Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 122/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán kiểm toán doanh nghiệp tổ chức vốn nước ngoài hoạt động Việt Nam

Số hiệu: 122/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 22/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 122/2004/TT-BTCNGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh và Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 17/06/1996, Luật sửa đổi một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 27/06/2000 và Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 18/03/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ- CP ngày 12/09/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 8/7/1995 của Chính phủ về quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài gồm:

1.1. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài; bên nước ngoài hợp doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

1.2. Chi nhánh, Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động theo quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh thương mại; Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo Luật Dầu khí.

1.3. Các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài là cơ sở thường trú của Công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Tất cả doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán Việt Nam; việc tổ chức công tác kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc, nội dung, phương pháp kế toán, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về kế toán khác với quy định của Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

4. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài, khi áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nếu không có nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì không phải đăng ký chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài khi áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu bổ sung, sửa đổi như quy định tại Mục 1.1 Phần II Thông tư này phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện.

5. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải được doanh nghiệp kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế.

6. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho Cục Thuế địa phương, Cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy phép hoạt động, Cục Thống kê, Bộ Tài chính và cho bên góp vốn phía Việt Nam (nếu có). Các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài có trụ sở nằm trong Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao phải nộp báo cáo tài chính cho Ban quản lý Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao nếu được yêu cầu.

7. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chức năng trong việc thực hiện công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm tài chính.

8. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí hoặc thuê người làm kế toán, bố trí hoặc thuê người làm kế toán trưởng. Trường hợp chưa bố trí hoặc thuê được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán. Việc cử người phụ trách kế toán chỉ được thực hiện trong thời gian tối đa là 1 năm tài chính, sau đó phải bố trí, hoặc thuê người làm kế toán trưởng. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Kế toán và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.

9. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu tại Việt Nam là "đ" hoặc VND). Trường hợp nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bằng ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế (được xác định trên cơ sở tỷ giá hối đoái niêm yết tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh ngoại tệ theo quy định của pháp luật Việt Nam) hoặc theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng) trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp phát sinh loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái trực tiếp với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán và phải được Bộ Tài chính đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài thực hiện ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính theo loại ngoại tệ đã được Bộ Tài chính đồng ý làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, riêng báo cáo tài chính nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái quy định.

10. Chữ viết sử dụng trong kế toán là Tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

11. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số ả rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

12. Kỳ kế toán của doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài được quy định như sau:

12.1. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Trường hợp có đặc thù riêng về tổ chức hoạt động, doanh nghiệp, tổ chức được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 của tháng đầu quí này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quí trước năm sau và phải thông báo đến Cục Thuế địa phương.

Sau ngày Thông tư này có hiệu lực, các trường hợp đã đăng ký kỳ kế toán năm khác với quy định trên phải thay đổi lại kỳ kế toán năm phù hợp với quy định tại điểm này.

12.2. Trường hợp mới thành lập, kỳ kế toán năm đầu tiên tính từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm theo quy định tại điểm 12.1 nêu trên.

12.3. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản, kỳ kế toán năm cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm đến hết ngày trước ngày ghi trên quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

12.4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo, hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng tối đa là bằng mười lăm tháng.

13. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài được lựa chọn chương trình phần mềm kế toán phù hợp Chế độ kế toán Việt Nam và không phải đăng ký với Bộ Tài chính nhưng phải đảm bảo có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

14. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kế toán.

15. Doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thì bị xử phạt theo quy định của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Các trường hợp bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán phải được Bộ Tài chính chấp thuận

1.1. Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng:

- Sửa đổi nội dung và kết cấu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc;

- Bổ sung hoặc sửa đổi tài khoản cấp I hoặc tài khoản cấp II về tên, ký hiệu và nội dung, phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù;

- Sửa đổi sổ kế toán về nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép sổ kế toán;

- Sửa đổi chỉ tiêu báo cáo tài chính hoặc thay đổi kết cấu, phương pháp lập báo cáo tài chính;

1.2. Sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán không phải là Đồng Việt Nam;

1.3. Đang thực hiện chế độ kế toán Việt Nam nay cần bổ sung, sửa đổi như quy định tại điểm 1.1 mục này.

1.4. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức đã được chấp thuận thực hiện chế độ kế toán khác với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nay chuyển đổi sang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam có bổ sung, sửa đổi theo quy định tại điểm 1.1 mục này.

2. Tài liệu đề nghị sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán

Trong các trường hợp đề nghị bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán áp dụng, doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài phải chuẩn bị ba (3) bộ tài liệu, mỗi bộ gồm:

- Công văn đề nghị bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán (quy định tại Phụ lục số 01); Công văn chấp thuận chế độ kế toán áp dụng các lần trước của Bộ Tài chính (nếu có).

