Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Số hiệu: 12/2010/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Viện trưởng các viện nghiên cứu, Giám đốc các trung tâm nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Ban Tuyên giáo TW; (để b/c)
- Uỷ ban VHGD, TN, TNNĐ của QH; (để b/c)
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ KH&CN;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHCNMT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi chung là đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ) của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: xác định danh mục, tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn hoặc được giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ nhằm giải quyết các vấn đề sau:

a) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo;

b) Phục vụ phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội;

c) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý.

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện.

3. Mỗi đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm đề tài, có các thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên làm thư ký khoa học đề tài, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đề tài.

4. Thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ không quá 24 tháng tính từ khi được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Điều 3. Yêu cầu đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Có tính khả thi.

2. Có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính mới và sáng tạo.

3. Có giá trị thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 4. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Là cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc chủ trì đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

3. Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài hoặc dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc đang bị xử lý theo khoản 1 Điều 34 của quy định này.

Điều 5. Nhiệm vụ của chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Xây dựng Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi tắt là Thuyết minh đề tài).

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ ghi trong Thuyết minh đề tài; chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện đề tài của cơ quan chủ trì và cơ quan chủ quản.

3. Đảm bảo đề tài không trùng lặp với các đề tài đã và đang triển khai, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo vệ; đảm bảo chỉ rõ đầy đủ các trích dẫn cùng với nguồn gốc của nội dung trích dẫn.

4. Báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm tình hình thực hiện đề tài.

5. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

6. Thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo đúng quy định tài chính hiện hành, chuyển giao tài sản cố định được mua sắm từ kinh phí của đề tài (nếu có) cho cơ quan chủ trì đề tài quản lý sau khi đề tài kết thúc .

7. Trực tiếp báo cáo trước hội đồng đánh giá cấp cơ sở và cấp Bộ về kết quả thực hiện đề tài.

8. Công bố các kết quả nghiên cứu của đề tài trên trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.

Điều 6. Quyền hạn của chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chủ trì đề tài tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà xưởng để thực hiện đề tài.

2. Lựa chọn các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài, ký hợp đồng với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài đơn vị để triển khai nội dung nghiên cứu theo đúng quy định hiện hành.

3. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài với cơ quan chủ trì và cơ quan chủ quản.

4. Yêu cầu cơ quan chủ trì đề tài tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài sau khi giao nộp đủ hồ sơ theo quy định.

5. Được xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài.

6. Chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Nguồn kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bao gồm:

a) Từ ngân sách Nhà nước;

b) Từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan chủ trì đề tài;

c) Từ hoạt động hợp tác quốc tế;

d) Hỗ trợ của các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu, các tổ chức kinh tế - xã hội;

đ) Từ các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Khuyến khích các cá nhân, tập thể, tổ chức thực hiện đề tài bằng kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước.

Điều 8. Cơ quan chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Cơ quan chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ là các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học và các tổ chức khoa học và công nghệ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quản lý, tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2. Cơ quan chủ trì đề tài phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý toàn diện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của đơn vị.

Chương II

XÁC ĐỊNH DANH MỤC, TUYỂN CHỌN, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Điều 9. Quy trình xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Các cơ quan quản lý giáo dục; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, viện và trung tâm nghiên cứu khoa học; các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Mẫu 1 Phụ lục I) trước ngày 28 tháng 2 của năm trước năm kế hoạch.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

3. Thời gian xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ trước ngày 31 tháng 3 của năm trước năm kế hoạch.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên phương tiện thông tin đại chúng danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã được xác định để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.

Điều 10. Tiêu chí xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được xác định trên cơ sở đánh giá đề xuất đề tài theo các tiêu chí: tên đề tài, tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu của đề tài, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và kết quả dự kiến của đề tài, kinh phí và hiệu quả dự kiến của đề tài (Mẫu 2 Phụ lục I).

2. Tên đề tài được đánh giá theo các nội dung: sự rõ ràng; tính khái quát; sự trùng lặp với các đề tài đã và đang nghiên cứu.

3. Tính cấp thiết được đánh giá theo các nội dung: nhu cầu của thực tiễn giáo dục và đào tạo; nhu cầu chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất kinh doanh; yêu cầu chung của nghiên cứu phát triển.

4. Mục tiêu được đánh giá theo các nội dung: sự rõ ràng, cụ thể; sự phù hợp với tên đề tài.

5. Nội dung nghiên cứu được đánh giá theo các nội dung: sự phù hợp với mục tiêu của đề tài, tính khả thi khi thực hiện.

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến của đề tài được đánh giá theo các nội dung: khả năng có được sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng, sản phẩm khác.

7. Kinh phí của đề tài được đánh giá theo nội dung: sự phù hợp với nội dung nghiên cứu.

8. Hiệu quả dự kiến của đề tài được đánh giá theo các nội dung: hiệu quả về giáo dục và đào tạo, hiệu quả về kinh tế - xã hội, hiệu quả về khoa học.

Điều 11. Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2. Hội đồng xác định danh mục đề tài có 7 hoặc 9 thành viên gồm chủ tịch, thư ký và các uỷ viên. Hội đồng gồm có 3 thành viên (đối với hội đồng có 7 thành viên) hoặc 4 thành viên (đối với hội đồng có 9 thành viên) là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài; số thành viên còn lại là các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan. Thành viên hội đồng là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu sâu về lĩnh vực của đề tài.

