Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Số hiệu: 01/2020/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 30/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở GDPT

Ngày 30/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT).

Theo đó, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở GDPT sẽ do người đứng đầu cơ sở GDPT thành lập để giúp người đứng đầu cơ sở GDPT tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, có tối thiểu là 11 người (trong đó có ít nhất 2/3 thành viên phải là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên), riêng đối với cơ sở GDPT có quy mô dưới 10 lớp thì Hội đồng có tối thiểu là 7 người.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ sở GDPT;

- Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở GDPT hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn;

- Thư ký Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn;

- Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở GDPT.

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành ngày 15/3/2020.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương, trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Nghị định số 69/2017VNĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi là cơ sở giáo dục phổ thông), các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa

1. Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa.

3. Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Điều 4. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

1. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là Hội đồng) do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập 01 (một) Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng.

2. Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 (mười một) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô dưới 10 (mười) lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 07 (bảy) người.

3. Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia thẩm định sách giáo khoa do các nhà xuất bản tổ chức, tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa và người làm việc ở các nhà xuất bản có sách giáo khoa không được tham gia Hội đồng.

4. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này và quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Cơ cấu Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Trong trường hợp người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông không được tham gia Hội đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này và các trường hợp phải vắng mặt vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn.

3. Thư ký Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn.

4. Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Hội đồng

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng; phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng;

c) Xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa;

d) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này;

đ) Chịu trách nhiệm giải trình về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng:

a) Chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công;

b) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội đồng;

b) Lập biên bản làm việc của Hội đồng;

c) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều này.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

a) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng; tham khảo ý kiến của học sinh, cha mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa; nghiên cứu, đánh giá các sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và các tài liệu liên quan do Hội đồng cung cấp;

b) Chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa;

c) Trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng và gửi ý kiến nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp; ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn sách giáo khoa của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được tính vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong lần bỏ phiếu thứ nhất của Hội đồng;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 7. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.

2. Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký.

3. Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.

Chương III

TỔ CHỨC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

Điều 8. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa

1. Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

2. Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên tham dự.

3. Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 9. Công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 04 (bốn) tháng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Căn cứ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa quy định tại Điều 3 của Thông tư này, quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

2. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, sở giáo dục, khoa học và công nghệ (sau đây gọi chung là sở giáo dục và đào tạo); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này.

3. Bảo đảm nguồn kinh phí theo phân cấp quản lý để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Điều 11. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Căn cứ quy định tại Điều 3 của Thông tư này, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cung cấp thông tin cho các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa mỗi nhà xuất bản cần cung ứng, bao gồm số lượng dự phòng, để bảo đảm có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu mỗi năm học mới.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Điều 13. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở giáo dục và đào tạo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông

1. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa; báo cáo sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) về kết quả lựa chọn sách giáo khoa.

2. Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn phong Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Công báo;
- Như Điều 16;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ GDTH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING 
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

No.: 01/2020/TT-BGDDT

Hanoi, January 30, 2020

 

CIRCULAR

GUIDELINES FOR SELECTION OF TEXTBOOKS IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2005; the Law on amendments to the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to the Resolution No. 88/2014/QH13 dated November 28, 2014 of the National Assembly on renovation of general education programs and textbooks; the Resolution No. 51/2017/NQ14 dated November 21, 2017 of the National Assembly amending roadmap for implementation of new general education programs and textbooks under the Resolution No. 88/2014/QH13 dated November 28, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2017/ND-CP dated May 25, 2017 defining functions, tasks, power and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

At the request of the Director of Primary Education Department and Director of Secondary Education Department;

The Minister of Education and Training promulgates a Circular providing guidelines for selection of textbooks in general education institutions.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular provides guidelines for selection of textbooks in general education institutions.

2. This Circular applies to primary schools, lower secondary schools, upper secondary schools, multi-grade schools and educational institutions implementing general education programs (hereinafter referred to as “general education institutions”), and relevant organizations and individuals.

Article 2. Principles for textbook selection  

1. Only textbooks included in the list of textbooks approved by the Minister of Education and Training shall be selected by general education institutions.