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép hoạt động;

- Tài liệu giải trình các nội dung bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng. Doanh nghiệp, tổ chức phải gửi kèm các tài liệu cụ thể đề nghị bổ sung, sửa đổi như: Chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, phương pháp hạch toán kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, có kèm theo mẫu biểu và giải thích các điểm bổ sung, sửa đổi.

Các tài liệu bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán áp dụng đúng yêu cầu sẽ được đóng dấu xác nhận của Bộ Tài chính trước khi lưu hành:

- 01 bộ: Lưu tại Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán);

- 01 bộ: Lưu tại Cục Thuế địa phương;

- 01 bộ: Lưu tại doanh nghiệp, tổ chức.

3. Thời hạn trả lời

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ công văn, tài liệu bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán của doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ có ý kiến trả lời chính thức bằng văn bản;

- Trường hợp tài liệu của doanh nghiệp, tổ chức không đầy đủ, rõ ràng theo quy định tại Mục 2 Phần II Thông tư này, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức giải thích và bổ sung tài liệu. Thời gian chờ doanh nghiệp, tổ chức giải thích và bổ sung tài liệu không tính vào thời hạn trả lời như đã nêu ở mục này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế cho Thông tư 60 TC/CĐKT, ngày 01/09/1997 về Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 155/1998/TT-BTC ngày 08/12/1998 về Bổ sung, sửa đổi Thông tư 60 TC/CĐKT của Bộ Tài chính.

Các quy định khác trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC 01

Tên đơn vị:...........
Địa chỉ:................
Số công văn:........
Số ĐT:..... ; Số Fax:......
V/v: Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày... tháng... năm...

Kính gửi: Bộ Tài chính
(Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)

- Căn cứ Thông tư số 122/2004/TT-BTC, ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam".

Tên Công ty: .....................................................................................................

Ngành hoạt động: .............................................................................................

Theo Giấy phép đầu tư (Giấy phép hoạt động) số:..., ngày... tháng... năm... của...

Xin được chấp thuận chế độ kế toán áp dụng theo các nội dung sau:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Của ngành hoạt động: ..... (công nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, dịch vụ,...)

2. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

2.1. Nội dung của chế độ kế toán:

- Hệ thống chứng từ ban đầu: (Có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo)

- Hệ thống tài khoản: (Có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo)

- Hệ thống sổ kế toán: (Lựa chọn một trong bốn hình thức kế toán: Nhật ký Chung, Chứng từ Ghi sổ, Nhật ký - Chứng từ, Nhật ký - Sổ Cái và có tài liệu bổ sung, sửa đổi kèm theo).

- Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính (có tài liệu sửa đổi, bổ sung kèm theo).

2.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:...

2.3. Kỳ kế toán năm (nếu có thay đổi)

- Kỳ kế toán năm đầu tiên: Từ... đến...

- Kỳ kế toán năm tiếp theo: Từ... đến... hàng năm.

3. Các quy định khác về kế toán thực hiện theo Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán và các quy định hiện hành.

(Lưu ý:

- Các nội dung của mục 2, đơn vị chỉ ghi các nội dung có đề nghị sửa đổi, bổ sung).

- Doanh nghiệp, tổ chức gửi kèm theo bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép hoạt động, Công văn chấp thuận chế độ kế toán trước kia (nếu có) của Bộ Tài chính)

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét chấp thuận.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu tại đơn vị

Giám đốc
(Ký tên, Họ và tên, đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 122/2004/TT-BTC

Hanoi, December 22, 2004

 

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING AND AUDITING REGIMES BY VIETNAM-BASED ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS WITH FOREIGN CAPITAL

Pursuant to the June 17, 2003 Accounting Law, the Government’s Decree No. 129/2004/ND-CP of May 31, 2004 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Accounting Law in business activities and Decree No. 185/2004/ND-CP of November 4, 2004 on sanctioning administrative violations in the accounting domain.
Pursuant to the June 17, 1996 Law on Foreign Investment in Vietnam, the June 27, 2000 Law Amending a Number of Articles of the Law on Foreign Investment in Vietnam, the Government’s Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000 and Decree No. 27/2003/ND-CP of March 18, 2003 guiding the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam;
Pursuant to the Government’s Decree No. 48/2000/ND-CP of September 12, 2000 detailing the implementation of the Petroleum Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 42/CP of July 8, 1995 issuing the Regulation on practice of legal consultancy by foreign lawyers’ organizations in Vietnam;
The Ministry of Finance hereby guides the implementation of accounting and auditing regimes by Vietnam-based enterprises and organizations with foreign capital as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Subject to this Circular are enterprises and organizations with foreign capital, including:

1.1. Foreign-invested enterprises and organizations; foreign parties to business cooperation under the Law on Foreign Investment in Vietnam;

1.2. Vietnam-based foreign lawyers’ organizations and branches operating under the Regulation on practice of legal consultancy by foreign lawyers’ organizations in Vietnam; commercial branches; organizations and individuals conducting oil and gas prospection and exploitation under the Petroleum

1.3. Enterprises and organizations with foreign capital, which are Vietnam-based resident offices of foreign companies and other foreign organizations and individuals doing business in Vietnam with investments in forms other than those prescribed in the Law on Foreign Investment in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. In cases where international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to contain accounting provisions different from those of Vietnam’s Accounting Law, Vietnamese accounting standards and enterprise accounting regime, the provisions of such international agreements shall apply.

