Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo

Số hiệu: 08/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO, ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng, như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.

2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, các học viện, trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Điều kiện được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học

Các đại học, học viện, trường đại học được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học khi bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

2. Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường hợp tên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, các học viện, trường đại học phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 2 trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài.

3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo trình độ đại học, cụ thể:

a) Có phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo;

b) Thư viện của trường có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần/môn học, các tài liệu liên quan, có tạp chí trong và ngoài nước được xuất bản trong 10 năm trở lại đây đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập các học phần/môn học trong chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo;

c) Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên;

d) Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính.

4. Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường bảo đảm triển khai ngành đào tạo.

5. Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.

6. Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương, vùng và quốc gia.

Điều 3. Điều kiện được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng

1. Trường cao đẳng được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng khi bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 4 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký;

b) Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường hợp tên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trường cao đẳng phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 02 trường đại học hoặc trường cao đẳng đã được kiểm định ở nước ngoài;

c) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo trình độ cao đẳng, cụ thể:

- Có đủ giảng đường, phòng học, phòng chức năng, cơ sở thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của các học phần/môn học trong chương trình đào tạo;

- Thư viện của trường có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần, các tài liệu liên quan; có tạp chí trong và ngoài nước được xuất bản trong 10 năm trở lại đây, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập các học phần/môn học trong chương trình đào tạo;

- Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên; phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ của trường để phục vụ công tác quản lý, đào tạo;

- Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính;

d) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo;

đ) Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo;

e) Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của vùng và địa phương.

2. Trường đại học, học viện được mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng khi ngành đó đã được mở ngành ở trình độ đại học theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo quyết định của Giám đốc các đại học đối với các đại học được phân cấp theo Quyết định số 3360/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 21/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư này. Việc mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng trong những trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

2. Đối với các đại học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phân cấp theo Quyết định số 3360/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 21/6/2005, Giám đốc các đại học được quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng khi cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư này.

Điều 5. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Khi có đủ các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng quy định tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư này, cơ sở đào tạo xây dựng hồ sơ mở ngành đào tạo, bao gồm:

1. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo (Phụ lục I).

2. Đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Phụ lục II), bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở ngành đào tạo; năng lực của cơ sở đào tạo; chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo; lý lịch khoa học và các tài liệu, minh chứng kèm theo.

3. Biên bản thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của cơ sở đào tạo.

4. Biên bản kiểm tra và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo của sở giáo dục và đào tạo địa phương (Phụ lục VI).

5. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc của một cơ sở đào tạo có uy tín do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo (Phụ lục VII).

Hồ sơ được lập thành 3 bộ.

Điều 6. Quy trình xem xét mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

1. Cơ sở đào tạo gửi 03 bộ hồ sơ đến sở giáo dục và đào tạo, nơi trường đặt trụ sở đề nghị kiểm tra thực tế và xác nhận các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện của cơ sở đào tạo. Đồng thời, gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự thẩm định chương trình đào tạo (Phụ lục VIII) hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm định chương trình đào tạo.

2. Kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành đăng ký đào tạo

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: 01 đại diện Ban giám đốc sở (Trưởng đoàn), 01 đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ và 1 chuyên viên (làm nhiệm vụ thư ký).

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế như: bảng lương của trường, sổ bảo hiểm của giảng viên, văn bằng, chứng chỉ của giảng viên, trang thiết bị, thư viện và lập biên bản kiểm tra (Phụ lục VI).

b) Căn cứ vào biên bản kiểm tra, giám đốc sở giáo dục và đào tạo xác nhận thực trạng vào các bảng biểu báo cáo về năng lực của cơ sở đào tạo (Phụ lục III) trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo.

3. Cơ sơ đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo

a) Cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đã thành lập được trên 5 năm và có ít nhất 1 khóa sinh viên chính quy đã tốt nghiệp;

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ, trong đó có ít nhất 1 giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học.

b) Cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đã thành lập được trên 5 năm và có ít nhất 1 khóa sinh viên chính quy đã tốt nghiệp;

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 2 giảng viên có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng;

4. Các cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo khi:

a) Không bảo đảm đủ các điều kiện ở khoản 2 Điều này;

b) Khi đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng những ngành chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV;

c) Đã có vi phạm trong quá trình tự thẩm định chương trình đào tạo.

Các cơ sở này gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín để thẩm định chương trình đào tạo.

5. Cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng cho cơ sở đào tạo khác khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học:

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ, trong đó có ít nhất 1 giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học;

- Đang triển khai đào tạo trình độ đại học ngành cần thẩm định và có ít nhất 5 khóa sinh viên hệ chính quy của ngành cần thẩm định đã tốt nghiệp. Trong trường hợp ngành chưa có trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín đã đào tạo các ngành trong cùng khối ngành để thẩm định chương trình đào tạo.

b) Cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng:

- Có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 2 giảng viên có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng;

- Đang triển khai đào tạo trình độ cao đẳng ngành cần thẩm định và có ít nhất 5 khóa sinh viên của ngành cần thẩm định đã tốt nghiệp. Trong trường hợp ngành chưa có trong danh mục giáo dục đào tạo cấp IV thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín đã đào tạo các ngành trong cùng khối ngành để thẩm định chương trình đào tạo.

6. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo hoặc chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín để thẩm định chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo tiến hành thực hiện các công việc sau:

a) Nếu cơ sở đào tạo được phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở mình.

b) Nếu các cơ sở đào tạo không được phép tự tổ chức thẩm định, sau khi nhận được ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo gửi 5 bộ chương trình đào tạo đến cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định để thẩm định chương trình đào tạo. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ gửi công văn chỉ định cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo khác và nhận được chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định, thủ trưởng cơ sở đào tạo được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm định ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo.

c) Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học gồm 5 thành viên, có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ thuộc ngành đăng ký mở ngành đào tạo. Hội đồng thẩm định gồm chủ tịch, hai phản biện, thư ký và ủy viên.

- Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ cao đẳng gồm 5 thành viên, các thành viên phải có bằng thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 2 thành viên có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng. Hội đồng thẩm định gồm chủ tịch, hai phản biện, thư ký và ủy viên, trong đó chủ tịch Hội đồng là người có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc có chức danh khoa học là giáo sư hoặc phó giáo sư.

d) Nội dung và cách thức tiến hành phiên họp của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo được quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này.

Sau khi nghe đại diện của cơ sở đào tạo có ngành cần thẩm định trình bày báo cáo, các thành viên hội đồng đặt câu hỏi, cơ sở đào tạo giải trình, các thành viên hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín. Hội đồng thẩm định lập biên bản thẩm định.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thẩm định xác nhận vào biên bản của Hội đồng thẩm định (Phụ lục VII) và vào chương trình đào tạo (Phụ lục IV) trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của cơ sở đào tạo.

7. Kinh phí để sở giáo dục và đào tạo thực hiện kiểm tra và kinh phí tổ chức thẩm định của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo chi trả theo quy định hiện hành.

8. Sau khi thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều này, cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng gửi Hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Việc xem xét hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng được thực hiện vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm.

b) Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 các tháng trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

c) Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện theo quy định, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 các tháng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kết quả thẩm định và những nội dung cần hoàn thiện. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện của cơ sở đào tạo, nếu cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

d) Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo của cơ sở đào tạo chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày mùng 1 các tháng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định, tình trạng hồ sơ và đề nghị cơ sở đào tạo tiếp tục chuẩn bị các điều kiện.

9. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra, thẩm định lại tại cơ sở đào tạo.

Điều 7. Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư này;

b) Không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp;

c) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo;

d) Người cho phép mở ngành không đúng thẩm quyền;

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Người có thẩm quyền cho phép mở ngành đào tạo có thẩm quyền quyết định đình chỉ tuyển sinh. Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải xác định rõ lý do đình chỉ tuyển sinh, quy định rõ thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể bảo đảm quyền lợi của sinh viên và giảng viên.

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ tuyển sinh hoặc cho phép tuyển sinh trở lại:

a) Khi phát hiện cơ sở đào tạo vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm;

b) Căn cứ vào mức độ vi phạm của cơ sở đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo;

c) Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh được khắc phục và có hồ sơ đề nghị được tuyển sinh trở lại của cơ sở đào tạo thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ tuyển sinh ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo được tuyển sinh trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép tuyển sinh trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo cho cơ sở đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết;

d) Hồ sơ đề nghị được phép tuyển sinh trở lại, bao gồm:

- Tờ trình cho phép tuyển sinh trở lại;

- Báo cáo giải trình việc khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh, kèm theo các minh chứng.

Điều 8. Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

1. Cơ sở đào tạo bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Có hành vi gian lận để được mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng;

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, đào tạo tại cơ sở đào tạo;

c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

d) Không đạt tiêu chuẩn tại các kỳ kiểm định chất lượng (kiểm định cơ sở đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyết định thu hồi quyết định mở ngành đào tạo phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của sinh viên, giảng viên.

3. Người có thẩm quyền mở ngành đào tạo có thẩm quyền thu hồi quyết định mở ngành đào tạo.

4. Trình tự, thủ tục thu hồi quyết định mở ngành đào tạo:

a) Khi cơ sở đào tạo vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm;

b) Căn cứ vào mức độ vi phạm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thu hồi quyết định mở ngành đào tạo.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền của sở giáo dục và đào tạo

1. Tổ chức kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện khi các cơ sở đào tạo đề nghị.

2. Được quyền xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đội ngũ giảng viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện của cơ sở đào tạo và được quyền yêu cầu cơ sở đào tạo cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan.

3. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của các kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo.

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về kết quả kiểm tra các điều kiện thực tế của các cơ sở đào tạo.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo

1. Các cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng có trách nhiệm:

a) Đảm bảo tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo;

b) Cung cấp đầy đủ thông tin khi đoàn kiểm tra yêu cầu;

c) Tổ chức tự kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng của cơ sở đào tạo;

d) Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về các điều kiện bảo đảm chất lượng cho hoạt động đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của cơ sở mình.

2. Các cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo có trách nhiệm thực hiện thẩm định chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư này. Nếu trong quá trình thẩm định vi phạm các quy định tại Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ định một cơ sở đào tạo khác thẩm định lại chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đó.

Điều 11. Trách nhiệm và quyền của cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo

1. Thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của các cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư này khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định.

2. Được quyền xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo và được quyền yêu cầu cơ sở đào tạo cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan.

3. Thực hiện thẩm định khách quan, trung thực. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định chương trình đào tạo.

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về kết quả thẩm định chương trình đào tạo.

5. Nếu trong quá trình thẩm định, cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở khác vi phạm các quy định tại Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dừng việc giao nhiệm vụ thẩm định chương trình đào tạo.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo và các đơn vị liên quan:

1. Tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng của các cơ sở đào tạo.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành trình độ đại học, trình độ cao đẳng theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc kiểm tra và xác nhận của các sở giáo dục và đào tạo, việc thẩm định chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm định hoặc tự thẩm định chương trình đào tạo.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2011.

