Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1780/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 12/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG NHÂN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÔNG NHÂN Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

I. QUAN ĐIỂM

1. Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp.

2. Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng đời sống văn hóa công nhân trên cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của công nhân; sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; hướng dẫn, tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể.

3. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân phù hợp với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và điều kiện ở từng nơi; gắn xây dựng đời sống văn hóa với giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, chất lượng, hiệu quả; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân, góp phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2015:

- 70% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa;

- 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân;

- 50% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao;

- 50% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Định hướng đến năm 2020:

Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các mục tiêu đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015.

- 100% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

- Trên 70% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao;

- 80% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa:

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa của công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp;

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đối tượng công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp;

c) Xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp;

d) Hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp tự tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa;

đ) Giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa.

2. Định hướng xây dựng, từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân:

a) Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân phù hợp với quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở;

b) Nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở (tỉnh, huyện, xã, thôn), phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp và nhân dân cư trú trên địa bàn;

c) Nâng cấp các nhà văn hóa, thể thao công nhân hiện có do Liên đoàn Lao động các cấp và Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý;

d) Xây dựng mô hình thí điểm nhà văn hóa, thể thao công nhân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) theo chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

3. Phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp:

a) Xây dựng, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ tổ chức các cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao trong công nhân;

b) Phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong công nhân; xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; xây dựng môi trường “Văn hóa doanh nghiệp”, xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp trong công nhân;

c) Phát triển các loại hình câu lạc bộ sở thích, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của các đối tượng công nhân; tổ chức tốt các hoạt động học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của công nhân.

4. Xây dựng, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:

a) Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển;

b) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp;

c) Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động;

d) Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân:

a) Có lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý chí vượt khó, vươn lên, lập thân, lập nghiệp;

b) Nếp sống lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, không mắc các tệ nạn xã hội;

c) Chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp và địa phương nơi cư trú;

d) Tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp;

đ) Có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

6. Tổ chức giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan trao ba năm một lần, nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa công nhân, bao gồm:

a) “Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc” về xây dựng đời sống văn hóa;

b) “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

a) Tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các địa phương (có khu công nghiệp); các Ban Quản lý các khu công nghiệp; các doanh nghiệp và công nhân ở các khu công nghiệp;

b) Đưa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa công nhân vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và các chế độ an sinh xã hội đối với công nhân;

d) Thực hiện nghiêm việc phê duyệt phát triển các khu công nghiệp phải có quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp. Chủ các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của công nhân.

2. Giải pháp về chính sách

Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng đời sống văn hóa công nhân:

a) Khuyến khích các doanh nghiệp chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động;

b) Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân;

c) Khuyến khích đưa các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa công nhân vào hoạt động quản lý doanh nghiệp và nội dung thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp;

d) Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tuyên truyền, vận động, bình xét, biểu dương công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp.

3. Giải pháp về nghiệp vụ

a) Bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp;

b) Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; sự phối kết hợp thường xuyên của các ngành, đoàn thể liên quan trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân;

c) Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình điểm về tổ chức và hoạt động văn hóa công nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

a) Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được phân công chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án, có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

b) Kinh phí tổ chức thực hiện Đề án ở địa phương do ngân sách địa phương bố trí;

c) Huy động các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động.

2. Phân công trách nhiệm

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án

- Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân; xây dựng và công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân;

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) xây dựng mô hình thí điểm và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân trong giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, theo quy hoạch;

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi cả nước.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; hướng dẫn tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”;

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý II năm 2012;

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí phản ánh, tuyên truyền và cổ vũ xây dựng đời sống văn hóa công nhân;

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp;

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các khu công nghiệp.

đ) Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc xây dựng dự toán kinh phí và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Cân đối ngân sách hàng năm đầu tư, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

- Thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, thu hút các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao theo quy định của pháp luật.

g) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án./.

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1780/QD-TTg

Hanoi, October 12, 2011

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON BUILDING A CULTURAL LIFE FOR INDUSTRIAL PARK WORKERS THROUGH 2015, WITH ORIENTATIONS TOWARD 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

In furtherance of Resolution No. 20/NQ-TW of the Party Central Committee (the Xth Congress) on further building the Vietnamese working class in the period of accelerated national industrialization and modernization;

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2008/ND-CP of March 14, 2008, on industrial parks, export processing zones and economic zones;

Pursuant to the Government's Decree No. 69/2008/ND-CP of May 30, 2008, on policies to promote socialization in the fields of education, vocational training, health, culture, sports and environment;

At the proposal of the Minister of Culture, Sports and Tourism and the president of the Vietnam General Confederation of Labor,

DECIDES:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.548

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.133.198