Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 88/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 88/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2009 và thay thế Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, ĐMDN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong một số lĩnh vực có quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc có cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khác với quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc các điều ước quốc tế đó.

3. Việc tham gia của bên nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy chế riêng do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

4. Các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1, 2, 3, 6, 7 Điều 21 Luật Đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này, bao gồm:

a) Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài;

b) Góp vốn với nhà đầu tư trong nước để thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

c) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT;

d) Đầu tư thực hiện việc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp;

đ) Các hoạt động đầu tư trực tiếp khác.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Quy chế này bao gồm tổ chức và cá nhân nước ngoài, cụ thể như sau:

a) Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam;

b) Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%.

c) Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%.

d) Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp Việt Nam quy định tại Quy chế này là các tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm đầu tư, bao gồm:

a) Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác;

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 3. Mức góp vốn, mua cổ phần

1. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành theo tỷ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

3. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.

5. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần theo tỷ lệ tại phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2, 3, 4 Điều này.

6. Ngoài các trường hợp nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam với mức không hạn chế.

Điều 4. Các hình thức góp vốn, mua cổ phần

1. Góp vốn:

a) Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên mới của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc mua lại toàn bộ số vốn điều lệ của chủ sở hữu trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để trở thành chủ sở hữu mới của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh hoặc góp vốn vào công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn mới.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân mua lại phần vốn góp của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh hoặc góp vốn vào công ty hợp danh để trở thành thành viên hợp danh mới, sau khi được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

c) Nhà đầu tư nước ngoài mua lại một phần vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Mua cổ phần:

a) Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phát hành lần đầu của các công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phát hành lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa;

c) Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán, cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

d) Nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần, bao gồm cả các công ty đại chúng niêm yết và các công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 5. Hình thức thanh toán góp vốn, mua cổ phần

1. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp khác theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP;

a) Trường hợp góp vốn, mua cổ phần bằng ngoại tệ thì quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối tại thời điểm góp vốn, mua cổ phần sau khi được đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp chấp thuận và theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối;

b) Trường hợp góp vốn, mua cổ phần bằng tài sản hợp pháp khác (không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi) phải được định giá bằng một trong hai phương thức sau:

- Định giá bởi các tổ chức định giá độc lập và được các thành viên, cổ đông sáng lập của doanh nghiệp được góp vốn và người góp vốn cùng nhau chấp thuận;

- Doanh nghiệp thành lập Hội đồng định giá và cùng với người góp vốn thỏa thuận về giá.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam bằng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng hóa, chuyển giao công nghệ và các tài sản khác phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về công nghệ, văn hóa và môi trường, sở hữu trí tuệ, xuất nhập khẩu …

3. Việc mua bán chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán được thực hiện bằng đồng Việt Nam theo quy định pháp luật về chứng khoán.

Điều 6. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần

1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:

a) Có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này;

b) Có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi tổ chức đó đã đăng ký;

Nhà đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của các tài liệu cung cấp.

c) Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:

a) Có tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này.

b) Bản sao hộ chiếu còn giá trị;

c) Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh

1. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty (theo Điều lệ công ty) xây dựng phương án huy động vốn, trong đó có phần nhận vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài để trình Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên quyết định việc huy động vốn góp và tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty hợp danh chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển nhượng một phần vốn điều lệ hoặc huy động thêm vốn góp của người khác trong đó có nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, phải lập đề án chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký góp vốn với tổng giá trị vượt quá số vốn góp theo phương án huy động vốn đã được phê duyệt, doanh nghiệp có thể thỏa thuận hoặc thực hiện đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, việc chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật và quản lý tài chính đối với công ty nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Điều 8. Mua lại một phần vốn, góp vốn với chủ doanh nghiệp tư nhân

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định bán lại một phần vốn hoặc huy động vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Mua cổ phần lần đầu của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc mua cổ phần lần đầu của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 10. Mua cổ phần của công ty cổ phần đang hoạt động

1. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc mua, bán cổ phần của công ty cổ phần đại chúng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của công ty.

2. Đối với công ty cổ phần trong thời hạn ba năm đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông để trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác trong công ty cổ phần khi Điều lệ công ty có quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty cổ phần xây dựng phương án huy động vốn, phát hành cổ phiếu trong đó có bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài để trình Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị quyết định việc bán cổ phần và tỷ lệ bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

4. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định pháp luật về chứng khoán.

