Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6692/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường trục phía Nam (tỉnh Hà Tây cũ), đoạn từ Km0+060 đến Km6+600 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 6692/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6692/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, TỶ LỆ 1/500 TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC PHÍA NAM (TỈNH HÀ TÂY CŨ), ĐOẠN TỪ KM0+060 ĐẾN KM6+600
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN HÀ ĐÔNG, HUYỆN THANH OAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,

Căn cứ Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5.000;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 5291/TTr-QHKT-P7, ngày 02/12/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Chgiới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường trục phía Nam (tỉnh Hà Tây cũ), đoạn từ Km0+060 đến Km6+600 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập hoàn thành tháng 11/2014 (gồm 13 tờ), được Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, hướng tuyến đường:

a) Vị trí: đường trục phía Nam (tỉnh Hà Tây cũ), đoạn từ Km0+060 đến Km6+600 đi qua địa phận quận Hà Đông, huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Điểm đầu (điểm 1-Km0+060): tại vị trí nút giao với tuyến đường Phúc La - Văn Phú hiện có.

- Điểm cuối (điểm 7- Km6+600): tại vị trí nút giao với tuyến đường Vành đai 4 dự kiến theo quy hoạch.

b) Hướng tuyến:

Hướng tuyến xác định trên cơ sở tuyến đường trục phía Nam (tỉnh Hà Tây cũ) đã xây dựng theo Dự án đầu tư được duyệt. Hướng tuyến phù hợp với định hướng

Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu đô thị S4 đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Cấp hạng đường: Đường cấp đô thị (đường trục chính đô thị và liên khu vực).

3. Quy mô thành phần cấu tạo mặt cắt ngang đường:

- Đoạn 1: từ điểm đầu tuyến (điểm 1) đến nút giao với tuyến đường chính đô thị dự kiến theo quy hoạch (điểm 5): Chiều rộng mặt cắt ngang tuyến đường B=60m, cấu tạo thành phần mặt cắt ngang tuyến đường như sau:

+ Lòng đường xe cơ giới (8 làn xe chính) rộng 2x15m;

+ Dải phân cách trung tâm rộng 8m;

+ Vỉa hè hai bên rộng 2x11 m; phần vỉa hè phía Tây đảm bảo chiều rộng bố trí 2 tuyến cống hộp 3x3m, trồng cây xanh và bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (cấp nước và tuyến cáp ngầm 110 Kv), phần vỉa hè phía Đông tuyến đường được kết hợp bố trí dải đỗ xe xen kẽ.

- Đoạn 2: từ điểm 5 đến điểm cuối tuyến giao với đường vành đai 4 dự kiến theo quy hoạch (điểm 7): Quy mô chiều rộng tuyến đường B=50m, cấu tạo thành phần mặt cắt ngang như sau:

+ Phần lòng đường xe cơ giới (8 làn xe) rộng 2x15m;

+ Dải phân cách giữa rộng 8m;

+ Vỉa hè hai bên rộng 2x6m;

4. Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch được xác định trên cơ sở trùng với tim đường và cầu vượt đường sắt hiện có, xác định bởi các điểm có tọa độ, kết hp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: được xác định trên cơ sở tim đường, chiều rộng mặt cắt ngang đường và được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông và đường ngang:

Dọc tuyến đường trục kinh tế phía Nam trong đoạn từ Km0+060 đến Km6+600 dự kiến xây dựng các cầu, nút giao thông khác mức sau:

- Cầu bắc qua sông Khe Tam.

- Nút giao khác mức với đường vành đai 3,5.

- Nút giao khác mức với tuyến đường trục chính đô thị Hà Đông - Xuân Mai.

- Nút giao khác mức với tuyến đường chính đô thị.

- Nút giao khác mức với đường vành đai 4.

Các nút giao thông với các tuyến đường ngang khác theo quy hoạch được tchức giao bằng.

Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao khác mức và các nút giao với đường ngang khác sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hoặc trong quá trình lập các dự án đầu tư có xây dựng hạng mục nút giao tuyến đường giao thông liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy mô chiều rộng và cấu tạo thành phần tạo mặt cắt ngang tuyến đường được phê duyệt tại Quyết định này là nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường đã xác định tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị S4 được duyệt.

Điều 2: Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện. Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ đã được UBND Thành phố phê duyệt. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định và được ủy quyền phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai các đơn vị liên quan tổ chức cắm mốc giới ngoài thực, quản lý mốc giới theo hồ sơ được duyệt, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các công trình xây dựng tuân thủ theo Hồ sơ chỉ giới đường đỏ và Hồ sơ cắm mốc ngoài thực địa được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Chủ tịch UBND các phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó CT UBND TP;
- Báo Hà Nội mới, Báo KT&ĐT, Đài PT&THHN;
- VPUBTP: CVP, các đ/c PCVP: Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Chí Công, các phòng TH, TD, QHKT, XDGT;
- Lưu VT (28 bản), QHTra(01).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6692/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường trục phía Nam (tỉnh Hà Tây cũ), đoạn từ Km0+060 đến Km6+600 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


862

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112