Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 39/2000/NĐ-CP cơ sở lưu trú du lịch

Số hiệu: 39/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2000/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Pháp lệnh Du lịch số 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về cơ sở lưu trú du lịch và quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân người Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, trừ trường hợp pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có quy định khác.

Điều 3. Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này đều có quyền kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch tham gia phát triển cơ sở lưu trú du lịch theo quy hoạch, kế hoạch.

Điều 4. Cơ sở lưu trú du lịch

Cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở kinh doanh buồng, giường và các dịch vụ khác đủ tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch gồm:

Khách sạn.

Làng du lịch.

Biệt thự kinh doanh du lịch.

Căn hộ kinh doanh du lịch.

Bãi cắm trại du lịch.

Nhà khách, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch.

Điều 5. Phân loại cơ sở lưu trú du lịch

1. Cơ sở lưu trú du lịch được phân thành hai loại:

a) Cơ sở đạt tiêu chuẩn tối thiểu là cơ sở lưu trú du lịch có cơ sở vật chất, trang thiết bị và một số dịch vụ chủ yếu có chất lượng tối thiểu, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của khách du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt trong thời gian lưu trú.

b) Cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao là cơ sở lưu trú du lịch có cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ có chất lượng cao hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từng hạng.

2. Tiêu chuẩn phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng thống nhất trong cả nước. Tổng cục Du lịch xây dựng và công bố tiêu chuẩn chi tiết đối với từng loại, hạng cụ thể.

Chương 2 :

KINH DOANH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Điều 6. Hình thức kinh doanh

1. Hình thức kinh doanh:

a) Việc kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện theo các hình thức sau:

Doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh cá thể.

b) Tổ chức, cá nhân có thể kinh doanh một hoặc đồng thời nhiều cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Điều 4 Nghị định này.

c) Một cơ sở lưu trú du lịch có thể là một doanh nghiệp hoặc là một đơn vị của doanh nghiệp.

2. Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Cơ sở lưu trú du lịch phải bảo đảm các điều kiện sau:

1. Địa điểm cơ sở lưu trú du lịch phải cách trường học, bệnh viện và những nơi có thể gây ra ô nhiễm một khoảng cách nhất định phù hợp với quy định của địa phương nơi xây dựng cơ sở lưu trú; không được nằm trong hoặc liền kề khu vực quốc phòng, an ninh và các mục tiêu cần được bảo vệ.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn phù hợp với từng loại cơ sở lưu trú du lịch.

Điều 8. Kinh doanh các dịch vụ có điều kiện trong cơ sở lưu trú du lịch

1. Cơ sở lưu trú du lịch không thuộc loại xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao khi kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ có điều kiện phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

2. Cơ sở lưu trú du lịch thuộc loại xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao khi kinh doanh các hàng hoá, dịch vụ có điều kiện không cần phải có giấy phép kinh doanh, nhưng phải đăng ký với cơ quan có chức năng trước khi thực hiện.

Người hành nghề dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại các cơ sở lưu trú phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Phân loại và xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch

1. Loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch là căn cứ để xác định chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch; là căn cứ để các tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch đầu tư xây dựng, quảng cáo và tiến hành hoạt động kinh doanh.

2. Trong thời hạn chậm nhất 6 (sáu) tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở lưu trú du lịch phải đăng ký để cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp chứng nhận loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 15 của Nghị định này.

3. Chủ cơ sở lưu trú du lịch chịu trách nhiệm bảo đảm, duy trì tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở lưu trú theo đúng loại, hạng đã đăng ký hoặc đã được công nhận. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch sau khi được công nhận loại, hạng, nếu có các điều kiện mới, đạt tiêu chuẩn của loại cao hơn hoặc không bảo đảm, duy trì điều kiện, tiêu chuẩn của loại, hạng đó, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét để cấp giấy chứng nhận loại, hạng mới phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn thực tế của cơ sở lưu trú đó.

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về loại, hạng cơ sở lưu trú, chủ cơ sở lưu trú có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền về việc công nhận loại, hạng cơ sở lưu trú, nếu thấy chưa thoả đáng.

5. Lệ phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Tài chính quy định.

Điều 10. Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch có các quyền sau:

a) Thuê người quản lý, điều hành, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ (không phân biệt là người trong nước hay ngoài nước).

b) Từ chối hoặc huỷ bỏ hợp đồng lưu trú đối với khách trong các trường hợp:

Khách không chấp hành nội quy của cơ sở đã được công bố công khai từ trước.

Yêu cầu của khách vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở.

Phát hiện khách có hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu phát hiện khách đang mang trong người các bệnh truyền nhiễm.