2. Bãi bỏ Điều 17 Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoặch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBVHGDTNTN& NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Như Điều 14 (để thực hiện);
- Lưu:VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
----------------

No. 08/2011/TT-BGDDT

Hanoi, February 17, 2011

 

CIRCULAR

STIPULATING CONDITIONS, DOSSIERS, PROCEDURES FOR OPENING DISCIPLINES OF TRAINING UNIVERSITY, COLLEGE LEVEL

Pursuance to the Law on Education dated June 14, 2005; the Law Amending, supplementing a number of Article of the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuance to the Decree No.178/2007/ND-CP dated December 03, 2007 of the Government on stipulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministries and the ministerial-level agencies ;

Pursuance to the Decree No.32/2008/ND-CP dated March 19, 2008 of the Government on stipulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuance to the Decree No.115/2010/ND-CP dated December 24, 2010 of the Government stipulating the responsibility of state management on education;

Pursuance to the Decision No.58/2010/QD-TTg dated September 22, 2010 of the Prime Minister stipulating charter of universities;

Pursuance to the Circular No.14/2009/TT-BGDDT dated May 28, 2009 of the Minister of Education and Training stipulating charter of colleges;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Education and Training stipulates conditions, dossiers, procedures for opening training discipline, terminating enrolment, withdrawing the decision of opening discipline of training university, college level, as follows:

Article 1. Scope and subjects of application

1. This document provides for conditions, dossiers, procedures for opening training discipline, terminating enrolment, withdrawing the decision of opening discipline of training university, college level.

2. This document applies to universities, institutes and colleges (hereinafter referred to as Training centers), the education and training centers, relative organizations and individuals.

Article 2. Conditions for being considered to open discipline of training university level

The institutes, universities are considered for opening discipline of training university level as ensuring the following conditions:

1. Having the team of tenured lecturers undertaking to teach at least 70% of the volume of training programs, including at least 01 lecturer having doctoral level and 03 lecturers having master's degree to be right registration discipline.

2. Having training programs of the training registration discipline and a detailed outline of the modules/subjects in the training program to be made in accordance with provision in Annex IV of this Circular.

Name of the training discipline has in the List of fourth grade education, training of university, college level issued by the Ministry of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Having material facilities, equipment to meet requirement of discipline of training university level, specifically:

a) Having classrooms, laboratories and practical workshop, production and testing facilities with the equipment necessary to meet the requirements of teaching, studying and scientific research of training discipline;

b) The school's library has room for searching information, software and other equipment for the loan, reference materials, sufficient information and data sources: books, textbooks, lectures of modules/subjects, the relevant documents, domestic and overseas magazines published within 10 years to meet the requirements of teaching and learn modules/subjects in training programs and scientific research of the training discipline;

c) Having buildings for leisure activities, sports, cultural and medical facilities and services for officials, teachers and students;

d) The school's Website is updated regularly and publicizing the commitment for quality education and practical education quality, publicizing conditions that ensure quality, publicizing the financial collection and spending.

4. Having unit of full time management meeting the requirements of professional skills of managing training operation of university level, regulations of the organization and operation of schools ensuring the implementation of training discipline.

5. Not violating the current regulations on enrolment, organization and management of training and other relevant provisions of law within 3 years prior to the date the training centre submits dossier for registering to open the training discipline.

6. The training registration discipline complies with the planning of human resource development of branch, locality, region and nation.

Article 3. Conditions for being considered to open discipline of training college level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Having the team of tenured lecturers undertaking to teach at least 70% of the volume of training programs in which there are at least 04 lecturers having master's degree to be right registration discipline;

b) Having training programs of the training registration discipline training and a detailed outline of the modules/subjects in the training program to be made in accordance with provision in Annex IV of this Circular.

Name of the training discipline has in the List of fourth grade education, training of university, college level issued by the Ministry of Education and Training.

Case name of the training discipline haven't yet had in the List of education and training at rank IV, college level, colleges must present scientific arguments of the new training discipline has been passed by the training and scientific Council; training practice and experience of some countries in the world, together with reference training programs of at least two universities or colleges accredited in foreign countries;

c) Having material facilities, equipment to meet requirement of discipline of training college level, specifically:

- Having lecturing rooms, classrooms, functional rooms, laboratories and practical workshop with the equipment necessary to meet the requirements of teaching, studying of the modules/subjects in the training program;

- The school's library has room for searching information, software and other equipment for the loan, reference materials, sufficient information and data sources: books, textbooks, lectures of modules/subjects, the relevant documents, domestic and overseas magazines published within 10 years to meet the requirements of teaching and learn modules/subjects in training programs;

- Having buildings for leisure activities, sports, cultural and medical facilities and services for officials, teachers and students; working rooms for teachers, officials of the school for management and training;

- The school's Website is updated regularly and publicizing the commitment for education quality and practical education quality, publicizing conditions that ensure quality, publicizing the financial collection and spending;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

đ) Not violating the current regulations on enrolment, organization and management of training and other relevant provisions of law within 3 years prior to the date the training centre submits dossier for registering to open the training discipline;

e) The training registration discipline complies with the planning of human resource development of region and locality.

2. Universities, institutes are opened discipline of training college level when such discipline has been opened at university level according to the Decision of the Minister of Education and Training or of the directors of the universities for the universities are decentralized upon the Decision No. 3360/QD-BGD & DT-TCCB dated 21/6/2005 of the Minister of Education and Training.

Article 4. Competence to decide the opening of discipline of training university, college level

1. The Minister of Education and Training decides to open the discipline of training university level, college level when the training centers ensure the conditions specified in Article 2, Article 3 of this Circular. The opening of discipline of training college, university level in the particular case shall be considered, decided by the Minister of Education and Training.

2. For the universities are decentralized upon the Decision No. 3360/QD-BGD & DT-TCCB dated 21/6/2005 of the Minister of Education and Training, the directors of the universities are decided to open the discipline of training university level, college level when the training centers ensure the conditions specified in Article 2, Article 3 of this Circular.

Article 5. Dossier of registration for opening discipline of training college, university level

When having conditions enough to open discipline of training college, university level specified in Article 2, Article 3 of this Circular, the training centers compile dossiers for opening training discipline, include:

1. A statement of registration for opening training discipline (Annex I).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Minute of passing scheme of registration for opening discipline of training college, university level of the training and scientific Council of the training centers.

4. Minute of inspecting and confirming the conditions of the team of tenured lecturers, facilities, libraries for training registration discipline of local Department of Education and Training (Annex VI).

5. Minute of appraising training program of the training program appraisal Council of the training center for the training centers are permitted to self-appraise the training program or of a reputable training center appointed by the Ministry of Education and Training for the training center not permitted to self-appraise the training program (Annex VII).