Chương 3.

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 11. Quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài

1. Được sử dụng cổ phiếu để cầm cố trong quan hệ tín dụng và trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Được chuyển sở hữu cổ phiếu, được tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán khi công ty cổ phần đã niêm yết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Được quyền chuyển nhượng phần vốn góp, điều chỉnh vốn đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều lệ của doanh nghiệp.

4. Được chuyển đổi ra ngoại tệ các khoản thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận có được thông qua hoạt động đầu tư tại Việt Nam để chuyển ra nước ngoài, sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam và các bên liên quan. Việc mua lại ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài tuân thủ theo chế độ quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Được tham gia quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần (trừ trường hợp là thành viên góp vốn trong công ty hợp danh).

6. Được hưởng quyền lợi như các nhà đầu tư trong nước khi tham gia đầu tư trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

7. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 12. Nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài

1. Thực hiện đúng các điều kiện và cam kết khi tham gia mua cổ phần, góp vốn.

2. Thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy chế này và trong Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần.

3. Trường hợp chuyển sở hữu cổ phiếu, chuyển nhượng vốn góp có phát sinh lợi nhuận thì phải nộp thuế thu nhập và các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp nhà nước do mình quyết định cổ phần hóa, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp nhà nước do mình quyết định cổ phần hóa và các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn bán cổ phần, nhận góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 88/2009/QD-TTg

Ha Noi, June 18, 2009

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON FOREIGN INVESTORS’ CONTRIBUTION OF CAPITAL TO, AND PURCHASE OF SHARES FROM, VIETNAMESE ENTERPRISES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 29, 2005 Investment Law;
Pursuant to the November 29, 2005 Enterprise Law;
Pursuant to the June 29, 2006 Securities Law;
Pursuant to the Government’s 22, 2009, detailing and guiding a number of articles of the Investment Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 139/2009/ND-CP dated September 5, 2007, detailing a number of articles of the Enterprise Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 160/2006/ND-CP dated December of the Ordinance on Foreign Exchange;

At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.

To promulgate together with this Decision the Regulation on foreign investors’ contribution of capital to, and purchase of shares from, Vietnamese enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Finance, the Minister of Planning and Investment, the Governor of the State Bank of Vietnam and concerned ministries and branches shall guide the implementation of this Decision.

Article 3.

This Decision takes effect on August 15, 2009, and replaces the Prime Minister’s Decision No. 36/2003/QD-TTg dated March 11, 2003, promulgating the Regulation on foreign investors' contribution of capital to, and purchase of shares from, Vietnamese enterprises.

Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies, presidents of provincial-level People's Committees, boards of directors of state business groups and corporations, and concerned organizations and individuals shall implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung
 

 

REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Scope of regulation

1. This Regulation provides for foreign investors' contribution of capital to, and purchase of shares from, Vietnamese enterprises.

2. Foreign investors' activities of contributing capital to, or purchasing shares from, Vietnamese enterprises doing business in certain domains subject to specialized laws or commitments in treaties to which Vietnam is a contracting party which are different from provisions of this Regulation must comply with such specialized laws or treaties.

3. The participation of foreign parties in the Vietnamese securities market is subject to a separate regulation issued by the Prime Minister.

4. This Regulation does not govern investing activities of foreign investors specified in Clauses 1, 2, 3, 6 and 7, Article 21 of the Investment Law, including:

a/ Establishing economic organizations with 100% foreign capital;

b/ Pooling capital with domestic investors to establish economic organizations under the Enterprise Law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Investing in merger or acquisition of enterprises;

e/ Making other direct investments.

Article 2. Subjects of regulation

1. Foreign investors defined in this Regulation include foreign organizations and individuals, specifically:

a/ Organizations established and operating under foreign laws and their overseas and Vietnam-based subsidiaries;

b/ Organizations established and operating in Vietnam with a foreign holding rate of over 49%;

c/ Investment funds and securities companies with a foreign holding rate of over 49%;

d/ Foreign individuals who do not hold Vietnamese citizenship, reside overseas or in Vietnam.

2. Vietnamese enterprises defined in this Regulation are economic organizations doing business in sectors, domains or trades in which investment is not banned by law, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Joint-stock companies, limited liability companies, partnerships and private enterprises established and operating under the Enterprise Law.

Article 3. Level of capital contribution or share purchase

1. Foreign investors may purchase shares of public companies under the cap set by the securities law and relevant guiding documents.

