Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 516/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 516/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10, Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế những quy định trước đây về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG
(Ban hành theo Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26/5/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này điều chỉnh việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đối với các loại hình Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới đây:

a. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc Tổ chức tín dụng và Công ty tài chính trực thuộc Tổng công ty Nhà nước có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát riêng (sau đây gọi tắt là Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc).

b. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài (sau đây gọi là Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài).

2. Đối với loại hình Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần thì việc qui định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) được áp dụng theo Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần ban hành theo Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 8 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Đối với loại hình Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc Tổ chức tín dụng không có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát riêng thì việc quản trị, kiểm soát Tổ chức tín dụng phi ngân hàng này do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm. Việc quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổ chức tín dụng được thực hiện theo Điều lệ của Tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn khác của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: là các Công ty cho thuê tài chính được quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính, các Công ty tài chính được quy định tại Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính và các Tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

2. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có toàn quyền nhân danh Tổ chức tín dụng phi ngân hàng để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổ chức đó, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Tổ chức tín dụng (đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc) hoặc của các bên góp vốn (đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài).

3. Ban kiểm soát: là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

4. Tổng Giám đốc (Giám đốc): là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 3. Những trường hợp không được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc (Giám đốc)

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Đã bị kết án về các tội nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các tội nghiêm trọng xâm phạm sở hữu, các tội nghiêm trọng về kinh tế.

3. Đã bị kết án về các tội phạm khác mà chưa được xoá án.

4. Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) của một doanh nghiệp đã bị phá sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật phá sản doanh nghiệp.

5. Đã từng là đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

6. Thuộc đối tượng quy định tại Điều 9, Điều 90 Luật Doanh nghiệp, Điều 17 Pháp lệnh Cán bộ, Công chứcĐiều 13 Pháp lệnh chống tham nhũng.

7. Đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của chính Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

8. Có bố, mẹ, vợ, chồng, con đang vay vốn hoặc đang là người bảo lãnh, tái bảo lãnh khoản tín dụng của chính Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đó.

9. Là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng, con là cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Doanh nghiệp đang được Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đó cấp tín dụng với những điều kiện ưu đãi.

10. Không đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, năng lực điều hành và trình độ chuyên môn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

11. Không đảm bảo quy định khác do Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định.

12. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc).

Điều 4. Trường hợp mất tư cách thành viên đương nhiên

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) được coi là đương nhiên mất tư cách thành viên trong những trường hợp sau đây:

a. Bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

b. Mất tư cách đại diện quản lý phần vốn góp của thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân chấm dứt việc góp vốn (nếu là Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài).

c. Thuộc đối tượng quy định tại một trong các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3 Quy định này.

d. Khi bị Toà án trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

e. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bị thu hồi giấy phép hoạt động.

2. Chức danh được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y trước đây của những người quy định tại khoản 1 Điều này đương nhiên hết hiệu lực.

3. Trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ của khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có ngay văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi lên Ngân hàng Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này trước pháp luật, đồng thời được xử lý theo quy định tại các Điều 12, 18, 22 Quy định này.

Điều 5. Trường hợp miễn nhiệm, bãi miễn

1. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:

a. Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế.

b. Có đơn xin từ chức với lý do hợp lý.

c. Thuộc đối tượng vi phạm quy định tại khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 3 Quy định này.

d. Vi phạm quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

e. Các trường hợp khác do Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng qui định.

2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian đảm nhiệm chức danh đó.

Điều 6. Trường hợp tạm đình chỉ

1. Trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt tại Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có quyền tạm đình chỉ quyền quản trị, kiểm soát, điều hành của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) nếu xét thấy cần thiết.

2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ quyền quản trị, kiểm soát hoặc chờ làm thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy định này, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được tham dự họp nhưng không được quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7. Chuẩn y các chức danh

Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Chương II:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mục I: TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Hội đồng quản trị

1. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc: Các chức danh Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng bổ nhiệm, miễn nhiệm và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

2. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài: Các chức danh Hội đồng quản trị do đại diện các bên tham gia góp vốn đề cử, được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài bổ nhiệm, miễn nhiệm và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Điều 9. Thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị là những người có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết về hoạt động tài chính - ngân hàng, không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 40 Luật các Tổ chức tín dụng và Điều 3 Quy định này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát là thành viên chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của chính Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đó.

3. Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không được uỷ quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức đó là công ty trực thuộc của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

5. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị từ 02 đến 05 năm do Hội đồng quản trị quy định và được ghi vào Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Các thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm không được hưởng lương nhưng có thể được hưởng phụ cấp liên quan tới hoạt động của Hội đồng quản trị.

6. Số lượng thành viên:

a. Hội đồng quản trị của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc có từ 3 đến 5 thành viên, bao gồm thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm do Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng quy định và được ghi vào Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

b. Hội đồng quản trị của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài có số thành viên tối thiểu là 3 người và không được vượt quá 11 người, bao gồm thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm do Hội đồng quản trị quyết định và được ghi vào Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài.

Điều 10. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc phải họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị phải họp định kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Trưởng Ban kiểm soát, hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc), hoặc 2/3 thành viên Hội đồng quản trị trở lên, hoặc của những người khác do Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trường hợp vắng mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền cho một thành viên khác trong Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì cuộc họp.

3. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị tham dự. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải được ít nhất 50% tổng số thành viên dự họp biểu quyết tán thành và có tính bắt buộc thi hành đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền chủ toạ cuộc họp.

4. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Chủ toạ và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Điều 11. Bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng quản trị có các nhân viên giúp việc chuyên trách. Hội đồng quản trị quy định số lượng (nhưng không quá 5 người) và nhiệm vụ của từng nhân viên giúp việc.

Điều 12. Thay đổi chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị

1. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc:

a. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị bị đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình lên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng để bổ nhiệm một Chủ tịch Hội đồng quản trị (đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành), trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

b. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức Chủ tịch phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phải xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành), trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

c. Thành viên Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn hoặc văn bản gửi Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng để xem xét quyết định việc bãi miễn, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

2. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài:

a. Trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị bị đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, bên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị phải cử người đại diện (đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành) giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

b. Chủ tịch Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị và bên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đơn, bên góp vốn đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị phải xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành), trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

c. Thành viên Hội đồng quản trị muốn từ chức phải có đơn hoặc văn bản gửi Hội đồng quản trị và các bên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài để xem xét quyết định việc bãi miễn, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Mục II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc:

a. Quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy định này và Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng.

c. Nhận các nguồn vốn và các nguồn lực khác do Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng giao; Quyết định góp vốn mua cổ phần, liên doanh với các tổ chức cá nhân khác trong nước.

d. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

- Chuẩn y Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Chấp thuận việc mở, đóng chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể công ty trực thuộc;

- Chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài (đối với Công ty tài chính);

- Chấp thuận việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Chấp thuận những thay đổi được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật các Tổ chức tín dụng;

- Chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

e. Trình Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng:

- Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ và các nguồn lực khác;

- Quyết định việc mở, đóng chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể công ty trực thuộc;

- Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Quyết định việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và Kế toán trưởng;

- Quyết định chiến lược, chính sách kinh doanh, phê duyệt kế hoạch phát triển dài hạn;

- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

g. Quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty trực thuộc của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

h. Phê duyệt phương án hoạt động kinh doanh do Tổng Giám đốc (Giám đốc) đề nghị.

i. Quy định chung về lãi suất tín dụng, tỷ lệ hoa hồng, phí, mức tiền phạt đối với khách hàng theo quy định của pháp luật.

k. Quyết định trích lập và sử dụng các quỹ.

l. Chấp thuận việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc, phó Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc, phó Giám đốc Công ty trực thuộc (nếu có).

n. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

m. Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.

o. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm.

p. Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy chế của Nhà nước và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng về tổ chức và hoạt động.

q. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài:

a. Việc quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy định này và Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

b. Quyết định chiến lược, chính sách kinh doanh, phê duyệt kế hoạch phát triển dài hạn, hàng năm và các lĩnh vực quan trọng của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

c. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

- Chuẩn y Điều lệ;

- Chuẩn y việc tăng, hoặc giảm mức vốn điều lệ;

- Chấp thuận việc mở, đóng chi nhánh, văn phòng đại diện; thành lập, giải thể công ty trực thuộc;

- Chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài (đối với Công ty tài chính);

- Chấp thuận việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Chấp thuận những thay đổi được quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật các Tổ chức tín dụng;

- Chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc);

- Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.

d. Quyết định việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác trong Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và Kế toán trưởng.

e. Quyết định chiến lược, chính sách kinh doanh, phê duyệt kế hoạch phát triển dài hạn, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành và cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty trực thuộc.

g. Phê chuẩn quy chế tuyển dụng, chế độ lương, thưởng và phụ cấp đối với nhân viên.

h. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và quyết toán hàng năm.

i. Quyết định chia lợi nhuận cho các bên theo tỷ lệ vốn góp.

k. Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy chế của Nhà nước và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng về tổ chức và hoạt động.

l. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quyết định góp vốn mua, cổ phần, liên doanh với các tổ chức, cá nhân khác trong nước.

n. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Quy định chung

a. Là người chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị;

b. Ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Cơ quan có liên quan;

c. Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản hoặc thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để thực hiện trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

d. Triệu tập, chủ trì và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

e. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc: Ngoài các quy định nêu tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a. Thay mặt Hội đồng quản trị cùng Tổng Giám đốc (Giám đốc) ký nhận vốn và các nguồn lực khác do Tổng công ty hoặc Tổ chức tín dụng giao;

b. Ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trình Tổng công ty hoặc Tổ chức tín dụng.

3. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài: Ngoài các quy định nêu tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị thường trực tại Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài đảm nhiệm công việc của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công việc được giao. Quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được uỷ quyền quy định cụ thể tại văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Hội đồng quản trị thực thi nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị; không được uỷ quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chương III:

BAN KIỂM SOÁT

Mục I: TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 16. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Ban Kiểm soát

1. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc: Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên trong Ban kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng bổ nhiệm, miễn nhiệm và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

2. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài: Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên trong Ban kiểm soát do đại diện các bên tham gia góp vốn đề cử, được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bổ nhiệm, miễn nhiệm và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Điều 17. Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 03 người, nhưng không vượt quá 05 người và ít nhất có 01 người là thành viên chuyên trách. Số lượng thành viên Ban kiểm soát và thành viên chuyên trách do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài quy định và được ghi vào Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát có cùng nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại.

3. Thành viên Ban kiểm soát là những người không thuộc đối tượng quy định tại Điều 40 Luật Các Tổ chức tín dụng, đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 18. Thay đổi chức danh Trưởng Ban, các thành viên Ban Kiểm soát

1. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc:

a. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Trưởng Ban kiểm soát bị đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình lên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng đề cử hoặc bổ nhiệm một Trưởng Ban kiểm soát (đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành), trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

b. Trưởng Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phải xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát (đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành), trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

c. Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn hoặc văn bản gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổ chức tín dụng phi ngân hàng để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc bãi miễn, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành), trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

2. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài:

a. Trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày Trưởng Ban kiểm soát bị đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát, đại diện các bên tham gia góp vốn phải đề cử Trưởng Ban kiểm soát để Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bổ nhiệm, miễn nhiệm, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

b. Trưởng Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng quản, Ban Kiểm soát và các bên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đơn, đại diện các bên góp vốn phải đề cử Trưởng Ban kiểm soát để Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi miễn, bổ nhiệm, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

c. Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn hoặc văn bản gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để trình các bên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài xem xét quyết định.

Mục II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Kiểm tra hoạt động tài chính của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

2. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng khi xét thấy cần thiết, hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hoặc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng, hoặc của các thành viên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài;

3. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc Tổ chức tín dụng, hoặc các thành viên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài;

4. Báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc Tổ chức tín dụng, hoặc của các thành viên góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

5. Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến hoạt động tài chính của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định của pháp luật;

6. Được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng để thực hiện các nhiệm vụ của mình;

7. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban, các thành viên Ban Kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Triệu tập họp Ban kiểm soát;

b. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường;

c. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;

d. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng, hoặc các thành viên góp vốn của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài về hoạt động của Ban kiểm soát;

e. Uỷ quyền cho một trong số thành viên Ban kiểm soát đảm nhiệm công việc của Trưởng Ban trong thời gian vắng mặt.

2. Thành viên Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo, bản quyết toán năm tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có);

b. Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cung cấp tình hình, số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh;

c. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về những sự kiện tài chính bất thường, chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình;

d. ít nhất một tháng một lần có văn bản báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát;

e. Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng quản trị, được quyền đề nghị ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp;

g. Hai phần ba số thành viên Ban kiểm soát trở lên có quyền đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị có sai phạm nghiêm trọng;

h. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Trưởng Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng hoặc thành viên góp vốn của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài về tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trường hợp che dấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý đối với những sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới khi thực thi nhiệm vụ;

i. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

3. Chí phí hoạt động, kể cả tiền lương và điều kiện làm việc của các thành viên Ban kiểm soát do Tổ chức tín dụng phi ngân hàng đảm nhiệm. Đối với các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng thù lao.

Chương IV:

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

Điều 21. Chức năng của Tổng Giám đốc (Giám đốc)

1. Điều hành hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là Tổng Giám đốc (Giám đốc), giúp việc Tổng Giám đốc (Giám đốc) có một số Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tổng Giám đốc (Giám đốc) là đại diện pháp nhân của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc, Tổng giám đốc (Giám đốc) do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi miễn.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi miễn chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) không được kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ điều hành nào tại Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp là công ty trực thuộc của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chỉ được giữ chức danh kiêm nhiệm về quản trị, kiểm soát tại công ty trực thuộc đó;

4. Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

5. Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) là người giúp Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo sự phân công của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc (Giám đốc), trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi miễn chức danh Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) được quy định tại Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 22. Thay đổi chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc)

1. Trường hợp Tổng Giám đốc (Giám đốc) đương nhiên mất tư cách Tổng Giám đốc (Giám đốc) thì Hội đồng quản trị phải cử ngay một Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc một Trưởng phòng nghiệp vụ (trường hợp không có Phó Tổng Giám đốc - Phó Giám đốc) đảm bảo các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Quy định này để đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và phải báo cáo ngay bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước.

2. Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày Tổng Giám đốc (Giám đốc) bị đương nhiên mất tư cách Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc nhận được đơn xin từ chức của Tổng Giám đốc (Giám đốc) thì:

a. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc: Chủ tich Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản tri Tổ chức tín dụng phải tìm người thay thế và tiến hành các thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

b. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài: Bên góp vốn đang giữ chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải tiến hành đề cử Tổng Giám đốc (Giám đốc) để Chủ tịch Hội đồng quản trị làm các thủ tục bãi miễn, bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

3. Trường hợp Tổng Giám đốc (Giám đốc) vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Hội đồng quản trị có quyền tạm đình chỉ quyền điều hành của Tổng Giám đốc (Giám đốc), đồng thời phải cử ngay một Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) đảm bảo các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và có ngay văn bản báo cáo, đề xuất xử lý đối với những sai phạm, cũng như chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) gửi Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng, hoặc Bên góp vốn đang được cử giữ chức danh Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) giải quyết theo quy định hiện hành.

4. Trong thời gian Tổng Giám đốc (Giám đốc) chưa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc (Giám đốc)

1. Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn và các nguồn lực khác do Tổng công ty, hoặc Tổ chức tín dụng, hoặc của các bên tham gia góp vốn trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài để quản lý, sử dụng.

2. Trình Hội đồng quản trị:

a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

b. Mở và chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty trực thuộc;

d. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành tại trụ sở chính; cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty trực thuộc;

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng; Giám đốc chi nhánh, văn phòng đại diện công ty trực thuộc theo quy định của Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

g. Quy chế hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc;

h. Quyết định cụ thể về lãi suất, tỷ lệ hoa hồng, phí, mức tiền phạt đối với khách hàng theo quy định của pháp luật;

i. Phương án hoạt động kinh doanh; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế;

k. Góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của Tổ chức tín dụng khác (đối với loại hình Công ty tài chính);

l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, giải thể Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

n. Những thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng;

m. Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

o. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về các hoạt động tài chính ngân hàng.

3. Quyết định Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Trưởng và Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tại trụ sở chính; Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng và Phó các phòng của chi nhánh, văn phòng đại diện và các công ty trực thuộc. Việc bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh trên phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chấp thuận. Tuyển dụng, kỷ luật và cho thôi việc các nhân viên Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động kể cả cán bộ quản lý thuộc quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo đúng pháp luật và Quy chế do Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành.

4. Tổ chức thực hiện phương án hoạt động kinh doanh, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

5. Điều hành và quyết định các vấn đề có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo đúng pháp luật, Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

6. Đại diện cho Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quan hệ quốc tế, tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản.

7. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, sau đó phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

8. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình.

9. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

10. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương V:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỂ CHUẨN Y VIỆC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

Điều 24. Hồ sơ, thủ tục về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm

1. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trực thuộc:

Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo nhiệm kỳ hoặc trong nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người điều hành của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ gồm:

a. Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh. Tờ trình phải xác nhận người được đề nghị chuẩn y bổ nhiệm không vi phạm Điều 3 Quy định này và có đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật;

b. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

c. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc);

d. Bản khai lý lịch (bản chính) của người được đề nghị chuẩn y bổ nhiệm chức danh Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (theo mẫu đính kèm);

e. Bản sao văn bằng đã được công chứng của người được đề nghị chuẩn y bổ nhiệm chức danh Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

g. Bản chính Đơn xin từ chức của người đang giữ một trong các chức danh nói trên (đối với trường hợp miễn nhiệm);

h. Các văn bản liên quan khác .

2. Đối với Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo định kỳ hoặc trong nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người điều hành của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Hồ sơ gồm:

a. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được uỷ quyền) đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh. Tờ trình phải xác nhận người được đề nghị chuẩn y không vi phạm Điều 3 Quy định này và có đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật;

b. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

c. Văn bản đề cử các chức danh Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) trong Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài của các bên góp vốn;

d. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc). Trường hợp không thể họp Hội đồng quản trị để quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh nêu trên, thì các thành viên Hội đồng quản trị phải có văn bản nêu rõ ý kiến của mình;

e. Bản khai lý lịch (bản chính) của người được đề nghị chuẩn y bổ nhiệm chức danh Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc);

g. Bản sao văn bằng đã được công chứng của người được đề nghị chuẩn y bổ nhiệm chức danh Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc);

h. Bản chính Đơn xin từ chức của người đang giữ một trong các chức danh nói trên (đối với trường hợp miễn nhiệm);

i. Các văn bản liên quan khác.

Điều 25. Chuẩn y của Ngân hàng Nhà nước

1. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định hiện hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, quyết định chuẩn y hoặc có văn bản yêu cầu Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bổ sung, giải trình tiếp hồ sơ. Trường hợp quá 45 ngày kể từ ngày Ngân hàng nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung, giải trình tiếp hồ sơ mà Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng không hoàn chỉnh được hồ sơ theo yêu cầu thì Ngân hàng Nhà nước sẽ không xem xét đối với chức danh được đề nghị chuẩn y.

2. Những người đã được bổ nhiệm giữ chức danh tại Tổ chức tín dụng phi ngân hàng nhưng không được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y do không đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành hoặc không kịp thời bổ sung, giải trình hồ sơ theo đúng thời hạn quy định, sẽ không được tiếp tục đảm nhiệm công việc của chức danh được bổ nhiệm.

3. Trường hợp chưa có đủ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) thì các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ngân hàng Nhà nước trong việc quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; đồng thời phải khẩn trương tiến hành ngay các thủ tục để miễn nhiệm, bổ nhiệm, các chức danh còn thiếu hoặc chưa đủ theo quy định tại Quy định này và Điều lệ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

Chương VI:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

  

Ảnh 4x6

(ảnh mầu mới nhất, có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Các nội dung chính của bản sơ yếu lý lịch gồm:

1/ Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:

- Họ và tên thường dùng:

- Bí danh:

- Nguyên quán:

- Quốc tịch gốc:

- Quốc tịch hiện nay:

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú hiện nay:

- Số chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

- Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài):

(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn góp của thành viên góp vốn pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)

* Quá trình hoạt động bản thân:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính;

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khoá học, thời gian đào tạo);

- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

* Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, Tổ chức tín dụng khác.

* Chức vụ đang giữ (nếu có) và chức vụ được bầu, bổ nhiệm (đang trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y) tại Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

2/ Quan hệ gia đình

- Mối quan hệ gia đình: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), cần ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người.

