Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 72/2008/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 72/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHOÁ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Các Bộ Y tế, Tài chính, KHĐT, LĐTBXH,VHTTDL,
- UBND tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHOÁ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định việc tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường) bao gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá; tổ chức thực hiện; chế độ báo cáo, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Các trường nghề không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá

1. Tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá trong nhà trường nhằm động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tự giác tham gia tập luyện thể thao; hình thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên cho học sinh, sinh viên.

2. Hoạt động thể thao ngoại khoá phải được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, xây dựng kế hoạch phù hợp và đảm bảo về tài chính, cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ, đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên.

3. Việc tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên trong nhµ trường phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

+ Phù hợp với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở giáo dục, tránh lãng phí, hình thức.

+ Nguời tham gia phải tự nguyện, tự giác, phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khoẻ.

+ Có chương trình, kế hoạch và có thể được lồng ghép với các hoạt động có ý nghĩa giáo dục của nhµ trường.

+ Xã hội hóa đối với các hoạt động thể thao ngoại khoá của học sinh, sinh viên.

Chương II

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHOÁ

Điều 3. Thời điểm tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá

Các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên được thực hiện theo chương trình, kế hoạch hàng năm của nhà trường. Các hoạt động trọng tâm phải được gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện lịch sử, truyền thống của nhà trường, của địa phương và các hoạt động chuẩn bị cho các kỳ thi đấu thể thao các cấp.

Điều 4. Nội dung hoạt động thể thao ngoại khoá

1. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tập luyện các bài thể dục, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao trong giờ nghỉ giải lao ở giữa các tiết học ( đối với học sinh phổ thông); thời gian ít nhất là 10 phút, thực hiện 01 lần trong 01 ngày.

2. Khuyến khích động viên học sinh, sinh viên hàng ngày tự tập luyện ngoài giờ (ngoại khoá) các môn thể thao theo sở thích của từng cá nhân (điền kinh, thể dục, các môn bóng, cầu lông, đá cầu, cờ, võ, vật, bơi lội,…). Nội dung kiểm tra đánh giá thể lực, các môn thể thao có trong chương trình thi đấu của Hội khoẻ Phù Đổng, Đại hội thể thao sinh viên và các chương trình hoạt động giáo dục thể chất của ngành giáo dục.

3. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tập luyện các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động theo điều kiện của từng địa phương.

4. Thành lập, duy trì tập luyện thường xuyên đội tuyển năng khiếu thể thao của từng môn để làm nòng cốt cho hoạt động thể thao của nhà trường và cử đội, vận động viên tham gia thi đấu ở cấp huyện, tỉnh, khu vực và toàn quốc.

5. Tổ chức các giải thi đấu thể thao thường xuyên trong nhà trường và tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cấp huyện, tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Điều 5. Hình thức tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá

1. Tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá theo kế hoạch của nhà trường và được phân cấp tổ chức tập luyện với các hình thức tập theo tập thể (tổ, đội, nhóm, lớp, khối) và tập có hướng dẫn.

2. Thành lập các câu lạc bộ thể thao, trung tâm thể thao của nhà trường để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của học sinh, sinh viên tham gia tập luyện và thi đấu.

3. Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao giao lưu và trao đổi, phổ biến những kiến thức về tập luyện thể thao, giữ gìn sức khoẻ để tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

4. Tổ chức các giải thể thao hoặc Hội thi thể thao ít nhất một năm một lần; Đại hội thể dục thể thao (cho sinh viên, học sinh chuyên nghiệp) hoặc Hội khoẻ Phù Đổng (cho học sinh) hàng năm tại các nhà trường.

Điều 6. Chuẩn bị cho một giải thi đấu

1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban, xây dựng và phê duyệt địa điểm, thời gian, dự toán kinh phí.

2. Ban hành điều lệ giải.

3. Vận động tài trợ.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi đấu: Họp Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban và các thành viên; chuẩn bị công tác khai mạc và bế mạc, cử và điều động trọng tài, giám sát; họp chuyên môn với các trưởng đoàn, huấn luyện viên của các đội; xây dựng lịch thi đấu và các hoạt động của giải; tập huấn trọng tài và phân công nhiệm vụ cho trọng tài; chuẩn bị danh sách khách mời và mời khách; tiến hành tổ chức thi đấu theo lịch; tổ chức tổng kết, khen thưởng sau khi kết thúc giải.