2. 01 (one) title of textbooks shall be selected for each subject or each educational activity in each grade.

3. The textbook selection process must be carried out in an obvious, transparent and lawful manner.

Article 3. Textbook selection criteria

1. Selected textbooks must be appropriate to local socio-economic characteristics.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

ORGANIZATION AND OPERATION OF TEXTBOOK SELECTION COUNCIL

Article 4. Textbook selection council 

1. The textbook selection council of a general education institution (hereinafter referred to as “Council”) shall be established by the head of the general education institution to assist him/her in selecting textbooks. Each general education institution shall establish 01 (one) Council only. With regard to a multi-grade school, 01 (one) Council shall be established to take charge of selecting textbooks for each grade.

2. A Council is comprised of heads, deputy heads, leaders of departments/specialist teams, representative teachers of subjects and educational activities (hereinafter referred to as “subjects”) for which textbooks will be selected, and representatives of the parents' board of the general education institution.  Total members of the Council must be an odd number and not fewer than 11 (eleven) persons, and 2/3 of which must be leaders of specialist teams and teachers. With regard to a general education institution having less than 10 (ten) classes, the Council is comprised of at least 07 (seven) persons.

3. Persons engaged in the compilation or appraisal of textbooks organized by publishers, or engaged in the guidance on compilation, publishing, printing and release of textbooks and those working at publishers whose textbooks will be selected shall not be eligible to be members of the Council.

4. The Council shall have the following duties:

a) Select textbooks in accordance with the provisions herein and specific textbook selection criteria adopted by the People’s Committee of the relevant province or central-affiliated city (hereinafter referred to as “provincial People's Committee”);

b) Propose the list of textbooks to be used to the head of the general education institution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Council’s structure

1. The Council's Chairperson is the head of the general education institution. If the head of the general education institution is not eligible to act as a Council's member as prescribed in Clause 3 Article 4 hereof and is absent due to force majeure events, deputy head of the general education institution shall act as the Council’s Chairperson.

2. Deputy Chairperson of the Council is deputy head of the general education institution or a specialist team’s leader.

3. The Council’s Secretary is a specialist team’s leader.

4. Council’s members are leaders of specialist teams, representative teachers of subjects, and representatives of the parents' board of the general education institution.

Article 6. Duties and rights and Council’s members

1. The Council’s Chairperson shall have the following duties and rights:

a) Assume responsibility for the Council’s operations, develop and organize the implementation of working plans of the Council;

b) Organize operations of the Council; assign duties to Deputy Chairperson, Secretary and members of the Council;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Perform other duties and rights as prescribed in Points a, b Clause 4 of this Article;

dd) Take accountability for the Council’s decisions on textbook selection.

2. The Council’s Deputy Chairperson shall have the following duties and rights:

a) Assume responsibility for duties assigned by the Council’s Chairperson;

b) Perform other duties and rights as prescribed in Points a, b, d Clause 4 of this Article.

3. The Council’s Secretary shall have the following duties and rights:

a) Assist the Council’s Chairperson in preparing working contents/programs of the Council;

b) Make working records of the Council;

c) Perform other duties and rights as prescribed in Points a, b, d Clause 4 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Attend meetings of the Council; get opinions of students and their parents about the selection of textbooks; examine and evaluate textbooks according to textbook selection criteria and relevant documents provided by the Council;

b) Assume responsibility for his/her opinions about textbook selection;

c) If a member cannot attend the Council’s meeting, he/she shall be required to report it to the Council’s Chairperson and provide the later with his/her written opinions about textbook selection before the meeting; these opinions shall be considered when reaching textbook selection results in the first voting of the Council;

d) Perform other duties as assigned by the Council’s Chairperson.

Article 7. Council’s working principles

1. The Council shall work according to the principle of democracy, objectiveness and transparency.

2. A meeting of the Council is said to be valid if at least 2/3 (two-thirds) of its members, including the Council’s Chairperson, Deputy Chairperson and Secretary, are present.

