Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3188/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 3188/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3188/KH-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phthông giai đoạn 2018 - 2025”, Ủy ban nhân dân (UBND) tnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đán “Giáo dục hướng nghiệp và định hưng phân lung học sinh trong giáo dục phthông giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi là Kế hoạch) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng dục hướng nghiệp, tạo điều kiện tốt cho học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề; tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình, năng lực học sinh, góp phần chuyển biến tích cực công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- Phấn đấu đạt ít nhất 50% trường THCS và 50% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

- Phấn đấu đạt ít nhất 50% trường THCS và 50% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Phấn đấu đạt ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

- Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng;

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Phấn đấu đạt ít nhất 80% trường THCS và 80% trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

- Phấn đấu đạt ít nhất 80% trường THCS và 80% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Phấn đấu đạt ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục hc tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

- Phấn đấu ít nhất 35% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và giáo dục nghề nghề nghiệp đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT nhằm nâng cao nhận thức đến toàn thể cha mẹ học sinh, học sinh và trong các tầng lớp nhân dân.

- Đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề, tương ứng với từng địa phương; kết nối giữa các trường phổ thông với các doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh... trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông như: tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; hoạt động giới thiệu và tuyên truyền nghề; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân... giúp cho học sinh hiểu rõ về khả năng của bản thân và điều kiện gia đình trong việc lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp trung học.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông

- Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường:

Đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản những nội dung dạy học quá khó, những nội dung trùng lặp; nghiên cứu, cập nhật những kiến thức mới, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; nghiên cứu, bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn.

Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới: chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM) trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của địa phương, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường chỉ đạo đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

- Các cơ sở giáo dục trung học, các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, về nhu cầu lao động, thị trường lao động.

3. Đổi mới giáo dục nghề nghiệp và công tác tuyển sinh vào các trường trung học

- Về giáo dục nghề nghiệp:

Tạo môi trường, cơ chế làm việc để thu hút giáo viên dạy nghề, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đặc biệt cập nhật công nghệ và tiếp cận kỹ thuật mới.

Tổ chức tốt việc thông tin về các chế độ chính sách người học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng với từng nhóm đối tượng, trình độ đào tạo và gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp; đào tạo có địa chỉ gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội, nhất là công tác đào tạo nghề trình độ trung cấp.

- Về công tác tuyển sinh:

Đổi mới tuyển sinh các lớp đầu cấp THPT theo nâng cao chất lượng đầu vào, duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm vào cấp THPT (hệ GDPT và GDTX) khoảng 70%; tăng dần tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

4. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học

- Tổ chức rà soát, đánh giá đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp theo từng cấp học.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin.

- Thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân,...trong và ngoài tỉnh tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM tại một số trường trung học trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề ở các trường THCS, THPT, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện.

6. Huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

- Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

7. Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

- Xây dựng và khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Thành lập bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trung học.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên toàn tỉnh.

III. KINH PHÍ VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

a) Nguồn kinh phí

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hàng năm cho các sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn xã hội khác; nguồn vốn vay ODA từ các chương trình, dự án.

b) Nguồn ngân sách nhà nước được chi cho các hoạt động

- Tài liệu tập huấn phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và tập hun giáo viên.

- Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tập huấn giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM.

- Hỗ trợ thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM cho một số trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh ph thông.

- Thực hiện những hoạt động khác theo nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp quy định của pháp luật ngân sách Nhà nước.

2. Lộ trình thực hiện Kế hoạch

a) Từ năm 2018 đến năm 2020

- Rà soát, đánh giá thực trạng và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu Kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020.

- Tập huấn, bồi dưng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hưng nghiệp và định hướng phân lung trong trường ph thông.

- Xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Hỗ trợ thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2018-2020 và triển khai giai đoạn tiếp theo.

b) Từ năm 2020 đến năm 2025

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục triển khai thí điểm và tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong trường ph thông.

- Duy trì và hoàn thiện các hoạt động đã triển khai giai đoạn 2018-2020.

- Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức kim tra, đánh giá, tng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong phạm vi toàn tnh theo từng năm, từng giai đoạn, định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh; đề xuất, kiến nghUBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

- Chtrì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung và phương thức tuyên truyền phù hợp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tnh nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phthông trên địa bàn toàn tnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, định hướng phân lung học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT.

- Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân lung học sinh trong giáo dục phthông trên hệ thng thông tin quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THPT trên địa bàn tỉnh theo hình thức thi tuyn hoặc thi tuyn kết hợp xét tuyển đnâng cao chất lượng đầu vào.

- Tham mưu triển khai thực hiện cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Chỉ đạo các trường trung học thuộc quyền quản lý phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn, hướng nghiệp; phân công cán bộ theo dõi công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu triển khai thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và những cơ sở đào tạo học sinh sau trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động cho các trường THCS, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp theo định kỳ (6 tháng, hàng năm).

- Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cơ quan giáo dục cùng cấp triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, định hưng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đạt hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh cân đối, btrí kinh phí ngân sách Nhà nước để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách đối với giáo viên kiêm nhiệm làm công tác hướng nghiệp trong trường THCS và THPT.

6. Tnh Đoàn Kon Tum

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội liên quan đến hướng nghiệp cho học sinh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân lung học sinh trung học trên địa bàn tỉnh.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền, mở các chuyên mục tuyên truyền công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh; tuyên dương kịp thời những cá nhân, tập thể tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trung học.

9. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Đi mới chương trình, nội dung dạy nghề phù hợp với đối tượng người học, nâng cao chất lượng đội ngũ dạy nghề; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện hiệu quả đào tạo nghề trình độ trung cấp và cao đng đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông địa phương làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện hiệu quả phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; phân công cán bộ theo dõi công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau tt nghiệp THCS và tổ chức điều tra, thng kê, cập nhật số liệu phân lung.

- Chđạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đào tạo có địa chỉ gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội, nhất là công tác đào tạo nghề trình độ trung cấp.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ sơ kết, tng kết báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo đ tng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch UBND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: GD-ĐT, LĐ-TBXH, KH-ĐT, T
ài chính, Nội vụ, TT-TT, Tnh đoàn;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- Trư
ng CĐCĐ Kon Tum;
- Đài PT-TH t
nh, Báo Kon Tum;
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Lưu: VT
, KGVX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3188/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


827

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249