Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số hiệu: 16/2018/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận tài trợ cho cơ sở giáo dục

Ngày 03/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, cơ sở giáo dục quốc dân phải thành lập tổ tiếp nhận tài trợ và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể.

Cơ sở giáo dục triển khai quản lý và sử dụng tài trợ như sau:

- Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức và tiến độ thực hiện; sau đó kế hoạch phải được công bố và lấy ý kiến ít nhất trước 15 ngày làm việc.

- Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội đánh giá, giám sát.

- Các sản phẩm, công trình tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích, được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

- Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2018 và thay thế Thông tư 29/2012/ TT-BGDĐT ban hành ngày 10/9/2012.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, các loại trường chuyên biệt cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là cơ sở giáo dục);

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Tài trợ cho giáo dục quy định tại Thông tư này là các khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi là nhà tài trợ) cho các cơ sở giáo dục.

4. Thông tư này không áp dụng đối với các khoản tài trợ đã được quy định tại Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Thông tư số 35/2011/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP.

Điều 2. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ

1. Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

2. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

4. Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

5. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

6. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Điều 3. Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ

1. Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung sau:

a) Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục;

b) Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

2. Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Điều 4. Hình thức tài trợ

1. Tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, kim cương, đá quý, kim loại quý trực tiếp cho cơ sở giáo dục hoặc thông qua tài khoản của cơ sở giáo dục mở tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.

2. Tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển giao cho cơ sở giáo dục các hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học, công trình xây dựng và các hiện vật khác có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục.

Đối với hình thức tài trợ bằng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.

3. Tài trợ phi vật chất: Nhà tài trợ chuyển giao hoặc cấp quyền sử dụng không thu tiền đối với bản quyền và quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ; quyền sử dụng đất; đóng góp ngày công lao động; cung cấp dịch vụ đào tạo, tham quan, khảo sát, hội thảo, chuyên gia tư vấn miễn phí cho cơ sở giáo dục.

Chương II

QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI TRỢ

Điều 5. Vận động tài trợ

1. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; báo cáo sở giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và đào tạo, trước khi tổ chức vận động tài trợ.

Đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, kế hoạch vận động tài trợ phải trình Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi vận động tài trợ và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

2. Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện kế hoạch vận động tài trợ không đúng quy trình, quy định và không công khai minh bạch thì phải yêu cầu cơ sở giáo dục dừng triển khai kế hoạch vận động tài trợ.

3. Kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ.

Điều 6. Tiếp nhận tài trợ

1. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ

a) Cơ sở giáo dục có trách nhiệm thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ. Tổ tiếp nhận tài trợ bao gồm các thành phần chính sau: thủ trưởng cơ sở giáo dục; kế toán trưởng; Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên; đại diện của cộng đồng dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của cơ sở giáo dục (nếu có);

b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục là Tổ trưởng Tổ tiếp nhận tài trợ;

c) Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất;

d) Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ như sau:

a) Đối với các khoản tài trợ bằng tiền:

- Cơ sở giáo dục phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền được tài trợ; mở thêm một tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận đối với khoản tài trợ được chuyển khoản;

- Trường hợp tài trợ bằng kim cương, đá quý, kim loại quý hoặc hiện vật có giá trị khác, cơ sở giáo dục phối hợp với Tổ tiếp nhận tài trợ tổ chức bán cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp số tiền thu được vào tài khoản của cơ sở giáo dục.

b) Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật:

- Cơ sở giáo dục phối hợp với Tố tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật tài trợ đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng;

- Trường hợp tài trợ bằng công trình xây dựng cơ bản theo hình thức “chìa khóa trao tay”: Nhà tài trợ hoàn thành hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến xây dựng công trình chuyển cho cơ sở giáo dục và cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện hạch toán theo giá trị công trình tài trợ đã nhận bàn giao. Khuyến khích việc lập quyết toán vốn theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Trường hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc: Nhà tài trợ cung cấp tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Đối với khoản tài trợ phi vật chất: Cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trường hợp tài trợ bằng quyền sử dụng đất: Nhà tài trợ cung cấp các hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất và làm các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 7. Quản lý, sử dụng tài trợ

1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ.

2. Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

3. Các sản phẩm, công trình hình thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

4. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Điều 8. Báo cáo tài chính và công khai tài chính

1. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán đối với khoản tài trợ của đơn vị dự toán cấp dưới.

3. Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ.

a) Nội dung công khai tài chính bao gồm: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức tài trợ; giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả kiểm toán (nếu có);

b) Hình thức công khai báo cáo tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở giáo dục nhận tài trợ và các hình thức khác;

c) Thời điểm công khai: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện ngay sau khi kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý tài chính và các ngành liên quan thực hiện Thông tư này trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

Điều 10. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

3. Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ triển khai năm học.

4. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

2. Phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ triển khai năm học.

3. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục, cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này; thực hiện tổng kết, đánh giá nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

2. Phê duyệt báo cáo quyết toán các khoản tài trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này; gửi kết quả thực hiện đến cơ quan quản lý cấp trên và nhà tài trợ.

3. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

4. Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.

5. Phối hợp với nhà tài trợ thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của sản phẩm, công trình và phù hợp với môi trường giáo dục.

6. Tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm, công trình do nhà tài trợ tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo sản phẩm, công trình được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

7. Có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

8. Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu.

9. Có trách nhiệm giải trình, trả lời các ý kiến thắc mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

2. Cử đại diện tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục để phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường.

3. Cử đại diện tham gia quá trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.

4. Giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục.

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng trường

Hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục công lập, Hội đồng quản trị đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục (sau đây gọi là Hội đồng trường) có trách nhiệm sau:

1. Thông qua kế hoạch tài trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trước khi trình sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt; Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học.

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Nhà tài trợ có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo được thủ trưởng cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý cơ sở giáo dục vinh danh theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp trên các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ sở giáo dục nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định tại Thông tư này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và Các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nạm;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Như Điều 16 (để thực hiện);
- Các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 1;
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 16/2018/TT-BGDDT

Hanoi, August 3, 2018

 

CIRCULAR

PRESCRIBING SPONSORSHIP FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2005 and the Law on Amendment and Supplement to the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to the Government's Decree No. 69/2017/ND-CP dated May 25, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 2, 2006, elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government's Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 on revision and supplementation of  the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 2, 2006, elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government’s Decree No. 07/2013/ND-CP dated January 9, 2013 amending subparagraph b paragraph 13 Article 1 of the Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 amending and supplementing certain Articles of the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 2, 2006 elaborating and providing guidance on implementation of certain articles of the Law on Education; 

Upon the request of the Director of the Department of Planning and Finance,

The Minister of Education and Training hereby issues the Circular prescribing sponsorship for educational institutions in the national education system.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Circular provides for the mobilization, receipt, management and use of sponsorships from domestic and foreign bodies, organizations and individuals for educational institutions in the national education system.

2. This Circular shall apply to the followings:

a) Educational institutions in the national education system, including: Early childhood education institutions, general education institutions, specialized schools belonging to continuing education institutions, pedagogy post-secondary education institutions, pedagogy colleges belonging to higher education institutions (hereinafter referred to as educational institutions);

b) Other bodies, organizations and individuals concerned.

3. Educational sponsorship provided for in this Circular refers to a non-refundable voluntary cash contribution, a contribution in kind or a non-material contribution financed by non-state budget sources of a domestic and foreign agency, organization and individual (hereinafter referred to as sponsor), which is given to educational institutions.

4. This Circular shall not apply to sponsorships which are defined in the Circular No. 72/2008/TT-BTC dated July 31, 2008 of the Ministry of Finance providing guidelines for implementation of the Government’s Decree No. 64/2008/ND-CP dated May 14, 2008 on the mobilization, receipt, distribution and use of voluntary contributions as support for mitigation of people’s difficulties caused by calamities, conflagrations, serious breakdowns and patients with deadly diseases; the Circular No. 35/2011/TT-BGDDT dated August 11, 2011 of the Minister of Education and Training prescribing the offer and receipt of scholarships or subsidies granted to students of educational institutions in the national education system; the Government’s Decree No. 93/2009/ND-CP dated October 22, 2009 issuing the Regulations on management and use of foreign non-governmental aids and the Circular No. 07/2010/TT-BKH dated March 30, 2010 of the Ministry of Planning and Investment providing guidance on implementation of the Decree No. 93/2009/ND-CP.    