Dossier is made into 03 sets.

Article 6. Procedures of consideration for opening discipline of training college level

1. The training center sends 03 sets of dossiers to the Department of Education and Training where the school locates its head office to request for on site examination and determination of conditions on the team of tenured lectures, equipment for training, library of the training center. Concurrently, send official dispatch to the Ministry of Education and Training for permission of training program self-appraisal (Annex VIII) or for this agency to appoint a reputable training center for training program appraisal.

2. Examination and determination of actual conditions on the team of tenured lectures, equipment for training, library for training of training registration discipline.

a) Within 15 working days since the date of receiving valid dossiers, the director of Department of Education and Training issues a decision to set up an inspection delegation. Composition of the inspection delegation includes 01 representative of the board of Department directors (chief), 01 representative of leaders of the Department of Personnel Organization and a specialist (as the task of Secretariat).

The inspection delegation conducts to cross-check the contents declared in dossier with the actual conditions such as the school's payroll, lecturers insurance book and diplomas, certificates of lecturers, facilities and library and makes the minute of inspection (Annex VI).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Training centres that are entitled to appraise training program

a) Training centres are entitled to appraise by themselves program of training university level when having sufficient the following conditions:

- Having been established more than 05 years and having at least 01 regular course of official students was graduated;

- Having at least 05 tenured lecturers having doctoral level in which there is at least a professor or a deputy professor or scientific doctor whose professional skill is suitable to the discipline registering for opening discipline of training university level.

b) Training centres are entitled to appraise by themselves program of training college level when having sufficient the following conditions:

- Having been established more than 05 years and having at least 01 regular course of official students was graduated;

- Having at least 05 tenured lecturers having master degree or more in which there are at least 02 lecturers having doctoral level, scientific doctor or an scientific title being professor or deputy professor whose professional skill is suitable to the discipline registering to open discipline of training college level;

4. Training centres are not entitled to appraise by themselves training program when:

a) Failing to ensure the conditions in clause 2 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Having violations in the process of self-appraisal of training program.

These centres send official dispatch to the Ministry of Education and Training to request for appointing a reputable training center to appraise training program.

5. The training centres are appointed to appraise the program of training college, university level to other training centers by the Ministry of Education and Training when having fully the following conditions:

a) The training centres are appointed to appraise the program of training university level:

- Having at least 05 tenured lecturers having doctoral level in which there is at least a professor or a deputy professor or scientific doctor whose professional skill is suitable to the discipline registering for opening discipline of training university level;

- Deploying to train university level of the discipline need to be appraised and there are at least 05 regular courses of official students of the discipline need to be appraised were graduated. In case discipline does not have in the list of the fourth level, the Ministry of Education and Training will appoint a reputable training center trained disciplines in the same discipline block for program appraisal.

b) Training centers are appointed to appraise the program of training college level:

- Having at least 05 tenured lecturers having master degree or more in which there are at least 02 lecturers having doctoral level, scientific doctor or an scientific title being professor or deputy professor whose professional skill is suitable to the discipline registering for opening discipline of training college level;

- Deploying to train college level of the discipline need to be appraised and there are at least 05 regular courses of official students of the discipline need to be appraised were graduated. In case the discipline has not been got in the list of the fourth level, the Ministry of Education and Training will appoint a reputable training center trained disciplines in the same discipline block for program appraisal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

After receiving opinions of the Ministry of Education and Training on permitting the self-appraisal of training program or appointing a reputable training center for appraising training program, the training centers conduct the following duties:

a) If the training center is permitted the self- appraisal of training program, head of the training center makes a decision to establish an appraisal council and hold to meet such council for appraising their centers training program.

b) If the training centers are not permitted the self- appraisal of training program after receiving opinions of the Ministry of Education and Training, the training centers send 05 sets of training programs to the training center appointed by the Ministry of Education and Training to appraise the training program. Within 30 working days since the date that the Ministry sends an official dispatch to appoint the training center conducting the duty of appraising other training centers training program and receiving the training program of the training center requesting for appraisal, head of the training center appointed to do the appraisal duty makes decision to establish appraisal council and hold to meet such council for appraising the training program.

c) Appraisal council

- Appraisal council of university level training program includes 05 members having scientific title being professor or deputy professor, having scientific doctorial level or doctor to be of the discipline registering for opening training discipline. Appraisal council includes a chairman, two opponents, secretary and commissioner.

- Appraisal council of college level training program includes 05 members, the members must have master degree or more in which there are at least 02 members having scientific doctoral level, doctor or a scientific title being professor or deputy professor whose professional skill is suitable to the discipline registering for opening discipline of training college level. Appraisal council includes a chairman, two opponents, secretary and commissioner in which chairman of the council is the person having scientific doctoral level, doctor or a scientific title being professor or deputy professor.

d) Contents of and method to conduct the meeting of the training program appraisal council are provided in Annex VII of this Circular.

After listening to representatives of the training centers having the discipline needs to be appraised to present the report, council members ask questions, training centers explain, council members discuss and secret ballot. The appraisal Council makes record of the appraisal.

Head of the training center conducting appraisal duty certifies into the minute of the appraisal council (Annex VII) and into the training program (Annex IV) in the dossier of registering to open discipline of training college, university level of the training center.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. After implementing the provisions in clause 1 and clause 5 of this Article, the training centers registering to open the training discipline of university, college level send dossier to the Ministry of Education and Training.

a) The consideration of dossiers registering to open the training discipline of university, college level is implemented on March, June, September, and December of every year.

b) If dossiers registering to open the training discipline ensure the conditions and meet requirements as provided, within 30 working days from the first day of the above months, the Minister of Education and Training issues decision to open the training discipline of university, college level;

c) Dossiers registering to open the training discipline ensure the conditions according to provision, however, there are still several contents need to be completed, within 30 working days from the first day of the above months, the Ministry of Education and Training issues written notification to the training centers on the appraisal results and contents need to be completed. within 30 working days since the date of receiving the completed dossiers of the training centers, if the training centers meet conditions as provided, the Minister of Education and Training issues decision to open the training discipline of university, college level;

d) If dossiers registering to open the training discipline of the training centers have not met the conditions according to provision, within 30 working days from the first day of the above months, the Minister of Education and Training issues written notification on the appraisal results, dossier status and requesting the training centers to continue to prepare the conditions.

