Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 301/2003/QĐ-UB quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 301/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 301/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 61/CT-TW ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Căn cứ Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21/7/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học ;
Thực hiện Văn bản số 1359/THPT ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấp thuận cho phép thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch thí điểm phổ cập bậc Trung học;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1591/GD-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 (theo chuẩn đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới trường học, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về phổ cập bậc Trung học trong giai đoạn 2006-2010 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố liên quan, các Thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3    
- TT.TU, TT HĐND/TP   
- TT Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban TT-VH Thành Ủy
- Ban VHXH-HĐND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX, TH
- Lưu (VX-H)  

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2003/QĐ-UB ngày tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 I MỤC TIÊU, YÊU CẦU PHỔ CẬP GIÁO DỤC BẬC TRUNG HỌC :

1. Mục tiêu :

Mục tiêu Phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố là huy động các nguồn lực, nâng cao học vấn cho người lao động thành phố từ 18 tuổi đến 21 tuổi đạt trình độ bậc Trung học trước năm 2010; kết hợp phân luồng sau Trung học, tạo cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong những năm đầu thế kỷ XXI ; phát huy cao độ tính độc lập, năng động, sáng tạo, chuẩn mực nhân cách, đạo đức và bản lĩnh chính trị của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

2. Yêu cầu :

2.1. Thành phố phải có 100% quận, huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục bậc Trung học.

2.2. Mỗi quận-huyện phải có ít nhất 90% phường, xã, thị trấn đạt chuẩn; thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường lớp tại địa phương.

2.3. Mỗi phường-xã, thị trấn đạt chuẩn phải có ít nhất 90% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 21, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn theo học các chương trình Trung học phổ thông, Bổ túc trung học, Trung học kỹ thuật, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề ; trong đó có 75% đối tượng phổ cập trong độ tuổi từ 18 đến 21 có bằng tốt nghiệp. Các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp và điều kiện về giáo viên của địa phương đảm bảo đúng theo quy định điều lệ nhà trường và yêu cầu về trường chuẩn quốc gia.

3.- Tiến độ thực hiện :

Để toàn thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục bậc Trung học trước năm 2010, từ nay đến năm 2005 phải phấn đấu có 12 quận nội thành đạt chuẩn và các quận huyện còn lại phấn đấu ít nhất 50% phường, xã, thị trấn đạt chuẩn.

II.-. ĐỐI TƯỢNG PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC :

Đối tượng phổ cập bậc trung học là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến hết 21 tuổi, đã tốt nghiệp trung học cơ sở, chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc chưa tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, hoặc chưa tốt nghiệp đào tạo nghề 03 năm trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại thành phố Hồ Chí Minh.

III.- CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC :

Chương trình phổ cập là trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; trung học chuyên nghiệp hoặc chương trình đào tạo nghề 03 năm.

IV.- TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP BẬC TRUNG HỌC :

1. Cá nhân đạt chuẩn :

Cá nhân đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là người có bằng tốt nghiệp một trong ba chương trình trung học nói trên trước tuổi 21.

2. Phường, xã, thị trấn đạt chuẩn :

Phường, xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị:

a) Đạt và duy trì chuẩn quốc gia phổ cập trung học cơ sở

b) Huy động 95% đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học một trong ba chương trình trung học nêu trên, ở ngoại thành là 85%.

c) Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm là 85%, ở ngoại thành là 70%.

d) Tỷ lệ đối tượng phổ cập từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học thuộc một trong ba chương trình là 80%, ở ngoại thành là 70%.

3. Quận-Huyện đạt chuẩn :

Quận-Huyện đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị :

a) Đạt và duy trì chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở

b) Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của nhà trường theo quy định. Có 90% trở lên số phường, xã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra.

c) Có Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

4. Thành phố đạt chuẩn :

Thành phố đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là đơn vị :

Có 100% quận-huyện đạt chuẩn phổ cập bậc trung học tại thời điểm kiểm tra./.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 301/2003/QĐ-UB quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.939
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122