Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 144/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 43/TTr-BLĐTBXH ngày 01 tháng 8  năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

1. Thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước trên cơ sở tổ chức lại Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động (được thành lập theo Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ) nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp.

2. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Số dư quỹ năm trước được chuyển sang năm sau sử dụng.

Điều 2. Nguồn hình thành và mức đóng góp quỹ

1. Số dư Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động chuyển sang.

2. Đóng góp của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 8 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trích 1% số thu tiền dịch vụ hàng năm để đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

3. Đóng góp của người lao động

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

4. Hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Nội dung sử dụng quỹ

1. Hỗ trợ mở rộng và phát triển thị trường lao động ngoài nước

a) Hỗ trợ tối đa 30% chi phí hoạt động thăm dò, khảo sát và tìm hiểu các điều kiện của thị trường lao động mới, hoạt động củng cố và phát triển thị trường lao động truyền thống;

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài.

2. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lao động:

a) Hỗ trợ bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

- Cung cấp miễn phí giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động;

- Hỗ trợ 50% mức học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết theo quy định cho người lao động là con thương binh, liệt sĩ và người có công hưởng theo chế độ, chính sách ưu đãi; người lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số.

b) Hỗ trợ 20% mức học phí bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ theo quy định cho người lao động trong thời gian đầu thực hiện đề án thí điểm đưa lao động đi làm việc tại thị trường đòi hỏi cao về tay nghề, ngoại ngữ.

3. Hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp:

a) Hỗ trợ cho người lao động trong các trường hợp rủi ro sau đây:

- Hỗ trợ cho thân nhân của người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/trường hợp;

- Trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn. Mức hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/trường hợp;

- Hỗ trợ cho một số trường hợp rủi ro khách quan khác do Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ nhưng không quá 5.000.000 đồng/trường hợp.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp 01 vé máy bay (một lượt) từ Việt Nam đến nước người lao động làm việc trong trường hợp doanh nghiệp phải cử cán bộ ra nước ngoài để giải quyết rủi ro cho người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

4. Chi cho công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, phổ biến những mô hình hiệu quả về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mức chi theo hợp đồng kinh tế đảm bảo tiết kiệm, hợp lý.

5. Chi hoạt động của Hội đồng quản lý và Ban Điều hành quỹ theo dự toán hàng năm được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt.

Điều 4.  Tổ chức quản lý quỹ

1. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thông qua Hội đồng quản lý và Ban Điều hành quỹ:

a) Hội đồng quản lý quỹ gồm 05 thành viên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các thành viên khác là lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý lao động nước ngoài, Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Vụ Tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính và Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam. Các thành viên của Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;

b) Ban điều hành quỹ gồm Trưởng ban, một Phó Trưởng ban, Kế toán trưởng và các bộ phận giúp việc. Trưởng Ban Điều hành quỹ là thành viên của Hội đồng quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên khác của Ban Điều hành quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban Điều hành, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách. 

2. Hội đồng quản lý quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ rủi ro cho một số trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết định này;

b) Thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động và báo cáo quyết toán của quỹ;

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của ban điều hành Quỹ trong việc chấp hành các chính sách và pháp luật, thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý quỹ, đảm bảo việc hỗ trợ theo đúng đối tượng, nội dung, quy trình chặt chẽ, thống nhất;

d) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ.    

3. Ban Điều hành quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Quản lý quỹ, thực hiện thu, chi và hỗ trợ theo đúng mục đích, đúng  nội dung và đúng đối tượng;

b) Lập, tổng hợp kế hoạch thu, dự toán chi và quyết toán hàng năm của quỹ trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt;

c) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy chế hoạt động của Ban Điều hành quỹ.

Điều 5.  Trách nhiệm của các Bộ

1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính quy định cụ thể và hướng dẫn cách thức đóng góp quỹ; quy trình và thủ tục chi hỗ trợ; chi quản lý và quyết toán quỹ;

b) Thống nhất với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho quỹ trong trường hợp đặc biệt;

c) Quyết định thành lập, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng quản lý và Ban Điều hành quỹ.

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này;

b) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.

Điều 7.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố

   trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,

- VPCP: BTCN, các PCN,

   Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.

THỦ TƯỚNG

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 144/2007/QD-TTg

Hanoi, August 31, 2007

 

DECISION

ON SETTING UP, MANAGEMENT AND USE OF THE OVERSEAS EMPLOYMENT SUPPORT FUND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2006 Law on Vietnamese Guest Workers;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs in Report No. 43/TTr-BLDTBXH of August 1, 2007.

DECIDES:

Article 1. To set up the overseas employment support fund

1. The overseas employment support fund is set up on the basis of reorganizing the labor export support fund (which was set up under the Prime Ministers Decision No. 163/2004/QD-TTg of September 8, 2004) and aimed at developing and expanding foreign labor markets, raising the quality of workforce, and supporting workers and enterprises in handling risks.