3/ Cam kết trước pháp luật:

- Cam kết không vi phạm một trong các quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định về tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành theo Quyết định số ........../2003/QĐ-NHNN ngày tháng năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

4/ Chữ ký (ghi đầy đủ họ tên) của người khai.

5/ Xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 516/2003/QD-NHNN

Hanoi, May 26, 2003

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE MANAGING BOARDS, CONTROL BOARDS AND GENERAL DIRECTORS (DIRECTORS) OF NON-BANK CREDIT INSTITUTIONS

THE STATE BANK GOVERNOR

Pursuant to Vietnam State Bank Law No. 01/1997/QH10 and Credit Institutions Law No. 02/1997/QH10 of December 12, 1997;
Pursuant to Enterprises Law No. 13/1999/QH10 of June 12, 1999;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001 on organization and operation of financial-leasing companies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2002/ND-CP of October 4, 2002 on organization and operation of financial companies;
At the proposal of the director of the Department for Banks and Non-Bank Credit Institutions,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on organization and operation of the Managing Boards, Control Boards and General Directors (Directors) of non-bank credit institutions.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the previous regulations on organization and operation of the Managing Boards, Control Boards and General Directors (Directors) of non-bank credit institutions.

Article 3.- The director of the Office, the director of the Department for Banks and Non-Bank Credit Institutions, the heads of the concerned units under the State Bank of Vietnam, the directors of the State Bank’s branches in the provinces and centrally-run cities, the chairmen and members of the Managing Boards, the heads and members of the Control Boards, and General Directors (Directors) of the non-bank credit institutions shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE STATE BANK GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

 

REGULATION

ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE MANAGING BOARDS, CONTROL BOARDS AND GENERAL DIRECTORS (DIRECTORS) OF NON-BANK CREDIT INSTITUTIONS
(Promulgated together with the State Bank Governor’s Decision No. 516/2003/QD-NHNN of May 26, 2003)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Subjects and scope of application

1. This Regulation governs the organization and operation of the Managing Boards, Control Boards and General Directors (Directors) of the following types of non-bank credit institutions established and operating in Vietnam:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Joint-venture non-bank credit institutions and non-bank credit institutions with 100% foreign capital (hereinafter referred collectively to as non-bank credit institutions with foreign capital).

2. For joint-stock non-bank credit institutions, the regulations on organization and operation of their Managing Boards, Control Boards and General Directors (Directors) shall comply with the Regulation on organization and operation of the Managing Boards, Control Boards and General Directors (Directors) of joint-stock non-bank credit institutions, promulgated together with the State Bank Governor’s Decision No. 1087/2001/QD-NHNN of August 27, 2001.

3. For non-bank credit institutions affiliated to credit institutions without their own Managing Boards and Control Boards, the administration and control of these non-bank credit institutions shall rest with the Managing Boards and Control Boards of the credit institutions. The regulations on organization and operation of Managing Boards and Control Boards of credit institutions shall comply with such credit institutions’ charters and other guiding legal documents of the State Bank.

Article 2.- Interpretation of terms

In this Regulation, the following terms shall be construed as follows:

1. Non-bank credit institutions mean financial leasing companies defined in the Government’s Decree No. 16/2001/ND-CP of May 2, 2001 on organization and operation of financial leasing companies, or financial companies defined in the Government’s Decree No. 79/2002/ND-CP of October 4, 2002 on organization and operation of financial companies and other non-bank credit institutions.

2. Managing Board means the managing body of a non-bank credit institution, which is vested with full power to decide, in the name of such non-bank credit institution, on matters related to such institution’s objectives and interests, except for matters falling under the competence of Managing Boards of corporations or credit institutions (for affiliated non-bank credit institutions) or capital contributors (for non-bank credit institutions with foreign capital).

3. Control Board means a body inspecting financial activities of a non-bank credit institution; supervising the observance of the cost-accounting regime and operation of the internal inspection and audit system of such non-bank credit institution.

4. General Director (Director) means a person answerable to the Managing Board and law for the administration of daily activities of a non-bank credit institution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Persons who are being examined for penal liability.

2. Persons who have already been sentenced for serious crimes of infringing upon the national security, serious crimes of infringing upon ownership and/or serious economic crimes.

3. Persons who had been sentenced for other crimes but have not yet had their criminal records wiped out.

4. Persons who used to be Managing Board or Control Board members or General Directors (Directors) of bankrupt enterprises, except for cases prescribed in Clause 2, Article 50 of the Law on Enterprise Bankruptcy.

5. Persons who used to be representatives at law of enterprises suspended from operation for their serious law violations.

6. Persons who are subjects prescribed in Article 9, Article 90 of the Enterprises Law, Article 17 of the Ordinance on Officials and State Employees and Article 13 of the Ordinance on Corruption Combat.

7. Persons who are currently borrowing capital or acting as guarantors or re-guarantors of credits of the very non-bank credit institutions.

8. Persons whose parents, spouses or children are borrowing capital or acting as guarantors or re-guarantors of credits of the very non-bank credit institutions.

9. Persons who are shareholders owning over 10% of the charter capital or whose parents, spouses or children are owning over 10% of the charter capital of enterprises currently granted preferential credit by such non-bank credit institutions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.11. Persons who fail to satisfy other requirements prescribed in the charters of non-bank credit institutions.

12. Parents, spouses, children and blood siblings of Managing Board members or General Directors (Directors).

Article 4.- Cases of automatic loss of membership

1. Managing Board members, Control Board members and General Directors (Directors) shall automatically lose their membership or directorship in one of the following cases:

a/ They die or lose their civil act capacity.

b/ They lose their capacity as representatives managing the contributed capital portions of capital contributors being legal persons, or capital-contributing members being legal persons that terminate the capital contribution (in case of non-bank credit institutions with foreign capital).

c/ They fall into the subjects prescribed in Clause 1, 2, 3, 4, 5 or 6, Article 3 of this Regulation.

d/ They are expelled by the court from the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

e/ Their non-bank credit institutions have their operation licenses withdrawn.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. In case of automatic loss of capacity as Managing Board member or Control Board member or as General Director (Director) according to the provisions at Points a, b, c, d and e, Clause 1 of this Article, the Managing Boards of the non-bank credit institutions shall have to promptly submit written reports thereon enclosed with specific documentary evidences to the State Bank and take responsibility before law for the accuracy and truthfulness of these reports, and at the same time handle such cases according to the provisions in Articles 12, 18 and 22 of this Regulation.

Article 5.- Case of dismissal or removal from office

1. Chairmen and members of Managing Boards, heads and members of Control Boards, General Directors (Directors) of non-bank credit institutions shall be dismissed or removed from office in the following cases:

a/ Their civil act capacity is limited;

b/ They file resignation applications with plausible reasons;

c/ They violate the provisions in Clauses 7, 8, 9, 10, 11 and 12, Article 3 of this Regulation;

d/ They violate law provisions, regulations of the State Bank and the charters of the non-bank credit institutions in the course of performing their assigned tasks and exercising their vested powers.

e/ Other cases prescribed by the charters of the non-bank credit institutions.

