễn viên múa

9

Trường Trung cp Nông lâm nghiệp Phú Thọ

Phú Thọ

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

10

Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm

Bộ Công thương

Công nghệ sinh học

 

Chế biến thực phẩm

Công nghệ chế biến chè

Công nghệ thực phm

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điện công nghiệp

Công nghệ maythời trang

X

Bắc Giang

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang

Bắc Giang

 

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

May thời trang

2

Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế

Bắc Giang

 

 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Công nghệ ô tô

May thời trang

Hàn

Điện tử công nghiệp

3

Trường Trung cấp nghề số 12- BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Hàn

4

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang

Bắc Giang

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

5

Trường trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19/5

Bc Giang

 

 

Điện công nghiệp

Hàn

6

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

Bắc Giang

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

 

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

Hàn

Cắt gọt kim loại

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

7

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Bộ Công thương

Điện công nghiệp

Hàn

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện tử dân dụng

Cắt gọt kim loại

Nguội sửa chữa máy công cụ

XI

Hòa Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Điện công nghiệp

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

2

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thanh nhạc

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

3

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Hòa Bình

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Công nghệ may và thời trang

Lâm sinh

4

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

Hòa Bình

 

 

Quản trị mạng máy tính

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

5

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Bộ Xây dựng

 

Vận hành máy thi công nền

Hàn

Vận hành cần, cầu trục

Vận hành nhà máy thủy điện

XII

Sơn La

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

Sơn La

Công nghệ ô tô

Vận hành nhà máy thủy điện

Kỹ thuật xây dng

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

2

Trường Cao đẳng Sơn La

Sơn La

 

 

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn du lịch

Lâm sinh

3

Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La

Sơn La

 

 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chăn nuôi - Thú y

Lâm sinh

4

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Bộ Tư pháp

 

 

Dịch vụ pháp lý

Công chúng

5

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

Sơn La

 

 

Điều dưỡng

Dược

Hộ sinh

XIII

Lai Châu

 

 

 

 

1

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Lai Châu

Lai Châu

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

9

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Lai Châu

 

 

Lâm sinh

Trồng trọt

Công nghệ thông tin

XIV

Điện Biên

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

Điện Biên

 

 

Lâm sinh

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Điện Biên

 

 

Kế toán

Dịch vụ pháp lý

Chăn nuôi - Thú y

Hướng dẫn du lịch

3

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Điện Biên

 

 

Điều dưỡng

Dược

 

PHỤ LỤC 03:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Thành phố Hà Nội

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

 

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

Thiết kế đồ họa

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

2

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cơ điện tử

Quản trị mạng máy tính

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Hàn

3

Trường Cao đng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Tp. Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

 

Điện tử công nghiệp

Hàn

Cơ điện tử

4

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

Thành phố Hà Nội

 

Điều dưỡng

 

5

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

Thành phố Hà Nội

 

Điều dưỡng

 

6

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Quản trị khách sạn

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

7

Trường Cao đng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Tự động hóa công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

8

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Thành phố Hà Nội

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Nghiệp vụ nhà hàng

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

9

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

10

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà nội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện công nghiệp

 

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Hàn

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

11

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I

Bộ Giao thông vận tải

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

12

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

 

Thiết kế thời trang

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

13

Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế

Bộ Y tế

 

 

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

14

Trường Cao đẳng Truyền hình

Đài truyền hình Việt Nam

 

 

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

Quay phim

15

Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

16

Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Điện công nghiệp

Chế biến thực phẩm

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ ô tô

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

17

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Thành phố Hà Nội

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Thanh nhạc

 

18

Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

Thành phố Hà Nội

 

 

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Điện tử dân dụng

19

Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

Thành phố Hà Nội

 

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

20

Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội

Thành phố Hà Nội

 

Công nghệ ô tô

Hàn

21

Trường Cao đng Công nghệ In

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

 