Article 2. Principles of mobilization, receipt, management and use of sponsorships

1. Sponsorship must adhere to the principle of voluntariness, public disclosure, transparency, non-compulsion, no restriction on the average amount of sponsorship, no restriction on the minimum amount of sponsorship, avoid exploiting educational sponsorship to force contributions, and must not consider mobilization of sponsorships as mandatory conditions for provision of educational and training services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The management and use of sponsorships must conform to the principle of cost efficiency, effectiveness, serving the right purposes, avoiding any loss or wastefulness.

4. Physical objects that are not suitable for use in educational institutions or those that are harmful or dangerous to the environment and the health of officials, teachers, employees and students must be avoided.

5. Sponsors should be encouraged to put their own stakes in the construction and purchase of equipment and the complete installation thereof for handover to educational institutions according to the agreement and guidance of educational establishments.

6. Organizations and individuals should be encouraged to offer their sponsorships and aids for the purposes of educational development, improvement of educational infrastructure, support for teaching, learning and educational activities at educational institutions. 

Article 3. Details of sponsorships to be mobilized and received

1. Educational institutions shall be entitled to mobilize and receive sponsorships based on the following details:

a) Donating equipment and supplies as sponsorships for teaching and learning activities; donating equipment as sponsorship for scientific researches; carrying out refurbishment, repair and construction of facilities as sponsorships for educational activities carried out at educational institutions;

b) Giving support for educational, training and scientific research activities performed at educational institutions.

2. Sponsorships shall not be mobilized to pay teaching remunerations, expenses directly relating to school administrators, teachers, lecturers and staff members, school security and safety activities; remunerations for watching student’s vehicles; remunerations for maintenance of school or class hygiene; rewards to school administrators, teachers, staff members; other overheads of educational institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Cash sponsorships: Sponsors may transfer a sum of money in the Vietnam dong or another foreign currency, diamonds, gems and precious metals directly to educational institutions or into accounts of educational institutions opened at state treasuries or commercial banks.

2. Sponsorships in kind: Sponsors may transfer to educational institutions such material objects as textbooks, notebooks, clothes, food, food supplies, materials, equipment, teaching aids, construction works and other valuable objects in order to satisfy actual needs of students and educational institutions.

As regards construction works transferred as a sponsorship, evaluation and approval of technical designs and total cost estimates, granting of construction permits, quality control of construction works, pre-acceptance testing, hand-over, warranty and insurance shall be conformable to existing legislative regulations on capital construction investment.

3. Non-material sponsorships: Sponsors may transfer or grant rights of free use of copyrights and rights of ownership of property under intellectual property protection; land use rights; contribution of labor days; provide training services, and those relating to sightseeing tours, surveys, seminars, or consultants, free of charge to educational institutions.

Chapter II

PROCESS OF MOBILIZATION, RECEIPT, MANAGEMENT AND USE OF SPONSORSHIPS

Article 5. Sponsorship mobilization

1. Based on plans of activities in an academic year and estimates of the budget allocated by State regulatory authorities, on a regular or irregular basis, educational institutions shall draw up plans for mobilization of sponsorships to report to the subdepartments of education and training to obtain their approval with respect to early childhood education institutions, primary education institutions and lower secondary education institutions; report to the departments of education and training to seek their approval with respect to upper secondary education institutions and other educational institutions under the their jurisdiction, before commencing mobilization of sponsorships.

As for pedagogy post-secondary schools, pedagogy colleges and higher education institutions, the plan for mobilization of sponsorships must submit to the School Board or the Board of Directors for its approval before starting mobilization and report to the direct superior body.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The mobilization plan must clearly define the contents, purposes, beneficiaries, cost estimates and plans to carry out activities that need to be sponsored.