2. Chairmen and members of Managing Boards, heads and members of Control Boards, General Directors (Directors), after being dismissed or removed from office, shall bear personal responsibility for their own decisions made during the period they hold such posts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. In cases where non-bank credit institutions are placed under special control, the heads of the special control boards at such non-bank credit institutions may temporarily suspend the management, control and administration rights of Managing Board members, Control Board members or General Directors (Directors) if they deem it necessary.

2. During the period of temporary suspension of their executive or control rights or pending the completion of the procedures for dismissal or removal from posts prescribed in Clause 1, Article 5 of this Regulation, members of the Managing Boards and members of the Control Boards may participate in meetings of their Managing Boards or Control Boards but shall not be allowed to vote.

Article 7.- Approval of posts

Chairmen and other members of the Managing Boards, heads and members of the Control Boards, General Directors (Directors) of non-bank credit institutions, who are elected, appointed, dismissed or removed from office, must be approved by the State Bank Governor.

Chapter II

MANAGING BOARDS

Section I: ORGANIZATION OF MANAGING BOARDS

Article 8.- Appointment and dismissal of Managing Board posts

1. For affiliated non-bank credit institutions: the Managing Board posts shall be appointed and/or dismissed by the chairmen of the Managing Boards of the corporations or credit institutions, and must be approved by the State Bank Governor.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- Managing Board members

1. Managing Board members are persons who have prestige, professional ethics as well as knowledge of financial-banking activities, and are not the subjects prescribed in Article 40 of the Law on Credit Institutions and Article 3 of this Regulation.

2. Managing Board members who are concurrently General Directors (Directors) or Control Board heads shall be full-time members. Managing Board chairmen must not be oncurrently General Directors (Directors) or Deputy General Directors (Deputy Directors) of the same non-bank credit institutions.

3. Managing Board chairmen and other members must not authorize persons other than Managing Board members to perform their tasks or exercise their powers.

4. Managing Board chairmen must not join the Managing Boards of other credit institutions or take part in the management thereof, except for cases where such institutions are companies affiliated to the non-bank credit institutions.

5. The office term of the Managing Board members shall be between 2 and 5 years, prescribed by the Managing Boards and inscribed in the charters of the non-bank credit institutions. Managing Board members may be re-appointed. Part-time Managing Board members shall not be salaried but may enjoy allowances related to the Managing Board’s activities.

6. Number of members:

a/ The Managing Board of an affiliated non-bank credit institution shall have between 3 and 5 members, including full-time and part-time members; the number of Managing Board members, full-time members and part-time members shall be prescribed by the Managing Boards of the corporations or credit institutions and inscribed in the charters of the non-bank credit institutions.

b/ The number of members of Managing Boards of the non-bank credit institutions with foreign capital shall be between 3 and 11, including full-time members and part-time members; the number of Managing Board members, full-time members and part-time members shall be decided by the Managing Boards and inscribed in the charters of the non-bank credit institutions with foreign capital.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Managing Boards of affiliated non-bank credit institutions must meet at least once a quarter. For non-bank credit institutions with foreign capital, their Managing Boards must meet at least once a year. Managing Boards may hold extraordinary meetings at requests of their chairmen or Control Board heads or General Directors (Directors) or two thirds or more of the Managing Board members, or other persons defined by the charters of the non-bank credit institutions.

2. Managing Board chairmen shall convene and chair meetings of Managing Boards; In cases where they are absent, they may authorize a Managing Board member to convene and chair a meeting.

3. A meeting of the Managing Board shall take place when it is attended by at least two thirds of the number of the Managing Board members. Each Managing Board member has one vote. Resolutions and decisions of the Managing Boards must be voted for by at least 50% of the total number of members attending the meetings and shall have the binding implementation effect on the non-bank credit institutions. In case of equal numbers of votes for and votes against, the final decision shall be on the side of the vote of the Managing Board chairman or the Managing Board member authorized by the Managing Board chairman to chair the meeting.

4. The Managing Board meetings must be fully recorded in the minutes book. The meeting chairman and secretary shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the Managing Board meeting minutes.

Article 11.- The Managing Board-assisting apparatus

1. The Managing Board shall use the executive apparatus and seal of the non-bank credit institution to perform its tasks.

2. A Managing Board shall have full-time assistants. It shall prescribe the number of its assistants (5 at most) as well as the tasks of each assistant.

Article 12.- Change of the posts of Managing Board chairman and members

1. For affiliated non-bank credit institutions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ A Managing Board chairman who wishes to resign must file his/her application to the Managing Board of the non-bank credit institution and the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution. Within 60 days after receiving the application, the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution shall have to consider, decide on and carry out the procedures for dismissal, removal from office, and appointment of Managing Board chairman (who is fully qualified and satisfies the currently prescribed conditions), for submission to the State Bank Governor for approval.

c/ Managing Board members who wish to resign must file their applications or documents therefor to the Managing Board of non-bank credit institution and the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution for consideration and decision on removal from office appointment of Managing Board members, for submission to the State Bank Governor for approval.

2. For non-bank credit institutions with foreign capital:

a/ Within 60 days after the Managing Board chairman automatically loses his/her capacity as the Managing Board member, the capital-contributing party to the non-bank credit institution with foreign capital that currently holds the post of Managing Board chairman shall have to nominate its representative (who is fully qualified and satisfies the currently prescribed conditions) to hold the post of Managing Board chairman, then submit such to the State Bank Governor for approval.

b/ A Managing Board chairman who wishes to resign must file his/her application to the Managing Board and the capital-contributing party to the non-bank credit institution with foreign capital that currently holds the post of Managing Board chairman. Within 90 days after receiving the application, the capital-contributing party that currently holds the post of Managing Board chairman shall have to consider, decide on and carry out the procedures for dismissal, removal from office and appointment of the Managing Board chairman (who is fully qualified and satisfies the currently prescribed conditions), for submission to the State Bank Governor for approval.

c/ Managing Board members who wish to resign must file their applications or documents therefor to the Managing Board of, and capital contributors to the non-bank credit institution with foreign capital for consideration of and decision on the dismissal, appointment of Managing Board members, and for submission to the State Bank Governor for approval.