9. In the necessary cases, the Ministry of Education and Training shall organize to inspect, examine, re-appraise the training centers.

Article 7. Suspending the enrolment of training discipline of college, university level

1. The training centers are suspended the enrolment of training discipline when happening one of the following cases:

a) Failing to ensure one of the conditions provided in Article 2, Article 3 of this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Holding to enrol and train outside the location permitted to train;

d) The permit to open discipline competent person is not proper competence;

đ) Violating law regulations on education which has been sanctioned administrative violations at the must-be-suspended level;

e) Other cases according to law regulations.

2. The permit to open training discipline competent person is competent to decide the suspension of enrolment. The decision to suspend the enrolment of training discipline must state clearly the reason for so, stipulate clearly the time limit of suspending the enrolment, specific measures to ensure interests of student and lecturers.

3. Order, procedures of the suspension of enrolment or permission of re-enrolment:

a) When detecting the training centers violating one of cases provided in clause 1 of this Article, the Ministry of Education and Training organizes the examination to valuate the seriousness of violation;

b) Based on the seriousness of violation of the training centers, the Minister of Education and Training issues decision to suspend the enrolment;

c) After the time limit of suspending enrolment, if the cause which leads to such suspension is remedied and having dossier to request for being re-enrolled of the training centers, the competent to terminate enrolment person issues decision to permit the training centers to be re-enrolled. In case of having not permitted yet to re-enrol, to the Ministry of Education and Training issues written reply to the training centers for notification and solving direction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A statement to request for being re-enroled;

- A report explaining the remedy of cause leading to the suspension of enrolment, enclosed with evidences.

Article 8. Withdrawal of decision to open discipline of training college, university level

1. Training centers are withdrawn decision to open training discipline when happening one of the following cases:

a) Having fraud acts to be opened discipline of training college, university level;

b) Committing seriously violations of provisions on management, organization, training at its site;

c) The time limit to suspend the enrolment of training discipline expired but the training centers have not remedied the cause leading to such suspension;

d) Failing to gain standards at the inspection period (inspection of training center, training program) according to provision of the Ministry of Education and Training;

đ) Violating law regulations on education sanctioned administrative violations at the must-withdraw level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The withdrawal decision, decision to open training discipline must determine clearly the reason for withdrawal, measures to ensure students, lecturers interests.

3. The competent to open training discipline person is competent to withdraw the decision to open training discipline.

4. Order, procedures to withdraw the decision to open training discipline:

a) When the training centers violate one of the cases provided in clause 1 of this Article, the Ministry of Education and Training organizes examination to valuate the seriousness of violations;

b) Based on the seriousness of violations, the Minister of Education and Training issues decision to withdraw the decision to open training discipline.

Article 9. Responsibility and rights of training centers

1. Organizing the examination and determination of actual conditions on the team of tenured lecturers, equipment for training, library when training centers have request.

2. Being entitled to review dossiers, documents relating to team of lecturers, equipment for training, library of the training centers and being entitled to request the training center to supply relative documents, information.

3. Taking responsibility for the faithfulness, accuracy of actual examination results on site.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Responsibility of training centers

1. Training centers register to open discipline of training college, university level take responsibility for:

a) Ensuring the faithfulness, accuracy of dossier registering to open discipline of training;

b) Supplying sufficient information at the requirement of the inspection delegation;

c) Organizing examination, inspection according to provisions of law and submitting the examination, inspection, supervision of the Ministry of Education and Training and competent functional agencies on conditions to ensure quality of training disciplines of college, university level of training centers;

d) Heads of training centers takes responsibility for conditions to ensure quality of training disciplines of college, university level of their centers.

2. The training centers being permitted to appraise by themselves training programs take responsibility for the implementation of appraising training programs according to provisions in this Circular. If during the course of appraisal, the centers violate provisions in this Circular, the Ministry of Education and Training shall appoint another training center to re-appraise training program of such training center.

Article 11. Responsibility and rights of training centers appointed to appraise training program

1. Appraising training program of college, university level of training centers provided in this Circular when being appointed by the Ministry of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Conducting appraisal objectively, faithfully, taking responsibility for results of training program appraisal.

4. Submitting the examination, inspection, supervision of the Ministry of Education and Training and competent functional agencies on results of training program appraisal.

5. If during the course of appraisal, the training centers being appointed to appraise training program of other centers violate provisions in this Circular, the Ministry of Education and Training shall terminate the assignment of duty to appraise training program.

Article 12. Responsibility of the units under the Ministry of Education and Training

The Department of university education presides over coordination with the Department of Planning Finance, The Education Quality Examination and Accreditation Bureau and relative units:

1. To organize to review dossiers and conditions for registering to open training disciplines of college, university level of training centers.

2. Guiding, instructing, examining, supervising the deployment of implementation of duty training disciplines of college, university level according to plan, quality ensuring.

3. Guiding, instructing, examining, supervising the examination and determination of training, education centers, appraisal of training program of training centers being appointed to make appraisal duty or self-appraise training program.

Article 13. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Annulling Article 17 of charter of college, issuing together with the Circular No.14/2009/TT-BGDDT dated May 28, 2009 of the Minister of Education and Training.

3. The previous provisions contrary with this Circular are annulled.

Article 14. Implementation organization

Chief of Ministry office, Director general of Department of University Education, Director general of Department of Planning Finance, heads of relative units under the Ministry of Education and Training, universities, institutes, colleges, the Department of Education and Training are responsibility for the implementation of this Circular.

 

 

FOR THE MINISTER
DIRECTOR GENERAL
Pham Vu Luan

 

APPENDIX I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTRY/AGENCY
(Governing body) (if any)

INSTITUTION’S NAME:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.