Trong những trường hợp đặc biệt, cơ sở lưu trú du lịch không thể nhận khách.

c) Từ chối các cuộc thanh tra, kiểm tra không đúng pháp luật.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này còn có quyền:

a) Đăng ký sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh.

b) Giới thiệu cơ sở lưu trú của mình trong các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Điều 11. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Tổ chức, cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch có các nghĩa vụ sau:

1. Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Trong quá trình hoạt động phải bảo đảm và thường xuyên duy trì các điều kiện, tiêu chuẩn quy định đối với loại, hạng của cơ sở lưu trú du lịch đã đăng ký hoặc đã được công nhận.

2. Thông báo bằng văn bản thời điểm bắt đầu kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch.

3. Gắn biển cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận và chỉ được quảng cáo đúng với loại, hạng đã được công nhận.

4. Bảo đảm và duy trì chất lượng phục vụ; chất lượng trang thiết bị ổn định, tương xứng với loại và hạng đã đăng ký hoặc đã được công nhận.

5. Bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm và thực hiện các yêu cầu về vệ sinh trong quá trình phục vụ.

6. Có các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của khách.

7. Thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định.

8. Niêm yết công khai giá bán các hàng hoá, dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch.

9. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ sổ sách, kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động kinh doanh, chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

10. Có nội quy của cơ sở lưu trú du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

11. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quản lý khách lưu trú

Cơ sở lưu trú du lịch phải:

1. Yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tuỳ thân và chỉ được nhận khách lưu trú khi có đủ giấy tờ tuỳ thân hợp lệ.

2. Lưu trữ danh sách khách đã lưu trú cùng các thông tin cần thiết khác theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch để mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý; sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; tổ chức, chứa chấp, môi giới việc mua bán dâm; phổ biến văn hoá phẩm thuộc loại cấm lưu hành, tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan, chứa chấp kẻ gian, tội phạm đang trốn tránh pháp luật và các hoạt động trái pháp luật khác, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường phát triển du lịch.

Chương 3 :

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Điều 14. Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch

Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng và hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển cơ sở lưu trú du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch của cả nước đã phê duyệt.

2. Quy định tiêu chuẩn của từng loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch; quy định trình tự, thủ tục tiến hành phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; quy định mẫu biển loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch; quy định tiêu chuẩn của người quản lý, nhân viên phục vụ và tiêu chuẩn, chất lượng các dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch.

Công bố công khai các tiêu chuẩn đã quy định để các tổ chức, cá nhân hoạt động cơ sở lưu trú du lịch biết và tuân thủ trong quá trình kinh doanh; làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc xếp hạng, cấp giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch và kiểm tra, kiểm soát.

3. Cấp giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn xếp hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Pháp lệnh Du lịch.

Điều 15. Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ:

1. Phối hợp với Tổng cục Du lịch xây dựng quy hoạch phát triển du lịch ở địa phương, công bố công khai quy hoạch nói trên, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn.

2. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ về cơ sở lưu trú du lịch ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn về cơ sở lưu trú du lịch.

3. Cấp giấy chứng nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn tối thiểu và đạt tiêu chuẩn xếp hạng 1 sao, 2 sao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Pháp lệnh Du lịch.

Điều 16. Quản lý phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch

Việc xây dựng, phát triển cơ sở lưu trú du lịch phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng cơ sở lưu trú du lịch mới phải thực hiện theo đúng pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Những cơ sở lưu trú du lịch đã hoạt động trước ngày ban hành Nghị định này, nếu chưa phù hợp với khoản 1 Điều 7 của Nghị định này thì vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng không được mở rộng quy mô diện tích của cơ sở lưu trú.

Chương 4 :

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát triển và kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh; xây dựng cơ sở lưu trú du lịch không đúng quy hoạch; không thực hiện, duy trì tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch theo đúng loại, hạng đã đăng ký, đã được công nhận hoặc có hành vi vi phạm khác, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với những quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 20. Trong thời hạn 6 (sáu) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, những cơ sở lưu trú du lịch đã đăng ký hoạt động kinh doanh trước khi ban hành Nghị định này vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải điều chỉnh, bổ sung các điều kiện để hoạt động theo đúng quy định của Nghị định này.

Điều 21. Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 22. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 39/2000/ND-CP

Hanoi, August 24, 2000

 

DECREE

ON TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Enterprises Law No. 13/1999/QH10 of June 12, 1999;
Pursuant to Tourism Ordinance No. 11/1999/PL-UBTVQH10 of February 8, 1999;
At the proposal of the General Director of Tourism,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Decree provides for tourist accommodation establishments and the State management over tourist accommodation establishments in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.This Decree shall apply to all Vietnamese organizations and individuals of all economic sectors and foreign organizations and individuals operating under the Law on Foreign Investment in Vietnam and doing business in tourist accommodation establishments, except otherwise provided for by the legislation on foreign investment in Vietnam.