Điều 7. Xây dựng điều lệ thi đấu

1. Nội dung cơ bản của điều lệ thi đấu bao gồm:

a) Tên giải;

b) Mục đích, yêu cầu;

c) Nội dung thi;

d) Đơn vị, đối tượng và số lượng người dự thi;

đ) Quy định về đăng ký dự thi (Hồ sơ dự thi và thời gian đăng ký dự thi);

e) Những quy định về trang phục dự thi, hình thức thi đấu, thời gian, địa điểm tổ chức thi đấu;

g) Luật thi đấu;

h) Những quy định về cách tính điểm, xếp hạng;

i) Khiếu nại, khen thưởng, kỷ luật;

k) Các quy định khác.

2. Ban tổ chức ban hành điều lệ giải trước khi thi đấu ít nhất là 3 tháng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sở giáo dục và đào tạo

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ( thành phố trực thuộc Trung ương ) trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy định này đối với các trường thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện Quy định này đối với các trường thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Chủ động phối hợp với sở văn hóa, thể thao và du lịch, các đơn vị, tổ chức có liên quan ở địa phương trong việc thực hiện Quy định này.

Điều 9. Nhà trường

1. Hằng năm, căn cứ vào quy định tại văn bản này và điều kiện cụ thể của nhµ trường, địa phương để xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho phù hợp và kiểm tra, đánh giá kết quả.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thể thao, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các tổ chức khác trong nhà trường và gia đỡnh (đối với học sinh phổ thụng) để vận động, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực tham gia vào các hoạt động thể thao ngoại khoá.

3. Tổ chức các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện, khả năng, năng khiếu của cá nhân.

Điều 10. Các Hội Thể thao

1. Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam và Hội Thể thao học sinh Việt Nam có trách nhiệm chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá theo Quy định này và với sự chỉ đạo, quản lý nhà nước của các cấp quản lý giáo dục, thể dục thể thao.

2. Chủ tịch Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Hội Thể thao học sinh Việt Nam phê duyệt điều lệ các giải thể thao, đại hội thể thao toàn ngành.

Điều 11. Giáo viên, cán bộ giáo dục thể chất

Đề xuất và trực tiếp tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao; tôn trọng, đối xử công bằng và thực hiện các quy định đảm bảo an toàn cho người tham gia; được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo quy định hiện hành.

Điều 12. Kinh phí

1. Hằng năm, nhà trường dành khoản kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp, học phí và các nguồn thu hợp pháp khác để chi cho việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tổ chức các hoạt động học tập, tập luyện và thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên.

2. Kinh phí chi cho việc thực hiện các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài chính và Uỷ ban thể dục thể thao (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác hiện hành. Kinh phí cho các hoạt động nói trên được trích từ các nguồn sau:

a) Ngân sách nhà nước theo quy định;

b) Các khoản tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

c) Các nguồn thu hợp pháp khác của nhà trường;

d) Các nguồn thu do tự nguyện đóng góp của thành viên hội thể thao, câu lạc bộ thể thao và người tham gia.

Chương IV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Chế độ báo cáo

Kết thúc năm học, các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động học tập, tập luyện và thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên.

Điều 14. Thanh tra, kiểm tra

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao, các cơ quan quản lý giáo dục các nhà trường theo thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động học tập, tập luyện và thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên.

Điều 15 . Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Kết quả thực hiện Quy định về tổ chức các hoạt động học tập, tập luyện và thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên là một tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng đối với các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường.

2. Căn cứ kết quả tham gia các hoạt động học tập, tập luyện và thi đấu thể thao của học sinh, sinh viên, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các nhà trường có hình thức khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc tham gia, tổ chức các hoạt động học tập, tập luyện và thi đấu thể thao.

3. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các điều khoản Quy định này sẽ bị xử lý theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 về Quy định tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.413

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!