[Location]…... [date]…………………….

 

APPLICATION FOR

REGISTRATION OF ACADEMIC DISCIPLINE

 Academic discipline’s name:……………………………..Code:………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: Ministry of Education and Training

1. The necessity of the academic discipline applying for registration (hereinafter referred to as the registered discipline)

- Description of results of surveys, analysis and assessment of the demand for university/college graduates in the registered discipline in terms of requirement for social-economic development of the industry, the province/city and the area where the educational institution (hereinafter referred to as the institution) is situated.

- Analysis and assessment of the conformity to the demand for local and national human resources.

2. General information about the institution

- Year of establishment, establishment and development process

- Academic disciplines, levels and education methods

- Teaching staff and administrative officers

- Scope of levels and education methods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Facilities, laboratories, libraries, and materials

3. The registered discipline and educational program

- Clarify name of registered discipline, educational program and educational level (college or university level).

If the institution implements an educational program of another university, the name of the university and the copy of the original educational program of such university and capacity of the institution shall be required.

If the institution implements a foreign educational program (even if the registered discipline is already included in the List), the name of the university, name of country and the copy of the original educational program of the latter university and capacity of the institution shall be required.

- Summary of the educational program: The body of knowledge of the whole course (total number of modules/credits), course duration.

- Summary of the institution’s capacity in terms of teaching staff, facilities, materials, etc.

- Estimated enrolment quotas in the first 5 years of the registered discipline.

- Summary of the development process of the educational program  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Declaration of the institution on effective investment and quality assurance in respect of the registered discipline.

-  Declaration of the institution on the availability of contents of the application on the website of the institution at the address: http://www....

- Request:…

 


Recipients:
-
-
- Archived:…

HEAD OF THE INSTITUTION

(Signature and stamp)

 

APPENDIX II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DESCRIPTION OF ACADEMIC DISCIPLINE

 

- Academic discipline’ name:

- Code:

- Institution’s name:

- Education level:

Part 1. The necessity of the registered academic discipline

- General information about the institution

- Description of surveys, analysis and assessment of the demand for university/college graduates in the registered discipline in terms of requirements for social-economic development of the industry, the province/city and the area where the institution is situated.  Analysis and assessment of the conformity between the demand and the planning for development of the local and national human resources.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Introduction of the Faculty in charge of the registered discipline.

- Reasons for applying for registration of the discipline.

Part 2. Capacity of the institution

The institution shall, comparing with the conditions prescribed in Article 2 and Article 3 of this Circular, self-assess their capacity in terms of:

1. Teaching staff

- Tenured lecturers (professors, associate professors, doctors), using form No. 1 of Appendix III

- Tenured technicians and laboratory staff, using form No. 2 of Appendix III.

2. Facilities

- Classrooms, lecture halls, using form No. 3 of Appendix III.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Educational equipment, using form No. 4 of Appendix III.

- Libraries, materials, course books, using form No. 5 and form No. 6 of Appendix III.

3. Scientific research activities

4. International cooperation in training and scientific research activities

Part 3. Educational program and plan

- The educational program is prescribed in Appendix IV.

- Estimated educational plan

- Estimated tuition/student/year

Appendixes: Enclosed materials and documentary evidence

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A draft on university/college training organization and management (applicable to the first academic discipline) of the institution.

- Academic profile of professors, associate professors, doctors and masters (using form of Appendix V)

Notes: The project is set up according to the results of survey on the demand for local and national human resources in terms of  requirements for socio-economic development of the industry, the province or city where the institution is situated and seminars with the participation of lecturers, scientists, administrative officers, recruiters, representatives of enterprises in relation to the registered discipline.

 

APPENDIX III

CAPACITY OF THE INSTITUTION
(Issued together with Circular No. 08/2011/TT-BGDDT dated February 17, 2011 of the Minister of Education and Training)

The following forms are used to declare the capacity of the institution and apply for registration of university/college academic discipline.

1. Teaching staff

Form 1. List of tenured lecturers in charge of subjects/modules of the registered discipline

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Full name, year of birth, present position

Academic title, year awarded

Academic degree, country, graduation year

Academic discipline

 Module/subject, number of credits/units of study in charge

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 [Location]………,[date]………………..

Director of Service of Education and Training

(Signature and stamp)

 Head of institution

(Signature and stamp)

Notes: Each tenured lecturer is only in charge of 1 subject/module

 

Form 2. List of tenured technicians and laboratory staff

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Qualifications, professional competence, graduation year

Laboratory/workshop in charge

Subjects/modules to be served

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Director of Service of Education and Training

(Signature and stamp)

 Head of institution

(Signature and stamp)

 

2. Classrooms, laboratories, and equipment

Form 3. Classrooms, lecture halls, and teaching equipment

No.

Type of classroom

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity

Area
(m2)

Primary teaching equipment

Name

Quantity

Subject/module to be served

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

 

 

 

 

 

 

...

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 [Location]………,[date]………………..

Director of Service of Education and Training

(Signature and stamp)

 Head of institution

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form 4. Laboratories, workshops, laboratory equipment

No.

Name of laboratory, workshop

Area
(m2)

Primary laboratory equipment

Name

Quantity

Subject/module to be served

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

-

-

-

 

 

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

 

 

3

 

 

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

 

 

...

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 [Location]………,[date]………………..

Director of Service of Education and Training

(Signature and stamp)

 Head of institution

(Signature and stamp)

 

3. Libraries, materials, course books, and reference materials

a) Library

- Total area of the library:……m2, area of reading room:……….. m2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Library management software:…………..

- Electronic library (yes/no; the domestic or international electronic database which is connected; the search of lecturers and students in the institution? Number of course books, electronic course books:………..

b) List of course books, monographs and magazines of the registered discipline

Form 5. List of course books of the registered discipline

No.

Name

Author

Publisher

Publication year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Subject/module to be served

1

 

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 [Location]………,[date]………………..

Director of Service of Education and Training

(Signature and stamp)

 Head of institution

(Signature and stamp)

 

Form 6. List of monographs and magazines of the registered discipline

No.

