Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 194/2013/TT-BTC tái cơ cấu DN vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo NĐ 59

Số hiệu: 194/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 17/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Giảm trừ nợ cho doanh nghiệp NN tái cơ cấu

Trung tuần tháng 12 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 194/2013/TT-BTC về tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cố phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Theo đó, công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) quyết định giảm trừ nghĩa vụ với mức tối đa bằng: (số âm vốn của chủ sở hữu) - (phần giảm trừ của các chủ nợ khác)

Khi chính thức trở thành công ty cổ phần, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế thì DATC cùng các chủ nợ khác xem xét và tiếp tục giảm trừ tối đa bằng số lũy kế.

Điều kiện mức giảm trừ căn cứ vào phương án tái cơ cấu đã được duyệt  và số âm vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/02/2014.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HÓA THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2011/NĐ-CP NGÀY 18/7/2011CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định định số 59/2011/NĐ-CP); Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 189/2013/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu để chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ như sau:

Chương I -

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn thực hiện hoạt động tái cơ cấu thông qua xử lý nợ để chuyển đổi các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Đối tượng áp dụng Thông tư này là Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP mà giá trị thực tế của doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp tái cơ cấu).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. “Phương án tái cơ cấu” là phương án xử lý tài chính và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

2. “Giá vốn mua nợ” là tổng chi phí mua nợ tính đến thời điểm giảm trừ trách nhiệm trả nợ, bao gồm: giá mua nợ thực tế cộng (+) các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc mua khoản nợ.

3. “Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ” là biện pháp xóa một phần trách nhiệm trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

4. “Chủ nợ” là tổ chức, cá nhân có nợ phải thu.

5. “Chủ nợ tham gia tái cơ cấu” là chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu, cùng tham gia quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ phần.

6. Công ty Mua bán nợ Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, được chuyển đổi từ Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Công ty Mua bán nợ).

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần

1. Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

2. Phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu, doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Công ty Mua bán nợ chỉ quyết định mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau khi đã thỏa thuận, thống nhất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu/cổ phần hóa và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu. Việc mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.

4. Ngoài các nội dung quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp tái cơ cấu, Công ty Mua bán nợ và các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chương II -

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thông qua tái cơ cấu

Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, bao gồm các bước cơ bản sau:

1. Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

a) Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và Tổ giúp việc.

b) Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu.

c) Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP.

d) Quyết định việc đề nghị Công ty Mua bán nợ tham gia tái cơ cấu.

2. Xây dựng phương án tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu

4. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp.

b) Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

Điều 5. Xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu

1. Xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính

2. Xử lý tài chính theo phương án tái cơ cấu

2.1. Nguyên tắc xử lý tài chính:

a) Việc thực hiện xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu phải gắn với phương án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

b) Đảm bảo công khai, minh bạch và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính không chấp hành đúng chế độ quy định, gây thất thoát vốn, tài sản thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm bồi thường và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2.2. Nội dung xử lý tài chính

a) Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu:

Căn cứ phương án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

- Công ty Mua bán nợ quyết định giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo cam kết. Mức giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính gần nhất (đã được điều chỉnh theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp) của doanh nghiệp tái cơ cấu đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trừ (-) đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ.

- Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên.

b) Từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tái cơ cấu tiếp tục xử lý tài chính theo quy định. Trong đó:

- Lợi nhuận phát sinh được dùng để bù đắp số lỗ lũy kế (nếu có), số còn lại được bàn giao sang công ty cổ phần để quản lý, sử dụng.

- Trường hợp phát sinh lỗ thì doanh nghiệp tái cơ cấu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để có biện pháp khắc phục, bồi thường theo quy định.

- Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, sau khi bù trừ các khoản bồi thường (nếu có) mà doanh nghiệp tái cơ cấu vẫn còn lỗ lũy kế thì Công ty Mua bán nợ phối hợp với các chủ nợ tham gia tái cơ cấu xem xét, thực hiện tiếp việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu tối đa bằng số lũy kế. Trong trường hợp này, Công ty Mua bán nợ thực hiện giảm trừ nghĩa vụ trả nợ từ nguồn chênh lệch còn lại (giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá vốn mua nợ) sau khi trừ đi nguồn chênh lệch đã xử lý nêu tại tiết a điểm 2.2 khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Điều 6. Bán cổ phần lần đầu

1. Doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện trình tự, thủ tục, phương thức bán và giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó, giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp tái cơ cấu không thấp hơn mệnh giá cổ phần theo quy định.

2. Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp được chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo nguyên tắc thỏa thuận và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phương án tái cơ cấu.

Điều 7. Xử lý số cổ phần không bán hết

Doanh nghiệp tái cơ cấu có trách nhiệm thực hiện xử lý số cổ phần không bán hết theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó:

1. Khi thực hiện chào bán công khai tiếp theo phương thức thỏa thuận đối với số cổ phần không bán hết khi đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu/cổ phần hóa xem xét, quyết định bán cổ phần cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá và các nhà đầu tư khác theo thỏa thuận với mức giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai. Trường hợp cuộc đấu giá không thành công (không có nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc nhà đầu tư đã tham gia đấu giá nhưng từ chối nộp tiền mua toàn bộ số cổ phần bán đấu giá), Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu/cổ phần hóa xem xét, quyết định điều chỉnh lại mức giá khởi điểm nhưng không thấp hơn mệnh giá để bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư.

2. Trường hợp vẫn không bán hết thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu xem xét, quyết định chào bán cho Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

3. Trường hợp Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ vẫn không mua hết số cổ phần chào bán quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Điều 8. Chính sách đối với người lao động dôi dư

1. Chính sách đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi cổ phần hóa.

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện theo nguyên tắc: sử dụng phần thặng dư vốn bán cổ phần (chênh lệch giữa tiền thu từ bán cổ phần và tổng mệnh giá cổ phần đã bán) để chi trả cho người lao động dôi dư, trường hợp phần thặng dư vốn không đủ để chi trả cho người lao động dôi dư thì được bổ sung từ:

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tái cơ cấu là: công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng ty nhà nước; công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con đối với doanh nghiệp tái cơ cấu là các công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ. Trường hợp thiếu thì được bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Điều 9. Chi phí chuyển đổi doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần

Chi phí chuyển đổi doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó, nguồn thanh toán chi phí chuyển đổi là phần thặng dư vốn bán cổ phần (chênh lệch giữa tiền thu từ bán cổ phần và tổng mệnh giá cổ phần đã bán). Trường hợp thiếu thì được bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp/hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này;

Điều 10. Quản lý, sử dụng tiền thu từ bán cổ phần

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ bán cổ phần của doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp 100% nhà nước thực hiện cổ phần hóa. Trong đó:

1. Toàn bộ tiền thu từ bán cổ phần sau khi trừ tổng mệnh giá cổ phần đã bán được dùng để giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư và chi phí chuyển đổi doanh nghiệp quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này. Phần còn lại (nếu có) được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Doanh nghiệp tái cơ cấu không phải mở tài khoản phong tỏa khi thực hiện bán cổ phần.

3. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tái cơ cấu có trách nhiệm quyết toán các khoản chi cho người lao động dôi dư và chi phí chuyển đổi, báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa để báo cáo cơ quan quyết định tái cơ cấu phê duyệt, đồng gửi Bộ Tài chính để giám sát.

Chương III -

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu

Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong quá trình chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần, trong đó:

1. Giúp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần.

2. Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu bổ sung thành phần Ban chỉ đạo sau khi thỏa thuận với Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ về phương án tái cơ cấu. Thành phần bổ sung Ban chỉ đạo gồm đại diện Công ty Mua bán nợ, đại diện các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (nếu cần).

3. Thẩm tra và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu theo quy định tại Thông tư này.

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tái cơ cấu theo đúng quy định tại Thông tư này và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp tái cơ cấu

1. Chịu trách nhiệm cung cấp và tính trung thực của thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ tham gia phương án tái cơ cấu nghiên cứu, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp trước khi xây dựng phương án tái cơ cấu.

