Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 90/2007/NĐ-CP quyền xuất nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Số hiệu: 90/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và các quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về nội dung này.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

2. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong Luật Đầu tư, Luật Thương mại; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo Luật Thương mại.

3. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; quyền xuất khẩu; quyền nhập khẩu; quyền phân phối được giải thích tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ.

Điều 4. Phạm vi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

1. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được quyền:

a) Thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam. 

b) Thực hiện mua hàng hoá để xuất khẩu và bán hàng hoá nhập khẩu với thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh các loại hàng hoá đó theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm công bố danh mục mặt hàng, lộ trình mở cửa thị trường đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 5. Trách nhiệm của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định về hải quan, thuế, cấp phép nhập khẩu, quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật và các quy định khác có liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm tính xác thực của các thông tin, tài liệu xuất trình cho cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam

3. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và pháp luật liên quan của Việt Nam.

4. Thực hiện báo cáo thường niên theo quy định, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thương mại về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân.

5. Nộp lệ phí cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu với mức lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

6. Thực hiện việc đăng ký địa chỉ liên lạc để các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên hệ khi cần thiết.

7. Thực hiện việc lưu giữ chứng từ, sổ sách theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 2:

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

Điều 6. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

1. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm quản lý, cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hoá cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể và quy định hiện hành về phân cấp quản lý, Bộ trưởng Bộ Thương mại có thể uỷ quyền cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình.

Điều 7. Điều kiện đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam.

2. Không có tiền án, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo mẫu của Bộ Thương mại.

b) Bản giải trình và hồ sơ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

c) Bản sao giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân.

d) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương và bản sao giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật; báo cáo tài chính và hoạt động của năm trước đó đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế.

đ) Văn bản xác nhận vốn kinh doanh, số tài khoản tại ngân hàng nơi thương nhân nước ngoài mở tài khoản ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà thương nhân nước ngoài đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt và phải được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam chứng nhận và thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại hoặc cơ quan được uỷ quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài. Trong trường hợp từ chối không cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, cũng trong thời gian ghi ở khoản này, Bộ Thương mại hoặc cơ quan được uỷ quyền phải thông báo cho thương nhân nước ngoài bằng văn bản và nêu rõ lý do .

2. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thương mại hoặc cơ quan được uỷ quyền phải thông báo cho thương nhân nước ngoài để bổ sung hoặc làm lại hồ sơ.

3. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của mình trong ba số liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên một trong các loại tờ báo viết được phổ biến toàn quốc tại Việt Nam.

Điều 10. Nội dung và thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

1. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu bao gồm:

a) Tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc trụ sở chính, quốc tịch của thương nhân nước ngoài.

b) Chữ ký mẫu của thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc của đại diện thương nhân nước ngoài là tổ chức để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

c) Loại hàng hoá được thực hiện quyền xuất khẩu, loại hàng hóa được thực hiện quyền nhập khẩu.

d) Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

2. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tối đa là 5 (năm) năm.

Điều 11. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải đăng ký mã số thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

2. Khi thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi hàng hóa được phép thông quan; chịu trách nhiệm liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

1. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có quyền đề nghị bằng văn bản đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu để sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu khi có sự thay đổi một trong các nội dung quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

2. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có quyền đề nghị bằng văn bản đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký này bị mất, bị rách, bị nát, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác.

3. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản và hồ sơ hợp lệ cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

4. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được sửa đổi, bổ sung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của mình như quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

Điều 13. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu

1. Trước ngày hết hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 60 (sáu mươi) ngày làm việc, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có thể đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

b) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định tại Nghị định này.

c) Không bị xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu bao gồm:

a) Văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo mẫu của Bộ Thương mại.

b) Báo cáo về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu  từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đến thời điểm đề nghị gia hạn theo mẫu của Bộ Thương mại.

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đã được cấp.

3. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh và phải được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam chứng nhận và thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được gia hạn tuân thủ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

5. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được gia hạn là 5 (năm) năm.

6. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được gia hạn như quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

Điều 14. Chấm dứt quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam

1. Quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không đề nghị gia hạn hoặc không được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu gia hạn.

b) Theo đề nghị của thương nhân.

c) Theo quyết định của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam do vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; không bảo đảm các điều kiện thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đã đăng ký theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Trong trường hợp chấm dứt quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều này, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam.

3. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động tới cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và phải công bố công khai trong ba số liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên một trong các loại tờ báo viết được phổ biến toàn quốc tại Việt Nam trong thời hạn ít nhất là 60 (sáu mươi) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động. 

Chương 3:

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.      

2. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu trong những trường hợp vi phạm sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu là giả mạo.

b) Hoạt động không đúng với nội dung quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đã được cấp.

c) Trong thời gian 02 năm liên tiếp không có báo cáo thường niên hoặc báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thương mại.

d) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác có quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 16. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam hoặc của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục đăng ký thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại quy định cụ thể và quản lý lệ phí cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.

3. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn về chế độ ngoại hối liên quan đến hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam theo quy định Nghị định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 


 
Nguyễn Tấn Dũng


 

THE GOVERNMENT
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 90/2007/ND-CP

Hanoi, May 31, 2007

 

DECREE

PROVIDING FOR IMPORT AND EXPORT RIGHTS OF FOREIGN BUSINESS ENTITIES WITHOUT A PRESENCE IN VIETNAM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 2001;
Pursuant to the Commercial Law dated 14 June 2005;
Pursuant to Resolution 71-2006-QH11 of the National Assembly dated 29 November 2006 on ratification of the protocol on accession by Vietnam to the World Trade Organization (WTO);
Having considered the proposal of the Minister of Trade;

DECREES:

Chapter I:

GENERAL PROVISIONS

Article 1 Governing scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2 Applicable entities

1. This Decree applies to foreign business entities which do not have a presence in Vietnam from countries and territories which are members of the WTO and from countries and territories which have a bilateral treaty with Vietnam regarding these matters.

2. Other organizations and individuals related to activities of export and import by foreign business entities which do not have a presence in Vietnam shall also be subject to the provisions in this Decree.

Article 3 Interpretation of terms

In this Decree, the following terms shall be construed as follows:

1. Foreign business entity means a business entity which is established and which has business registration pursuant to foreign law, or whose establishment and business registration is recognized by foreign law.

2. Foreign business entity which does not have a presence in Vietnam means a foreign business entity which does not make a direct investment in Vietnam in the forms stipulated in the Law on Investment and the Commercial Law; and which does not have a representative office or a branch in Vietnam pursuant to the Commercial Law.

3. Activities of export and import; the right to export; the right to import; and the right to distribute have the same meaning as defined in Decree 23-2007-ND-CP of the Government dated 12 February 2007.

Article 4 Scope of activities of export and import by foreign business entities which do not have a presence in Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(a) To exercise the right to export [and/or] import when issued with a certificate of registration of right to export [and/or] import types of goods permitted to be exported [and/or] imported pursuant to the law of Vietnam and pursuant to the schedule on commitments to open the Vietnamese market.

(b) To purchase goods in order to export from, and to sell imported goods to Vietnamese business entities which have business registration for such types of goods pursuant to the current law of Vietnam.

3. The Minister of Trade shall be responsible to announce a list of lines of goods and the schedule for opening the market as undertaken in international treaties of which the Socialist Republic of Vietnam is a member.

Article 5 Responsibilities of foreign business entities:

1. To fully comply with regulations on customs, tax, issuance of import permits, technical criteria, measures for ensuring hygiene of foodstuffs, quarantine of plants and animals and other regulations relating to export and import of goods in compliance with the law of Vietnam and international treaties of which the Socialist Republic of Vietnam is a member.

2. To ensure the accuracy of information and data submitted to the competence agencies of Vietnam.

3. To fully discharge obligations stipulated by the Commercial Law and other relevant laws of Vietnam.

4. To provide periodical reports in accordance with regulations and to provide ad hoc reports at the request of the Ministry of Trade on the status of export and import activities of the foreign business entity.

5. To pay fees and charges for the issuance, re-issuance, amendment, supplementation and extension of certificates of registration of right to export [and/or] import at the level of fees and charges stipulated by the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. To retain source documents and books of account in accordance with the law of Vietnam.