Name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Publisher, edition, volume, publication year

Quantity

Subject/module to be served

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

...

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

[Location]………,[date]………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Signature and stamp)

 Head of institution

(Signature and stamp)

 

APPENDIX IV

 EDUCATIONAL PROGRAM
(Issued together with Circular No. 08/2011/TT-BGDDT dated February 17, 2011 of the Minister of Education and Training)

INSTITUTION’S NAME:…………………..

(Issued together with Decision No…dated…………………….of ………………………..[ the Principal/Director’s name])

Academic discipline:…………………………………………  Code:………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Education objectives

- General objectives

- Detailed objectives: knowledge, skills, attitude, jobs after graduation, foreign language and IT levels, etc.

2. Course duration

3. Body of knowledge of the whole course (determined according to number of credits/units of study)

4. Enrolment candidates

5. Educational process, requirements for graduation

6. Scale

7. Program contents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.1. Political theory

7.1.2. Social science:

- Compulsory

- Optional

7.1.3. Human culture - Art

- Compulsory

- Optional

7.1.4. Foreign languages

7.1.5. Math – Computing – Natural sciences – Technology - Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Compulsory

7.1.6. Physical education

7.1.7. National defense - Security

7.2. Body of knowledge of specialized education

7.2.1 Basic body of knowledge (of the group of disciplines and the registered discipline)

7.2.2 Body of knowledge of the primary academic discipline (the 1st academic discipline)

7.2.2.1 General body of knowledge of the primary academic discipline (compulsory)

7.2.2.2 Specialized body of knowledge of the primary academic discipline (optional; entirely optional or by major)

- Compulsory

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.2.3 Body of knowledge of the second academic discipline (optional; selected as secondary academic discipline or second primary academic discipline)

- Compulsory

- Optional

7.2.4 Supplementary body of knowledge (optional)

7.2.5 Pedagogical body of knowledge (only compulsory for educational program for primary and secondary teachers and vocational education teachers)

- Compulsory

- Optional

7.2.6 Graduation internship and graduation theses (or graduation examinations)

8. Teaching plan (expected)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. MODULE/SUBJECT SYLLABUS

Each module/subject shall be included in the list of modules/subjects in the registered discipline, each module/subject shall have a syllabus as follows:

- Name of module/subject, total number of credits/units of study (theory credits/units of study, practice credits/units of study)

For example: Principles of epidemiology 3(2,1) means that the body of knowledge of the subject consists of 3 credits/units of study; in which 2 theory credits/units of study and 1 practice credit/unit of study.

- Subject group in charge.

- Subject description: the role of the subject/module, body of knowledge provided for students, relationship with other subjects/modules in the registered discipline.

- Subject/module objectives: objectives to be achieved after finishing the subject/module (theory and practice). Above objectives shall be formulated similarly to graduation standards.

- Contents of subject/module: chapters, items and general contents. Number of lessons in terms of theory, exercise, practice (or experiment or discussion).   Self-study materials for each chapter shall be required.

- Reference materials: clarify books, magazines and materials in terms of the subject/module.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Head of the assessing educational institution

(Signature and stamp)

Head of the institution

(Signature and stamp)

 

Notes: Every two years, the institution shall adjust or add subjects/modules to their educational program. Each adjustment and addition to subjects/modules in the educational program must be passed by the Science and Training Council and archived in the Education department and reported to the Ministry of Education and Training.

 

APPENDIX V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. BRIEF BIOGRAPHY

Full name:                                                                                           Gender:

Date of birth:                                                                     Place of birth:

Native place:                                                                                     Race:

Highest academic degree:                                                  Year & country awarded:

Highest academic title:                                                      Year appointed:

Position (current or before retirement):

Workplace (current or before retirement):

Address:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fax:                                                       Email:

1. Graduate degrees:

Type of education:         

Place:

Academic discipline:                 

Country:                                                                              Graduation year:

Second Bachelor’s Degree:                                               Graduation year:

2. Postgraduate degrees:

- Master’s degree in:                                                                                  Year of issue:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Doctorate in:                                                                                            Year of issue:

Place:

- Name of the doctoral dissertation:

 

 

3. Foreign languages:

1.

2.

Efficiency:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

III. PROFESSIONAL EXPERIENCES

Duration

Workplace

Job

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

IV. SCIENTIFIC RESEARCH ACHIEVEMENTS

1. Research projects have been and being involved

No.

Name of research project  

Beginning year /Completion year

 Level of the project (nation, Ministry, agency or school)

Responsibilities in the project

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Name

Announcing year

Name of magazine

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Certified by

[Location]………….,[date]………………………..

Reported by

(Academic title and academic degree)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 REPORT ON INSPECTION OF TEACHING STAFF, EQUIPMENT AND LIBRARY
(Issued together with Circular No. 08/2011/TT-BGDDT dated February 17, 2011 of the Minister of Education and Training)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------------

REPORT ON INSPECTION OF TEACHING STAFF, EQUIPMENT AND LIBRARY

 

At……..[time], on…………………..[date], at…………..[institution’s name], the Inspectorate of Service of Education and Training of…………[province] carried inspection of teaching staff, equipment and library serving the……………………..[academic discipline] as mentioned in the application of the…………………[ institution’s name], in particular:

I. Composition:

A. The Inspectorate of the Service of Education and Training:

1.

2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B. Representatives of the institution:

1.

2.

3.

4.

…..

 

II. Inspection contents

1. The institution summarily reports teaching staff, equipment and library serving the…………………….[academic discipline] , as mentioned in the application.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Tenured teaching staff in charge of the program as registered in the application

No.

Full name, year of birth, present position

Academic title, year awarded; academic degree, country, graduation year

Academic discipline

 Teaching year and place

Conformity/ Inconformity with the application

Notes

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

b) Tenured technicians and laboratory staff

No.

Full name, year of birth, present position

Qualifications, graduation year

Laboratory or practice facility in charge

Conformity/Inconformity with the application

Notes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

2

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Classrooms, lecture halls, teaching equipment

No.

