Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 176/2016/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn

Số hiệu: 176/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ trưởng Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm về đặt in hóa đơn, phát hành hóa đơn; vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; sử dụng hóa đơn của người mua và việc lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế tại Thông tư 10/2014/TT-BTC.

 

Theo đó, Thông tư số 176/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:
 
- Giảm mức phạt xuống còn từ 500 nghìn đồng đến 1.5 triệu đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng mà không có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng.
 
Giảm mức phạt tối thiểu xuống còn 500 nghìn đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung.
 
Thông tư 176/TT-BTC còn bổ sung việc phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã thông báo không đủ điều kiện đặt in hóa đơn.
 
- Về vi phạm quy định phát hành hóa đơn, Thông tư số 176/BTC bổ sung xử phạt tiền từ 500 nghìn đến 1.5 triệu đồng đối với hành vi nộp thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn hoặc nộp bảng kê hóa chưa sử dụng khi thay đổi địa chỉ chậm sau 10 ngày kể từ ngày sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc sử dụng hóa đơn chưa đến hạn sử dụng.
 
Trường hợp chậm sau 20 ngày thì bị phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu.
 
- Ngoài ra, Thông tư 176/2016 bổ sung xử phạt từ 4 triệu đến 8 triệu đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.
 
- Đồng thời, Thông tư 176/2016/BTC tăng mức phạt lên từ 4 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.
 
- Với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế thì Thông tư số 176 của Bộ Tài chính đã bổ sung quy định xử phạt từ 4 đến 8 triệu đồng đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế (được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn).
 
Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực ngày 15/12/2016.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 6 và bổ sung khoản 2a vào Điều 7 như sau:

1. Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản.

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn đối với hành vi đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

Hợp đồng in hoá đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự, quyết định tự in hoá đơn đặt in của tổ chức nhận in hoá đơn phải được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

b) Trường hợp đặt in hoá đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in đã ký quyết định tự in hoá đơn nhưng quyết định tự in hoá đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

b.1) Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.

“2a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 2a, khoản 4 và khoản 5 Điều này phải hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

2. Bổ sung khoản 1a vào Điều 10 như sau:

1a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b) Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).”

3. Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 10 như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

b) Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Việc niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

c) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

4. Bổ sung điểm g vào Khoản 3 Điều 11 như sau:

“g) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.”

5. Bãi bỏ điểm a và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4 vào Điều 13 như sau:

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

2. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định chi tiết liên quan.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh, không kinh doanh và người mua hàng hoá, dịch vụ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này, kiểm tra và xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn ngành, đúng quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 176/2016/TT-BTC

Ha Noi, October 31, 2016

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR No. 10/2014/TT-BTC DATED JANUARY 17, 2014 BY THE MINISTRY OF FINANCE PROVIDING GUIDANCE ON PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON INVOICES

Pursuant to the Law on Actions against administrative violations No. 15/2012/QH13 dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Tax administration No. 78/2006/QH11 dated November 29, 2006 and the Law on amendments to a number of articles of the Law on Tax administration No. 21/2012/QH13 dated November 20, 2012;

Pursuant to the Decree No. 81/2013/NDD-CP dated July 19, 2013 by the Government detailing a number of articles and measures for implementing the Law on Actions against administrative violations;

Pursuant to the Decree No. 51/2010/NDD-CP dated May 14, 2010 by the Government providing for goods or service provision invoices; the Decree No. 04/2014/NDD-CP dated January 17, 2014 by the Government amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 51/2010/NDD-CP dated May 2010 by the Government providing for goods or service provision invoices;

Pursuant to the Decree No. 109/2013/NDD-CP dated September 24, 2013 by the Government on penalties for administrative violations against regulations on management of charges, fees and invoices; the Decree No. 49/2016/NDD-CP dated May 27, 2016 by the Government amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 109/2013/NDD-CP dated September 24, 2013 by the Government on penalties for administrative violations against regulations on management of charges, fees and invoices;

Pursuant to Decree No. 215/2013/NDD-CP dated December 23, 2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Finance hereby provides guidance on amendment and supplement to a number of articles of the Circular No. 10/2014/TT-BTC dated January 17, 2014 by the Ministry of Finance on penalties for administrative violations against regulations on invoices as follows:

Article 1. Amendments and supplements to a number of articles of Circular No. 10/2014/TT-BTC dated January 17, 2014 by the Ministry of Finance providing guidance on penalties for administrative violations against regulations on invoices:

1. Amendments and supplements to clause 1 and clause 6 and amendment of clause 2a to Article 7:

 “1. Ordering of invoice printing without signing written contracts.

a) A fine of from VND 500,000 to VND 1,500,000 shall be imposed on both the customers and the printers of invoices for the ordering of invoice printing without signing written contracts or any invoice-printing organization that prints invoices itself without an invoice-printing decision issued by its Head as prescribed in regulations.