Công nghệ in

Sửa chữa thiết bị in

22

Trường Cao đng nghCông nghệ và Kỹ thuật Trần Hưng Đạo

Trung ương Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam

 

 

Điện dân dụng

Điện tử dân dụng

Cơ điện tử

May thời trang

Công nghệ thông tin

23

Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Cơ điện nông thôn

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

24

Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội

Thành phố Hà Nội

 

 

Điện công nghiệp

25

Trường Trung cấp nghề số 10 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện tử công nghiệp

26

Trường Cao đẳng nghề số 17- BQP

Bộ Quốc phòng

 

Cơ điện tử

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

27

Trường Trung cấp nghề số 18- BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Hàn

28

Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Điện tử dân dụng

Công nghệ ô tô

Hàn

29

Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Thành phố Hà Nội

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

30

Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Sơn Tây)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

31

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

Quản trị lữ hành

32

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Diễn viên múa

Huấn luyện múa

Biên đạo múa

33

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Nghệ thuật biểu diễn xiếc

34

Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng

Bộ Xây dựng

 

Hàn

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

35

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Bộ Xây dựng

 

Kỹ thut xây dng

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Cấp, thoát nước

Kế toán xây dng

36

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Bộ Xây dng

 

Cấp, thoát nước

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật xây dng

37

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Bộ Xây dựng

 

Kỹ thuật xây dng

Hàn

Điện dân dụng

38

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Bộ Y tế

 

Điều dưỡng

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Kỹ thuật xét nghiệm Y học

39

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Bộ Công thương

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

40

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Bộ Công thương

Quản trị mạng máy tính

Kế toán

May thi trang

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Logistic

41

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Thú y

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chăn nuôi

42

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Kế toán

Công nghệ thực phm

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

II

Thành phố Hải Phòng

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện tử công nghiệp

2

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II

Bộ Giao thông vận tải

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Điện tàu thủy

 

Hàn

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

3

Trường Cao đng nghề Kinh tế kỹ thuật Bắc bộ

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

4

Trường Cao đẳng nghề số 3 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Vận hành máy thi công nền

Điện tử công nghiệp

Vận hành cần, cầu trục

Cơ điện tử

5

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chế biến và bảo quản thủy sản

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Khai thác, đánh bắt hải sản

6

Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

 

Điện công nghiệp

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Công nghệ ô tô

Công tác xã hội

Vận hành cần, cầu trục

7

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

Kế toán

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch

Thành phố Hải Phòng

 

 

Thanh nhạc

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

9

Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Thành phố Hi Phòng

 

Điều dưỡng

Dược

10

Trường Trung cấp nghề An Dương

Thành phố Hải Phòng

 

 

Thiết kế thi trang

11

Trường Trung cấp nghề Thy sản Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

12

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hi Phòng

Bộ Xây dựng

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

13

Trường Trung cấp nghề Xây Dựng Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

 

Kỹ thuật xây dựng

14

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật chế biến món ăn

Công nghệ ô tô

15

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng

 

 

Công nghệ ô tô

16

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản trị nhà hàng

 

 

Quản trị lễ tân

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị lữ hành

Hướng dẫn du lịch

17

Trường Cao đẳng Hàng hải 1

Bộ Giao thông vận tải

Điều khin tàu bin

Sửa chữa máy tàu thủy

 

Khai thác máy tàu thủy

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Điện tàu thủy

Logistic

18

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Điện công nghiệp

Chế biến thực phẩm

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

III

Quảng Ninh

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh

Quảng Ninh

Cắt gọt kim loại

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh

Quảng Ninh

 

 

Công nghệ ô tô

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Kỹ thuật chế biến món ăn

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

3

Trường Cao đng Y tế Quảng Ninh

Quảng Ninh

 

Điều dưỡng

 

4

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

Bộ Xây dựng

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

5

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Bộ Công thương

 

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cắt gọt kim loại

Hàn

6

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Bộ Công thương

 

