Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2571/QĐ-UBND 2020 kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Vũng Tàu

Số hiệu: 2571/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 28/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2571/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1577/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành Quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Tựu trường: từ ngày 01 tháng 09 năm 2020.

2. Tổ chức khai giảng: ngày 05 tháng 09 năm 2020.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II, ngày kết thúc năm học, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, thời gian thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi học sinh giỏi tỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (có phụ lục kèm theo).

4. Ngày nghỉ Tết âm lịch, các ngày nghỉ lễ khác:

- Các cấp học, ngành học nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 04 tháng 02 năm 2021 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2021 (Mùng 07 tháng Giêng Âm lịch).

- Các ngày nghỉ lễ khác được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của UBND tỉnh.

5. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của nhà trường.

Điều 2. Quy định về một số mốc thời gian khác trong năm học.

1. Các kỳ thi chọn học sinh giỏi:

- Thi lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh: ngày 06 tháng 10 năm 2020;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 12: ngày 08 tháng 12 năm 2020;

- Thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 10 và khối 11: ngày 02 tháng 03 năm 2021;

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh khối 9; thi Olympic 27 tháng 4 dành cho học sinh khối 8: ngày 23 tháng 03 năm 2021.

2. Thời gian tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 quy định cụ thể như sau:

- Cấp mầm non tuyển sinh vào nhà trẻ, mẫu giáo; cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1, cấp trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

- Cấp trung học phổ thông: Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT để lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập và lớp 10 chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

+ Môn thi: thi chung 03 môn Ngữ Văn, Toán học và Tiếng Anh; Học sinh đăng ký thi vào các lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thi thêm môn chuyên.

+ Thời gian: tháng 06 năm 2021.

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường Dân tộc nội trú tỉnh, trường THPT ngoài công lập và trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo: tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

3. Thời gian hoàn thành việc tuyển dụng viên chức giáo dục cho năm học 2020-2021 là trước ngày 31 tháng 05 năm 2021.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Trong trường hợp đặc biệt, theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về:

- Thời gian tổ chức các kỳ thi, hội thi khác trong năm theo quy định hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo.

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

- Báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh:

+ Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020-2021, trước ngày 10 tháng 9 năm 2020;

+ Báo cáo sơ kết học kỳ 1 trước ngày 31 tháng 01 năm 2021;

+ Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2020-2021 trước ngày 25 tháng 6 năm 2021;

+ Báo cáo về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để báo cáo);
- TTr.TT, TTr.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- CVP. UBND tỉnh;
- Các Hội Đoàn thể tỉnh;
- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-20201 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày tổng kết năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Từ 01/9/2020

Thứ by 05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021 (18 tuần)

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021 (17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 27 đến 30 tháng 5 năm 2021

 

2. Tiểu học

Từ 01/9/2020

Thứ bảy 05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021 (18 tuần)

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021 (17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 27 đến 30 tháng 5 năm 2021

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2021

3. THCS và THPT

Từ 01/9/2020

Thứ by 05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021 (18 tuần)

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021 (17 tuần thực học và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 27 đến 30 tháng 5 năm 2021

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021

- THPT: thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi tỉnh, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Sở GDĐT và Bộ GDĐT.

4. GDTX (THCS và THPT)

Từ 01/9/2020

Thứ bảy 05/9/2020

Từ 07/9/2020 đến 09/01/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học và 2 tuần dự phòng)

Từ 11/01/2021 đến 22/5/2021 (có ít nhất 16 tuần thực học, 1 tuần dự phòng và 2 tuần nghỉ Tết âm lịch)

Từ ngày 27 đến 30 tháng 5 năm 2021

- Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021

- THPT: thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi tỉnh và thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Sở GDĐT và Bộ GDĐT.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2571/QĐ-UBND ngày 28/08/2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.269

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!