Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1736/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1736/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1736/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM SANG HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con với những nội dung chính sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Công ty Cà phê 179, Công ty Cà phê Buôn Hồ, Công ty Cà phê Iasao, Công ty Cà phê Đắc Uy, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp và các chi nhánh. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Cà phê Việt Nam trước đây.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Các công ty con gồm

a) Chuyển thành công ty TNHH một thành viên trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 các công ty sau:

- Công ty Cà phê Việt Đức;

- Công ty Cà phê 716;

- Công ty Cà phê 720;

- Công ty Cà phê 721;

- Công ty Cà phê 52;

- Công ty Cà phê 715A;

- Công ty Cà phê 715B;

- Công ty Cà phê 715C;

- Công ty Cà phê 49;

- Công ty Cà phê Đắk Nông;

- Công ty Cà phê Việt Thắng;

- Công ty Cà phê Easim;

- Công ty Cà phê Chư Quynh;

- Công ty Cà phê Eaktur;

- Công ty Cà phê EaTiêu;

- Công ty Cà phê EaHnin;

- Công ty Cà phê Đ’Rao;

- Công ty Cà phê Eatul;

- Công ty Cà phê Ia Blan;

- Công ty Cà phê Ia Châm;

- Công ty Cà phê Ia Grai;

- Công ty Cà phê 705;

- Công ty Cà phê Đắc Uy II;

- Công ty Cà phê Đắc Uy III;

- Công ty Cà phê Đắc Uy IV;

- Công ty Cà phê Ea Bá;

- Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi;

- Công ty Đầu tư cà phê Dịch vụ đường 9.

b) Công ty con do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối:

- Công ty cổ phần Xây dựng Đồng Tâm;

- Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa;

- Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành;

- Công ty cổ phần Cà phê Việt Lào;

- Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vinacafe Đắk Lắk;

- Công ty cổ phần Vinacafe Đà Nẵng (thành lập mới);

- Công ty cổ phần Sản xuất giống (thành lập mới);

- Công ty cổ phần Phân bón vi sinh Đắc Lắc (thành lập mới).

3. Các công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên;

- Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản 722;

- Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng;

- Công ty cổ phần Cơ khí Vina Nha Trang;

- Công ty cổ phần Mía đường 333;

- Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Cà phê Đức Nguyên;

- Công ty cổ phần Intimex Nha Trang;

4. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

5. Việc thành lập mới các đơn vị thành viên; chuyển các công ty thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần; bổ sung các đơn vị thành viên mới thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo và theo dõi thực hiện Quyết định này.

- Quyết định chuyển các Công ty nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành Công ty TNHH một thành viên theo quy định hiện hành.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam:

- Tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

- Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề án chuyển các Công ty nêu tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này thành công ty TNHH một thành viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Cà phê Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31