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Cắt gọt kim loại

Hàn

7

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nghệ sinh học

Điện công nghiệp

Chăn nuôi - Thú y

Kỹ thuật chế biến món ăn

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

IV

Hải Dương

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

Hải Dương

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Hàn

Công nghệ ô tô

2

Trường Cao đẳng Hải Dương

Hải Dương

 

 

Kế toán

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

3

Trường Cao đng Giao thông vận tải Đường thủy I

Bộ Giao thông vận tải

Sửa chữa máy tàu thủy

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Xây dựng công trình thủy

Điện công nghiệp

4

Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương

Bộ Công thương

 

 

Thương mại điện t

Điện tử công nghiệp

Đin công nghiệp

Công nghệ ô tô

5

Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

 

 

Vận hành máy thi công nền

Hàn

Công nghệ ô tô

6

Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng

Bộ Xây dng

Vận hành máy thi công nền

Vận hành cần, cầu trục

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

7

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Bộ Y tế

Dược

 

 

8

Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

Bộ Công thương

 

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ nhà hàng

V

Hưng Yên

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng cơ điện và Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Điện công nghiệp

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

2

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

Hưng Yên

 

 

Điều dưỡng

3

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

Hưng Yên

 

 

Công nghệ may và thời trang

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Điện công nghiệp

4

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Bộ Công thương

 

 

May thời trang

Công nghệ may

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

VI

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Cắt gọt kim loại

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Điện công nghiệp

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3

Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cắt gọt kim loại

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Hàn

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Điện công nghiệp

4

Trường Cao đẳng nghViệt Xô s 1

Bộ Xây dng

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Cơ điện tử

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

5

Trường Trung cấp nghề số 11- BQP

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6

Trường Cao đẳng nghề số 2- BQP

Bộ Quốc phòng

Điện công nghiệp

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ thông tin

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Bộ Công thương

Nghiệp vụ lễ tân

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Quản trị mạng máy tính

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

VII

Bắc Ninh

 

 

 

 

1

Trường Cao đng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Hàn

Công nghệ ô

2

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Bắc Ninh

Cắt gọt kim loại

Hàn

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

3

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Quản trị nhà hàng

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

4

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành

Bắc Ninh

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Cơ điện nông thôn

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

5

Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh

Bắc Ninh

 

 

Điều dưỡng

6

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật & Du lịch Bắc Ninh

Bc Ninh

 

 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

7

Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nghệ sinh học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Chăn nuôi - Thú y

Chế biến và bảo quản thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

VIII

Hà Nam

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

 

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Điện công nghiệp

2

Trường Cao đng Y tế Hà Nam

Hà Nam

Dược

Điều dưỡng

 

3

Trường Cao đng ngh Hà Nam

Hà Nam

Điện công nghiệp

 

Công nghệ ô tô

Hàn

4

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ ô tô

Điện dân dụng

5

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1

Đài tiếng nói Việt Nam

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ thông tin

6

Trường Trung cấp nghề công nghệ Hà Nam

Hà Nam

 

 

Cơ điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Kế toán

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Cấp, thoát nước

IX

Nam Định

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

Nam Định

Hàn

Công nghệ ô tô

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Điện công nghiệp

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

2

Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định

Nam Định

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

3

Trường Trung cp Y tế Nam Định

Nam Định

 

 

Điều dưỡng

4

Trường Cao đng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định

Nam Định

 

 

Nghệ thuật biểu diễn chèo

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Thanh nhạc

5

Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định

Nam Định

 

 

May thời trang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghiệp Nam Định

Nam Định

 

 

Điện tử dân dụng

Hàn

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

7

Trường Cao đẳng nghề số 20- BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành máy thi công nền

8

Trường Trung cấp nghề số 8/LĐLĐ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Rèn, dập

Mộc mỹ nghệ

May thời trang

9

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

Nam Định

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Nuôi trồng thủy sản

10

Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định

Nam Định

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

11

Trường Trung cấp nghề Thương mại-Du lịch-Dịch vụ Nam Định

Nam Định

 