Chapter II:

CONDITIONS AND PROCEDURES FOR REGISTRATION OF RIGHT TO EXPORT [AND/OR] IMPORT BY FOREIGN BUSINESS ENTITIES WITHOUT A PRESENCE IN VIETNAM

Article 6 Authority to issue certificates of registration of right to export [and/or] import

1. The Ministry of Trade shall be responsible to administer, issue, re-issue, amend, supplement, extend and revoke certificates of registration of right to export [and/or] import for foreign business entities without a presence in Vietnam.

2. Based on specific conditions and current regulations on delegation of administration, the Minister of Trade may delegate conduct of the procedures stipulated in clause 1 of this article to other State administrative agencies.

Article 7 Conditions for registration of right to export [and/or] import

Foreign business entities which do not have a presence in Vietnam shall be permitted to register the right to export [and/or] import into Vietnam when they satisfy the following conditions:

1. They have not been deprived of the right to conduct commercial activities or are not currently subject to a penalty in relation to commercial activities pursuant to foreign law or the law of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8 Application file requesting grant of a certificate of registration of right to export [and/or] import

1. An application file requesting grant of a certificate of registration of right to export [and/or] import shall contain the following:

(a) Written request for the issuance of a certificate on the standard form stipulated by the Ministry of Trade;

(b) Explanatory statement and documents proving satisfaction of the conditions stipulated in article 7 of this Decree;

(c) Copy people's identity card, passport or other lawful personal identification in the case of foreign business entity being an individual;

(d) Copy business registration certificate or other document of equivalent validity in the case of foreign business entity being an organization; copy of the people's identity card, passport or other lawful personal identification of the legal representative of the organization; and financial statements and operational report for the previous year;

(dd) Document certifying business capital and number of the bank account opened by the foreign business entity in the country or territory where it has business registration.

2. The file stipulated in clause 1 of this article must be prepared in both English and Vietnamese and must be certified by a Vietnamese diplomatic representative office overseas or by a foreign diplomatic representative office in Vietnam and it must be consularized in accordance with the law of Vietnam.

Article 9 Time-limit for issuance of a certificate of registration of right to export [and/or] import

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. In a case where an application file is invalid, then within a time-limit of ten (10) working days from the date of receipt of the file, the Ministry of Trade or the agency authorized by it shall notify the foreign business entity to supplement the file or to prepare a new file.

3. Within a time-limit of five business days from the date of issuance of its certificate of registration of the right to export [and/or] import, the foreign business entity must publicly announce the contents set out in its certificate on three consecutive occasions on the mass media or in three consecutive editions of a newspaper which is published nationwide in Vietnam.

Article 10 Contents and duration of certificates of registration of right to export [and/or] import

1. A certificate of registration of the right to export [and/or] import shall contain the following particulars:

(a) Name and residential address or name and head office address of the foreign business entity and its nationality;

(b) Sample signature of a foreign business entity being an individual; or sample signature of the representative of a foreign business entity being an organization in order to exercise the right to export [and/or] import;

(c) Type of goods to be exported [and/or] imported;

(d) Duration [term] of the certificate.

2. The duration [term] of a certificate shall be a maximum of five years.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. After a foreign business entity without a presence in Vietnam is granted a certificate of registration, it must register a tax code number with the tax department of the province or city under central authority where such business entity was issued with its certificate.

2. When exercising the right to export [and/or] import, a foreign business entity without a presence in Vietnam must discharge obligations regarding tax, fees and charges, and other financial obligations or must implement security measures in compliance with the law of Vietnam before goods shall be granted customs clearance; and the foreign business entity shall be liable for exported [and/or] imported goods in accordance with the law of Vietnam.

3. A foreign business entity without a presence in Vietnam must fully discharge other obligations stipulated by the law of Vietnam.

Article 12 Amendments and additions, and re-issuance of certificates of registration of right to export [and/or] import

1. A foreign business entity without a presence in Vietnam shall have the right to make a written request to the certificate-issuing agency to amend or supplement its certificate of registration of the right to export [and/or] import when there is a change in any of the items stipulated in sub-clauses (a), (b) and (c) of article 10.1 of this Decree.

2. A foreign business entity shall have the right to make a written request to the certificate-issuing agency to re-issue its certificate if the original certificate is lost, torn, burnt or otherwise destroyed.

3. Within a time-limit of fifteen (15) working days from the date of receipt of a written request and a valid application file, the certificate-issuing agency shall make the amendment or addition to the certificate or shall re-issue the certificate to such foreign business entity.

