Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Lương Trào, Nguyễn Văn Rinh
Ngày ban hành: 06/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG , THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VỀ KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KINH DOANH BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG, BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI KINH DOANH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Điều 182 của Bộ Luật lao động và Nghị định số 72/CP ngày 31-10-1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm, sau khi trao đổi với các Bộ có liên quan và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi kinh doanh bắt đầu hoạt động, báo cáo việc sử dụng lao động trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp trong quân đội như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI ÁP DỤNG:

Các doanh nghiệp trong quân đội, bao gồm:

- Doanh nghiệp kinh tế;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh. (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

II- KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHIDOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:

1- Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động quy định trong Thông tư này là doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam bắt đầu sử dụng lao động.

2- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và Bộ Quốc phòng về số lượng và chất lượng lao động của doanh nghiệp (theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

III- BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG:

Hàng năm, trước ngày 15 tháng 1 và trước ngày 15 tháng 7, người sử dụng lao động của các doanh nghiệp phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và Bộ Quốc phòng về tình hình sử dụng lao động, về nhu cầu tuyển lao động và thực hiện chính sách chế độ về lao động năm trước và 6 tháng đầu năm (theo mẫu số 2 kèm theo Thông tư này).

IV- BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNGKHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG:

1- Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động quy định tại Thông tư này bao gồm các trường hợp sau: Doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn hoặc doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động.

2- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và Bộ Quốc phòng về việc chấm dứt sử dụng lao động của doanh nghiệp (theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư này)

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Hàng năm vào tháng 1 và tháng 7, Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao động của các doanh nghiệp và việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của năm trước và 6 tháng đầu năm (mẫu số 4, 5 và 6 kèm theo Thông tư này).

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các doanh nghiệp trong quân đội không thực hiện báo cáo việc sử dụng lao động theo quy định của Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 5-9-1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển lao động

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng để nghiên cứu giải quyết.

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

Nguyễn Văn Rinh

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 29/1999/TTLT/BLDTBXH-BQP

Hanoi, December 6, 1999

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE DECLARATION OF LABOR USE UPON THE COMMENCEMENT OF ENTERPRISES’ OPERATION, THE REPORT ON LABOR USE DURING ENTERPRISES’ OPERATION AND THE REPORT ON CESSATION OF LABOR USE UPON THE TERMINATION OF ENTERPRISES’ OPERATION, APPLICABLE TO ENTERPRISES IN THE ARMY

Pursuant to Article 182 of the Labor Code and the Government’s Decree No. 72/CP of October 31, 1995 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Labor Code regarding employment; after consulting with the concerned ministries and the Vietnam Confederation of Labor; The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Defense hereby jointly guide the declaration of labor use upon the commencement of enterprises’ operation, the report on labor use during enterprises’ operation and the report on cessation of labor use upon the termination of enterprises’ operation, applicable to enterprises in the army as follows:

I. OBJECTS AND SCOPE OF APPLICATION

Enterprises in the army, including:

- Economic enterprises;

- Foreign-invested enterprises, enterprises with foreign parties participating in business cooperation contracts (hereafter referred collectively to as the enterprises).

II. DECLARATION OF LABOR USE UPON THE COMMENCEMENT OF ENTERPRISES’ OPERATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Within 30 days after the enterprises commence their operations, the employers shall have to make declaration of labor use to the local Services of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Defense on the enterprises’ labor quantity and quality.

III. REPORT ON LABOR USE DURING THE ENTERPRISES’ OPERATION

Annually, before January 15 and before July 15, the employers of the enterprises shall have to report on labor use situation, labor recruitment demand as well as the implementation of labor policies and regimes in the previous year and the first 6 months of the current year to the local Services of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Defense.

IV. REPORT ON CESSATION OF LABOR USE UPON TERMINATION OF THE ENTERPRISES’ OPERATIONS

1. Enterprises terminating their operations as prescribed in this Circular include: The enterprises decided by the competent level to be dissolved; declared bankrupt; their operation licenses expired or enterprises violated laws and had their operation licenses withdrawn by the competent bodies.

2. Within 30 days after the enterprises terminate their operations, the employers shall have to report on cessation of labor use of the enterprises to the local Services of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Defense.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. Annually, in January and July, the Ministry of Defense shall submit to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs reports on the declaration of labor use upon the commencement of the enterprises’ operations, the report on labor use of the enterprises and on cessation of labor use upon the termination of the enterprises’ operation in the previous year and the first 6 months of the current year.

2. This Circular takes effect 15 days after its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Any problems arising in the course of the implementation should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Defense for study and settlement.

 

FOR THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
VICE MINISTER
Nguyen Luong Trao

FOR THE MINISTER OF DEFENSE
VICE MINISTER
LIEUTENANT GENERAL

Nguyen Van Rinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 06/12/1999 về việc khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao động trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi DN chấm dứt hoạt động đối với DN trong quân đội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.649

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!