2. Foreign investors may contribute capital to, or purchase shares from, Vietnamese enterprises operating in sectors, domains or trades governed by specialized laws under caps set by these laws.

3. The level of capital contributed or shares purchased by foreign investors to/from Vietnamese traders or service providers must comply with treaties to which Vietnam is a contracting party.

4. Foreign investors may contribute capital to or purchase shares from Vietnamese enterprises which operate in different sectors, domains or trades, including those with different prescribed foreign holding rates, at a level not exceeding the lowest foreign holding rate prescribed for any of these sectors, domains or trades.

5. Foreign investors may contribute capital to or purchase shares from enterprises with 100% of State capital which undergo ownership transformation at levels prescribed in plans approved by competent authorities but not exceeding the prescribed level if transformed enterprises operate in sectors specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

6. Apart from the above cases, foreign investors may contribute capital to purchase shares from Vietnamese enterprises unlimitedly.

Article 4. Forms of capital contribution or share purchase

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ A foreign investor may acquire capital portions of members of a limited liability company or contribute capital to a limited liability company to become a new member of a limited liability company with two or more members, or acquire the whole charter capital of the owner of a one-member limited liability company to become the new owner of this company;

b/ A foreign investor may acquire capital portions of capital contributors in a partnership or contribute capital to a partnership to become a new capital contributor.

Foreign individual investors may acquire capital portions of partners of a partnership or contribute capital to a partnership to become new partners after getting approval of other partners.

c/ A foreign investor may acquire capital portion of the owner of a private enterprise or pool capital with the latter to transform the private enterprise in to a limited liability company with two or more members and become a member of such company.

2. Share purchase:

a/ Foreign investors may purchase shares in the initial public offering (IPO) of a joint-stock company under the Enterprise Law;

b/ Foreign investors may purchase shares in the IPO of an enterprise with 100% foreign capital undergoing equitization;

c/ Foreign investors may acquire shares that are allowed to be offered or additionally issued by a joint-stock company;

d/ Foreign investors may acquire shares from existing shareholders of joint-stock companies, including also public companies listed or unlisted on the Stock Exchange.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Foreign investors may contribute capital or purchase shares in Vietnam dong or a freely convertible foreign currency and other lawful assets under Clause 1, Article 2 of Decree No. 108/2006/ND-CP:

a/ For capital contributed or shares purchased in a foreign currency, this foreign currency shall be converted into Vietnam dong at the buying rate applied by commercial banks licensed to conduct foreign exchange operations at the time of capital contribution or share purchase immediately after competent representatives of enterprises give their approval and under current law on foreign exchange management;

b/ For capital contributed or shares purchased in other lawful assets (other than Vietnam dong or a freely convertible foreign currency), these assets must be valuated by either of the following methods:

- Valuation is made by an independent valuation organization and jointly approved by members and founding shareholders of enterprises to which capital is contributed and capital contributors;

- Enterprises set up valuation councils to negotiate with capital contributors on values of contributed assets.

2. Foreign investors that contribute machinery, equipment, raw materials and materials, goods, transferred technologies or other assets as capital to Vietnamese enterprises shall comply with the Vietnamese law on technology, culture, environment, intellectual property, import and export.

3. The trading in securities in the Stock Exchange shall be conducted in Vietnam dong under the securities law.

Article 6. Conditions for foreign investors to contribute capital or purchase shares

1. For foreign institutional investors:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Having copies of their business registration certificates or other equivalent papers evidencing their legal status, certified by a competent authority of the country where they have made registration;

Foreign investors shall take responsibility for the validity of supplied documents.

c/ Other conditions specified in the charters of enterprises to from which foreign investors contribute capital or purchase shares and not contrary to law.

2. For foreign individual investors:

a/ Having private accounts opened at commercial banks in Vietnam. All activities of purchasing and selling shares, transferring contributed capital portions, collecting and using dividends and divided profits, remitting money abroad and other activities related to investment in Vietnamese enterprises shall be carried out via these accounts;

b/ Having copies of their valid passports;

c/ Other conditions specified in the charters of enterprises to/from which foreign investors contribute capital or purchase shares and not contrary to law.

3. Foreign organizations and individuals investing in the securities market shall comply with the securities law.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Contribution of capital to limited liability companies or partnerships

1. Foreign investors may contribute capital to limited liability companies or partnerships under the Investment Law, the Enterprise Law and the charters of these companies.