2. Phối hợp với Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ xây dựng phương án tái cơ cấu, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa thực hiện xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp nhưng theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất có tổng tài sản thấp hơn các khoản nợ phải trả thì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, thỏa thuận với Công ty Mua bán nợ để triển khai các bước của quá trình tái cơ cấu theo quy định tại Thông tư này (nếu cần thiết).

3. Tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu, quản lý, sử dụng tiền thu từ bán cổ phần theo quy định tại Thông tư này và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trường hợp có tổn thất xảy ra do vi phạm, không thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này thì doanh nghiệp tái cơ cấu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm bồi thường và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

4. Kết thúc quá trình tái cơ cấu, doanh nghiệp phải quyết toán kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư và chi phí chuyển đổi, báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa trình cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

5. Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 13. Trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ

1. Thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu và doanh nghiệp tái cơ cấu trước khi quyết định mua nợ từ các tổ chức tín dụng và các chủ nợ khác.

2. Cử cán bộ tham gia vào Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc để triển khai phương án tái cơ cấu.

3. Thực hiện xử lý tài chính theo phương án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Công ty và quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

5. Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp tái cơ cấu theo quy định.

6. Chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư này và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan, trong đó:

1. Chỉ đạo doanh nghiệp tái cơ cấu phối hợp với Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ để tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng doanh nghiệp trước khi tham gia tái cơ cấu.

2. Thỏa thuận với Công ty Mua bán nợ, các chủ nợ về phương án tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ theo quy định tại Thông tư này.

3. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án tái cơ cấu theo quy định tại Thông tư này và các nội dung đã thỏa thuận với Công ty Mua bán nợ, các chủ nợ tham gia tái cơ cấu.

4. Kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và doanh nghiệp trong việc triển khai phương án tái cơ cấu.

5. Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp và tiền thu từ bán cổ phần, đồng thời gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) để giám sát.

Điều 15. Trách nhiệm của các chủ nợ tham gia tái cơ cấu

1. Phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu. Thực hiện xử lý tài chính cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo cam kết và phương án tái cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cử đại diện tham gia vào Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc để triển khai phương án tái cơ cấu (nếu cần).

3. Cử người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp tái cơ cấu (nếu có) theo quy định.

4. Chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư này và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2014. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cổ phần hóa/tái cơ cấu, doanh nghiệp tái cơ cấu và Công ty Mua bán nợ chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan hướng dẫn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP.

2. Các doanh nghiệp tái cơ cấu quy định tại Điều 1 Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
- Tổng công ty nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TÁI CƠ CẤU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013)

Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần bao gồm các bước công việc sau:

Bước 1. Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

1. Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và Tổ giúp việc.

a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa và kế hoạch, lộ trình triển khai.

b) Trưởng Ban chỉ đạo lựa chọn và ra quyết định thành lập Tổ giúp việc trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thành lập Ban chỉ đạo.

c) Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này thì thành phần Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc bao gồm đại diện của Công ty Mua bán nợ và đại diện chủ nợ tham gia tái cơ cấu (nếu cần).

2. Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan bao gồm:

- Các Hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp.

- Các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của doanh nghiệp.

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của công ty đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Lập dự toán chi phí cổ phần hóa/tái cơ cấu theo chế độ quy định.

- Lập phương án sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý phù hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

- Lập danh sách và phương án sử dụng lao động đang quản lý.

- Lựa chọn phương pháp, hình thức xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến cổ phần hoá.

3. Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.

Tổ giúp việc, doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn (nếu có) tiến hành:

a) Kiểm kê, phân loại tài sản và quyết toán tài chính, quyết toán thuế, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý những vấn đề về tài chính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

b) Gửi phương án sử dụng đất cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn để xin ý kiến về các lô đất doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa và giá đất làm căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp.

c) Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu lựa chọn (hoặc đấu thầu lựa chọn) tổ chức định giá để giao cho doanh nghiệp ký kết hợp đồng định giá hoặc giao cho Tổ giúp việc, doanh nghiệp tự xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định.