 

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

Kỹ thuật chế biến món ăn

12

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định

Nam Định

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

13

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Bộ Xây dựng

 

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Quản trị mạng máy tính

14

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Bộ Công thương

 

Cắt gọt kim loại

May thời trang

Điện công nghiệp

Thiết kế thời trang

Công nghệ ô tô

X

Ninh Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng Việt Xô

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Cắt gọt kim loại

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kthuật xây dựng

2

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Kỹ thuật chế biến món ăn

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Điện công nghiệp

3

Trường Trung cấp Kỹ thuật Du lịch Công đoàn Ninh Bình

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Điện dân dụng

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ thông tin

4

Trường Trung cấp nghề Nho Quan

Ninh Bình

 

 

Vận hành máy nông nghiệp

May thời trang

5

Trường Cao đẳng nghề số 13 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành cần, cầu trục

May thi trang

6

Trường Trung cấp nghề số 14- BQP

Bộ Quốc phòng Bộ Xây dựng

 

 

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

7

Trường Cao đẳng nghề Lilama 2

Bộ Xây dựng

Hàn

Chế tạo thiết bị cơ khí

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

XI

Thái Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

Thái Bình

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Công nghệ thông tin

Hàn

May thời trang

2

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình

Thái Bình

 

 

Điện công nghiệp

May thời trang

3

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình

Thái Bình

 

 

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công mặt đường

4

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Thái Bình

Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy nông nghiệp

May thời trang

5

Trường Cao đẳng nghề số 19 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ ô tô

6

Trường Trung cấp Nông nghiệp

Thái Bình

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

7

Trường Trung cấp Xây dựng

Thái Bình

 

 

Cấp, thoát nước

Kỹ thuật xây dựng

Kế toán xây dựng

8

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

Thái Bình

 

 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Nghệ thuật biểu diễn chèo

9

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Thái Bình

 

 

Điu dưỡng

Hộ sinh

Dược

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

PHỤ LỤC 04:

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGÀNH, NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

<

TT

Tên trường

Bộ, ngành, địa phương

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Thanh Hóa

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Thanh Hóa

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

2

Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn

Thanh Hóa

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

May thời trang

3

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Điều dưỡng

Dược

4

Trường Trung cấp nghề Miền Núi Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Hàn

May thi trang

5

Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Khai thác máy tàu thủy

Khai thác, đánh bắt hải sản

6

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn

Thanh Hóa

 

 

Hàn

May thời trang

7

Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

May thời trang

8

Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

9

Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Kỹ thuật xây dựng

10

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh hóa

Thanh Hóa

 

 

Công nghệ ô tô

11

Trường Cao đng ngh Nghi Sơn

Thanh Hóa

 

Hàn

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

12

Trường Trung cấp nghề số 1 Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hóa

 

 

Điện công nghiệp

May thời trang

13

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công thương

Bộ Công thương

 

 

Kế toán

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Kỹ thuật chế biến món ăn

II

Nghệ An

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An

Nghệ An

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị lữ hành

 

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

Quản trị lễ tân

 

Hướng dẫn du lịch

2

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Ngh An

Cơ điện t

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

 

Hàn

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Điện công nghiệp

3

Trường Cao đng Việt - Đức Nghệ An

Nghệ An

Hàn

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

4

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

Nghệ An

 

 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Thanh nhạc

Đồ họa

5

Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên thành

Nghệ An

 

 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Hàn

May thời trang

6

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật chế biến món ăn

Điện dân dụng

7

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An

Nghệ An

 

 

Hàn

Điện dân dụng

May thời trang

8

Trường Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An

Nghệ An

 

 

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

May thi trang

9

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An

Nghệ An

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

Hàn

10

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật miền Tây

Nghệ An

 

 