The invoice-printing contract shall be presented in writing in accordance with provisions of the Civil Code, the decision on printing an invoice itself by any printing organization shall be presented in printing and shall contain sufficiently the contents specified in the Circulars of the Ministry of Finance regarding goods or service provision invoices.

b) If the invoice order has been concluded in a contract but the printing contract does not contain sufficiently the required contents or the invoice-printing organization has signed a decision on self-printing of invoices but such decision does not contain sufficiently the contents specified in the Circulars of the Ministry of Finance regarding goods and service provision invoices, then:

b.1) A warning shall be imposed in the case that the customer and the printer of invoices have signed the annexes of the contract to supplement the contents or the invoice-printing organization which printed the ordered invoices itself has signed a decision to supplement the contents before the tax agency declares the inspection decision.

b.2) A fine of at least VND 500,000 shall be imposed in the case where the invoice-printing customer and printer fails to sign the annexes of the contract to supplement the contents or the invoice-printing organization fails to sign a decision to supplement the contents. Concurrently, the invoice-printing customer shall supplement the contents of the contract.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“6. Remedial measures: organizations and individuals committing violations against provisions of clause 2a, clause 4 and clause 5 of this Article shall destroy the invoices which are printed by order unconformably to law.”

2. Clause 1a is added to Article 10 as follows:

“1a. A fine of from VND 500,000 to VND 1,500,000 shall be imposed on any of the following acts:

a) Submitting notification of modification of contents of the notice of invoice issuance to supervisory tax authority or submitting the list of unused invoices to the tax agency of the place where the enterprise moves to (applicable to cases where the enterprise’s office moves to another place causing the change of supervisory tax authority) form the 11th date after the date of use of the invoices at the new address.

b) Using invoices whose issuance have been notified the tax agency but effective date has not come (05 days from the date of notification of issuance).”

3. Point c is added to clause 1 Article 10 as follows:

“1. A fine of from VND 2,000,000 to VND 4,000,000 shall be imposed on any of the following acts:

a) Making issuance notice with insufficient contents according to regulations, discovered by the tax agencies and noticed in writing to organizations and/or individuals for amendments and issuing invoices to customers when the supplements to the contents have not been added.

In case of having a mitigating circumstance, a minimum fine of VND 2,000,000 shall be imposed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The posting of invoice-issuing notice shall comply with the guidance in the Circular of the Ministry of Finance regarding goods and service provision invoices.

In case of having a mitigating circumstance, a minimum fine of VND 2,000,000 shall be imposed.

c) Submitting notification of modification of contents of the notice of invoice issuance to supervisory tax authority or submitting the list of unused invoices to the tax agency of the place where the enterprise moves to (applicable to cases where the enterprise’s office moves to another place causing the change of supervisory tax authority) from the 21st date after the date of use of the invoices at the new address.”

4. Point g is added to clause 3 Article 11 as follows:

“g) Causing the loss, fire or damage of issued invoices which have not been used or have been used (the customer's sheet) but have not been received by the customer yet when the time of reserve has not come or the invoices were used according to the retail list of the goods and/or service; except for cases of loss, fire or damage of invoices due to natural disasters, conflagrations or surprising or force majeure events where the pecuniary penalties shall not be imposed.

For case of loss, fire or damage of a used invoice (the customer’s sheet), the buyer and the seller shall file a record of the case. If the seller has declared and paid taxes and has contracts and documents to prove the sale of goods/service and eligible for a mitigating circumstances, then the seller shall be subject to the minimum fine of the fine bracket; if such seller is eligible for two mitigating circumstances or more, then he/she shall be subject to a warning.

The loss, fire or damage of invoices, excluding the customer’s sheet, during the retention period shall be handled according to law on accounting.