2. The overseas employment support fund is managed by the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs, operates for non-profit purposes, is tax-exempt and independent in cost-accounting, has the legal person status and state treasury accounts. The fund balance of a year may be carried forward to subsequent years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The balance transferred from the labor export support fund.

2. Contributions of enterprises

Enterprises providing guest worker services according to Article 8 of the Law on Vietnamese Guest Workers shall deduct 1% of their annual service revenues for contribution to the overseas employment support fund.

3. Contribution by workers Guest workers shall contribute VND 100,000/person/contract to the overseas employment support fund.

4. State budget support for particular cases decided by the Prime Minister.

Article 3. Contents of fund use

1. Expanding and developing foreign labor markets

a/ To support at most 30% of expenses for exploration, investigation and research of the conditions of new labor markets, and for strengthening and development of traditional ones:

b/ To support at most 50% of expenses for overseas advertisement of Vietnamese workforce.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To support the training of job skills, foreign languages and necessary knowledge for guest workers:

- To provide free textbooks and materials on foreign languages and necessary knowledge for workers:

- To support 50% of prescribed fees for training job skills, foreign languages, necessary knowledge for workers who are sons or daughters of war invalids or revolutionary martyrs and persons with meritorious deeds to the country who arc entitled to preferential regimes and policies; poor and ethnic minority workers.

b/ To support 20% of prescribed fees for training job skills and foreign languages for workers in the initial stage of implementation of a pilot plan on sending workers to markets with high requirements on job skills and foreign languages.

3. Handling of risks of workers and enterprises:

a/ To provide support for workers in the following cases:

- For relatives of workers who die overseas: The support level is VND 10,000,000/case;

- For workers who meet with labor accidents, risks or diseases, are no longer capable of working overseas and must return home before the expiration of contracts. The maximum support level is VND 5,000,000/case.

- For other objective risk cases as decided by the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs at the proposal of the Funds Management Council, the maximum level is VND 5,000,000/case.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Expenses for the publicization of the Partys orientations and policies and the States laws on Vietnamese guest workers on the mass media in order to raise public awareness, and popularization of effective models of sending Vietnamese workers abroad. Expenses shall be paid as per economic contracts, ensuring thrift and reasonableness.

5. Operational expenses of the Funds Management Council and Executive Board shall comply with annual estimates approved by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Article 4. Organization of fund management

1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall manage the overseas employment support fund though its Management Council and Executive Board:

a/ The Funds Management Council is composed of 5 members, appointed or relieved from office by the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, including the chairman being a vice minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, and other members being heads of the Department for Management of Guest Workers and the Department of Planning and Finance under the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Department of Foreign Finance under the Ministry of Finance, and the Vietnam Labor Export Association. Members of the Management Council shall work on a part-time basis;

b/ The Funds Executive Board is composed of a director, a vice-director, a chief accountant and assisting sections. The director of the Executive Board is a member of the Management Council, appointed and relieved from office by the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs at the proposal of the Management Council, and working on a part-time basis. Other members of the Executive Board are appointed and relieved from office by the chairman of the Management Council at the proposal of the director of the Board, and work on a part-time or full-time basis.

2. The Funds Management Council has following rights and obligations:

a/ To submit to the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs for decision risk supports for cases defined at Point a, Clause 3, Article 3 of this Decision;

b/ To approve the Funds orientations, operational plans and financial finalization reports;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Other rights and obligations under its operation regulations.

3. The Funds Executive Board has the following rights and obligations:

a/ To manage the Fund, its revenue, expenditure and support in line with the set objectives, contents and subjects;

b/ To formulate and sum up the Funds annual revenue and expenditure estimates and financial finalization reports to be submitted to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for approval;

c/ Other rights and obligations under its operation regulation.

Article 5. Responsibilities of ministries

1. Responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs:

a/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, specifying and guiding modes of fund contribution, process and procedures for the provision of supports, payment of management expenses and settlement of the Fund;

b/ To reach agreement with the Ministry of Finance before submitting to the Prime Minister for decision the state budget support for the Fund in particular cases;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Responsibilities of the Ministry of Finance:

a/ To coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in implementing the provisions of Points a and b, Clause 1 of this Article;

b/ To inspect and supervise the management and use of the Fund in accordance with law.

Article 6. This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO and replaces the Prime Ministers Decision No. 163/2004/QD-TTg of September 8, 2004, on the setting up, management and use of the labor export support fund.

Article 7. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of governmental-attached agencies, presidents of provincial/municipal Peoples Committees, and concerned organizations and individuals shall implement this Decision.

 

PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/08/2007 thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.182

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!