3. Phương thức làm việc của hội đồng:

a) Hội đồng xác định danh mục đề tài chỉ họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên.

b) Chủ tịch hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp.

c) Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên hội đồng ít nhất ba ngày trước khi họp.

d) Các thành viên hội đồng đánh giá đề xuất đề tài theo Phiếu đánh giá đề xuất đề tài (Mẫu 2 Phụ lục I). Ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo.

đ) Đề xuất đề tài được đưa vào danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nếu trên 2/3 số thành viên hội đồng có mặt xếp loại "Đạt". Kết quả đánh giá đề xuất đề tài được ghi vào biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài (Mẫu 3 Phụ lục I).

Điều 12. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 4 và Điều 8 của quy định này có thể đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

4. Thời gian tuyển chọn trước ngày 31 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Điều 13. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn bao gồm:

a) Thuyết minh đề tài (15 bản/đề tài) (Mẫu 4 Phụ lục I);

b) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (15 bản/đề tài) (Mẫu 5 Phụ lục I);

c) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài;

d) Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên đề tài; tên, địa chỉ của cơ quan chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Điều 14. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghẹ cấp Bộ được tiến hành dựa vào kết quả đánh giá các tiêu chí được thể hiện trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

2. Tiêu chí đánh giá tuyển chọn bao gồm:

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực của đề tài: mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu;

b) Tính cấp thiết của đề tài: tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài;

c) Mục tiêu của đề tài: mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được;

d) Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu: cách tiếp cận cụ thể của đề tài (tiếp tục sử dụng cách tiếp cận đã có hay theo cách tiếp cận mới); độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài;

đ) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu;

e) Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện: tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài;

g) Sản phẩm: tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu;

h) Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng ứng dụng;

i) Năng lực của chủ nhiệm đề tài: kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài;

k) Thành viên tham gia nghiên cứu (tối thiểu 5 người, tối đa 10 người, khuyến khích nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu đề tài): kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài;

l) Gắn kết với hoạt động đào tạo sau đại học: số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia nghiên cứu, kết quả đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

m) Tiềm lực khoa học và công nghệ của cơ quan chủ trì đề tài: nguồn nhân lực, trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài;

n) Dự toán kinh phí: sự phù hợp của dự toán kinh phí với quy định tài chính hiện hành, với nội dung, tiến độ nghiên cứu, mục lục ngân sách nhà nước.

Điều 15. Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2. Hội đồng tuyển chọn có 7 hoặc 9 thành viên gồm chủ tịch, thư ký và các uỷ viên. Hội đồng gồm có 2 thành viên (đối với hội đồng có 7 thành viên) hoặc 3 thành viên (đối với hội đồng có 9 thành viên) là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài; số thành viên còn lại là các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan. Thành viên hội đồng là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và am hiểu sâu về lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài không tham gia hội đồng.

3. Phương thức làm việc của hội đồng:

a) Hội đồng chỉ họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên.

b) Chủ tịch hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp.

c) Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên hội đồng ít nhất ba ngày trước khi họp.

d) Các thành viên hội đồng đánh giá tuyển chọn theo Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I). Ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo.

đ) Kết quả đánh giá tuyển chọn là điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng và được ghi vào biên bản họp hội đồng tuyển chọn (Mẫu 7 Phụ lục I).

Điều 16. Phê duyệt và giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Căn cứ kết quả tuyển chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ của năm kế hoạch.

2. Trong các trường hợp đề tài có kinh phí vượt mức quy định tại mục b điểm 3 phần III của Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ trước khi phê duyệt danh mục đề tài và Thuyết minh đề tài.

3. Căn cứ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho cơ quan chủ trì đề tài thực hiện đề tài vào quý I hàng năm.

4. Ngoài các đề tài được tuyển chọn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trực tiếp đề tài phục vụ công tác chỉ đạo ngành cho tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện. Quy trình xét duyệt được áp dụng như đối với đề tài tuyển chọn.

Chương III

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Điều 17. Điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Khi cần điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài thì chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản kèm theo Bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Mẫu 8 Phụ lục I).

2. Việc điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài chỉ được xem xét phê duyệt khi:

a) Thời gian để triển khai thực hiện đề tài chưa quá 1/2 tổng thời gian thực hiện;

b) Chủ nhiệm đề tài bị chết, ốm nặng, đi công tác nước ngoài dài hạn, chuyển công tác;

c) Cần thay đổi nội dung, tiến độ, sản phẩm, kinh phí để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ trên cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài.

Điều 18. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ cho cơ quan chủ trì đề tài trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Cơ quan chủ trì đề tài tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 và 30 tháng 12 hàng năm (Mẫu 9 Phụ lục I).

3. Trường hợp đột xuất, cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 19. Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2. Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thực hiện đề tài định kỳ 6 tháng 1 lần.

3. Nội dung kiểm tra gồm tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và việc sử dụng kinh phí của đề tài so với Thuyết minh đề tài.

4. Kết quả kiểm tra là căn cứ để cơ quan chủ trì đề tài, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện, điều chỉnh bổ sung và thanh lý đề tài.