Section II: TASKS AND POWERS OF MANAGING BOARDS

Article 13.- Tasks and powers of the Managing Boards

1. For affiliated non-bank credit institutions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To decide on matters related to the objectives and interests of non-bank credit institutions, except for matters falling under the competence of the Managing Boards of corporations or credit institutions.

c/ To receive capital sources and other resources assigned by the Managing Boards of the corporations or credit institutions; to decide on contribution of capital for purchase of equities or enter into joint ventures with other organizations or individuals at home.

d/ To submit to the State Bank Governor:

- Charters of non-bank credit institutions for ratification;

- The opening, closure of branches, representative offices; the establishment or dissolution of affiliated companies, for approval;

- The capital contribution, equity purchase, joint venture with foreign investors (for financial companies), for approval;

- The division, separation, consolidation, merger, buy-back, dissolution of non-bank credit institutions, for approval;

- Changes prescribed in Clause 1, Article 31 of the Law on Credit Institutions for approval;

- The election, appointment, dismissal, removal from office of chairmen and other members of Managing Boards, heads and other members of Control Boards, General Directors (Directors), for ratification;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other matters prescribed by law.

e/ To submit to the Managing Boards of corporations or credit institutions:

- The increase or reduction of charter capital and other resources, for decision;

- The opening, closure of branches, representative offices; the establishment or dissolution of affiliated companies for decision;

- The division, separation, consolidation, merger, buy-back, dissolution of non-bank credit institutions, for decision;

- The election, appointment, dismissal, removal from office, of chairmen and other members of Managing Boards, heads and other members of Control Boards, General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants, for decision;

- Business strategies and policies or long-term development plans, for approval;

- The operation regulations of Managing Boards, Control Boards and Executive Boards for decision on promulgation;

f/ To decide on the supplement and/or amendment to the charters and organizational structures of management apparatuses of the head offices, branches, representative offices and affiliated companies of non-bank credit institutions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h/ To prescribe general credit interest rates, commission rates, fee and fine levels applicable to customers according to the provisions of law.

i/ To decide on the deduction for setting up and use of funds.

j/ To approve the appointment, dismissal, removal from office section heads and deputy heads, directors and deputy directors of branches, heads of representative offices, directors and deputy directors of affiliated companies (if any).

k/ To formulate the operation regulations of Managing Boards, Control Boards and Executive Boards.

l/ To promulgate regulations on organization and activities of internal inspection and audit according to the provisions of law.

m/ To adopt general financial statements and annual settlements.

n/ To promulgate documents guiding in detail the implementation of the State’ and non-bank credit institutions’ policies, regimes and regulations on organization and operation.

o/ To perform other tasks and exercise other powers according to the provisions of law.

2. For non-bank credit institutions with foreign capital:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To decide on business strategies and policies; to approve long-term and annual development plans and other important matters of the non-bank credit institutions.

c/ To submit to the State Bank Governor:

- The charter for ratification;

- The increase or reduction of the charter capital, for ratification;

- The opening, closure of branches, representative offices; the establishment or dissolution of affiliated companies, for approval;

- The capital contribution, equity purchase, joint venture with foreign investors (for financial companies), for approval;

- The division, separation, consolidation, merger, buy-back, dissolution of non-bank credit institutions, for approval;

- Changes prescribed in Clause 1, Article 31 of the Law on Credit Institutions, for approval;

- The appointment, dismissal, removal from office of chairmen and other members of Managing Boards, heads and other members of Control Boards, General Directors (Directors), for approval;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ To decide on the election, appointment, dismissal, removal from office of chairmen and other members of Managing Boards, heads and other members of Control Boards, General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) and Chief Accountants.

e/ To decide on business strategies and policies; to approve long-term development plans, the operation regulations of the Managing Boards, the Control Boards and Executive Boards, as well as the organizational structures of management apparatuses of the head offices, branches, representative offices and affiliated companies.

f/ To ratify the regulation on recruitment, the regime of wages, rewards and allowances applicable to employees.

g/ To adopt general financial statements and annual settlements.

h/ To decide on the division of profits to the parties according to their capital contribution proportions.

i/ To promulgate documents guiding in detail the implementation of the State’ and non-bank credit institutions’ policies, regimes and regulations on organization and operation.

j/ To decide on the supplement and amendment to the charters; to decide on the capital contribution, equity purchase or joint venture with other organizations and individuals at home.

k/ To perform other tasks and exercise other powers according to the provisions of law.

Article 14.- Tasks and powers of the Managing Board chairmen

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ They are persons taking the general responsibility for all works of the Managing Boards, assigning tasks to the Managing Board members for the performance of tasks and the exercise of powers of the Managing Boards;

b/ To sign documents under the Managing Board’s competence for submission to the State Bank Governor and the relevant agencies;

c/ To sign resolutions, decisions and documents, or adopt documents under the competence of the Managing Boards for their implementation in the non-bank credit institutions;

d/ To convene and chair the Managing Board meetings and assign the Managing Board members to prepare agendas thereof;

e/ To perform other tasks and exercise other powers according to the provisions of law and the charters of the non-bank credit institutions.

2. For affiliated non-bank credit institutions: Apart from the provisions in Clause 1 of this Article, the Managing Board chairmen shall also have the following tasks and powers:

a/ To represent the Managing Boards, together with the General Directors (Directors), in signing for reception of capital and other resources assigned by the corporations or credit institutions;

b/ To sign documents under the competence of the Managing Boards for submission to the corporations or credit institutions.

3. For non-bank credit institutions with foreign capital: Apart from the provisions in Clause 1 of this Article, the Managing Board chairmen may authorize one of the standing Managing Board members at non-bank credit institutions with foreign capital to undertake their works and take responsibility before law for the assigned works. Powers and responsibilities of authorized Managing Board members shall be specified in the Managing Board chairmen’s letters of authorization.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To perform the tasks and exercise the powers under the provisions of law, the regulations of the State, the charters of the non-bank credit institutions and the resolutions and decisions of the Managing Boards.

2. Managing Board members shall perform the tasks assigned by the Managing Board chairmen; they must not authorize other persons who are not Managing Board members to perform their tasks and exercise their powers.

Chapter III

CONTROL BOARDS

Section I: ORGANIZATION OF CONTROL BOARDS

Article 16.- Appointment and dismissal of the Control Board posts

1. For affiliated non-bank credit institutions: The Control Board heads and members shall be appointed and/or dismissed by the chairmen of the Managing Boards of the corporations or credit institutions and must be approved by the State Bank Governor.

2. For non-bank credit institutions with foreign capital: The Control Board heads and members shall be nominated by the representatives of the capital contributors, appointed and dismissed by the chairmen of the Managing Boards of the non-bank credit institutions, and must be approved by the State Bank Governor.

Article 17.- Control Board members

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The office term of Control Board members is the same as that of the Managing Board members. Control Board members may be re-elected.

3. Control Board members are persons not falling within the subjects prescribed in Article 40 of the Law on Credit Institutions, satisfying the requirements for professional qualifications and ethics prescribed by the State Bank.

Article 18.- Change of posts of Control Board heads and members

1. For affiliated non-bank credit institutions:

a/ Within 30 days after a Control Board head automatically loses his/her Control Board membership, the Managing Board shall have to propose the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution to nominate or appoint a Control Board head (who is fully qualified and satisfies the currently prescribed conditions), for submission to the State Bank Governor for approval.

b/ A Control Board head who wishes to resign must file his/her application to the Managing Board and the Control Board of the non-bank credit institution and the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution. Within 60 days after receiving the application, the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution shall have to consider, decide and carry out the procedures for dismissal, removal from office and appointment of Control Board head (who is fully qualified and satisfies the currently prescribed conditions), for submission to the State Bank Governor for approval.

c/ Managing Board members who wish to resign must file their applications or documents therefor to the Managing Board and the Control Board of non-bank credit institution for submission to the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution for consideration and decision on dismissal and appointment of Managing Board members (who are fully qualified and satisfy the currently prescribed conditions), for submission to the State Bank Governor for approval.