4. When applying the Vietnamese enterprise accounting regime, if enterprises or organizations with foreign capital need no amendments and/or supplements, they shall not have to register the applicable accounting regime with the Finance Ministry.

When applying the Vietnamese enterprise accounting regime, if enterprises or organizations with foreign capital wish to make amendments and/or supplements as prescribed in Section 1.1, Part II of this Circular, they must obtain the Finance Ministry’s written approval beforehand.

5. The annual financial statements of enterprises and organizations with foreign capital must be audited by audit enterprises operating lawfully in Vietnam before they are submitted to competent State agencies. The State encourages enterprises and organizations with foreign capital to have their financial statements audited for the tax purposes.

6. Enterprises and organizations with foreign capital must submit their audited annual financial statements to provincial/municipal Tax Departments, investment- or operation-licensing agencies, provincial/municipal Departments of Statistics, the Finance Ministry and the Vietnamese capital contributors (if any). Enterprises and organizations with foreign capital, that are based in export-processing zones, industrial parks or hi-tech parks, must submit their financial statements to the Management Boards of such export-processing zones, industrial parks or hi-tech parks if so requested.

7. Enterprises and organizations with foreign capital must submit to accounting inspection by finance agencies and specialized management agencies in accounting work according to the provisions of the Accounting Law and each accounting content shall be subject to no more than one inspection in a fiscal year.

8. Enterprises and organizations with foreign capital must organize accounting apparatuses, arrange or hire accountants and chief accountants. In cases where they cannot arrange or hire chief accountants, they must appoint persons to take charge of the accountancy. Such appointment shall be effected for no more than one fiscal year, after that the arrangement or hiring of chief accountants is required. The chief accountants or persons in charge of accountancy must meet all criteria and conditions prescribed in the Accounting Law and the decree guiding the implementation thereof.

9. The monetary unit used in accounting is Vietnam dong (symbolized in Vietnam as “d” or “VND”). In cases where economic or financial transactions arise in foreign currencies, both the original currencies and Vietnam dong must be recorded according to the actual exchange rates (determined on the basis of the exchange rates posted up at foreign currency-trading enterprises or organizations under Vietnamese law provisions) or the exchange rates announced by Vietnam State Bank (the inter-bank average transaction exchange rates), except otherwise prescribed by law.

In cases where an arising transaction involves a foreign currency for which the direct rate of exchange with Vietnam dong is not available, such foreign currency shall be converted into Vietnam dong via another foreign currency for which the rate of exchange with Vietnam dong is available.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10. The script used in accounting is Vietnamese. In cases where a foreign language should be used in accounting vouchers, books and financial statements in Vietnam, such foreign language must be used together with the Vietnamese language.

11. The numerals used in accounting are Arabic numerals: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9; following the thousand, million, billion, thousand billion, trillion or billion billion, a dot point (.) is required; for decimals, a commas (,) is required after the numeral representing units.

12. Accounting periods of enterprises and organizations with foreign capital are prescribed as follows:

12.1. An accounting year consists of 12 months, counting from the beginning of January 1 to the end of December 31 of the calendar year.

Enterprises and organizations with organizational or operational particularities may select an accounting year consisting of full 12 months according the calendar year, which lasts from the beginning of the first day of the first month of a quarter to the end of the last day of the last month of the preceding quarter of the subsequent year, and must notify such to provincial/municipal Tax Departments.

After the effective date of this Circular, all cases of registering the accounting year at variance with the above provisions must adjust their accounting year in accordance with this Point’s provisions.

12.2. For newly-founded enterprises or organizations, the first accounting year shall be counted from the date of issuance of the investment license to the end of the last day of the accounting year as prescribed at Point 12.1 above.

12.3. For cases of division, separation, merger, transformation, dissolution, operation termination or bankruptcy, the last accounting year shall be counted from the beginning of the first day of the accounting year to the end of the day preceding the effective date of the decision on division, separation, consolidation, merger, ownership transformation, dissolution, operation termination or bankruptcy of the accounting unit.

12.4. In cases where the first accounting year or the last accounting year is shorter than 90 days, it may be incorporated in the subsequent accounting year or the preceding accounting year for calculation into one accounting year. The first accounting year or the last accounting year shall be 15 months at most.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14. Enterprises and organizations with foreign capital must archive accounting documents according to the provisions of the Accounting Law and the Government’s decree guiding the implementation thereof.