Type of classroom

(Classroom, lecture hall, multimedia classroom, foreign language classroom, computing classroom, etc.)

Quantity

Area
(m2)

Primary teaching equipment

Conformity/ Inconformity with the application

Notes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quantity

Subject/ module to be served

Area
(m2)

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

d) Laboratories, workshops, laboratory equipment

No.

Name of laboratory, workshop

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Primary laboratory equipment

Conformity/ Inconformity with the application

Notes

Name

Quantity

Subject/ module to be served

1

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

 

 

 

 

 

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

-

-

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

dd) Library

- Area of the library:……m2, area of reading room:……….. m2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Library management software:…………..

- Electronic library ;        Number of course books, electronic course books:………..

Comments of the Inspectorate:

e) List of course books of the registered discipline

No.

Name

Author

Publisher

Publication year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Subject /module to be served

Conformity/Inconformity with the application

Notes

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

g) List of monographs and magazines of the registered discipline

No.

Name

Author

Publisher, edition, volume, publication year

Quantity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conformity/ Inconformity with the application

Notes

1

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

3. Comments of the Inspectorate

 

 

4. Explanation of the institution

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Conclusion of the Inspectorate:

 

 

The report is made at…………[institution’s place] at…………[time], on…………………..[date].

 

 [Location]………,[date]………………..

Director of Service of Education and Training

(Signature and stamp)

 Head of institution

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Notes: - The inspection report must have signatures and full names of the Chief Inspector and the Head of the institution and stamps of the Service of Education and Training and the institution. The inspection report is made 04 copies. 01 copy is kept by the Service of Education and Training; 01 copy is kept by the institution and 02 copies are enclosed with 02 applications for registration of the registered discipline.

- Upon the adjustments made by the institution according to the conclusion of the Inspectorate, the Director of the Service of Education and Training shall sign and stamp the forms prescribed in Appendix III issued herewith.

 

APPENDIX VII

  FORM OF MEETING MINUTES AND EDUCATIONAL PROGRAM ASSESSMENT REPORT
(Issued together with Circular No. 08/2011/TT-BGDDT dated February 17, 2011 of the Minister of Education and Training)

I. Meeting minutes of the Council

1. The Council shall assess the educational program as follows:   

- Foundation for development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Structure;

- Duration;

- Contents: satisfying objectives, conforming to education level, ensuring the modernity, integration and conformity with socio-economic development;

- Detailed outline of the module/subject: objectives, contents, teaching methods, assessment methods, and reference materials.

2. Steps

a) The institution shall give summary foundations for development of the educational program; objectives; structure; duration; contents, detailed outline of the module/subject and requirements for implementation of the educational program.

b) Two critics of the Council shall read comments and ask questions.

Members of the Council ask questions.

c) The representatives of the institution provide answers and explanation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Conclusion of the Council

The meeting shall be recorded in a detailed meeting minutes which contains all comments of the persons in the meeting, especially the questions and answers.

The report shall be ratified by the Council, with the signatures of President and Secretary.

The inspection report shall be made 04 copies.

01 copy shall be kept by the educational institution where the Council is established and 03 copies shall be sent to the assessment institution (01 copy is archived and 02 copies are enclosed with the application).

3. Form of assessment report on the educational program

 

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------------

 EDUCATIONAL PROGRAM ASSESSMENT REPORT  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At…….[time], on……………………………[date], at…………………[place] The Educational program assessment council at…………………level in the……………………[academic discipline] of the…………………………..[institution] held a meeting with the contents below:

I. Composition:

1.

2.

3.

4.

5.

II. Contents

1. The institution summarily reports the development and contents of the university/college educational program in the…………………..[academic discipline]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The critics read their comments

- The Council and participants ask questions

3. The institution gives answers

4. The Council holds another private meeting to discuss and elect the Voting count board and carry out the secret ballot.

5. The Chief of Voting count board announces the results

 Results: Number of affirmative votes:          Number of negative votes:

6. Conclusion of the Council

 

The meeting closed at………….[time], on …………….[date].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Secretary

(Signature and full name)

President

(Signature and full name)

 

II.  The assessment form

 

 UNIVERSITY/COLLEGE PROGRAM ASSESSMENT FORM

Council’s member information:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Responsibilities (in the Council):

Institution:

Academic discipline:                                                                      Code:

Level:

No.

Assessment contents

Comments

Conclusion

(qualified or not)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Foundation for development of the educational program;

 

 

2

Objectives

 

 

3

Structure (make it clear):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Duration of each module;

- ...

 

 

4

Duration of the educational program

 

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

6

Detailed outline of the module/subject (objectives, contents, teaching methods, assessment methods, and reference materials)

 

 

 

Other comments

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General conclusion: (which clarifies that the educational program is whether qualified or not, and the contents that need adjustments) etc.

 

  Member of the Council

  (signature)

 

APPENDIX VIII

APPLICATION FOR SELF-ASSESSMENT OF UNIVERSITY/COLLEGE PROGRAM
(Issued together with Circular No. 08/2011/Circular-BGDDT dated February 17, 2011 of the Minister of Education and Training)

MINISTRY/AGENCY
(Governing body) (if any)

 INSTITUTION’S NAME:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“On application for self-assessment of educational program at……………level”

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------------------

[Location]…………, [date]………………….

 

To: Ministry of Education and Training

1. General information about the institution: year of establishment, establishment and development process; academic disciplines and levels; number of graduation courses, number of graduates; tenured teaching staff; facilities, equipment, laboratories and libraries.

2. Detailed information about tenured teaching staff of the registered discipline:

No.

Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Academic title, year awarded

Academic degree, country, graduation year

Academic discipline  

1

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

3

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

 

 

 

 

 

5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Declaration of the institution about the above contents and assessment implementation as prescribed.

4. Sources of the declared information (links to the website of the institution). Address, website, contact person(s).

 

 

 HEAD OF THE INSTITUTION

(Signature and stamp)

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.594

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!