4. Quyết định việc đề nghị DATC tham gia tái cơ cấu.

Ban chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp; trường hợp giá trị thực tế của doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ phải trả thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu có văn bản đề nghị DATC tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp.

Bước 2. Xây dựng phương án tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

1. Triển khai xây dựng phương án tái cơ cấu.

a. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu, Công ty Mua bán nợ phối hợp với doanh nghiệp tái cơ cấu và các chủ nợ của doanh nghiệp tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp tái cơ cấu.

b. Căn cứ kết quả khảo sát, Công ty Mua bán nợ chủ động phối hợp với doanh nghiệp tái cơ cấu đàm phán mua nợ với các chủ nợ và dự kiến phương án tái cơ cấu.

c. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đàm phán, Công ty Mua bán nợ phải có văn bản thống nhất (hoặc không thống nhất) tham gia tái cơ cấu và đề xuất các nội dung cơ bản xác định điều kiện, giải pháp để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa/tái cơ cấu.

d. Căn cứ vào đề xuất của Công ty Mua bán nợ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu xem xét, chấp thuận bằng văn bản và chỉ đạo doanh nghiệp tái cơ cấu phối hợp với Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ xây dựng phương án tái cơ cấu hoặc thuê tổ chức vấn, đồng thời quyết định bổ sung thành phần Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu doanh nghiệp và Tổ giúp việc gồm: đại diện Công ty Mua bán nợ, đại diện các chủ nợ khác (nếu có)

2. Hoàn tất phương án tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a. Nội dung cơ bản của phương án tái cơ cấu bao gồm:

- Thực trạng của doanh nghiệp ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;

- Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp (sau khi được DATC và các chủ nợ khảo sát, đánh giá) và những vấn đề cần tiếp tục xử lý để đảm bảo doanh nghiệp có đủ điều kiện cổ phần hóa;

- Nội dung phương án xử lý tài chính thuộc trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ theo đàm phán và cam kết của các bên;

- Vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần;

- Phương án chuyển nợ thành vốn góp của Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ; Phương án xử lý số cổ phần không bán hết;

- Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định;

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành;

- Phương án sắp xếp lại lao động;

- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm tiếp theo.

- Phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc cùng với doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn (nếu có) thực hiện công khai phương án tái cơ cấu và gửi tới từng bộ phận trong công ty để nghiên cứu trước khi tổ chức hội nghị công nhân viên chức (bất thường).

Sau Hội nghị công nhân viên chức, Tổ giúp việc, doanh nghiệp tái cơ cấu phối hợp với tổ chức tư vấn (nếu có) hoàn thiện phương án tái cơ cấu để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu thẩm định kết quả xác định giá trị doanh nghiệp (sau khi xử lý các vấn đề tài chính theo đề nghị của DATC và các chủ nợ), phương án tái cơ cấu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp phương án tái cơ cấu không khả thi và hiệu quả Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu xem xét, quyết định chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với các bên có liên quan và tổ chức tư vấn tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu và bán cổ phần theo phương án đã được duyệt.

2. Trên cơ sở kết quả đấu giá công khai hoặc kết quả bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo doanh nghiệp bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp (nếu có) theo phương án đã duyệt.

Trường hợp không bán hết cổ phần cho các đối tượng theo đúng phương án tái cơ cấu được duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu quyết định xử lý cổ phần không bán hết theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Bước 4. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp.

a. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc, doanh nghiệp tái cơ cấu tổ chức Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và bộ máy điều hành công ty cổ phần.

b. Căn cứ vào kết quả Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

2. Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

a. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc và doanh nghiệp lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa/tái cơ cấu, báo cáo cơ quan quyết định phương án tái cơ cấu.

b. Căn cứ kết quả xác định lại giá trị vốn của doanh nghiệp tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc và doanh nghiệp tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

c) Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án tái cơ cấu, Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu, Tổ giúp việc và doanh nghiệp có thể tiến hành đồng thời nhiều bước một lúc để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp./.

