Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 110/2002/NĐ-CP an toàn lao động, vệ sinh lao động sửa đổi Nghị định 06/CP

Số hiệu: 110/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 110/2002/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/CPNGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾTMỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi tắt là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

''1. Việc xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập báo cáo khả thi về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trong báo cáo khả thi phải có những nội dung chính sau đây:

- Địa điểm, quy mô công trình, trong đó nêu rõ khoảng cách từ công trình, cơ sở sản xuất đến khu dân cư và các công trình khác;

- Nêu rõ những yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể phát sinh trong quá trình hoạt động; các giải pháp phòng ngừa, xử lý.

Báo cáo khả thi về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải sao gửi cho cơ quan Thanh tra Nhà nước về lao động địa phương để theo dõi và giám sát theo luật định.''

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:

"2. Tổ chức, cá nhân khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định, phải thực hiện đăng ký và kiểm định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:

Thay thế cụm từ ''Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động" bằng cụm từ ''Thanh tra Nhà nước về lao động''.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

''Việc bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp:

a) Ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trong trường hợp do lỗi trực tiếp của người lao động thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất cũng bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

b) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% đến dưới 81% thì cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) mà không do lỗi của người lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động, thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường đã quy định theo các tỷ lệ tương ứng nêu trên.

c) Tiền lương làm căn cứ tính tiền bồi thường theo mục a, b của khoản 1 Điều 11 là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi tai nạn lao động xảy ra hoặc trước khi được xác định bị bệnh nghề nghiệp, gồm lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) theo quy định hiện hành của Chính phủ.

Trường hợp thời gian làm việc không đủ để tính tiền lương theo hợp đồng bình quân của 6 tháng liền kề, thì lấy mức tiền lương của tháng liền kề hoặc tiền lương theo hình thức trả lương tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để tính bồi thường, trợ cấp tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp tuyển hoặc nhận người vào học nghề, tập nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Bộ luật Lao động, nếu trong quá trình học nghề, tập nghề bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp cho họ theo quy định tại mục a, b khoản 1 Điều 11. Tiền lương để bồi thường hoặc trợ cấp trong trường hợp này là mức lương tối thiểu của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong trường hợp mức lương học nghề, tập nghề được thỏa thuận theo hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người học nghề, tập nghề cao hơn mức lương tối thiểu của doanh nghiệp thì tính theo mức lương đã thỏa thuận.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc lập hồ sơ và thủ tục bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.''

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

"1. Khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức việc điều tra, lập biên bản, có sự tham gia của đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam."

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:

Thay thế cụm từ ''Thanh tra viên lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động'' bằng cụm từ ''Thanh tra viên lao động''.

7. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 5 và khoản 6 Điều 19:

''1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống quy phạm Nhà nước về an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện thanh tra nhà nước về lao động; tổ chức thông tin, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an toàn lao động.''

''2. Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khoẻ đối với các nghề, các công việc; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động; hướng dẫn việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ khi tuyển dụng lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn việc tổ chức điều trị và phục hồi chức năng đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ sinh lao động.''

''5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành. Trước khi ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành phải có sự tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, Bộ Y tế đối với tiêu chuẩn, quy phạm vệ sinh lao động."

"6. Bãi bỏ khoản 6 và sửa khoản 7 thành khoản 6 mới Điều 19 của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động."

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Bãi bỏ Nghị định số 162/1999/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 1999 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------  

No: 110/2002/ND-CP

Hanoi, December 27, 2002

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENTS DECREE No. 06/CP OF JANUARY 20, 1995 WHICH DETAILS A NUMBER OF ARTICLES OF THE LABOR CODE ON LABOR SAFETY AND SANITATION

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 23, 1994 Labor Code and April 2, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Governments Decree No. 06/CP of January 20, 1995 detailing a number of articles of the Labor Code on labor safety and sanitation, based on the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code (hereafter called the amended and supplemented Labor Code for short) as follows:

1. To amend and supplement Clause 1 of Article 2 as follows:

"1. For the construction, expansion or renovation of works and/or establishments for production, use, preservation or storage of machines, equipment, supplies and substances which strictly require labor safety and sanitation, the investors and the employers must make feasibility reports on measures to ensure labor safety and sanitation. Such a feasibility report must include the following principal contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The dangerous and harmful factors and incidents which may occur in the course of operation; preventive and handling measures.

The feasibility reports on measures to ensure labor safety and sanitation must be approved by competent State agencies; the investors and the employers must send copies thereof to the local State Labor Inspectorate for monitoring and supervision as prescribed by law."

2. To amend and supplement Clause 2 of Article 3 as follows:

"2. Organizations and individuals, when using machines, equipment, supplies and substances which strictly require labor safety and sanitation and are on the list prescribed by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Health, must have them registered and expertised.

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall prescribe and guide the registration and expertise procedures."

3. To amend and supplement Clause 2 of Article 9 as follows:

To replace the phrase "The State Inspectorate on Labor Safety" with the phrase "The State Labor Inspectorate."