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Mẫu 10 Phụ lục I) lưu ở cơ quan chủ trì đề tài và ở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 20. Thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ sẽ làm thủ tục thanh lý nếu có một trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản đề nghị cho thanh lý của cơ quan chủ trì đề tài;

b) Có kết luận kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thanh lý;

c) Có kết quả đánh giá của hội đồng đánh giá cấp cơ sở mức "Không đạt";

d) Thời gian thực hiện đã quá 6 tháng mà không có lý do.

2. Hội đồng thanh lý đề tài có từ 7 thành viên trở lên, gồm các chuyên gia là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kế hoạch tài chính, đại diện cơ quan chủ trì đề tài (lãnh đạo cơ quan chủ trì, đại diện phòng/ban khoa học và công nghệ và phòng/ban kế hoạch tài chính), các nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (Mẫu 18 và 19 Phụ lục I).

Chương IV

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Điều 21. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Việc đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được tiến hành theo hai cấp: đánh giá ở cấp cơ sở và đánh giá nghiệm thu ở cấp Bộ. Mỗi cấp được tổ chức đánh giá độc lập.

Điều 22. Đánh giá kết quả đề tài ở cấp cơ sở

1. Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp cho phòng (ban) khoa học và công nghệ của cơ quan chủ trì đề tài báo cáo tổng kết đề tài và các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài để tổ chức đánh giá kết quả đề tài ở cấp cơ sở (sau đây gọi là đánh giá cấp cơ sở).

2. Việc đánh giá cấp cơ sở được tiến hành ở cơ quan chủ trì đề tài thông qua hội đồng khoa học và công nghệ do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài thành lập (sau đây gọi là hội đồng đánh giá cấp cơ sở).

Điều 23. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở

1. Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

2. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm đánh giá và tư vấn cho Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài về kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài so với Thuyết minh đề tài.

3. Số thành viên hội đồng, hình thức tổ chức và chương trình họp hội đồng do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài quyết định. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở tối thiểu có 7 thành viên gồm chủ tịch, 2 phản biện và các uỷ viên, trong đó ít nhất 2 thành viên ngoài cơ quan chủ trì đề tài. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

d) Hội đồng đánh giá cấp cơ sở căn cứ Thuyết minh đề tài đánh giá theo các nội dung: mức độ đáp ứng so với Thuyết minh đề tài, giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu, hiệu quả nghiên cứu, các kết quả vượt trội và chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (Mẫu 13 và Mẫu 14 Phụ lục I).

đ) Cơ quan chủ trì đề tài thông báo rộng rãi trên trang thông tin điện tử hoặc bản tin nội bộ của cơ quan chủ trì đề tài để những người quan tâm tham dự cuộc họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

Điều 24. Xếp loại đánh giá cấp cơ sở

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại đề tài theo 2 mức: "Đạt" hoặc "Không đạt".

1. Đề tài được đánh giá ở mức "Đạt" nếu có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá "Đạt".

2. Đề tài bị đánh giá "Không đạt" đối với một trong các trường hợp sau:

a) Có ít hơn 2/3 số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá "Đạt";

b) Kết quả nghiên cứu không có giá trị khoa học, không có giá trị sử dụng, trùng lặp;

c) Hồ sơ, tài liệu, số liệu về kết quả nghiên cứu không trung thực;

d) Mục tiêu, nội dung nghiên cứu không phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu trong Thuyết minh đề tài.

Điều 25. Xử lý kết quả đánh giá cấp cơ sở

1. Đối với đề tài được đánh giá cấp cơ sở ở mức "Đạt":

a) Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

b) Cơ quan chủ trì đề tài kiểm tra các nội dung chỉnh sửa của chủ nhiệm đề tài theo kết luận của hội đồng và làm các thủ tục đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

 2. Đối với đề tài được đánh giá ở mức “Không đạt”, cơ quan chủ trì đề tài báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả đánh giá cấp cơ sở, để làm thủ tục thanh lý.

Điều 26. Đánh giá nghiệm thu đề tài ở cấp Bộ

1. Đối với đề tài được hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại "Đạt", cơ quan chủ trì đề tài thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 25 và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

2. Hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Bộ gồm:

a) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đề tài (Phụ lục II, Mẫu 1 và 2 Phụ lục II) và các sản phẩm, tài liệu theo Thuyết minh đề tài (kèm theo danh mục các sản phẩm), văn bằng bảo hộ kết quả nghiên cứu (nếu có);

b) Thông tin kết quả nghiên cứu (Mẫu 11 Phụ lục I);

c) Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Mẫu 12 Phụ lục I);

d) Đĩa CD có lưu báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt đề tài, thông tin kết quả nghiên cứu đề tài, thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh và các sản phẩm, tài liệu của đề tài;

đ) Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài;

e) Quyết định thành lập và biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở;

g) Công văn của cơ quan chủ trì đề tài đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, kèm theo Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ (từ 11 người trở lên, trong đó có 3 phản biện) (Mẫu 15 Phụ lục I).

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

Điều 27. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ có 7 hoặc 9 thành viên. Hội đồng gồm có 5 thành viên (đối với hội đồng có 7 thành viên) hoặc 6 thành viên (đối với hội đồng có 9 thành viên) là các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; số thành viên còn lại là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tổ chức liên quan đến việc ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài. Tối thiểu 1/2 số thành viên hội đồng là cán bộ ngoài cơ quan chủ trì đề tài. Tối đa 3 thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ là thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

2. Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, 2 phản biện và các uỷ viên; trong đó ít nhất 1 phản biện là người ngoài cơ quan chủ trì. Chủ tịch hội đồng và phản biện của hội đồng đánh giá cấp cơ sở không là chủ tịch hội đồng và phản biện hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

3. Thành viên hội đồng là các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Thành viên hội đồng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài.

4. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

Điều 28. Nội dung đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

1. Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng so với đăng ký trong Thuyết minh đề tài.

2. Giá trị khoa học và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu.

3. Hiệu quả nghiên cứu về giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội,...

4. Các kết quả vượt trội như đào tạo nghiên cứu sinh, bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế.

5. Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài về nội dung, hình thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày.

Điều 29. Tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ được tổ chức họp trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập hội đồng.

2. Hội đồng tiến hành họp khi có mặt từ 2/3 số thành viên trở lên, có nhận xét của 2 phản biện và chỉ được vắng mặt 1 phản biện.

3. Chương trình họp hội đồng gồm:

a) Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đại diện cơ quan chủ trì đề tài được uỷ quyền đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của hội đồng.

c) Thư ký hội đồng ghi Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ (Mẫu 17 Phụ lục I).

d) Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

đ) Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi.

e) Các thành viên hội đồng và những người tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi.

g) Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi.

h) Trao đổi chung.

i) Các thành viên hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội dung của Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ (Mẫu 16 Phụ lục I)

k) Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận.

l) Chủ tịch hội đồng công bố kết quả đánh giá nghiệm thu đề tài.

Điều 30. Xếp loại đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Đạt và Không đạt.

2. Xếp loại đề tài căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng của các thành viên hội đồng có mặt theo thang 100 điểm: Xuất sắc: 95-100 điểm; Tốt: 85-94 điểm; Khá: 70-84 điểm; Đạt: 50-69 điểm; Không đạt: dưới 50 điểm (Mẫu 17 Phụ lục I).

Điều 31. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

1. Sau khi hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ họp, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm công bố kết quả nghiên cứu của đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 32. Kinh phí hoạt động của các hội đồng và kiểm tra thực hiện đề tài

1. Kinh phí hoạt động của hội đồng xác định danh mục, hội đồng tuyển chọn, hội đồng thẩm định, hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, hội đồng thanh lý đề tài và kiểm tra thực hiện đề tài được chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được cấp hàng năm.

2. Kinh phí hoạt động của hội đồng đánh giá cấp cơ sở được chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp cho đề tài.

3. Chế độ chi cho hoạt động của các hội đồng và kiểm tra thực hiện đề tài theo quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 33. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài đạt kết quả xuất sắc, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét khen thưởng.

2. Nguồn kinh phí khen thưởng và mức khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 34. Xử lý vi phạm

1. Chủ nhiệm đề tài không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Thuyết minh đề tài sẽ bị xử lý theo hình thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước, đồng thời sẽ không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ ít nhất trong thời gian 3 năm.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định này, tuỳ tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

 

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
(Kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản họp hội đồng xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 4

Mẫu 5

Mẫu 6

Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 7

Biên bản họp hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 8

Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 9

Mẫu 10

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 11

Thông tin kết quả nghiên cứu

Mẫu 12

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Information on research results)

Mẫu 13

Phiếu đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 14

Biên bản họp hội đồng đánh giá cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 15

Mẫu 16

Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ

Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 17

Mẫu 18

Mẫu 19

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Phiếu nhận xét thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ

Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp Bộ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------

No.12/2010/TT-BGDDT

Hanoi, March 29, 2010

 

CIRCULAR

REGULATING THE PROVISIONS ON MANAGEMENT OF MINISTERIAL-LEVEL THEMES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Decree No.178/2007/ND-CP of December 03, 2007 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of ministries, ministerial-level agencies;

Pursuant to the Decree No.32/2008/ND-CP of March 19, 2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Decree No.75/2006/ND-CP of August 02, 2006 of the Government detailing and guiding a number of Articles of the Law on Education;

Pursuant to the Decree No.81/2002/ND-CP of October 17, 2002 of the Government detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Science and Technology;

Pursuant to Decree No.201/2004/ND-CP of December 10, 2004 of the Government promulgating the Regulation on management of activities of social sciences and humanities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Minister of Education and Training decides:

Article 1.To issue together with this Circular the Regulations on management of ministerial-level themes of science and technology of the Ministry of Education and Training.

Article 2. This Circular takes effect from May 19, 2010 and replaces the Decision No.24/2005/QD-BGD & DT dated August 02, 2005 of the Minister of Education and Training, promulgating the Regulation on management of ministerial-level themes of science and technology of the Ministry of Education and Training. All previous provisions contrary to the provisions of this Circular are annulled.

Article 3. Office chief, Director of Department of Science, Technology and Environment, the heads of units of the Ministry of Education and Training, Directors of the Universities, the principals of the universities, colleges, Directors of the Research Institutes, directors of the scientific research centers are responsible for the implementation of this Circular.

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Quang Quy

 

REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of governing and subjects of application

1. This document provides for the management of ministerial-level themes of science and technology, ministerial-level tasks of science and technology (hereinafter referred to as ministerial-level themes of science and technology) of the Ministry of Education and Training including: determination of the list, selection, approval and assignment of ministerial-level themes of science and technology and organization to deploy and inspect the implementation of ministerial-level themes of science and technology and assess the performance of the ministerial-level themes of science and technology.

