Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 120/1999/TT-BTC hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

Số hiệu: 120/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 07/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 120/1999/TT-BTC NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Để đảm bảo sự phù hợp giữa chế độ kế toán doanh nghiệp với cơ chế tài chính của doanh nghiệp Nhà nước ban hành theo Nghị định số 59/CP, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 10TC/CĐKT ngày 20/3/1997 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13-5-1998 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Căn cứ Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20- 4-1999 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung qui chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm trong chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

I- HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP:

1- Trường hợp chi phí trích trước về sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí trích trước về bảo hành sản phẩm, hàng hoá,... mà lớn hơn số thực chi, thì số chênh lệch giữa chi phí trích trước so với số thực chi, ghi:

Nợ TK 335- Chi phí phải trả

Có TK 721- Các khoản thu nhập bất thường.

2- Khoản thu về chiết khấu thanh toán do mua hàng thanh toán tiền trước hạn được người bán chấp thuận, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 331- Phải trả người bán

Có TK 711- Thu nhập hoạt động tài chính.

3- Đối với hoạt động cho thuê tài sản có nhận trước tiền cho thuê của nhiều năm thì doanh thu của từng năm là tổng số tiền cho thuê chia cho số năm cho thuê tài sản. Khi nhận tiền của khách hàng trả trước cho nhiều kỳ, nhiều niên độ kế toán về hoạt động cho thuê tài sản, ghi:

a/ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế:

. Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản, kế toán phản ánh doanh thu nhận trước vào bên có TK 3387 theo giá chưa có thuế GTGT:

Nợ TK 111, 112,...(Tổng số tiền nhận trước).

Có TK 3387- Doanh thu nhận trước

(theo giá chưa có thuế GTGT).

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu nhận trước

Có TK 511- Doanh thu bán hàng.

. Sang kỳ kế toán sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu nhận trước

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

. Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ về cho thuê tài sản không được thực hiện, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu nhận trước (theo giá chưa có thuế GTGT).

Nợ TK 531- Hàng bán bị trả lại (trường hợp đã ghi doanh thu trong

kỳ - theo giá chưa có thuế GTGT).

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Số tiền trả lại cho người đi thuê về thuế GTGT của hoạt động cho thuê tài sản không được thực hiện).

Có TK 111, 112, 3388,...(Tổng số tiền trả lại).

b/ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

. Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê tài sản, kế toán phản ánh doanh nhận trước vào bên có TK 3387 theo tổng số tiền nhận trước, ghi:

Nợ TK 111, 112,...(Tổng số tiền nhận trước).

Có TK 3387- Doanh thu nhận trước

(theo tổng số tiền nhận trước).

Đồng thời tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu nhận trước.

Có TK 511- Doanh thu bán hàng.

. Sang kỳ kế toán sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu nhận trước.

Có TK 511- Doanh thu bán hàng.

. Kế toán phản ánh số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311).

. Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản không được thực hiện, ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu nhận trước.

Nợ TK 531- Hàng bán bị trả lại

(trường hợp đã ghi doanh thu trong kỳ).

Có TK 111, 112,...(tổng số tiền trả lại).

Đồng thời phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại tương ứng với giá trị dịch vụ cho thuê tài sản không được thực hiện, ghi:

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp

Có TK 721- Các khoản thu nhập bất thường, hoặc

Có TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa kết chuyển chi phí thuế).

c/ Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp về hoạt động cho thuê tài sản thu tiền trước vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112, ...

d/ Đối với hoạt động cho thuê tài sản có nhận trước tiền cho thuê tài sản của nhiều năm, ngoài việc thực hiện kế toán theo qui định ở trên, kế toán còn phải mở sổ chi tiết để theo dõi doanh thu nhận trước, chi phí tạm tính để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (bao gồm chi phí trích khấu hao tài sản cho thuê, các khoản chi phí khác tương ứng với thời gian và số tiền nhận trước và khoản dự phòng 5% trên tổng các khoản chi phí nêu trên). Đồng thời phải quyết toán các khoản chi phí cho thuê thực tế phát sinh so với chi phí tạm tính hàng năm để xác định và quyết toán thuế thu nhập thực tế phải nộp hàng năm và đến khi kết thúc thời hạn cho thuê.

4- Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Khi xuất dùng để biếu tặng, ghi:

a/ Nếu biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, như biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức, kế toán phản ánh doanh thu sản phẩm, hàng hoá xuất biếu tặng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ.

Đồng thời phản ánh số thuế GTGT phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp

b/ Nếu biếu tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT như biếu tặng đại biểu dự hội nghị khách hàng, hội nghị công nhân viên chức, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đầu ra phải nộp không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp

Có TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ

c/ Nếu biếu tặng sản phẩm, hàng hoá được trang trải bằng quĩ khen thưởng, phúc lợi, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đầu ra phải nộp không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 431- Quĩ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp

Có TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ

5- Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT, khi xuất biếu tặng, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá thanh toán (giá đã có thuế GTGT), ghi:

Nợ TK 641, 642, 431

Có TK 512- Doanh thu bán hàng nội bộ

6- Chi phí tiền ăn ca phải chi cho người lao động tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 622, 627, 641, 642,...