4. To amend and supplement Article 11 as follows:

"The compensation to laborers who have got labor accidents or occupational diseases as provided for in Clause 3, Article 107 of the amended and supplemented Labor Code is prescribed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ At least equal to 30 months salary and salary allowances (if any) to the laborers whose working capacities have been reduced by 81% or higher or to the relatives of the laborers who die because of labor accidents or occupational diseases and are not at fault. Where the laborers are at fault, they shall still be given an amount of allowance being at least equal to 12 months salary and salary allowances (if any).

b/ At least equal to 1.5 of one months salary and salary allowances (if any) to the laborers whose working capacities have been reduced by between 5% and 10%; if the laborers suffer a reduction of between over 10% and under 81%, another amount being equal to 0.4 of one months salary and salary allowances (if any) shall be added to every additional 1% for those laborers who are not at fault. Where the laborers are at fault, they shall be given an amount of allowance being at least equal to 40% of the prescribed compensation levels according to the above-said corresponding percentages.

c/ The salary served as basis for calculation of compensations under Items a and b, Clause 1 of Article 11 shall be the salary under labor contracts, which shall be calculated as the average of salaries of 6 consecutive months before the labor accident occurs or before the occupational disease is determined, including grade and position salary, location allowance and position allowance (if any) according to the Governments current regulations.

In cases where the working duration is not long enough for calculation of the average of 6 consecutive months salary under labor contracts, the salary of the preceding month or the salary paid at the time the labor accident occurs or the occupational disease is determined shall serve as basis for calculation of compensations or allowances for accidents or occupational diseases.

2. In cases where enterprises recruit or admit laborers for vocational training or apprenticeship for future working at the enterprises as provided for in Clause 2, Article 23 of the Labor Code, in the course of vocational training or apprenticeship, if laborers have got labor accidents or occupational diseases, the employers shall have to pay compensations or allowances to them according to the provisions at Points a and b, Clause 1 of Article 11. The salary for compensation or allowance payment in this case shall be the minimum salary level paid by the enterprises, agencies, organizations or units at the time the labor accidents occur or the occupational diseases are determined.

In cases where the vocational training or apprenticeship salary level agreed upon under contracts signed between the employers and job learners or apprentices is higher than the minimum salary level paid by the enterprises, the agreed salary level shall apply.

3. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall guide the compilation of dossiers and procedures for labor accident or occupational disease compensation."

5. To amend and supplement Clause 1 of Article 12 as follows:

"1. When a labor accident occurs, the employer must organize the investigation and make a record thereon, with the participation of the representative of the local Trade Union executive committee or the provisional Trade Union executive committee under the guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Health and the General Labor Confederation of Vietnam."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To replace the phrase "labor safety and sanitation inspector" with the phrase "labor inspector."

7. To amend and supplement Clauses 1, 2, 5 and 6 of Article 19 as follows:

"1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to elaborate and submit to the competent agencies for promulgation, or promulgate legal documents, policies and regimes on labor protection, labor safety and labor sanitation; elaborate, promulgate and uniformly manage the system of State regulations on labor safety, and criteria for labor classification according to working conditions; guide various branches and levels to inspect the labor safety and sanitation; conduct the State labor inspection; organize the information and training on labor safety and sanitation; and cooperate with foreign countries and international organizations in the field of labor safety."

"2. The Ministry of Health shall have to elaborate, promulgate and uniformly manage the legal documents, the system of labor sanitation standards and health standards for various occupations and jobs; guide various branches and levels to effect labor sanitation and health care for laborers; guide the organization of periodical medical examinations and medical examinations for labor recruitment, and medical examination for discovery of occupational diseases; guide the organization of medical treatment and functional rehabilitation for laborers who have suffered labor accidents or occupational diseases; and cooperate with foreign countries and international organizations in the field of labor sanitation."

"5. The ministries and the ministerial-level agencies shall have to elaborate, promulgate and guide the application of the system of the branch-level labor safety and sanitation standards and regulations. Before promulgating the branch-level labor safety and sanitation standards, the Labor, War Invalids and Social Affairs Ministrys participation in the elaboration of labor safety standards and regulations; or the Health Ministrys participation in the elaboration of labor sanitation standards and regulations is required."

"6. To annul Clause 6, and amend Clause 7 into new Clause 6 of Article 19 of the Governments Decree No. 06/CP of January 20, 1995 detailing a number of articles of the Labor Code on labor safety and sanitation."

Article 2.- This Decree takes effect as from January 1, 2003.

To annul the Governments Decree No. 162/1999/ND-CP of November 9, 1999 amending and supplementing a number of articles of the Governments Decree No. 06/CP of January 20, 1995 which details a number of articles of the Labor Code on labor safety and sanitation.

Article 3.- The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall coordinate with the Ministry of Health in guiding the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 sửa đổi Nghị định 06/CP năm 1995 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.484

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!