4. Within a time-limit of five working days from the date a certificate is amended or added to, the foreign business entity must make a public announcement of the amended or supplementary items in the certificate as stipulated in article 9.3 of this Decree.

Article 13 Extension of certificates of registration of right to export [and/or] import

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(a) The conditions stipulated in article 7 of this Decree;

 (b) It has fully discharged all its obligations owing to the State and to other organizations and individuals related to export [and/or] import activities in accordance with the law of Vietnam

and the provisions of this Decree;

(c) It has not been dealt with for a breach pursuant to article 15.2 of this Decree.

2. An application file for extension of a certificate of registration of right to export [and/or] import shall comprise:

(a) Written request for extension on the standard form stipulated by the Ministry of Trade;

(b) Report on export [and/or] import activities from the date of issuance of the certificate until the date of the request for extension, on the standard form stipulated by the Ministry of Trade;

(c) Copy of the issued certificate.

3. An application for extension of a certificate must be prepared in both English and Vietnamese and must be certified by a Vietnamese diplomatic representative office overseas or by a foreign diplomatic representative office in Vietnam and it must be consularized in accordance with the law of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The duration [term] of an extended certificate shall be five years.

6. Within a time-limit of five working days from the date of extension of a certificate, the foreign business entity must make a public announcement of the items set out in the certificate as stipulated in article 9.3 of this Decree.

Article 14 Termination of the right to export [and/or] import into Vietnam

1. The right to export [and/or] import into Vietnam shall be terminated in the following circumstances:

(a) On expiry of the duration stipulated in the certificate without any request for extension or without any extension being granted by the certificate-issuing agency;

(b) At the request of the business entity;

(c) Pursuant to a decision of a competent State administrative agency of Vietnam as a result of a breach of law constituting a crime; or on revocation of the certificate; or on failure to ensure the conditions for registration stipulated in article 7 of this Decree.

2 If the right of a foreign business entity to export [and/or] import is terminated pursuant to clause 1 of this article, then such entity shall be responsible to fully discharge all its debts and other obligations owing to the State and to related organizations and individuals in Vietnam.

3. In a case of termination of the right pursuant to sub-clauses (a) or (b) of clause 1 of this article, then at least sixty (60) days before the proposed date of termination the foreign business entity must provide a written notice about such termination to the certificate-issuing agency and make a public announcement on three consecutive occasions on the mass media or in three consecutive editions of a newspaper which is published nationwide in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.DEALING WITH BREACHES AND RESOLUTION OF COMPLAINTS AND DENUNCIATIONS

Article 15 Dealing with breaches

1. Any foreign business entity which does not have a presence in Vietnam and which breaches the law shall, depending on the nature and seriousness of the breach, be subject to an administrative penalty or be prosecuted for a criminal offence in accordance with the law of Vietnam.

2. The certificate of registration of the right to export [and/or] import of a foreign business entity which does not have a presence in Vietnam shall be revoked in the following circumstances:

(a) Fraudulent declaration in the application file requesting grant of the certificate;

(b) Incorrect activities in terms of the items specified in the certificate;

(c) Failure to provide a periodical report or an ad hoc report at the request of the Ministry of Trade, for a period of two years;

(d) Other cases in which the law of Vietnam stipulates that a business registration certificate shall be revoked.

Article 16 Resolution of complaints and denunciations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter IV

IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 17 Effectiveness

This Decree shall be of full force and effect after fifteen (15) days from the date of its publication in the Official Gazette.

Article 18

1. The Ministry of Trade shall provide guidelines for implementation of the right to export [and/or] import stipulated in this Decree.

2. The Ministry of Finance shall provide guidelines on customs procedures and duty applicable to goods exported and imported by foreign business entities which do not have a presence in Vietnam; and shall preside over co-ordination with the Ministry of Trade in providing specific guidelines on administering fees for issuance, re-issuance, amendment, supplementation and extension of certificates of registration of right to export [and/or] import for foreign business entities pursuant to this Decree.

3. The State Bank shall provide guidelines on the foreign exchange regime applicable to activities of export and import by foreign business entities which do not have a presence in Vietnam pursuant to this Decree.

4. Ministers, heads of ministerial equivalent bodies, heads of Government bodies and chairmen of people’s committees of provinces and cities under central authority shall be responsible for implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31/05/2007 về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.887

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198