Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 39/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT báo cáo điều tra tai nạn hàng hải

Số hiệu: 39/2017/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 34/2015/TT-BGTVT NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật về các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế đối với hoạt động điều tra tai nạn hoặc sự chàng hải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO);

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT- BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Các quy định của Thông tư này cũng được áp dụng đđiều tra tai nạn xảy ra đối với tàu công vụ, thủy phi cơ trong các vùng nước cảng bin Việt Nam.”

2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tai nạn hàng hải là sự kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển gây ra một trong những hậu quả sau: làm chết người, mất tích, bị thương nặng; làm cho tàu biển đâm va; hư hỏng nghiêm trọng đến cấu trúc tàu; làm cho tàu mất tích, chìm đắm, mắc cạn, mất khả năng điều động; làm hư hỏng kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tai nạn hàng hải không bao gồm những hành vi cố ý gây thiệt hại đối với con người, tàu biển, kết cấu hạ tầng hàng hải hoặc môi trường.

2. Sự cố hàng hải là sự việc xảy ra liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu biển mà không phải là tai nạn hàng hải được quy định tại khoản 1 Điều này gây nguy hiểm, hoặc nếu không được khắc phục, sẽ gây nguy hiểm cho an toàn của tàu, con người hoặc môi trường.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Đối với tai nạn hàng hải gây tổn thất về thân thể thuyền viên thì thuyền trưởng, chủ tàu, người sử dụng lao động, ngoài nghĩa vụ báo cáo theo quy định của Thông tư này, phải thông báo nhanh chóng, chính xác cho Cơ quan thanh tra lao động của địa phương nơi người sử dụng lao động có trụ sở chính.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 7 Điều 12 như sau:

“4. Trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải, nếu phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn hàng hải theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền; trước khi chuyn giao, hồ sơ, tài liệu phải được sao y hoặc phô tô để lưu lại phục vụ việc điều tra tai nạn hàng hải; việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng phải được lập thành biên bản bàn giao.

Đối với những vụ tai nạn hàng hải có liên quan đến người bị chết, mất tích, thương tật thì Giám đốc Cảng vụ hàng hải thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ tai nạn hàng hải theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền; trước khi chuyn giao, hồ sơ, tài liệu phải được sao y hoặc phô tô để lưu lại phục vụ việc điều tra tai nạn hàng hải; việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, vật chứng phải được lập thành biên bản bàn giao.”

“7. Giám đốc Cảng vụ hàng hải được tạm giữ tàu biển không quá 05 ngày để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Việc tạm giữ quá thời hạn trên trong trường hợp tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng biển sẽ do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải, thời gian gia hạn tạm giữ không quá 05 ngày; trường hợp tai nạn xảy ra ngoài vùng nước cảng biển thì thời gian gia hạn tạm giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Tổ điều tra tai nạn hàng hải và thành viên của Tổ điều tra tai nạn hàng hải

1. Tđiều tra tai nạn hàng hải

a) Tổ điều tra tai nạn hàng hải phải có Tổ trưởng trực tiếp điều hành và tối thiểu phải có 01 Tphó giúp việc cho Tổ trưởng, 01 tổ viên do Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định theo thẩm quyền; Cục Đăng kiểm Việt Nam cử 01 Đăng kiểm viên có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm tham gia Tổ điều tra tai nạn hàng hải;

b) Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định trưng dụng người có chuyên môn phù hợp cùng tham gia Tổ điều tra tai nạn hàng hải. Giám đốc Cảng vụ hàng hải căn cứ quyết định trưng dụng của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam để quyết định thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải.

2. Thành viên Tđiều tra tai nạn hàng hải phải đáp ứng các điều kiện sau: là thuyền trưởng, máy trưởng hoặc kỹ sư các chuyên ngành điều khin tàu biển, vận hành máy tàu biển, khai thác máy tàu biển, đóng tàu, điện và điện tự động tàu thủy, luật hàng hải hoặc ngành nghề tương đương; có thời gian kinh nghiệm thực tế với ngành nghề đã học tối thiểu 05 năm; và đã qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về điều tra tai nạn hàng hải.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 15 như sau:

“10. Tổng hợp, xác minh, phân tích, đánh giá và đề xuất kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn hàng hải. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định trưng cầu ý kiến của tổ chức phân cấp và giám sát kỹ thuật tàu hoặc các cơ quan chuyên môn liên quan.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Việt Nam thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày tai nạn hàng hải xảy ra; đối với các tai nạn hàng hải khác thì thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày được giao điều tra tai nạn hàng hải.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau:

“2. Chính quyền hàng hải của quốc gia tàu mang cờ, chủ tàu, người quản lý, khai thác tàu có liên quan không được phổ biến, công bố hoặc cho phép tiếp cận Dự thảo Báo cáo hoặc bất cứ phần nào của Dự thảo Báo cáo khi chưa có sự đồng ý của Tổ điều tra tai nạn hàng hải, Giám đốc Cảng vụ hàng hải hoặc Cục Hàng hải Việt Nam.”

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 19 như sau:

“3. Một bộ bản chụp hồ sơ (nếu có yêu cầu) và hai bản Báo cáo điều tra tai nạn liên quan đến việc điều tra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng được gửi Cục Hàng hải Việt Nam.