2. For non-bank credit institutions with foreign capital:

a/ Within 60 days after a Control Board head automatically loses his/her Control Board membership, the representative of the capital-contributing party shall have to nominate a new Control Board head so that the chairman of the Managing Board of the non-bank credit institution make the appointment and dismissal, for submission to the State Bank Governor for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Managing Board members who wish to resign must file their applications or documents therefor to the Managing Board and the Control Board for submission to the capital-contributing parties to the non-bank credit institution with foreign capital for consideration and decision.

Section II. TASKS AND POWERS OF CONTROL BOARDS

Article 19.- Tasks and powers of the Control Boards

1. To inspect financial activities of non-bank credit institutions; to supervise the observance of the cost-accounting regime and the operation of the internal inspection and audit systems of non-bank credit institutions;

2. To evaluate annual financial statements of non-bank credit institutions; to inspect every specific matter related to financial activities of non-bank credit institutions; when they deem it necessary, or under decisions of the Managing Boards of non-bank credit institutions, the chairmen of the Managing Boards of the corporations or credit institutions or of the capital-contributing members of the non-bank credit institutions with foreign capital;

3. To regularly inform the Managing Boards of the operation results; to consult the opinions of the Managing Boards before submitting reports, conclusions and proposals to the Managing Boards of the corporations or credit institutions or the capital-contributing members of the non-bank credit institutions with foreign capital;

4. To report to the Managing Boards of the corporations or credit institutions or the capital-contributing members of the non-bank credit institutions with foreign capital on the accuracy, truthfulness and legality of the recording and keeping of documents as well as the making of accounting books and financial statements; and operation of the internal inspection and audit systems of the non-bank credit institutions;

5. To propose measures to supplement, amend or improve the financial activities of the non-bank credit institutions according to the provisions of law;

6. To be entitled to use the internal inspection and audit systems of non-bank credit institutions for the performance of their tasks;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 20.- Tasks and powers of the Control Board heads and members

1. A Control Board head shall have the following tasks and powers:

a/ To convene the Control Board meetings;

b/ To represent the Control Board to convene extraordinary Managing Board meetings;

c/ To assign specific tasks to each Control Board member;

d/ To be responsible for directing the Control Board members in performing the tasks and exercising the powers of the Control Board; to be answerable to the Managing Board of the non-bank credit institution, the Managing Board of the corporation or credit institution, or the capital contributors to the non-bank credit institution with foreign capital for the operation of the Control Board;

e/ To authorize a Control Board member to undertake his/her work during his/her absence.

2. Control Board members shall have the following tasks and powers:

a/ To control business activities, check accounting books, assets, statements, final settlements of fiscal years and proposals on remedies for errors or violations (if any);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To report to the Control Board head on abnormal financial events, and take personal responsibility for their assessments and conclusions;

d/ To report in writing at least once a month on the control situation and results in their assigned domains to the Control Board head;

e/ To participate in the Managing Board meetings, state their opinions, make petitions, but not participate in voting. If they have opinions different from the Managing Board’s resolutions, they may request the recording of their opinions in the meeting minutes;

f/ Two thirds of the number of the Control Board members or more may request the Managing Board to convene extraordinary meetings in cases the Managing Board commits serious mistakes and/or violations;

g/ To be answerable before law, the Control Board head, the Managing Board of the non-bank credit institution, the Managing Board of the corporation or the credit institution or the capital-contributing members of the non-bank credit institution with foreign capital for the accuracy and truthfulness of data and dossiers related to activities of the non-bank credit institution. In cases where they conceal or fail to promptly request the handling of mistakes and violations, they shall bear joint responsibility while performing their tasks;

h/ To exercise other powers and perform other tasks provided for by the charters of the non-bank credit institutions.

3. Operation expenses, including wages and working conditions for Control Board members, shall be paid and ensured by the non-bank credit institutions. Part-time Control Board members shall enjoy remuneration.

Chapter IV

GENERAL DIRECTORS (DIRECTORS) OF NON-BANK CREDIT INSTITUTIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Operation of non-bank credit institutions shall be administered by their General Directors (Directors), who are assisted by a number of Deputy General Directors (Deputy Directors), Chief Accountant and professional apparatus.

2. General Directors (Directors) are legal person representatives of non-bank credit institutions, answerable to the Managing Boards and law for administering daily activities of non-bank credit institutions, and shall be appointed, dismissed or removed from office by the Managing Boards. For affiliated non-bank credit institutions, General Directors (Directors) shall be appointed, dismissed or removed from office by the chairmen of the Managing Boards of the corporations or credit institutions.

The appointment, dismissal and removal from office of General Directors (Directors) must be approved by the State Bank Governor.

3. General Directors (Directors) must not concurrently hold any executive posts in other credit institutions, except for affiliated companies of the non-bank credit institutions, and shall only be allowed to concurrently hold managerial or control posts in such affiliated companies;

4. General Directors (Directors), Deputy General Directors (Deputy Directors) of non-bank credit institutions must reside in Vietnam while they are in office.

5. Deputy General Directors (Deputy Directors) shall assist General Directors (Directors) in administering one or several operation domains of the non-bank credit institutions according to the assignment by the latter and be answerable to the latter and the law for the performance of the assigned tasks.

The appointment, dismissal and removal from office of Deputy General Directors (Deputy Directors) are prescribed in the charters of the non-bank credit institutions.

Article 22.- Change of the post of General Director (Director)

1. In cases where a General Director (Director) automatically loses his/her capacity as general director (director), the Managing Board must immediately nominate one Deputy General Director (Deputy Director) or one professional section head (in case of no Deputy General Director - Deputy Director) who satisfies the conditions prescribed by the State Bank and does not fall into the subjects prescribed in Article 3 of this Regulation to undertake the work of the General Director (Director) and promptly report such in writing to the State Bank.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ For affiliated non-bank credit institutions: The chairmen of the Managing Boards of the corporations or credit institutions shall have to find the replacements, and proceed with procedures for appointing new General Directors (Directors), then submit them to the State Bank Governor for approval.

b/ For non-bank credit institutions with foreign capital: Capital contributors that currently hold the post of General Directors (Directors) shall have to nominate new General Directors (Directors) for the Managing Board chairmen to proceed with procedures for dismissing and appointing General Directors (Directors), and submit them to the State Bank Governor for approval.

3. In cases where a General Director (Director) seriously breaches the provisions of law and the charter of the non-bank credit institution, the Managing Board may temporarily suspend the executive right of such General Director (Director), and at the same time promptly nominate one Deputy General Director (Deputy Director) who satisfies the conditions prescribed by the State Bank to undertake the work of the General Director, and immediately report thereon in writing and propose the handling of violations as well as the post of General Director (Director) to the State Bank and the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution or the capital-contributing party currently nominated to hold the post of General Director (Director) for approval.