3. Results of each meeting of the Council must be recorded in writing. The meeting's record must bear signatures of the Council’s Chairperson, Deputy Chairperson, Secretary and members attending the meeting.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Textbook selection procedures 

1. The specialist team shall examine, discuss and evaluate textbooks of subjects of their responsible specialty according to textbook selection criteria. Teachers shall ballot for a title of textbooks for each subject within the scope of evaluation and selection of the specialist team. The specialist team shall submit a report to the Council on the list of selected textbooks sorted in descending order of assenting votes. The list of selected textbooks must bear the signatures of the leader and teachers of the relevant specialist team.

2. The Council shall convene a meeting to discuss and evaluate textbooks included in the list of selected textbooks provided by the specialist team according to the principles in Article 2 hereof and relevant textbook selection criteria. The Council shall select textbooks by ballot. A textbook shall be selected if more than 1/2 (a half) of the Council's members voted for it. In case no textbook is voted for by more than 1/2 (a half) of the Council's members, the Council shall discuss and analyze the listed textbooks according to the relevant textbook selection criteria and hold the ballot again. After the second ballot, if no textbook is selected with assenting votes by more than 1/2 (a half) of the Council's members, the Council shall decide to select the textbook with the highest assent votes from the list of textbooks provided by the specialist team as prescribed in Clause 1 of this Article. The Council shall make a record of textbook selection results which must bear the signatures of the Council’s Chairperson, Deputy Chairperson, Secretary and members attending the meeting.

3. The Council shall provide the list of selected textbooks to the head of the general education institution for consideration and approval.

4. Based on the Council’s proposal, the head of the general education institution shall decide the list of textbooks to be used in that general education institution.

Article 9. Announcement of selected textbooks

The head of the general education institution shall make the list of textbooks to be used publicly available and post the same at the general education institution at least 04 (four) months before beginning a new school year.

Chapter IV

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Based on textbook selection criteria in Article 3 hereof, provide specific textbook selection criteria appropriate to local general education institutions.

2. Direct the provincial department of education and training, provincial department of education, science and technology (hereinafter referred to as “provincial department of education and training”), People's Committees of rural/urban districts, district-level towns and provincial cities (hereinafter referred to as “district-level People's Committees”) in instructing, supervising and inspecting the selection of textbooks by general education institutions in accordance with regulations herein.

3. Provide funding, within their management, for general education institutions to cover textbook selection costs.

Article 11. Responsibilities of provincial departments of education and training

1. Pursuant to the provisions in Article 3 hereof, provide opinions to the relevant provincial People’s Committee about the promulgation of specific textbook selection criteria appropriate to local general education institutions.

2. Direct, instruct, supervise and inspect the textbook selection by general education institutions within their management.

3. Report the Ministry of Education and Training and the relevant provincial People's Committee, and provide publishers whose textbooks are selected with information on the list and quantity of textbooks supplied by each publisher, including reserve textbooks, in order to ensure the availability of textbooks before beginning a new school year.

Article 12. Responsibilities of district-level people’s committees

1. Direct district-level departments of education and training in instructing, supervising and inspecting the textbook selection by general education institutions within their management.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Responsibilities of district-level departments of education and training

1. Direct, instruct, supervise and inspect the textbook selection by general education institutions within their management.

2. Consolidate and submit reports to the relevant district-level People’s Committee and provincial department of education and training on textbook selection results of general education institutions within their management.

Article 14. Responsibilities of general education institutions

1. Organize the selection of textbooks according to the provisions herein and relevant regulations adopted by the relevant provincial People's Committee; submit reports on textbook selection results to the relevant provincial department of education and training (by upper secondary schools) or district-level department of education and training (by primary schools and lower secondary schools).

2. Use selected textbooks during teaching and learning activities; instruct teachers, students and their parents in using textbooks in accordance with law regulations.

3. Assume responsibility before education authorities, students and their parents for their decisions on textbook selection.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular comes into force from March 15, 2020.

Article 16. Responsibility for implementation

Chief of Office, Director of Primary Education Department, Director of Secondary Education Department and heads of relevant units affiliated to the Ministry of Education and Training, Chairpersons of People’s Committees at all levels, Directors of provincial Departments of Education and Training, Heads of district-level Departments of Education and Training, heads of general education institutions, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Do

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29.058

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!