Article 3.- Doing business in tourist accommodation establishments

Organizations and individuals that satisfy all the conditions prescribed in Article 7 of this Decree can do business in tourist accommodation establishments.

The State protects the legitimate rights and interests of organizations and individuals and creates every conditions for all organizations and individuals of any economic sector to do business in tourist accommodation establishments and take part in developing tourist accommodation establishments according to the planning and plans.

Article 4.- Tourist accommodation establishments

Tourist accommodation establishments are establishments doing business in providing standardized rooms, beds and other services for tourists, including:

- Hotels.

- Tourist villages.

- Tourist business villas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Tourist camping sites.

- Guest houses and rest houses, engaged in tourist business.

Article 5.- Classification of tourist accommodation establishments

1. Tourist accommodation establishments shall be classified into two categories:

a/ Tourist accommodation establishments with the minimum standards are those with the material bases, facilities and equipment and a number major services of minimum standard, meeting the tourists essential needs of meals, rest and daily life activities during their stay.

b/ Tourist accommodation establishments classified one-star, two-star, three-star, four-star or five-star are those with the material bases, facilities and equipment and services of a quality better than that of the establishments prescribed at Point a, Clause 1 of this Article, meeting the tourists diversified needs of meals, rest, daily life activities and recreation according to the standards of each class.

2. The standards for classification and categorization of tourist accommodation establishments prescribed in Clause 1 of this Article shall be applicable nationwide. The General Department of Tourism shall formulate and publicize the specific standards for each category and class.

Chapter II

DOING BUSINESS IN TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Business forms:

a/ Doing business in tourist accommodation establishments shall take the following forms:

- Enterprises.

- Individual business households.

b/ Organizations and individuals may do business in one or more than one tourist accommodation establishment prescribed in Article 4 of this Decree at a time.

c/ One tourist accommodation establishment may be an enterprise or an affiliate unit of an enterprise.

2. All organizations and individuals doing business in tourist accommodation establishments must register their business as prescribed by law.

Article 7.- Conditions for doing business in tourist accommodation establishments

Tourist accommodation establishments must ensure the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Their material bases, facilities and equipment meet the standards required for each category of tourist accommodation establishments.

Article 8.- Provision of services subject to conditional business at tourist accommodation establishments

1. Tourist accommodation establishments not classified one-star, two-star, three-star, four-star or five-star must abide by current regulations when doing business in goods and services subject to conditional business.

2. Tourist accommodation establishments classified as one-star, two-star, three-star, four-star or five-star are not required to have business licenses when dealing in goods and services subject to conditional business, but must register them with the functional agencies before so doing.

Those who provide services subject to conditional business at accommodation establishments must meet all the conditions and criteria prescribed by law.

Article 9.- Categorization and classification of tourist accommodation establishments

1. Categories and classes of tourist accommodation establishments shall serve as basis for determination of their quality; for organizations and individuals doing business in tourist accommodation establishments to invest in the construction thereof, to advertise and conduct business activities.

2. Within (6) six months after the commencement of business activities, the tourist accommodation establishment owners must proceed with the registration so that the competent agencies consider and issue category and class certificates to their establishments according to the provisions in Clause 3, Article 14 and Clause 3, Article 15, of this Decree.

3. The tourist accommodation establishment owners shall have to ensure and maintain the standards and conditions of their establishments according to the right category and class already registered or recognized. Where a tourist accommodation establishment, after its category and class has been recognized, satisfies new conditions and standards for a higher category or fails to maintain the conditions and standards of its recognized category and class, the competent agency shall consider and issue a new category and class certificate compatible with the actual conditions and standards of the establishment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The fee for evaluation and categorization of tourist accommodation establishments shall be prescribed by the Ministry of Finance.

Article 10.- Rights of organizations and individuals doing business in tourist accommodation establishments.

1. Organizations and individuals doing business in tourist accommodation establishments shall have the following rights:

a/ To hire managers, executives and professional staff (regardless of Vietnamese or foreigners).

b/ To decline or cancel accommodation contracts with tourists in the following circumstances:

- Tourists fail to abide by the establishment’s internal rules already announced beforehand.

- Tourists requests are beyond the establishment’s capability.

- Tourists are detected as having committed law-breaking acts.

- Tourists are found as carrying contagious diseases.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To refuse illegal inspections or supervisions.

d/ Other rights as prescribed by law.

2. Apart from the rights prescribed in Clause 1 of this Article, tourist accommodation establishments classified one-star, two-star, three-star, four-star or five-star shall also have the rights:

a/ To register for use of satellite television signal reception equipment.

b/ To be introduced in the promotion publications of the agencies exercising State management over tourism.

Article 11.- Obligations of organizations and individuals doing business in tourist accommodation establishments

Organizations and individuals doing business in tourist accommodation establishments shall have the following obligations:

1. To conduct only the business lines already registered. In the process of operation to ensure and continuously maintain the conditions and standards prescribed for their category and class already registered or recognized.