2. For limited liability companies with two or more members and partnerships: The chairman of the Members' Council or the director general (director) of the company (according to the company charter) shall elaborate a capital-raising plan, covering portions of capital to be contributed by foreign investors, and submit it to the members' Council, which shall later decide on the raising of capital and capital and capital portions to be contributed by foreign investors.

Members of limited liability companies with two or more members or partnerships may transfer their contributed capital portions to foreign investors under law and their companies' charters.

3. One-member limited liability companies that transfer part of their charter capital or raise more capital from other entities, including foreign investors, shall comply with Article 19 of the Government's Decree No. 139/2007/ND-CP dated September 5, 2007, detailing a number of articles of the Enterprise Law.

A state-owned one-member limited liability company shall elaborate a plan on transformation of the company into the one with two or more members, then submit it to a competent state authority for approval.

4. In case many investors register to contribute capital to an enterprise with a total value exceeding that of the contributed capital amount under the approved capital-raising plan, the enterprise may reach agreement with these investors or organize an auction for selecting an investor.

For state-owned one-member limited liability companies, the transfer of their contributed capital portions to foreign investors must comply with law and financial management regulations applicable to state companies and state capital portions invested in other enterprises.

Article 8. Acquisition of part of capital or pooling of capital with owners of private enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The transformation of private enterprises into limited liability companies with two or more members must comply with Article 24 of the Government’s Decree No. 139/2007/ND-CP dated September 5, 2007, detailing a number of articles of the Enterprise Law.

Article 9. Purchase of IPO shares of equitized enterprises with 100% state capital

Foreign investors may purchase IPO shares of equitized enterprises with 100% state capital under current guiding documents on transformation of enterprises with 100% state capital into joint-stock companies.

Article 10. Purchase of shares of operating joint-stock companies

1. Foreign investors may purchase or sell shares of public joint-stock companies under the Investment Law, the securities Law and these companies' charters.

2. For joint-stock companies that have operated for less than three years from the date of issuance of their business registration certificates, foreign investors may purchase common shares of founding shareholders after obtaining consent of the Shareholders' General Meeting in order to become founding shareholders of these companies.

Foreign investors may purchase shares with preferred dividends, refundable preferred shares and other preferred shares of joint-stock companies when the purchase is permitted under these companies' charters or decided by the Shareholders' General Meeting.

3. The board of directors or director general (director) of a Joint-stock company shall elaborate a plan on capital raising or stock issuance, covering the sale of shares to foreign investors, and submit it to the Shareholders' General Meeting or the Board of Directors (according to the organization and operation charter of the company).

d. The Shareholders' General Meeting or the Board of directors shall decide on sale of shares and proportion of shares to be sold to foreign investors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter III

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FOREIGN INVESTORS

Article 11. Rights of foreign investors

1. To put their stocks in pledge in credit relations and as security for performance of civil obligations under the Vietnamese law.

2. To transfer the ownership of stocks or participate in trading in the securities market when joint-stock companies are listed under the Enterprise Law and the securities law.

3. To transfer their capital holdings or adjust their investment capital amounts in the course of business operation under the Vietnamese law and charters of enterprises.

4. To convert into foreign currencies Vietnam-dong amounts of recovered investment capital and profits earned from investment in Vietnam for remittance abroad, after fulfilling their financial obligations toward the Vietnamese State and related parties. The purchase of foreign-currency amounts for remittance abroad complies with the regulation on foreign exchange management and the Vietnamese law.

5. To take part in corporate administration under the Enterprise Law and the charters of enterprises to/from which they contribute capital or purchase shares (unless they are capital-contributing partners of partnerships).

6. To enjoy benefits like domestic investors when investing in joint-stock companies, limited liability companies or partnerships.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Obligations of foreign investors

1. To strictly observe the conditions and commitment for purchase or capital contribution.

2. To fully comply with the provisions of this Regulation and the organization and operation charters of enterprises to/from which they or contribute capital or purchase shares.

3. In case of transfer of their share ownership or profit-earning capital holdings, to pay income tax and other taxes under law.

4. To perform other obligations under the Vietnamese law.

Chapter IV

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 13. Responsibilities of state management agencies

1. Ministers and heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies shall guide and inspect state enterprises which are equitized under their decisions in selling shares to foreign investors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, the Sate Bank of Vietnam, and concerned ministries and branches shall guide the implementation of this Regulation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 về Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50.576

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.154