Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyêt định 1054/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1054/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 04/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1304/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh.

(Có Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; các ngành, cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: PVPVX, CVP;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Ngày thực học

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Giáo dục mầm non

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

Từ ngày 07/9/2020 đến 15/01/2021. Trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ.

Từ ngày 18/01/2021 đến 21/5/2021. Trong đó có 17 tuần thực học; nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 21/5/2021
(thứ Sáu)

 Trước ngày
31/5/2021

 

Giáo dục tiểu học

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

 Từ ngày 07/9/2020 đến 15/01/2021. Trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ.

Từ ngày 18/01/2021 đến 21/5/2021. Trong đó có 17 tuần thực học; nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 21/5/2021
(thứ Sáu)

 Trước ngày
31/5/2021

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 năm học 2021-2022 xong trước ngày 15/6/2021

Giáo dục trung học (THCS, THPT)

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

 Từ ngày 07/9/2020 đến 16/01/2021. Trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ.

Từ ngày 18/01/2021 đến 22/5/2021. Trong đó có 17 tuần thực học; nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 22/5/2021
(thứ Bảy)

 Trước ngày
31/5/2021

Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2021. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 xong trước ngày 31/7/2021. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3/2021. Thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Giáo dục thường xuyên (BT.THCS BT.THPT)

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

 Từ ngày 07/9/2020 đến 15/01/2021. Trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ.

Từ ngày 18/01/2021 đến 21/5/2021. Trong đó có 16 tuần thực học; nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 21/5/2021
(thứ Sáu)

 Trước ngày
31/5/2021

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3/2021. Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyêt định 1054/QĐ-UBND ngày 04/08/2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.770

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!