2. This document applies to the universities, institutes, universities and colleges, research institutions and scientific research centers under the Ministry of Education and Training, the units of the Ministry of Education and Training, the organizations and individuals to be selected or assigned the ministerial-level themes of science and technology by the Ministry of Education and Training.

Article 2. Ministerial-level themes of science and technology

1. The ministerial-level themes of science and technology to solve the following issues:

a) To improve the quality of education and training;

b) To serve the development of education and socio-economic development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The ministerial-level themes of science and technology shall be approved by the Minister of Education and Training and assigned to organizations and individuals for the implementation.

3. Each ministerial-level theme of science and technology shall be in charge by a scientist with members to participate in the research and a member to be the scientific secretary of the theme, there is not co-presider of theme.

4. Time for the implementation of ministerial-level theme of science and technology shall be no later than 24 months after it is approved and funded for implementation.

Article 3. Requirements for the ministerial-level themes of science and technology

1. With feasibility.

2. With scientific value, creating new and innovative products.

3. With practical value, meeting the development requirements of educational sector, socio-economic development.

Article 4. Standards of the presiders of the ministerial-level themes of science and technology

The individuals registering to be presiders of the ministerial-level themes of science and technology must have the following criteria:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. There is at least one work published in the domestic and abroad scientific journal in the field of research or the field close to the theme, or presiding basic-level theme or higher which has been accepted in the field of research.

3. At the time of the selection, they are not the presiders of the ministerial-level themes or projects of trial production of the Ministry of Education and Training, or not being handled in accordance with Clause 1 of Article 34 of this Regulation.

Article 5. The presiders of the ministerial-level themes of science and technology

1. To set up explanation for the ministerial-level theme of science and technology Department (hereinafter referred to as theme explanation).

2. To organize the performance of the research task according to the contents and the progress recorded in the theme explanation; observe the requirements to check the implementation of the theme of the presiding agency and the governing agency.

3. To make sure that the theme shall not be overlapped with the themes which were and being implemented, the master thesis, doctoral dissertation protected; make sure to show clearly and fully quote along with the source of quoted text.

4. To report every six months and annually on the implementation of theme.

5. To write final report and summary report of theme.

6. To make payment, settlement of funding of the themes in accordance with the current financial provisions and transfer fixed assets purchased from funds of the themes (if any) to the agencies presiding over the themes for management after it is ended.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. To publicize the results of research of the themes on electronic information page of the presiding agencies and the mass media according to current regulations.

Article 6. Powers of presiders of the ministerial-level themes of science and technology

1. To recommend to the heads of directly-managing agencies and agencies presiding over the themes for creating the conditions of time, funding, equipment, laboratories, workshops to implement the theme.

2. To select the participants in the research of theme, sign contracts with the organizations or individuals inside and outside the unit to deploy the research contents in accordance with current regulations.

3. To propose adjustment, supplement to the theme explanation with the presiding agency and governing agency.

4. To require the presiding agencies to assess for acceptance of theme after submission of complete dossiers as prescribed.

5. To be established intellectual property rights to protect the results of theme research.

6. To transfer research results of the themes in accordance with the current regulations.

Article 7. Source of funding for the implementation of the ministerial-level themes of science and technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) From the State budget;

b) From the lawful revenues of the agencies presiding over themes;

c) From the international cooperation activities;

d) Support of the establishments applying the research results, the social and economic organizations;

đ) From other lawful revenue sources.

2. To encourage the individuals, collectives, organizations to implement the themes with funds outside the state budget.

Article 8. Agencies presiding over the ministerial-level themes of science and technology

1. Agencies presiding over the ministerial-level themes of science and technology are the universities, academies, universities, colleges, institutes and scientific research centers and institutions of science and technology managed by the Ministry of Education and Training to organize the implementation of the ministerial-level themes of science and technology.

2. Agency presiding over themes coordinates with the Department of Science, Technology and Environment, Ministry of Education and Training in the wholly management of the ministerial-level themes of science and technology of the unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DETERMINATION OF THE LIST, SELECTION AND APPROVAL AND ASSIGNMENT OF THE MINISTERIAL-LEVEL THEMES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Article 9. The process of determining the list of the ministerial-level themes of science and technology

1. The education managing authorities; academies, universities, colleges, institutes and science research centers; ministries, branches, localities and enterprises; organizations and individuals of proposing the ministerial-level themes of science and technology (Form 1, Appendix I) before February 28 of the year preceding the plan year.

2. The Ministry of Education and Training sets up a council to determine the list of the ministerial-level themes of science and technology.

3. Time to determine the list of the ministerial-level themes of science and technology is before March 31 of the year preceding the plan year.

4. The Ministry of Education and Training announces publicly on the website of the Ministry of Education and Training and the mass media the list of the ministerial-level themes of science and technology which have been determined for the organizations and individuals to participation in the selection.

Article 10. Criteria for determining the ministerial-level themes of science and technology

1. The ministerial-level themes of science and technology is determined on the basis of evaluation of the theme proposal according to the following criteria: theme’s name, the urgency of the theme, the goal of the theme, research content, products and expected results of the theme, funding and expected efficiency of the theme (Form 2, Appendix I).

2. Theme’s name is evaluated according to the contents: clarity; generality; overlap with the themes which were and being studied.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The goal is evaluated according to the contents: clarity, detail; conformity with theme’s name.