Article 6. Receipt of sponsorships

1. Establishment of the Sponsorship Receiving Panel

a) An educational institution shall be responsible for establishing the Sponsorship Receiving Panel. The Sponsorship Receiving Panel shall comprise the following main members: the head of an educational institution, the chief accountant, the parent representative council or the Board of Representatives of Communist Youth Union of Ho Chi Minh City, the Student Association; representatives of the community at the area where the educational institution is located (if any);

b) The head of an educational institution shall become the group leader;

c) The Sponsorship Receiving Panel shall be responsible for widely informing and disseminating the purposes, significance and principles of sponsorship activities; provide information on the time, address, name and deposit account number of the educational institution receiving sponsorships; pre-acceptance testing, transfer and use of in-kind or non-material sponsorships;

d) The Sponsorship Receiving Panel shall be automatically dissolved after completion of sponsorship tasks.

2. The educational institution shall implement the process of receiving sponsorships as follows:

a) Cash sponsorships:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case sponsorships are granted in the form of diamonds, gems, precious metals or other valuable objects, the educational institution shall collaborate with the Sponsorship Receiving Panel in selling them to commercial banks or auction organizers, and send the proceeds to that educational institution's account.

b) In-kind sponsorships:

- The educational institution shall cooperate with the Sponsorship Receiving Panel in carrying out the procedures for receiving the transfer, site and warehousing preparations for the preservation of donated objects in a fast and convenient manner;

- As regards a capital construction project in the form of "turnkey" granted as a sponsorship, the sponsor shall be obliged to hand over dossiers, documents and other evidences related to construction activities to the educational institution and the financial body at the same level in order to enter the value of the construction project of which handover is completed into the accounting record. The preparation of the financial report on capital according to the provisions of the Circular No. 09/2016 /TT-BTC dated January 18, 2016 of the Ministry of Finance prescribing the financial reporting of completed projects financed by the state budget shall be encouraged;

- If equipment or machinery is granted as a sponsorship, the sponsor shall supply documents and/or technical dossiers to the educational institution according to regulations in force.

c) As for non-material sponsorships, the educational institution shall receive, manage and use them in accordance with legislative regulations on intellectual property and other laws in force.

In case of the land use right granted as a sponsorship, the sponsor shall provide dossiers related to that land use right and complete the procedures for transfer of that land use right transfer to the educational institution for its receipt, management and use in accordance with land legislation.

Article 7. Use and management of sponsorships

1. The educational institution shall draw up the plan for use of a sponsorship, clearing stating the purposes and beneficiaries of that sponsorship; the method and progress of implementation of the plan; operational quality, quality of products or facilities together with the detailed estimate of costs in conformity with regulations on current norms and standards.    

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The plan for use of a sponsorship must be implemented in compliance with the predetermined objectives, must be according to schedule, ensure product quality, conformity with prescribed standards or norms, and must comply with existing regulations on capital construction investment and procurement processes and procedures.   Educational institutions must prepare a financial finalization report for completed items and make it known to students and society for supervisory and assessment purposes.

3. Products and construction works formed by using sponsorships must serve right functions and shall receive funds for their regular care and maintenance in order to promote their efficiency, avoid any loss or waste.

4. Value of a sponsorship must be monitored and entered into accounting records of the educational institution in accordance with regulations in force.

Article 8. Financial reporting and financial disclosure

1. Sponsorships must be consolidated on a timely basis into revenue and expense financial statements over reporting periods and annual financial statements in accordance with laws.

2. The superior budget unit shall be responsible for verifying and considering approval of financial finalization reports of the inferior budget unit.

3. The educational institution using sponsorships must disclose contents of annual financial statements and publish annual revenue and expense statements for sponsorships.  

a) Information of financial disclosure shall include the description of sponsorship, sponsor’s name, sponsorship value, accounting entries of revenues and expenses and auditing results (if any);

b) Form of financial disclosure: The written document containing financial information to be disclosed must be submitted to the superior supervisory body having competence in approving the sponsorship mobilization plan and sent to the same-level financial body; shall be publicly posted at the head office of the educational institution receiving sponsorships or shall be made known to the public in any other form;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 9. Responsibilities of the People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial People’s Committee)

1. Direct district-level People's Committees, educational regulatory bodies, financial regulatory bodies and sectoral administrations concerned to implement this Circular within localities under their jurisdiction.

2. Direct the departments of education and training and sectoral administrations concerned to organize the inspection and examination of implementation of this Circular within localities under their jurisdiction, promptly adjust and handle violations.