Thú y

Điện công nghiệp

11

Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Hàn

Dược

Điều dưỡng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Vận hành máy xây dựng

12

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An

Nghệ An

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

13

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc

Nghệ An

 

 

Điện dân dụng

Hàn

14

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Vinh

Nghệ An

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

15

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV

Bộ Giao thông vận tải

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Hàn

16

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh

Bộ Xây dng

 

 

Kỹ thuật xây dng

Cấp, thoát nước

III

Hà Tĩnh

 

 

 

 

17

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Điện công nghiệp

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cơ điện tử

18

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Điện tử công nghiệp

Chế tạo thiết bị cơ khí

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Điện công nghiệp

Hàn

19

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Chăn nuôi - Thú y

Kỹ thuật chế biến món ăn

20

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

21

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 

Điều dưỡng

Dược

Hộ sinh

22

Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng

Hà Tĩnh

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

May thời trang

23

Trường Cao đng Văn hóa - Ththao và Du lịch Nguyễn Du

Hà Tĩnh

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Qun trị khách sạn

Thanh nhạc

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

IV

Quảng Bình

 

 

 

 

1

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

Quảng Bình

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Vận hành máy thi công nền

Hàn

Hướng dẫn du lịch

2

Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

Quản trị khách sạn

3

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Bộ Tư pháp

 

 

Dịch vụ pháp lý

Công chứng

4

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình

Quảng Bình

 

 

Thú y

Vận hành máy thi công nền

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

5

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

Quảng Bình

 

Điều dưỡng

Dược

6

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

Quảng Bình

 

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị khách sạn

Nghiệp vụ nhà hàng

V

Quảng Trị

 

 

 

 

1

Trường Trung cấp nghề Quảng Trị

Quảng Trị

 

Điện công nghiệp

Điện tử dân dụng

Hàn

2

Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Quảng Trị

Quảng Trị

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Công nghệ ô tô

3

Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quảng Trị

 

 

Chăn nuôi - Thú y

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Lâm nghiệp

VI

Thừa Thiên - Huế

 

 

 

 

1

Trường Trung cấp Công nghệ số 10

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

Cơ điện nông thôn

Điện công nghiệp

May thời trang

2

Trường Cao đẳng nghề số 23 - BQP

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hàn

3

Trường Trung cấp nghề Quảng Điền

Tha Thiên - Huế

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

4

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên - Huế

Cơ điện tử

Điện công nghiệp

Hàn

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

5

Trường Trung cấp Văn hóa và Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế

Thừa Thiên - Huế

 

 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Diễn viên múa

6

Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Thừa Thiên - Huế

 

 

Công nghệ ô tô

7

Trường Cao đẳng Y tế Huế

Thừa Thiên - Huế

Dược

Điều dưỡng

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Hộ sinh

8

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản trị khách sạn

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dẫn du lịch

Quản trị nhà hàng

Quản trị khu Resort

9

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Bô Công thương

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Cơ điện tử

 

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Hướng dẫn du lịch

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

VII

Thành phố Đà Nng

 

 

 

 

1

Trường Cao đng nghề Đà Nẵng

Thành phố Đà Nng

Cơ điện tử

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

2

Trường Cao đng nghề s 5- BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

3

Trường Cao đng Du lịch Đà Nẵng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quản trị khu Resort

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị nhà hàng

Qun trị khách sạn

Hướng dẫn du lịch

4

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Bộ Giao thông vận tải

Xây dựng cầu đường bộ

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

 

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Chế tạo thiết bị cơ khí

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Logistic

5

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn

Bộ Thông tin và Truyền thông

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

 

Thương mại điện tử

Thiết kế đồ họa

6

Trường Cao đẳng Thương mại

Bộ Công thương

 

 

Kế toán doanh nghiệp

7

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công nghệ sinh học

 

Công nghệ thực phm

Chế biến và bảo quản thủy sản

Bảo vệ thực vật

Nghiệp vụ nhà hàng