Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1748/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1748/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP KHU CÔNG NGHIỆP BẮC PHÚ CÁT VÀO KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 61/UBND-CT ngày 05 tháng 01 năm 2009, công văn số 2436/UBND-CT ngày 26 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sáp nhập Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (được thành lập theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ) vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hòa Lạc được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện các thủ tục thu hồi đất và giao đất theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2009 việc hoàn trả chi phí đầu tư do Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã đầu tư trong Khu công nghiệp Bắc Phú Cát đến thời điểm sáp nhập tại Quyết định này, theo đúng các nội dung quy định tại Điều 9 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao.

Điều 3. Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong Khu công nghiệp Bắc Phú Cát (sau khi sáp nhập vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc) do VINACONEX tiếp tục thực hiện với tư cách là doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chủ trì rà soát các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận vào Khu công nghiệp Bắc Phú Cát:

- Đối với các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng công trình: xác định cụ thể các điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định.

- Đối với các doanh nghiệp chưa đầu tư xây dựng công trình: để quyết định xử lý trên cơ sở bảo đảm quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng giám đốc VINACONEX và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Hà Nội;
- BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Tổng công ty VINACONEX;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1748/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 về việc sáp nhập Khu công nghiệp Bắc Phú Cát vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.719

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91