Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 394/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 394/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 394/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện Phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- UBND tỉnh Bình Dương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
LĐ - TB và XH, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, IV,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục:

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN :

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

- Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bình Dương,

- Công ty Công trình đô thị thị xã Thủ Dầu Một,

- Công ty Xây dựng và Dịch vụ công cộng.

- Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất - kinh doanh :

- Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ,

- Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển BECAMEX COPR,

- Công ty Xổ số kiến thiết dịch vụ Bình Dương,

- Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương,

- Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương,

- Công ty Lâm sản xuất nhập khẩu tổng hợp GENIMEX,

- Công ty Xây dựng - Tư vấn - Đầu tư,

- Nông trường Cây Trường.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

1. Năm 2003 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá khi bán cổ phần lần đầu, Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% vốn điều lệ :

- Công ty Du lịch Bình Dương,

- Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà.

b) Bộ phận doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần :

- Bộ phận kinh doanh tổng hợp (Công ty Thương mại - Đầu tư và Phát triển BECAMEX COPR).

c) Sáp nhập :

- Công ty Khai thác thuỷ lợi vào Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bình Dương,

d) Giải thể :

- Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu gốm sứ Bình Đức.

- Công ty Sản xuất kinh doanh và Tư vấn đầu tư Bình Dương.

Năm 2004 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá khi bán cổ phần lần đầu, Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% vốn điều lệ :

- Công ty Xây dựng Bình Dương.

- Công ty Chăn nuôi VIFACO.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần :

- Công ty Dược và Vật tư y tế,

- Công ty Sách và Thiết bị trường học,

- Công ty Văn hoá tổng hợp,

- Xí nghiệp Cơ khí Phú Lợi,

- Công ty Vật tư nông nghiệp,

- Công ty Xây dựng giao thông,

- Xí nghiệp Xây dựng thuỷ lợi,

- Công ty Tư vấn xây dựng tỉnh Bình Dương,

- Công ty Khảo sát thiết kế và Tư vấn giao thông ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 394/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157