Article 10. Responsibilities of the departments of education and training

1. Advise provincial People's Committees to guide and direct the implementation of this Circular within localities under their jurisdiction.

2. Preside over, and collaborate with financial bodies, inspecting bodies and units involved in, conducting inspection and examination of the implementation, promptly adjusting and handling violations.

3. Approve sponsorship mobilization plans of upper secondary education institutions and other educational institutions under their management in order to ensure that they match the tasks to be performed in a new academic year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Responsibilities of the subdepartments of education and training

1. Preside over, and collaborate with financial bodies, inspecting bodies and units involved in, conducting inspection and examination of the implementation of this Circular, promptly adjusting and handling violations.

2. Approve sponsorship mobilization plans of early childhood education institutions, primary education institutions and lower secondary education institutions in order to ensure that they match the tasks to be performed in a new academic year.

3. Submit consolidated reports to the district-level People's Committees on the situation of mobilization, receipt, management and use of sponsorships of educational institutions under their management.

Article 12. Responsibilities of heads of educational institutions

The heads of educational institutions shall assume responsibilities before law for the mobilization, receipt, management and use of sponsorships for educational institutions, specifically including:

1. Organize the implementation of the provisions of this Circular; carry out review and evaluation in order to improve and raise the efficiency of mobilization, receipt, management and use of sponsorships.

2. Approve financial statements of sponsorships as provided for in clause 3, Article 8 of this Circular; sending results to superior supervisory agencies and sponsors.

3. Establish the Sponsorship Receiving Panel as provided in clause 1 Article 6 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Cooperate with sponsors in implementing technical measures, processes and procedures in the course of implementation of projects so as to ensure the quality and aesthetic of products and construction works, and assure that they are suitable for the educational environment.

6. Organize the pre-acceptance testing of products manufactured and construction works implemented by sponsors themselves under the provisions of laws and have the responsibility to manage, maintain and care for them so as to ensure that these products or construction works are used efficiently and for the right purposes.

7. Report to superior supervisory agencies on the mobilization, receipt, management and use of sponsorships.

8. Report and explain to bodies having competence in supervision, inspection and audit of management and use of sponsorships at educational institutions upon request.

9. Explain and answer queries (if any) of teachers, school administrators, staff members, students, student's parents and sponsors about receipt, management and use of sponsorships.

Article 13. Responsibilities of the Parent Representative Council

1. Collaborate with educational institutions in mobilization, receipt, management and use of sponsorships.

2. Assign the council’s member to participate in the Sponsorship Receiving Panel of the educational institution in order to spread and disseminate information about purposes, significance, principles, management and use of sponsorships to all student's parents.

3. Assign its members to participate in the process of receipt of sponsorships, pre-acceptance testing, handover and distribution of in-kind or non-material sponsorships.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibilities of the School Board

The School Board in a public educational institution, the Management Board of a people-founded and private education institution (hereinafter referred to as School Board) shall assume the following responsibilities:

1. Give its consent to the sponsorship plan of an early childhood, primary, lower secondary or upper secondary education institution before submitting it to the department of education and training or the subdepartment of education and training to obtain its approval decision; approve the sponsorship mobilization plan of a pedagogy secondary school, a pedagogy college and a higher education institution.

2. Inspect and oversee implementation of the process of mobilization, receipt, management and use of sponsorships at educational institutions in accordance with this Circular.

Article 15. Rewarding and sanctioning

1. Sponsors who make positive contributions to the education and training development shall be honored by the head of the educational institution and the bodies in charge of managing educational institutions within their competence or recommend rewarding forms to superior supervisory agencies in accordance with the provisions of the Law on Emulation and Rewarding.

2. Any entity, organization, person or head of educational institutions receiving sponsorships that implements the process of mobilizing, receiving, managing and using sponsorships in breach of provisions laid down herein shall, depending on the severity of violation, be subject to administrative penalties or criminal prosecutions in accordance with laws in force. 

Article 16. Entry into force

1. This Circular shall enter into force from September 18, 2018. This Circular shall replace the Circular No. 29/2012/TT-BGDDT dated September 10, 2012 of the Ministry of Education and Training, prescribing sponsorships for educational institutions in the national education system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Manh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


186.663

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!