Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 516/2003/QĐ-NHNN về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 14/2006/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 516/2003/QĐ-NHNN NGÀY 26/5/2003 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính; Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính;

Căn cứ Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2003/QĐ-NHNN ngày 26/5/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, như sau:

1. Bỏ khoản 3 Điều 1

2. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 3 như sau:

"4. Đã từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) của một doanh nghiệp đã bị phá sản, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật về phá sản".

"6. Thuộc đối tượng cấm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Pháp lệnh Cán bộ, Công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng".

3. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau:

"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được tham gia Hội đồng quản trị hoặc tham gia điều hành Tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Luật các Tổ chức tín dụng".

4. Sửa đổi khoản 1 Điều 17 như sau:

"1. Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu là 03 người, nhưng không vuợt quá 05 người và ít nhất phải có một nửa số thành viên là chuyên trách. Số lượng thành viên Ban kiểm soát và thành viên chuyên trách do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng, hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có vốn nước ngoài quy định và được ghi vào Điều lệ của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng".

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 21 như sau:

"3. Tổng Giám đốc (Giám đốc) không được phép là Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng".

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 25 như sau:

"2. Chủ tịch và các thành viên trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ được thực hiện nhiệm vụ theo chức danh được bổ nhiệm, bầu sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y".

7. Sửa đổi cụm từ "kiểm toán nội bộ" tại khoản 3 Điều 2; điểm m khoản l Điều 13; khoản 1, khoản 4, khoản 6 Điều 19 thành "kiểm soát nội bộ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, PC, Vụ CNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Đặng Thanh Bình

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
----------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------

No. 14/2006/QD-NHNN

Hanoi, April 04, 2006

 

DECISION

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF SEVERAL ARTICLES OF THE REGULATION ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS, CONTROLLERS COMMITTEE, GENERAL DIRECTORS (DIRECTORS) OF NON-BANKING CREDIT INSTITUTIONS ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION NO.  516/2003/QD-NHNN DATED 26/05/2003 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam No.01/1997/QH10 dated 12/12/1997 and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam No.10/2003/QH11 dated 17/6/2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions No.02/1997/QH10 dated 12/12/1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions No.20/2004/QH11 dated 15/6/2004;
- Pursuant to the Decree No.52/2003/ND-CP dated 19/5/2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No.16/2001/ND-CP dated 02/05/2001 of the Government on the organization and operation of Finance Leasing Companies; the Decree No.65/2005/ND-CP dated 19/5/2005 of the Government on the amendment, supplement of several articles of the Decree No.16/2001/ND-CP dated 02/5/2001 of the Government on the organization and operation of Finance Leasing Companies;
- Pursuant to the Decree No.79/2002/ND-CP dated 04/10/2002 of the Government on the organization and operation of Finance Companies;
Upon the proposal of the Director of Banks and Non-banking Credit Institution Department,

DECIDES:

Article 1. To amend, supplement several articles of the Regulation on the organization and operation of the Board of Directors, Controllers Committee, General Director (Director) of Non-banking Credit Institutions issued in conjunction with the Decision No.516/2003/QD-NHNN dated 26/5/2003 of the Governor of the State Bank, as follows:

1. To repeal Paragraph 3 Article 1

2. To amend Paragraph 4, Paragraph 6 of Article 3 as follows:

“4. Who has been a member of the Board of Directors or the General Director (Director) of an enterprise which has been declared bankrupt, except for cases provided for in the Law on Enterprise bankruptcy”.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 516/2003/QĐ-NHNN về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.940

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184