15. Enterprises and organizations with foreign capital must submit to accounting inspection by competent State agencies. In case of committing acts of administrative violation in the accounting domain, they shall be sanctioned according to the provisions of the Government’s Decree No. 185/2004/ND-CP of November 4, 2004 on sanctioning administrative violations in the accounting domain.

II. A NUMBER OF SPECIFIC PROVISIONS

1. Cases of amending and/or supplementing the accounting regime, which must be approved by the Finance Ministry:

1.1., supplementing the applicable accounting regime:

- Amending the contents and structure of compulsory accounting forms;

- Adding or amending the names, symbols and/or contents of grade-I or grade-II accounts or methods of accounting particular arising economic transactions;

- Amending the contents, order and recording method of accounting books;

- Amending norms of financial statements or altering their structure or elaboration method.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.3. Currently applying the Vietnamese accounting regime but wishing to make amendments and/or supplements as prescribed at Point 1.1 of this Section.

1.4. Enterprises and organizations, which have obtained approval for implementation of accounting regimes other than the Vietnamese enterprise accounting regime but now shift to apply the Vietnamese accounting regime with amendments and/or supplements prescribed at Point 1.1 of this Section.

2. Documents of request for amendment and/or supplementation of accounting regimes

In case of requesting amendment and/or supplementation of the applicable accounting regime, an enterprise or organization with foreign capital must prepare three (3) dossier sets, each consisting of:

- A written request for amendment and/or supplementation of the accounting regime; the Finance Ministry’s written approval of the previously applied accounting regime (if any).

- The copy of the investment license or operation permit.

- The written explanations about amendments and/or supplements to the applicable accounting regime. The concerned enterprise or organization must enclose such specific documents requesting the amendment and/or supplementation as accounting vouchers, documents on the system of accounting accounts and accounting books, accounting methods and financial statement system, attached with the forms and explanations about amendments and/or supplements.

The documents amending and/or supplementing the applicable accounting regime that satisfy the set requirements shall be affixed with certification stamps of the Finance Ministry before circulation:

- One set: To be kept at the Finance Ministry (Accounting and Auditing Department);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- One set: To be kept at the concerned enterprise or organization.

3. Time limit for reply

- Within 20 days after fully receiving official dispatches and documents on amendment and/or supplementation of accounting regimes of enterprises or organizations with foreign capital, the Finance Ministry shall give official written replies.

- In cases where documents of the enterprises or organizations are incomplete or unclear according to the provisions of Section 2, Part II of this Circular, the Finance Ministry shall request them to explain and supplement the documents. The time for enterprises or organizations to make explanation or documentary supplementation shall not be accounted into the above-mentioned reply time limit.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Finance Ministry’s Circular No. 60-TC/CDKT of September 1, 1997 guiding the performance of accounting and auditing work by Vietnam-based enterprises and organizations with foreign capital and Circular No. 155/1998/TT-BTC of December 8, 1998 amending and supplementing Circular No. 60-TC/CDKT.

All regulations that are contrary to this Circular’s provisions are hereby annulled.

Any difficulty or problem arising in the course of implementation should be reported to the Finance Ministry for study and settlement.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Le Thi Bang Tam

 

APPENDIX 01

 

Name of unit: ………......................
Address: ………..............................
Official Letter No.: ………............
Tel.: …............ Fax: ……..............
Re: Amending the applicable accounting regime

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Date:

 

To: The Ministry of Finance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Pursuant to the Finance Ministry's Circular No. 122/2004/TT-BTC of December 22, 2004, guiding the implementation of accounting and audit regimes in foreign-invested enterprises and organizations operating in Vietnam.

Name of company

Domain of operation

Under investment license (operation permit)

Hereby agrees to apply the accounting regime with the following contents:

1. The accounting regime to be applied: The accounting system applicable to Vietnamese enterprises

For the domain of operation: ……….. (

2. Proposed amendments:

2.1. Contents of the accounting regime:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Accounts: (Enclosed with amended documents)

- Accounting books: (One of the following four forms of accounting shall be selected: general diary, book-entry document, diary-document, diary-ledger, enclosed with amended documents).

- Financial statements: Accounting balance sheet, report on business results, report on cash flow, financial statement explanation (enclosed with amended documents).

2.2. Currency used in accounting: ……..

2.3. Annual accounting period (in case of any change)

- First annual accounting period: From … to …

- Subsequent annual accounting period: From … to… every year.

3. Other provisions on accounting: the Accounting Law and its guiding documents, and current regulations.

(Notes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The enterprise or organization shall enclose copies of its investment license or operation permit and the Finance Ministry's Official Letter approving the former accounting regime (if any)).

The Finance Ministry's consideration and approval will be appreciated.

 

 

Director

(Signature, full name, stamp)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 122/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.026

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!