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 194/2013/TT-BTC

Ha Noi, December 17, 2013

 

CIRCULAR

GUIDING THE RESTRUCTURING OF WHOLLY STATE-OWNED ENTERPRISES INELIGIBLE FOR EQUITIZATION UNDER THE PROVISIONS OF DECREE NO. 59/2011/ND -CP DATED JULY 18, 2011 BY THE GOVERMENT ON TRANSFORMING WHOLLY STATE-OWNED ENTERPRISES INTO JOINT-STOCK COMPANIES

Pursuant to Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Finance;

Pursuant to Decree No. 59/2011/ND-CP dated July 18, 2011 of the Government on transforming wholly state-owned enterprises into joint-stock companies (hereinafter referred to as Decree No. 59/2011/ND- CP); Decree No. 189/2013/ND-CP dated November 20, 2013 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 59/2011/ND-CP (hereinafter referred to as Decree No. 189/2013 / ND-CP)

At the request of the Head of Department of Entrepreneurial Finance;

Minister of Finance hereby issues the Circular guiding the implementation of restructuring and transformation of those wholly state-owned enterprises ineligible for equitization under the provisions of Decree No. 59/2011/ND-CP dated July 18, 2011 of the Government as follows:

Chapter I-

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.  Governing scope: This Circular provides guidance on the implementation of the restructuring activities through debt settlement to transform wholly state-owned enterprises into joint stock companies.

2.  This Circular shall be applied to Vietnam Debt Purchase and Sale Company and wholly state-owned enterprises after their financial settlement and business value re-assessment in accordance with Decree No. 59/2011 / ND-CP and 189/2013/ND-CP in which their actual values is lower than their debts payable (hereinafter referred to as restructuring enterprises).

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, the following terms shall be construed as follows:

1. "Restructuring plan" means an approach to the financial settlement and transformation of wholly state-owned enterprises as stipulated at Clause 2, Article 1 of this Circular.

2. "Cost of debt purchase" means the total costs paid for debt purchase by the time of reduction in debt repayment including the actual price of debt purchase plus (+) other legal and reasonable costs related to debt purchase.

3.  “Reduction in debt repayment obligation” means the measures to remove a part of liability for debt repayment from the restructured enterprises, approved by the competent authorities in accordance with law.

4. “Creditor” means organizations or individuals to whom debts are paid.

5. “Creditor’s participation in enterprise restructuring” means those creditors of the restructured enterprises that participate in the restructuring to be transformed into joint-stock companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Principles for implementing enterprise restructuring through debt settlement for the transformation into joint-stock companies.

1. Those wholly state-owned enterprises carrying out enterprise restructuring for their transformation into joint-stock companies are such enterprises in which the State does not hold 100% charter capital  in accordance with law.

2. Restructuring plan is implemented on the principle of consensus from the competent authorities approving of the plan, restructured enterprises with Debt Purchase and Sale Company or Creditors participating in enterprise restructuring (Parties must enter into a memorandum of understanding ). Debt Purchase and Sale Company has the right to take the initiative in negotiating debt purchase with Creditor and propose the plan for enterprise restructuring as stipulated by laws.

3. Debt Purchase and Sale Company shall be allowed to purchase debts to restructure wholly state-owned enterprises after reaching an agreement with competent authorities in charge of approving the restructuring/equitization plan, and after obtaining the result of negotiation over debt purchase with the Creditors of restructured enterprises. The debt purchase for restructuring of enterprise must ensure its feasibility and possibility of capital recovery with efficiency and sufficient difference between the cost of debt purchase and book value of debt for financial settlement and enterprise restructuring as stipulated by laws.

4. Apart from the content of this Circular, the restructured enterprises, the Debt Purchase and Sale Company and the agencies concerned must comply with the provisions of Decree No. 59/2011/ND-CP, Decree No. 189/2013/ND-CP and Circulars of the Ministry of Finance.