4. Đối với tai nạn hàng hải nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm gửi Bộ Giao thông vận tải và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ngay sau khi có kết luận điều tra tai nạn hàng hải.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kim Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc
Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện t
Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, ATGT(Hiếu-
15).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

MINISTRY OF TRANSPORT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.39/2017/TT-BGTVT

Hanoi, November 11, 2017

 

CIRCULAR

ON AMDENDMENTS TO SOME ARTICLES OF CIRCULAR NO.34/2015/TT-BGTVT DATED JULY 24, 2015 OF THE MINISTER OF TRANSPORT ON REGULATIONS ON MARITIME ACCIDENT REPORTING AND INVESTIGATION

Pursuant to Vietnam Maritime Code dated November 25, 2015;

Pursuant to the Code on international standards and recommendations for investigation into maritime accidents or incidents of International Maritime Organization;

Pursuant to Decree No.12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 of the Government on functions, missions, rights and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of the Director of Vietnam Maritime Administration and Director General of Department of Traffic Safety;

The Minister of Transport promulgates a Circular on amendments to some articles of Circular No.34/2015/TT-BGTVT dated July 24, 2015 of the Minister of Transport on regulations on maritime accident reporting and investigation.

Article 1. Amendments to some articles of Circular No.34/2015/TT- BGTVT dated July 24, 2015 of the Minister of Transport on regulations on maritime accident reporting and investigation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“2. Regulations in this Circular shall be applied to investigation into accidents of official duty ships and hydroplanes that occur in Vietnam’s port waters.”

2. Article 3 shall be amended as follows:

“Article 3. Definition

1. A maritime accident means an incident directly related to the operation of a ship and results in dead, injured, missing people; collision; severe damage of ship structure; causes missing or sunk ships, grounding, immobility of the ship, damage of maritime infrastructure or environmental pollution.

Maritime accidents do not include intentional acts resulting in harm to humans, ships, maritime infrastructure or environment.

2. A maritime incident means an incident directly related to the operation of a ship other than the incidents mentioned in clause 1 in this Article that causes danger or, if not properly handled, threatens the safety of ships, humans or environment.

3. Clause 5 in Article 5 shall be amended as follows:

“5. With regard to a maritime accident that causes loss of life, apart from the responsibility to report prescribed by this Circular, the captain, ship owner; and employer have to notify the local labor inspection authority in charge of the area where the employer’s headquarters are located in a timely and accurate manner.”

4. Clause 4 and 7 in Article 12 shall be amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

With regard to a maritime accident that causes loss of life, missing or injured people, Director of the port authority must notify a investigating authority as regulated by laws, transfer documents and evidence related to the maritime accident at the request of the investigating authority; photocopies or certified true copies of documents must be made before they are transferred to serve further investigation. The transfer of documents and evidence must be recorded in writing.”

“7. Director of the port authority may seize a ship for up to 05 days to collect evidence serving the investigation.  Longer seizure regarding to the maritime accident that occurs in the port waters shall be decided by Director of Vietnam Maritime Administration at the request of Director of the port authority and the extension shall not exceed 05 days; for other maritime accidents, the extension of seizure period shall be decided by the Minister of Transport at the request of Vietnam Maritime Administration.

5. Article 14 shall be amended as follows:

“Article 14. Investigation team and members thereof

1. Investigation team

a) An investigation team must have a team leader and at least 01 deputy, 01 member appointed by the Director of the port authority and 01 register having adequate capacity, professional skills and experiences in maritime accidents investigation appointed by the Vietnam Register;

b) Where necessary, Director of Vietnam Maritime Administration shall appoint experts in relevant fields to join the investigation team. Director of the port authority shall establish the investigation team according to the appointment decision of Director of Vietnam Maritime Administration.

2. A member of the investigation team must be a captain, chief engineer or engineer specialized in ship operation, ship machinery operation, shipbuilding, electricity and electronic ships, maritime law or equivalent fields; have at least 05 years of practical experiences in such fields and have completed training courses in maritime accident investigation."

6. Clause 10 in Article 15 shall be amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Clause 1 in Article 16 shall be amended as follows:

“1.Time limit for investigation into a maritime accident that occurs in Vietnam’s port waters and other maritime accidents is 60 days from the occurrence date and 60 days from the day on which the investigation team is assigned to investigate such maritime accidents, respectively."

8. Clause 2 in Article 18 shall be amended as follows:

“2. The maritime authority of the country whose flag is raised by the ship, ship owner, and relevant ship operator must not publish or grant access to the draft report or any part thereof without the consent of the investigation team, Director of the port authority or Vietnam Maritime Administration.”

9. Clause 3 and 4 in Article 19 shall be amended as follows:

“3. A set of photocopies of documents (if necessary) and two copies of the report on investigation into an extremely serious accident shall be sent to the Vietnam Maritime Administration.

4. With regard to serious and extremely serious maritime accidents, Vietnam Maritime Administration must immediately send the report on investigation conclusion to the Minister of Transport and International Maritime Organization."

Article 2. Effect

This Circular comes into force on January 01, 2018.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Vietnam Maritime Administration shall take responsibility to implement this Circular.

2. Chief of the Ministry Office, Chief Ministry Inspectorate, Directors General, Director of the Vietnam Maritime Administration, Vietnam Register, Vietnam Inland Waterway, authorities, relevant organizations and individuals shall take responsibility to implement this Circular./.

 

 

MINISTER
Nguyen Van The

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 về sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.219
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193