Có TK 334- Phải trả công nhân viên.

Số tiền ăn ca đã chi cho người lao động, ghi:

Nợ TK 334- Phải trả công nhân viên.

Có TK 111, 112,...

7- Chi phí lãi tiền vay phải trả, ghi:

Nợ TK 811- Chi phí hoạt động tài chính

Có TK 111, 112,...

Trường hợp số lãi tiền vay phải trả về vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong thời kỳ công trình chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, được hạch toán vào chi phí đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 111, 112, 341,...

8- Khi phát sinh các khoản chi trợ cấp thôi việc cho người lao động, các khoản chi nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ, chi sáng kiến, chi đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, chi bảo vệ môi trường, chi cho lao động nữ,..., ghi:

a/ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331,...

b/ Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế GTGT, khi phát sinh các khoản chi phí trên, kế toán căn cứ vào chứng từ, hoá đơn phản ánh vào chi phí quản lý doanh nghiệp theo giá thanh toán, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 111, 112, 331,...

9- Chi phí chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá dịch vụ khi thanh toán tiền trước hạn, ghi:

Nợ TK 811- Chi phí hoạt động tài chính

Có TK 131, 111, 112,...

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Thông tư này được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế và có hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20-4-1999 của Chính phủ có hiệu lực, các hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp trái với qui định trong Thông tư này đều được bãi bỏ.

2- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 120/1999/TT-BTC

Hanoi, October 7, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE ENTERPRISE ACCOUNTING REGIME

In order to ensure the compatibility between the enterprise accounting regime and the financial mechanism of the State enterprises promulgated together with Decree No.59/CP, the Ministry of Finance issued on March 20, 1997 Circular No.10-TC/CDKT, having guided the amendments and supplements to the enterprise accounting regime;

Pursuant to the Governments Decree No.30/1998/ND-CP of May 13, 1998 detailing the implementation of the Enterprise Income Tax Law;

Pursuant to the Governments Decree No.27/1999/ND-CP of April 20, 1999 amending and supplementing the Regulation on financial management and business cost-accounting at State enterprises promulgated together with Decree No.59/CP, the Ministry of Finance hereby guides the amendments and supplements to a number of points in the enterprise accounting regime as follows:

I. GUIDANCE ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE ENTERPRISE ACCOUNTING REGIME

1. In cases where the expenses deducted in advance for overhauls of fixed assets, warranty for products and goods,... are larger than the actually paid amounts, the difference therebetween shall be written as follows:

Debit: Account 335 - Payable expenses

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Revenues from the payment discount in cases where the payments for the purchased goods are made ahead of payment deadlines and accepted by the seller shall be written as follows:

Debit: Account 111- Cash

Debit: Account 331 - To be paid to the seller

Credit: Account 711 - Income from financial operations

3. For the asset leasing activities with rentals received in advance for many years, the turnover of each year shall be the total rental amount divided by the number of years of asset lease. When receiving rental money paid in advance by the lessees for many accounting periods or years, the following shall be written:

a/ For units that calculate payable value added tax (VAT) by the tax deduction method:

- When receiving money paid in advance by the lessees for the leased assets, the accountants shall reflect the turnover generated in advance onto the credit side of Account 3387 at the price without VAT:

Debit: Accounts 111, 112,... (Total amount received in advance).

Credit: Account 3387 - Turnover received in advance (at the price without VAT).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.And at the same time, the accountants shall calculate and carry forward the turnover of the accounting period, writing:

Debit: Account 3387 - Turnover generated in advance

Credit: Account 511 - Sale turnover

- In the next accounting period, the accountants shall calculate and carry forward the turnover of such accounting period, writing:

Debit: Account 3387 - Turnover received in advance

Credit: Account 511 - Sale turnover

- The money amounts that must be refunded to the clients due to the non-performance of contracts for asset lease service supply shall be written as follows:

Debit: Account 3387 - Turnover received in advance (at the price without VAT).

Debit: Account 531 - Sold goods that are returned (in cases where the turnover in the period has already been recorded - at the price without VAT).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Credit: Accounts 111, 112, 3388,... (total refunded amount).

b/ For units that calculate payable VAT by the direct method:

- When receiving money paid in advance by lessees for the leased assets, the accountants shall reflect the turnover received in advance onto the credit side of Account 3387 according to the total amount received in advance, writing:

Debit: Accounts 111, 112,... (Total amount received in advance).

Credit: Account 3387 - Turnover received in advance (According to the total amount received in advance).

And at the same time, the accountants shall calculate and carry forward the turnover of the accounting period, writing:

Debit: Account 3387 - Turnover received in advance.

Credit: Account 511 - Sale turnover.

- In the next accounting period, the accountants shall calculate and carry forward the turnover of such accounting period, writing:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Credit: Account 511 - Sale turnover.

- The accountant shall reflect the payable VAT amount by the direct method, writing:

Debit: Account 642 - Enterprise management expenses (6425)

Credit: Account 3331 - Payable VAT (33311).