5. Research content is evaluated according to the contents: conformity with the goal of the theme, the feasibility of implementation.

6. Products and expected results of the theme are evaluated according to the contents: the ability to obtain scientific products, training products, product of applications, other products.

7. Funding of the theme is evaluated according to the contents: the conformity with the research content.

8. Expected efficiency of the theme is evaluated according to the contents: the efficiency of education and training, the socio-economic efficiency, scientific efficiency.

Article 11. Council to determine the list of the ministerial-level themes of science and technology

1. The Minister of Education and Training decides to set up a council to determine the list of the ministerial-level themes of science and technology.

2. The Council to determine the list of themes has seven or nine members, including the chairman, secretary and members. Council consists of three members (for the council with 7 members) or 4 members (for the council with 9 members) are representatives of the state authorities, organizations of application of research results of theme; the remaining members are the scientists in the concerned field of science and technology. Council members are the prestige professionals of objectivity, professional qualifications, and knowledge of the theme field.

3. Working methods of the Council:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Chairman of the council directly presides over the meeting.

c) Documentation of the meeting is sent to the members at least three days prior to the meeting.

d) The council members evaluate the theme proposals under slip of theme proposal assessment (Form 2, Appendix I). Written opinions of the absent members are only for reference.

e) Theme proposal is included in the list of the ministerial-level themes of science and technology for selection of organizations and individuals to implement if there are more than 2/3 of the council members who are present to classify "Satisfactory". Theme proposal evaluation results are recorded in the minutes of the council meeting to determine the list of themes (Form 3, Appendix I).

Article 12. The process of selection of organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology

1. The organizations, individuals that meet the criteria in Article 4 and Article 8 of this Regulation can register to participate in the selection to implement the ministerial-level themes of science and technology.

3. The Ministry of Education and Training establishes a council to select organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology.

4. Time to select is before May 31 of the year preceding the plan year.

5. The Ministry of Education and Training announces publicly on mass media the result of selection of the organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Registration dossier for selection includes:

a) Theme explanation (15 explanations/theme) (Form 4, Appendix I);

b) Scientific potential of the organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology (15 explanations/theme) (Form 5, Appendix I);

c) Confirmation of the organizations or individuals coordinating the execution of themes;

d) A written request made by the head of the agency presiding over theme.

2. Registration dossier for selection must be sealed and written clearly outside: theme’s name, name, address of the agency presiding over theme; full name of the theme presider, the list of documents in the dossier.

Article 14. Criteria for selection of organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology

1. The selection of organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology is made based on the results of evaluating the criteria presented in the registration dossier for selection.

2. Evaluation and selection criteria include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The urgency of theme: science, specification, clarity of interpretation of the urgency for the theme research;

c) The objective of theme: the level of specification, clarity on science, theory and practice of the objective needs to be achieved;

d) The approach and methods of research: the specific approach of theme (continued using the approach which has been existed or the new one); reliability, validity of the research methods to implement the theme;

đ) The objects and scope of the research: the consistence, clarity of objects, the scope of research with objectives, contents of research;

e) The contents of the research and progress to implement: the adequacy of the contents, the main tasks should be carried out, the conformity of research content with the objective of the theme, the conformity of progress with research content and duration to implement the theme;

g) Products: transparency, newness and innovation of the kind of research products expected to be achieved; conformity of the products with the objectives and content of the research;

h) Effectiveness, method of transferring research results and potential of applications;

i) The capacity of the theme presider: experience, achievements in scientific research and training; capacity to organize management and implement the themes;

k) Members to participate in the research (minimum 5 people, maximum 10 people, to encourage the post-graduates to participate in research of themes): experiences and achievements in the field of research of the themes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) The scientific and technological potential of the agency presiding over theme: human resources, equipment, laboratories and other material facilities to implement the themes;

n) Estimated budget: the appropriateness of the cost estimates with the current financial regulations, the content and progress of the research, the state budget index.

Article 15. Council of selection of organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology

1. The Minister of Education and Training decides to set up the council of selection of organizations and individuals to implement the ministerial-level themes of science and technology.

2. The council of selection has seven or nine members, including the chairman, secretary and members. Council consists of 2 members (for the council with 7 members) or 3 members (for the council with 9 members) are representatives of the state authorities, organizations of application of research results of theme; the remaining members are the scientists in the concerned field of science and technology. Council members are the prestige professionals of objectivity, professional qualifications and knowledge of the theme field. The theme presider and the participants in the theme research are not allowed participating in the council.

3. Working method of the Council:

a) The Council is held the meeting only when having the presence of at least 2/3 of the members.

b) Chairman of the council directly presides over the meeting.

c) Documentation of the meeting sent to members at least three days before the council meeting.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Result of evaluating the selection is GPA of the council members and be recorded in the minutes of the meeting of the selection council (Form 7, Appendix I).

Article 16. Approval and assignment of the ministerial-level themes of science and technology

1. Based on the selection result, the Ministry of Education and Training approves the list of the ministerial-level themes of science and technology to take on science and technology plan of the plan year.

2. In the cases the themes with expenses in excess of rate specified in Item b, Point 3 of Part III of the Joint Circular No.44/2007/TTLT-BTC-BKHCN dated May 07, 2007 of the Ministry of Finance and the Ministry of Science and Technology guiding the norms of construction and allocation of cost estimates for the themes, projects of science and technology using the State budget, the Minister of Education and Training establishes the council to appraise content and cost estimates of the implementation of the ministerial-level themes of science and technology before approving the list of themes and theme explanation.