2. To notify in writing the time of commencement of business to the agencies exercising State management over tourism.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To ensure and maintain the service quality, the quality of their facilities and equipment up to their category and class already recognized.

5. To ensure the criteria for environmental sanitation, food and foodstuff hygiene and safety and satisfy the hygiene requirements during the service process.

6. To apply measures to ensure the safety for tourists’ lives and properties.

7. To make the temporary residence declaration and registration according to regulations.

8. To publicly post up the selling prices of goods and services at their tourist accommodation establishments.

9. To strictly abide by the regimes on book-keeping, accounting, and archive of dossiers and documents on business activities as well as the reporting regime according to law provisions.

10. To prepare the tourist accommodation establishments’ internal rules in Vietnamese and a foreign language.

11. To fulfill other obligations as prescribed by law.

Article 12.- Management of staying tourists

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Request tourists to present their personal papers and only admit tourists with complete and valid personal papers.

2. Archive lists of tourists who have stayed at the establishments together with other necessary information according to the competent State management agencies regulations.

Article 13.- Assurance of social security, order and safety

To strictly forbid all acts of taking advantage of business activities regarding tourist accommodation establishments to trade in, store and/or use narcotics; illegally using weapons, support instruments, explosive materials, inflammables, noxious and radioactive substances, organizing prostitution, harboring and pimping prostitutes; disseminating cultural products banned from circulation, spreading superstitious practices, harboring fugitives from justice, and other illegal activities causing harm to social security, order and safety, acts in contravention of the nation’s fine customs and practices, adversely affecting the tourism development environment.

Chapter III

STATE MANAGEMENT OVER TOURIST ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS

Article 14.- State management over tourist accommodation establishments

The General Department of Tourism shall exercise the State management over tourist accommodation establishments nationwide and have the following tasks and powers:

1. To elaborate the planning and plan on development of tourist accommodation establishments and guide localities in the implementation thereof in conformity with the approved national tourism development planning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To make public the set standards so that the organizations and individuals doing business in tourist accommodation establishments can know and comply with in the course of their business, which shall serve as basis for the functional agencies to classify and issue certificates to tourist accommodation establishments and conduct supervision and control.

3. To issue three-star, four-star and five-star standards certificates to tourist accommodation establishments.

4. To discharge other tasks and powers in accordance with the Tourism Ordinance.

Article 15.- State management over tourist accommodation establishments in the provinces and centrally-run cities

The agencies exercising the State management over tourism in the provinces and centrally-run cities shall have the following tasks:

1. To coordinate with the General Department of Tourism in elaborating the tourism development plannings for localities, make public these plannings and at the same time guide organizations and individuals on making investment in building tourist accommodation establishments in line with the socio-economic plannings and tourism development plannings of the localities.

2. To organize the guidance and inspection of the implementation of policies and regimes on tourist accommodation establishments in the localities; to inspect the compliance with the standards for tourist accommodation establishments.

3. To issue certificates to tourist accommodation establishments which meet the minimum standards or the one-star and two-star standards.

4. To perform other tasks and powers prescribed by the Tourism Ordinance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The building and development of tourist accommodation establishments must conform to the socio-economic development requirements. The building of new tourist accommodation establishments must comply with the legislation on investment and construction management and the tourism development plannings already approved by the competent State bodies.

Tourist accommodation establishments, which have been in operation before the date of issuance of this Decree but failed to comply with Clause 1, Article 7 of this Decree, shall still continue their business operations but must not expand their existing scope.

Chapter IV

COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 17.- Commendation

Organizations and individuals that record achievements in the development of and doing business in, tourist accommodation establishments shall be commended according to law provisions.

Article 18.- Handling of violations

1. Organizations and individuals that fail to make business registration; build tourist accommodation establishments not in line with the plannings, fail to meet or maintain the standards and/or conditions for doing business in tourist accommodation establishments according to their registered or recognized categorization and/or class, or commit other acts of violation, shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively handled or examined for penal liability according to law provisions.

2. Those who abuse their positions and powers to act against the provisions of this Decree and other relevant law provisions shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined or examined for penal liability according to law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 19.- This Decree takes effect 15 days after its signing; the previous provisions contrary to this Decree are all now annulled.

Article 20.- Within six months after the date this Decree comes into force, tourist accommodation establishments that have registered their business operation prior to the issuance of this Decree may continue their business operation but must adjust and/or supplement conditions for operation in accordance with this Decree.

Article 21.- Within 60 days after the date this Decree comes into force, the General Department of Tourism shall have to coordinate with the concerned ministries and branches in guiding the implementation of this Decree.

Article 22.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 39/2000/NĐ-CP ngày 24/08/2000 về cơ sở lưu trú du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.926

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!