4. Pending the State Bank Governor’s approval of the new General Director (Director), the Managing Board chairman and members, the Control Board head and members shall be fully responsible before law for all activities of the non-bank credit institution.

Article 23.- Tasks and powers of General Director (Director)

1. To sign, together with the Managing Board chairman, for reception of capital and other resources assigned by the corporation, credit institutions or capital contributors to the non-bank credit institution with foreign capital, for management and use.

2. To submit to the Managing Board:

a/ Amendments and/or supplements to the charter of the non-bank credit institution;

b/ Opening and termination of operation of branches, representative offices and affiliated companies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Appointment, dismissal and removal from office of Deputy General Directors (Deputy Directors), Chief Accountant; directors of branches, representative offices, representative offices and affiliated companies according to the charter of the non-bank credit institution;

e/ Operation regulations of branches, representative offices and affiliated companies;

f/ Interest rates, commission percentages, charge and fine levels applicable to customers according to the provisions of law;

g/ Business operation plans; plans for use of after-tax profits;

h/ Contribution of capital to, purchase of equities from, enterprises and other credit institutions (for financial companies);

i/ Division, separation, consolidation, merger, buy-back and/or dissolution of the non-bank credit institution;

j/ Changes defined in Clause 1, Article 31 of the Law on Credit Institutions;

k/ Selection of independent audit organizations to audit operations of the non-bank credit institution;

l/ Specific guidance on the implementation of the State’s policies and regimes on financial and banking activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To organize the implementation of business operation plans and after-tax profit use plans after they are adopted by the Managing Board.

5. To administer and decide on matters related to business activities of the non-bank credit institution in strict compliance with law, the charter of the non-bank credit institution as well as resolutions and decisions of the Managing Board; to be responsible for business results of the non-bank credit institution.

6. To represent the non-bank credit institution in international relations, litigations, disputes, dissolution and bankruptcy.

7. To decide on the application of measures ultra vires in emergency cases (natural disasters, enemy sabotage, fires, incidents), be responsible for their decisions, and promptly report such to the Managing Board, the State Bank and other competent State agencies for further handling.

8. To be subject to the inspection and supervision by the Managing Board, the Control Board, the State Bank and other competent State agencies over the performance of his/her executive tasks.

9. To report to the Managing Board, the State Bank and other competent State agencies defined by law on the business operation result of the non-bank credit institution.

10. To exercise other powers and perform other tasks under the provisions of law, the charter of the non-bank credit institution and decisions of the Managing Board.

Chapter V

ORDER, PROCEDURES AND DOSSIERS FOR APPROVAL OF APPOINTMENT AND DISMISSAL OF MANAGING BOARD MEMBERS, CONTROL BOARD MEMBERS, GENERAL DIRECTORS (DIRECTORS)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. For affiliated non-bank credit institutions:

Within 15 working days after adopting the dismissal or removal from office of the posts of Managing Board chairmen and members, Control Board heads and members, General Directors (Directors) upon the expiry of or during the terms of office of the Managing Boards, the Control Boards and administrators of non-bank credit institutions, the non-bank credit institutions shall have to complete and send dossiers to the State Bank. Each dossier comprises:

a/ A report of the Managing Board chairman (or an authorized person) requesting the State Bank Governor to approve the appointment and dismissal of posts. The report must certify that the persons proposed for appointment approval do not violate Article 3 of this Regulation, are fully qualified and satisfy all the conditions and criteria according to the current provisions of law.

b/ Decisions of the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution on appointment or dismissal of the posts of Managing Board members, Control Board members and General Directors (Directors) of the non-bank credit institution;

c/ Minutes of the Managing Board’s meeting on appointment and dismissal of the posts of Managing Board member, Control Board member and General Director (Director);

d/ Curricula vitae (the originals) of the persons proposed to be approved for appointment to the posts of the Managing Board or Control Board member and General Director (Director) of the non-bank credit institution (made according to the set form);

e/ Copies of already notarized diplomas of the persons proposed to be approved for appointment to the posts of the Managing Board or Control Board member and General Director (Director) of the non-bank credit institution;

f/ The originals of resignation applications of persons currently holding the above-said posts (for case of removal from office);

g/ Other relevant documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 30 days after adopting the appointment and dismissal of the posts of Managing Board chairmen and members, Control Board heads and members, General Directors (Directors) upon the expiry of or during the terms of office of Managing Boards, Control Boards and administrators of non-bank credit institutions with foreign capital, such non-bank credit institutions shall have to complete and send dossiers to the State Bank. Each dossier comprises:

a/ A report of the Managing Board chairman (or an authorized person) requesting the State Bank Governor to approve the appointment and removal from office of posts. The report must certify that the persons proposed for approval do not violate Article 3 of this Regulation, are fully qualified and satisfy all the conditions and criteria according to the current provisions of law.

b/ Decisions of the chairman of the Managing Board of the corporation or credit institution on appointment or dismissal of the posts of Managing Board member or Control Board member and General Director (Director) of the non-bank credit institution;

c/ The capital contributors’ written nominations to the posts of Managing Board or Control Board member and General Director (Director) of the non-bank credit institution with foreign capital;

d/ Minutes of the Managing Board’s meetings on appointment and dismissal of the posts of Managing Board member or Control Board member and General Director (Director). In cases where the Managing Board’s meetings cannot be held to decide on the appointment or dismissal of the above-said posts, the Managing Board members shall clearly state their opinions in writing;

e/ Curricula vitae (the originals) of the persons proposed to be approved for appointment to the posts of Managing Board member or Control Board member and General Director (Director);

f/ Copies of already notarized diplomas of the persons proposed to be approved for appointment to the posts of the Managing Board member or Control Board member and General Director (Director);

g/ The originals of resignation applications of persons currently holding the above-said posts (for case of removal from office);

h/ Other relevant documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Within 15 working days after receiving complete dossiers according to the current regulations, the State Bank shall have to consider and decide to approve or request in writing the non-bank credit institutions to supplement or further explain the dossiers. In cases where the Managing Boards of non-bank credit institutions, past 45 days after the State Bank requests in writing the supplement to or further explanation of their dossiers, fail to complete their dossiers as requested, the State Bank shall not consider the posts proposed for approval.

2. The persons, who have already been appointed to the posts in the non-bank credit institutions but not approved by the State Bank Governor due to their failure to satisfy the currently prescribed criteria and conditions or failure to supplement or explain their dossiers within the prescribed time limit, shall not be allowed to continue performing the work of the appointed posts.

3. In cases where some posts of Managing Board member, Control Board member and General Director (Director) are still vacant, the remaining Managing Board members and Control Board members of the non-bank credit institutions shall be responsible before law and the State Bank for the management and administration of business activities of their non-bank credit institutions; and at the same time, they shall have to expeditiously carry out the procedures for dismissing or appointing persons to the vacant posts according to the provisions of this Regulation and the charters of the non-bank credit institutions, for submission to the State Bank for consideration and decision.

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 26.- The amendment and supplementation of provisions of this Regulation shall be decided by the State Bank Governor.

 

 

FOR THE STATE BANK GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26/05/2003 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.736

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.119.61