3. Based on the budget of science and technology activity granted for the Ministry of Education and Training, the Ministry of Education and Training assigns to agencies presiding over the themes to implement the themes in the first quarter of each year.

4. In addition to the themes to be selected, the Minister of Education and Training assigns directly the themes serving the direction of branch for the organizations and individuals to implement. The approval process is applied as for the themes to be selected.

Chapter III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION AND INSPECTION OF THE IMPLEMENTATION OF MINISTERIAL-LEVEL THEMES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Article 17. Adjustment, supplement to the explanation of ministerial-level themes of science and technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The adjustment, supplements to the explanation of theme are be considered for approval only when:

a) The period for the implementation of theme is less than 1/2 of the total execution time;

b) The theme presider is dead, serious ill, takes abroad long-term work, transfers his/her job;

c) It needs to change the contents, schedule, products, funding to achieve the research objectives proposed.

3. The Ministry of Education and Training approves supplements to the explanation of ministerial-level themes of science and technology on the basis of consideration of records of adjustment and supplements to the explanation of theme.

Article 18. Report on the implementation of ministerial-level themes of science and technology

1. The theme presider is responsible for reporting the execution of theme periodically to the agency presiding over theme before June 15 and December 15 each year.

2. The agency presiding over theme shall report to the Ministry of Education and Training before June 30 and December 30 each year (Form 9, Appendix I).

3. In extraordinary cases, agency presiding over theme and the theme presider shall report at the request of the Ministry of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Education and Training inspects annually or irregularly the implementation of ministerial-level themes of science and technology.

2. Head of agency presiding over theme shall periodically inspect the execution of theme every 6 months.

3. The contents of inspection include the progress of implementation, research content, products and the use of funds of the theme compared to the theme explanation.

4. Inspection result is a basis for agency presiding over theme, the Ministry of Education and Training considers the continuation of implementation, additional adjustment and liquidation of theme.

Inspection minutes of the implementation of ministerial-level themes of science and technology (Form 10, Appendix I) stored in the agencies presiding over themes and in the Ministry of Education and Training.

Article 20. Liquidation of the ministerial-level themes of science and technology

1. The ministerial-level themes of science and technology will be made liquidation procedures if there is one of the following cases:

a) There is a written proposal for the liquidation of the agency presiding over theme;

b) There is a inspection conclusion of the Ministry of Education and Training for liquidation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Implementation time was more than 6 months without reason.

2. Council of theme liquidation has 7 members or more, consisting of experts representing the state management authorities of science and technology, financial planning, representative of the agency presiding over theme (lead of the agency presiding over theme, representatives of department/board of science and technology and department/board of financial plan), the scientists in the field of theme research (Form 18 and 19, Appendix I).

Chapter IV

ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF MINISTERIAL-LEVEL THEMES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Article 21. Organization of the performance assessment of the ministerial-level themes of science and technology

The performance assessment of the ministerial-level themes of science and technology is carried out at two levels: assessment at the grassroots-level and assessment for acceptance at the ministerial-level. Each level is organized the independent assessment.

Article 22. Assessment of outcomes of theme at the grassroots-level

1. After completing the research content, the theme presider submits to department/board of science and technology of the agency presiding over theme, reports finally the theme and the products and materials according the theme explanation to organize the evaluation of the theme outcome at the grassroots-level (hereinafter referred to as the grassroots-level assessment).

2. The grassroots-level assessment is conducted in the agency presiding over theme through the science and technology council established by the head of the agency presiding over theme (hereinafter referred to as the grassroots-level assessment council).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Head of the agency presiding over theme decides to establish the grassroots-level assessment council.

2. The grassroots-level assessment council is responsible for assessment and advice to the head of the agency presiding over theme of research result achieved compared to the theme explanation.

3. Number of council members, organizational forms and the council meeting program shall be decided by the head of agency presiding over theme. The grassroots-level assessment council has at least seven members including the chairman, 2 critics, and the members, of which there are at least two members outside agency presiding over theme. The theme presider and the participants in the research are not allowed to participate in the grassroots-level assessment council.

d) The grassroots-level assessment council based on the theme explanation to evaluate the contents: level of satisfaction compared to the theme explanation, the value of science and the application of research results, research performance, superior results and quality of the final report and summary report (Form 13 and Form 14, Appendix I).

đ) The agency presiding over theme widely notifies on the website or internal bulletin of agency presiding over theme for those who are interested to attend in the grassroots-level assessment council.

Article 24. Classification of grassroots-level assessment

The grassroots-level assessment council classifies the themes by two levels: "Satisfactory" or "Unsatisfactory ".

1. The theme is assessed as "Satisfactory" if there are at least 2/3 of the council members present voting "Satisfactory".

2. The theme is assessed as "Unsatisfactory" for one of the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The results of research has no scientific value, no use value, overlapped;

c) Records, documents and data on research results are not true;

d) Objectives and content of research are not consistent with research objectives, research content in the theme explanation.

Article 25. Handling of grassroots-level assessment results

1. For the themes to be evaluated at the grassroots level as "Satisfactory":

a) The theme presider completes documents according to the conclusions of the grassroots-level assessment council.

b) The agency presiding over theme inspects the modified contents of the theme presider according to the conclusions of the Council and conducts the procedures for requesting assessment for acceptance at the ministerial level.