Chapter II –

SPECIFIC PROVISIONS

Aticle 4. Procedures for transforming wholly state-owned enterprises into joint-stock companies through restructuring

Procedures for restructuring wholly state-owned enterprises into joint-stock companies are specified in the Appendix to this Circular, including the following basic steps:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Establishing the Steering Committee for Equitization / Restructuring and assistance Group.

b) Preparing records and documents.

c) Inspecting and settling the finance-related issues and determining the enterprise value under the provisions of Decree No. 59/2011/ND-CP and No.189/2013/ND-CP.

d) Making a decision on requesting the Debt Purchase and Sale Company to participate in the enterprise restructuring.

2. Formulating restructuring plan for submission to the competent authorities for approval.

3. Implementing the restructuring plan.

4. Completing the transformation of wholly state-owned enterprises into joint-stock companies.

a) Organizing the first Shareholders’ Meeting and applying for business registration. 

b) Carrying out the finalization and hand-over between enterprises and joint stock companies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.Financial settlement upon determination of enterprise value;

The restructured enterprises carry out financial settlement upon determination of enterprise value under the provisions of  Decree No. 59/2011/ND-CP and No.189/2013/ND-CP and Circular of the Ministry of  Finance.

2. Financial settlement in accordance with the restructuring plan.

2.1 Principles of financial settlement:  

a) Implementing financial settlement for restructured enterprises must be in line with the restructuring plan approved by competent authorities.

b) Ensuring the publicity, transparency and compliance with regulations of law. Where the organizations or individuals concerned, upon their financial settlement, do not comply with regulatory procedures, resulting in losses of capital and assets, these organizations or individuals shall assume their responsibility for any compensations and sanctions as stipulated by laws.

2.2 Content of financial settlement.

a) Reduction in debt repayment obligation for the restructured enterprise:

Based on the restructuring plan approved by competent authorities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other creditors shall decide to reduce the debt repayment obligation for the restructured enterprises as agreed by the parties.

b) From the time of determining the enterprise value to the time of officially transformed into joint stock company, the restructured enterprise continues to carry out the financial settlement as stipulated by law, particularly:

- The generated profit is used to make up for accumulated losses (if any) and the rest  would be handed over to a joint stock company  for management and usage.

- In case of incurred losses, the restructured enterprise must clarify the reasons and responsibility of the collective and individuals concerned to carry out any possible remedy and compensation as stipulated.

- At the time of being officially transformed into joint-stock company and after offsetting the compensation (if any), the restructured enterprise still suffers the accumulated losses, the Debt Purchase and Sale Company shall co-operate with the creditors participating in the restructuring to consider and continue the reduction in the debt repayment obligation for the restructured enterprise maximally equal to the accumulated number. In this case, the Debt Purchase and Sale Company shall reduce the debt repayment obligations from the remaining difference (between the book value of debt purchased and the cost of debt purchase) after deducting the difference settled under Item a, Point 2.2, Clause 2,  Article 5 of this Circular.

Article 6. Initial sale of shares

1. Restructured enterprise carries out the process, procedure, method of sale and price of initial sale of shares as stipulated in Decree No. 59/2011/ ND-CP and the guiding Circular of the Ministry of Finance. In particular, the price of shares to labors and Trade Union at the restructured enterprise is not lower than the par value of share as stipulated.

2. Debt Purchase and Sale Company and creditors participating in enterprise restructuring are allowed to convert debt into share contributed as capital under principles of agreement and approved by the competent authorities in the restructuring plan;

Article 7. Dealing with unsold shares

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. When further making public offer in the form of agreement for the unsold shares during the auction, the Steering Committee for Equitization or Restructuring shall make a report to the competent agencies having the authority to approve the restructuring/equitization plans to review and make a decision on selling shares to investors attending the auction and other investors as agreed with the price not lower than the lowest successful price at the public auction. Where the auction is not successful (there is no investor registering to participate or only one investor participating or investors participating in the auction but refused to pay for the shares sold in the auction). The Steering Committee for Equitization or Restructuring shall make a report to the competent agencies having the authority to approve the restructuring/equitization plans to review to make a decision on adjusting the starting price, but not lower than the par value to be sold sell to investors as agreed.