If the seller found the lost invoice (the customer’s sheet) and the tax agency has not issued a decision on penalty, then the seller shall not be imposed a pecuniary penalty.

If the seller caused the lost, fire or damage of sheets of an invoice which was used improperly and has been annulled (the seller has used another invoice to replace the invoice with was used improperly and annulled), then the seller shall be imposed a warning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For case of loss, fire or damage of the used invoice (the customer’s sheet) that is related to a third party or a third party hired by the seller, then the seller shall be imposed penalties according to regulations in this point."

5. Point a Clause 4 Article 11 is annulled and clause 4 Article 11 is amended as follows:

“4. A fine of from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on the failure to give an invoice for selling goods/service which has a value of VND 200,000 or more to the buyer according to regulations. In conjunction with being sanctioned, business organizations and/or individuals shall give the invoice to the buyer.”

6. Clause 1 Article 12 is amended as follows:

“1. A fine of from VND 4,000,000 to VND 8,000,000 shall be imposed on the causing of the loss, fire or damage of the used an invoiced (the customer’s sheet) for accounting, declaring tax and repaying the budget capital; except for cases of loss, fire or damage of the invoice due to natural disasters, conflagrations or surprising or force majeure events where the pecuniary penalties shall not be imposed.

For case of loss, fire or damage of a used invoice (the customer’s sheet), the buyer and the seller shall file a record of the case. If the seller has declared and paid taxes and has contracts and documents to prove the sale of goods/service and eligible for a mitigating circumstances, then the seller shall be subject to the minimum fine of the fine bracket; if such seller is eligible for two mitigating circumstances or more, then he/she shall be subject to a warning.

If the buyer found the lost invoice and reports the event to the tax agency before it issues the decision on penalty, then the buyer shall not be subject to a pecuniary penalty.

If in the same time the organization/individual notified its loss of many invoices to the tax agency but the tax agency has sufficient proof that such organization/individual combined multiple times of losing invoices to report to the tax agency, then fines shall be imposed on each time of loss of the invoice.

For case of loss, fire or damage of the used invoice (the customer’s sheet) that is related to a third party or a third party hired by the buyer, then the buyer shall be imposed penalties according to regulations in this clause."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Clause 1 and clause 2 are amended and clause 4 is added to Article 13 as follows:

“1. A fine of from VND 200,000 to VND 1,000,000 shall be imposed on the formulating and sending notices/reports with unconformable contents to tax agencies, except for notices of invoice issuance.

If the organization/individual found the fault by itself and sends a conformable replacing notice/report to the tax agency before the issuance of a Tax inspection decision by a tax agency or a competent authority, then such organization/individual shall not be imposed the pecuniary penalty.

2. For violations against regulations on submission of notices/reports to tax agencies, excluding notices of invoice issuance:

a) A warning shall be imposed on the submission of notices/reports to tax agencies in the 1st date to the 10th date as from the deadline prescribed, not applicable to notices of invoice issuance.

b) A fine of from VND 2,000,000 to VND 4,000,000 shall be imposed on the submission of notices/reports to tax agencies after the 10th date from the deadline prescribed, not applicable to notices of invoice issuance.

3. A fine of from VND 4,000,000 to VND 8,000,000 shall be imposed on the failure to submit notices/reports to tax agencies. The failure to submit notices/reports to tax agencies shall be defined for the submission after the 20th date from the deadline prescribed, not applicable to notices of invoice issuance.

4. Remedial measures: Any organization/individual committing violations against regulations in clause 1 of this Article shall formulate and resend notices and reports according to regulations.”

Article 2. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Other provisions pertaining to penalties for administrative violations against regulations on invoices guided in this Circular shall be conformable to the Law on Actions against administrative violations and the Circular No. 10/2014/TT-BTC dated January 17, 2014 by the Ministry of Finance and relevant documents.

Article 3. Implementation

1. Tax agencies of all levels shall disseminate and guide business and non-business organizations and individuals and customers shall comply with the guidance in this Circular and conduct inspection and handle violations of organizations and individuals using the invoices to ensure the consistency of the domain and conformity to law.

2. Organizations and individuals performing activities related to the printing, issuance and use of invoices shall comply with the guidance in this Circular.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for solution./.

 

 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


107.843

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!