2. For the theme assessed as "Unsatisfactory", the agency presiding over theme reports to the Ministry of Education and Training on the grassroots-level assessment result to conduct liquidation procedures.

Article 26. Assessment for acceptance of the ministerial-level theme

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Dossier requesting for assessment for the ministerial-level acceptance includes:

a) Final report, summary report of theme (Appendix II, Form 1 and 2, Appendix II) and the products, the document by theme explanation (together with the list of products), degrees on protection of research results (if any);

b) Research result information (Form 11, Appendix I);

c) Research result information in English (Form 12, Appendix I);

d) The CD disk saved the summary report, summary report of theme, information on theme research result, information on research result in English and the products, the materials of theme;

đ) The financial settlement statement of the theme;

e) Establishment decision and minutes of meetings of the grassroots-level assessment council;

g) Official dispatch of the agencies presiding over theme requesting the Ministry of Education and Training to make decision on the establishment of the ministerial-level assessment council for acceptance, together with the List of introducing the members the ministerial-level assessment council for acceptance (from 11 persons or more, including 3 critics) (Form 15, Appendix I).

3. The Ministry of Education and Training considers and makes decision on the establishment of the ministerial-level assessment council for acceptance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The ministerial-level assessment council for acceptance has 7 or 9 members. The council consists of five members (for the council with seven members) or 6 member (for the council with 9 members) to be the scientists, experts in the field of theme research; the remaining members are representatives of state authorities, business, production establishments or organizations related to the application and transfer of research results of theme. There are at least half of the council members to be officials outside agencies presiding over theme. There are maximum three members of the ministerial-level assessment council to be members the grassroots-level assessment council.

2. The council consists of a chairman, a secretary, two critics and the members; wherein at least one critic is the one outside the presiding agency. Chairman and the critics of the grassroots-level assessment council are not the chairman and the critics of the ministerial-level assessment council.

3. Council members are the objective, prestige scientists, experts, with appropriate professional qualifications and understanding in the field of theme research. The council members are responsible before the Minister of Education and Training on the evaluation results for theme acceptance.

4. The theme presider and the participants in the research are not allowed to participate in the ministerial-level assessment council for acceptance.

Article 28. Content of the ministerial-level assessment for acceptance

1. Level to meet the objectives, content, approaches and research methods, scientific products, training products, applicable products compared with the registration in the theme explanation.

2. Scientific value and the value of the application of research results.

3. Effectiveness of research in education and training, economy and society ...

4. The outstanding results such as post-graduate training, scientific articles published in international journals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 29. Organization of meeting of Council of the ministerial-level assessment for acceptance

1. The council of ministerial-level assessment for acceptance is held meeting within 45 days from the date of signing the decision to establish the council.

2. The council is held the meeting as having the presence of at least 2/3 of the members or more, with comments of the two critics and only be absent one critic.

3. Council meeting agenda includes:

a) Representative of the Ministry of Education and Training or representative of agency presiding over theme is authorized to read the decision on the establishment of council, introduce the council composition and the representatives.

b) Chairman presides over the meeting of the council.

c) Secretary records minute of the meeting of council of ministerial-level assessment for acceptance (Form 17, Appendix I).

d) Theme presider reports the result of the theme research.

đ) The critics read comments and ask questions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Theme presider answers the questions.

h) General exchange.

i) The council members evaluate independently by scoring each item of the slip of assessment for ministerial-level acceptance (Form 16, Appendix I).

k) The Council shall meet separately to evaluate and unify in conclusion.

l) Chairman announces the result of the evaluation of theme acceptance.

Article 30. Classification for the ministerial-level assessment for acceptance

1. The council of ministerial-level assessment for acceptance scores to classify theme according to five levels: Excellent, Good, Fairly good, satisfactory and unsatisfactory.

2. Classification of theme is based on the final point average of the present council members according to a 100 point scale: Excellence: 95-100 points; Good: 85-94 points; Fairly good: 70-84 points; Satisfactory: 50 -69 points; Unsatisfactory: less than 50 points (Form 17, Appendix I).

Article 31. Handling of results of the ministerial-level assessment for acceptance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. After completed the documents, the theme presider and agency presiding over theme are responsible for publishing the results of theme research on the mass media.

3. The theme presider and agency presiding over theme are responsible for carrying out the procedures to establish intellectual property rights for the protection of theme research results in accordance with current regulations of the State.

Article 32. The operational funding of the councils and inspection of the execution of theme

1. The operational funding of the council to determine the list, the selection council, appraisal council, council of the ministerial-level assessment for acceptance, the council of theme liquidation and inspection of the execution of theme is spent from the budget of science and technology activity granted every year.

2. The operational funding of the grassroots-level assessment council is spent from the budget of science and technology activity for theme.

3. Expenditure regime for the operation of the councils and inspection of the execution of theme shall comply with the current financial regulations of the State.

Chapter V

REWARDS AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 33. Rewards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Funding for reward and the reward rate shall comply with current regulations.

Article 34. Handling of violations

1. Theme presider does not complete the task assigned according to theme explanation will be handled in the form of liquidation and must reimburse funding allocated from the State budget, and will not be registered as a ministerial-level theme presider for at least 3 years.

2. Organizations and individuals that violate these rules, depending on the nature and seriousness of the violation, shall be handled in accordance with current regulations.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/03/2010 ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.193

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220