2.  Where the share have not sold out, the Steering Committee for Equitization / Restructuring shall review and decide to make an offer to the Debt purchase and Sale Company and the creditors according to the principles specified in Clause 2, Article 6 of this Circular.

3. Where the Debt Purchase and Sale Company and the creditors have not bought all of the shares offered as specified in clause 2, Article 7 of this Circular, the Steering Committee for Equitization / Restructuring shall report to the competent agencies having the authority to approve the restructuring plans to adjust the structure of charter capital to convert the restructured enterprise into the joint stock company prior to the first Shareholders' Meeting.

Article 8. Policies on redundant employees

1. Policies on redundant employees in restructured enterprises shall comply with current regulations of the State of the wholly state-owned capital enterprises upon equitization.

2. Funds:

Funds for settling the policy on redundant employees in restructured enterprises shall comply with the principle: using the capital surplus from the sale of shares (the difference between the proceeds from the sale of shares and the total par value of shares sold) to pay to the redundant employees. Where the capital surplus is not sufficient to pay to the redundant employees, it shall be supplemented from:

- Enterprise development and arrangement support Fund for the restructured enterprises as the parent company of the Economic Group, State Corporations; one member limited liability company whose 100% of charter capital is owned by the State under the management of Ministries, ministerial-level agencies, government agencies and People's Committees of provinces and cities.

- Enterprise support and arrangement Fund at parent company of Economic Group, State Corporation; parent company in consortium parent company - subsidiary for restructured enterprise as subsidiary whose 100% of the charter capital is owned by the parent company. If there is a shortage of charter capital, the enterprise development and arrangement support Fund may be used for supplementation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Costs for transformation of restructured enterprises into a joint stock companies shall comply with the provisions of Decree No. 59/2011/ND-CP and Decree No. 189/2013/ND-CP and the guiding Circular of the Ministry of Finance. In particular, the source of payment for the transformation is the capital surplus from the sale of shares (the difference between the proceeds from the sale of shares and the total par value of shares sold). If there is a shortage of these costs, the Enterprise development and arrangement support Fund may be used for supplementation according to the principles specified in Clause 2, Article 8 of this Circular;

Article 10. Management and use of proceeds from the sale of shares

The management and use of proceeds from the sale of shares of the restructured enterprises shall comply with current regulations for the wholly state-owned capital enterprises having been equitized. Particlularly:

1. All proceeds from the sale of shares after deduction of total  value of the shares sold are used for settlement of policies on the redundant employees and the costs for transformation of enterprise stipulated in Article 8, Article 9 of this Circular. The rest (if any) shall be settled in accordance with current laws.

2. Restructured enterprises does not need to open escrow account during their sale of shares.

3. After being issued with certificate of registration of enterprise transformed into joint stock company, the restructured enterprise is responsible for the settlement of payments for redundant employees and the costs of transformation, making a report to the Steering Committee for Equitization for report to the competent authorities deciding the restructuring for approval while submitting it to the Finance Ministry for supervision.

Chapter III -

IMPLEMENTATION

Article 11. Responsibilities of the Steering Committee for Equitization / Restructuring

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Assisting the agencies with competence to approve the equitization/ restructuring plan to direct and carry out the transformation of restructured enterprises into the joint stock companies.

2. Requesting the agencies with competence to approve the equitization/ restructuring plan to supplement members of the Steering Committee after negotiating with the Debt Purchase and Sale Company and creditors on restructuring plan. Additional members consist of representatives of the Debt Purchase and Sale Company and of the creditors involved in the restructuring (if needed).

3. Verifying and reporting to the agencies with competence to approve the equitization/ restructuring plan under the provisions of this Circular.

4. Inspecting and monitoring the implementation of the restructuring plan in accordance with the provisions of this Circular and other relavant guiding documents.