- The money amounts that must be refunded to the lessees due to the non-performance of contracts for asset lease service supply shall be written as follows:

Debit: Account 3387 - Turnover generated in advance.

Debit: Account 531 - Sold goods that are returned (in cases where turnover in the period has already been recorded).

Credit: Accounts 111, 112,... (total refunded amount).

And at the same time, the accountants shall reflect the reimbursed VAT amount corresponding to the value of asset lease service that has not been provided, writing:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Credit: Account 721 - Irregular incomes, or

Credit: Account 642 - Enterprise management expenses (if the taxes have not been carried forward).

c/ When remitting enterprise income tax for the asset lease activities with rentals collected in advance into the State budget, the accountant shall write:

Debit: Account 3334 - Enterprise income tax

Credit: Accounts 111, 112,...

d/ For the asset leasing activities with rentals received in advance for many years, besides following the accounting processes prescribed above, the accountants shall also have to open detailed accounting books for monitoring the turnover received in advance and expenditures temporarily calculated for determining the payable enterprise income tax amount (including the expenses for leased asset depreciation, other expenses corresponding to the time and money amount received in advance and reserve amount equal to 5% of the total above-said expenditures). And at the same time, they shall have to make final settlement of leasing expenses actually arising as compared with the annual temporarily calculated expenses, for the purpose of determining and settling the annual income tax amount to be paid annually and toward the end of the lease term.

4. When products and goods subject to the VAT by the tax deduction method are delivered and used for donations and/or gifts, the accountants shall write:

a/ If donations and/or gifts are given in service of production and business activities that are liable to VAT by the tax deduction method, such as donations and gifts to delegates participating in the customers congress or employees conferences, the accountants shall reflect the turnover of products and goods given as donations and/or gifts at the selling prices without VAT, writing:

Debit: Account 641 - Sale expenses

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Credit: Account 512 - Internal goods sale turnover

And at the same time, the accountants shall reflect the payable VAT amount eligible for deduction, writing:

Debit: Account 133 - Deductible VAT

Credit: Account 3331 - Payable VAT

b/ If donations and/or gifts are given in service of production and business activities that are liable to VAT by the direct method or not liable to VAT, such as donations and gifts to delegates participating in the customers conferences or employees congress, the accountants shall reflect the product turnover at the selling prices without VAT and the payable output VAT ineligible for deduction, writing:

Debit: Account 641 - Sale expenses

Debit: Account 642 - Enterprise management expenses

Credit: Account 3331 - Payable VAT

Credit: Account 512 - Internal goods sale turnover

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Debit: Account 431 - Reward and welfare funds

Credit: Account 3331 - Payable VAT

Credit: Account 512 - Internal goods sale turnover.

5. For products and goods liable to VAT by the direct method or not liable to VAT, when being delivered as donations and/or gifts, the accountants shall reflect the sale turnover at the payment price (with VAT), writing:

Debit: Accounts 641, 642, 431

Credit: Account 512 - Internal goods sale turnover.

6. Shift meal allowances to be paid to laborers taking part in the enterprises business activities shall be written as follows:

Debit: Accounts 622, 627, 641, 642,...

Credit: Account 334 - To be paid to employees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Debit: Account 334 - To be paid to employees

Credit: Accounts 111, 112,...

7. Expenses for payable loan interests shall be written as follows:

Debit: Account 811 - Financial operation expenses

Credit: Accounts 111, 112,...

In cases where the amounts of interests on loans for capital construction must be paid while the projects are not yet completed and put to use, they shall be accounted into the capital construction investment expenses, writing:

Debit: Account 241 - Unfinished capital construction

Credit: Accounts 111, 112, 341,...

8. When the severance allowance for laborers, expenses for scientific research, research for technological renewal, innovations, training for raising of workers professional skills, environmental protection and for female laborers,... arise, they shall be written as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Debit: Account 642 - Enterprise management expenses

Debit: Account 133 - Deductible VAT (if any)

Credit: Accounts 111, 112, 331,...

b/ For units that calculate payable VAT by the direct method or not liable to VAT, when the above-said expenses arise, the accountants shall base themselves on the vouchers and invoices to reflect them into the enterprise management expenses according to payment price and the input VAT ineligible for deduction, writing:

Debit: Account 642 - Enterprise management expenses

Credit: Accounts 111, 112, 331,...

9. Expenses for discount paid to the goods and/or service purchasers when they make payments therefor in advance shall be written as follows:

Debit: Account 811 - Financial operation expenses

Credit: Accounts 131, 111, 112, ...

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. This Circular shall apply to enterprises of all branches and economic sectors and takes effect as from the effective date of the Governments Decree No.27/1999/ND-CP of April 20, 1999. The previous guidance of the Ministry of Finance on the enterprise accounting regime, which are contrary to this Circulars provisions, are now annulled.

2. Any problems arising in the course of implementation shall be reported by the concerned units to the Ministry of Finance for study and solution.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 120/1999/TT-BTC ngày 07/10/1999 sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.080

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!