Article 12. Responsibilities of restructured enterprises

1. Being responsible for provision and truthfulness of information and documents to create the conditions for Vietnam Debt Purchase and Sale Company and the creditors participating in the restructuring plan to study and evaluate the actual state of enterprise before formulating the restructuring plan;

2. Coordinating with Debt Purchase and Sale Company and creditors to formulate the restructuring plan and submit it to the competent authorities for approval as stipulated.

Where enterprises with wholly state-owned capital have not conducted their financial settlement and re-determination of enterprise value but according to the last audited financial statements with the total assets of less than the liabilities, the enterprises with wholly state-owned capital shall report to the competent authorities to consider and negotiate with the Debt Purchase and Sale Company to implement the steps of the restructuring process under the provisions of this Circular (if necessary).

3. Implementing the restructuring plan, managing and using the proceeds from the sale of shares under the provisions of this Circular and other relevant guiding documents. In case of incurred losses due to violation and failure to comply with the provisions of this Circular, the restructured enterprises and related individuals shall take responsibility for compensation and handling of responsibilities as stipulated by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Implementing other duties and responsibilities as stipulated in Decree No. 59/2011/ND-CP and Decree No. 189/2013/ND-CP and the relevant guiding documents;

Article 13. Responsibilities of Debt Purchase and Sale Company

1. Negotiating with the competent authorities to approve the restructuring plan and the restructured enterprises before deciding to buy debts from credit institutions and other creditors.

2. Appointing officers to participate in the Steering Committee for Equitization and assistance Group to implement the restructuring plan.

3. Carrying out the financial settlement on restructuring plan approved by competent authorities in accordance with the functions, duties and powers of the Company and regulations of law.

4. Coordinating with enterprises during the implementation of restructuring plan. In case of difficulties arising, the competent authorities must be reported for consideration and settlement.

5. Appointing representatives of the Company's contributed capital at the restructured enterprises as stipulated.

6. Taking responsibility for implementation in accordance with the provisions of this Circular and other relevant guiding documents.

Article 14. Responsibilities of the agencies with competence to approve the equitization/ restructuring plan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Directing restructured enterprise  coordinating with Debt Purchase and Sale Company and creditors to conduct surveys and assess the situation of business before participating restructuring.

2. Negotiating with the Debt Purchase and Sale Company and creditors on restructuring plan through debt settlement as stipulated in this Circular.

3. Making a decision on approving the enterprise value and the restructuring plan as stipulated in this Circular and the contents agreed with the Debt Purchase and Sale Company and the creditors participating in the restructuring.

4. Inspecting and supervising the Steering Committee for Equitization / enterprise restructuring on implementation of the restructuring plan.

5. Approving the finalization of funds to support redundant employees, costs for transformation of enterprise and the proceeds from the sale of shares while submitting it to the Ministry of Finance (Department of Entrepreneurial Finance) for supervisions.

Article 15. Responsibilities of the creditors participating in the restructuring

1. Coordinating with enterprises in the process of implementing the restructuring plan. Performing the financial settlement for restructured enterprise under the commitments and restructuring plan approved by competent authorities.

2. Appointing representatives to participate in the Steering Committee for Equitiziation and assistance Group to implement the restructuring plan (if required).

3. Appointing the representatives of contributed capital at the restructured enterprise (if any) as stipulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 16. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on May 10, 2014. The Competent authority with authority to make a decision on  equitization / restructuring and restructured enterprise and the Debt Purchase and Sale Company are responsible for implementation under the provisions of this Circular and guiding documents of Decree No. 59/2011/ND-CP and Decree No. 189/2013/ND-CP.

2. Restructured enterprises stipulated in Article 1 of this Circular whose restructuring plan has been approved by the competent authorities before the effective date of this Circular shall continue to implement the restructuring plan approved.

3. Any problem arising during the implementation of this Circular should be reported to Ministry of Finance for consideration and settlement. /.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Hieu

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.794

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!