Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 29/2009/NĐ-CP đăng ký mua, bán tàu biển

Số hiệu: 29/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 29/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN TÀU BIỂN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về đăng ký và mua, bán tàu biển.

2. Việc mua, bán tàu biển không áp dụng quy định của Nghị định này đối với các trường hợp sau đây:

a) Tàu biển do doanh nghiệp Việt Nam đóng mới trong nước theo hợp đồng đóng mới tàu biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

b) Tàu biển nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Tàu biển sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu biển có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

3. Các quy định của Nghị định này cũng được áp dụng đối với việc đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu công vụ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến đăng ký và mua, bán tàu biển

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Mua, bán tàu biển là quá trình tìm hiểu thị trường, chuẩn bị hồ sơ dự án, quyết định mua, bán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán tàu biển.

2. Dự án mua, bán tàu biển là dự án mua, bán một hoặc nhiều tàu biển, kể cả dự án đóng mới tàu biển.

3. Người mua, bán tàu biển là tổ chức, cá nhân thực hiện việc mua, bán tàu biển.

4. Vốn nhà nước là vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước.

5. Hợp đồng mua, bán tàu biển là hợp đồng mua, bán một hoặc nhiều tàu biển, kể cả hợp đồng đóng mới tàu biển.

6. Hợp đồng vay mua tàu biển là hợp đồng đặc thù trong đó người mua tàu và người bán tàu thỏa thuận sử dụng một khoản vốn tín dụng có thể do chính người bán tàu cấp cho người mua tàu để mua tàu nhưng kèm theo các điều kiện bảo đảm trách nhiệm thanh toán của người mua tàu được quy định cụ thể trong hợp đồng.

7. Tàu biển loại nhỏ là tàu có động cơ với công suất máy chính dưới 75KW, tàu biển không có động cơ nhưng có tổng dung tích dưới 50 GT hoặc có trọng tải dưới 100 tấn hoặc có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20 mét.

Chương 2.

ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN

MỤC 1. CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 4. Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam

Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam bao gồm:

1. Cơ quan đăng ký tàu biển quốc gia là Cục Hàng hải Việt Nam

2. Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực là Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định.

Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký tàu biển quốc gia

1. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đăng ký tàu biển Việt Nam tại các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.

2. Tổng hợp, thống kê, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển; cung cấp thông tin liên quan cho tổ chức, cá nhân quan tâm.

3. Thống nhất quản lý việc in, phát hành Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển.

4. Hợp tác quốc tế về đăng ký tàu biển.

Điều 6. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

1. Thực hiện việc đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển theo thẩm quyền.

2. Lập và quản lý Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam tại khu vực được giao; cung cấp thông tin liên quan cho tổ chức, cá nhân quan tâm.

3. Thu, nộp và sử dụng lệ phí đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê, báo cáo hoạt động đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển.

MỤC 2. ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 7. Các hình thức đăng ký tàu biển Việt Nam

1. Đăng ký tàu biển không thời hạn là việc đăng ký tàu biển có đủ điều kiện theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam

2. Đăng ký tàu biển có thời hạn là việc đăng ký tàu biển trong một thời hạn nhất định được áp dụng đối với tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê mua tàu hoặc tàu biển nước ngoài đăng ký có thời hạn tại Việt Nam.

3. Đăng ký lại tàu biển là việc đăng ký tàu biển mà trước đây tàu biển đó đã đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng sau đó đã tạm ngừng đăng ký.

4. Đăng ký thay đổi là việc đăng ký tàu biển đã đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng có sự thay đổi về tên tàu hoặc chủ tàu, kết cấu và thông số kỹ thuật, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực, tổ chức đăng kiểm tàu biển.

5. Đăng ký tàu biển tạm thời là việc đăng ký tàu biển trong các trường hợp sau đây:

a) Chưa nộp phí, lệ phí theo quy định;

b) Chưa có Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển nhưng đã có cam kết trong hợp đồng mua, bán tàu biển là Bên bán sẽ giao Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển cho Bên mua trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký biên bản bàn giao tàu. Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam chỉ có hiệu lực kể từ ngày hai Bên mua, bán ký biên bản bàn giao tàu;

c) Thử tàu đóng mới hoặc nhận tàu đóng mới để đưa về nơi đăng ký trên cơ sở hợp đồng đóng tàu;

d) Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định;

đ) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam quy định tại khoản này có giá trị 180 ngày, kể từ ngày cấp.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam hết hiệu lực trong khi tàu biển chưa thể về Việt Nam để hoàn thành thủ tục đăng ký chính thức, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam gia hạn một lần nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam lần đầu.

Trường hợp sau khi gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam mà tàu biển chưa thể về Việt Nam để hoàn thành thủ tục đăng ký chính thức vì lý do bất khả kháng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định gia hạn thêm thời gian đăng ký tàu biển tạm thời.

Điều 8. Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam

Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam mua tàu biển của tổ chức, cá nhân nước ngoài mà chưa đăng ký tàu biển tạm thời theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này thì cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi bàn giao tàu cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam theo Phụ lục XII của Nghị định này để đưa tàu về nước.

Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam chỉ có hiệu lực trong thời gian đưa tàu biển từ nơi bàn giao tàu biển đến cảng của Việt Nam để hoàn thành các thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định này.

Điều 9. Giới hạn tuổi tàu biển đăng ký lần đầu tại Việt Nam

1. Trường hợp đăng ký lần đầu tại Việt Nam, tàu biển đã qua sử dụng phải có tuổi tàu tính từ năm đóng tàu theo quy định sau đây:

a) Tàu khách không quá 10 tuổi;

b) Các loại tàu biển khác không quá 15 tuổi

Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định, nhưng không quá 5 tuổi đối với mỗi loại tàu biển quy định tại điểm a và b trên đây.

2. Tàu biển nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền thì không áp dụng tuổi tàu biển theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam mua theo phương thức vay mua hoặc thuê tàu thì sau thời hạn đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài được chuyển đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, nếu tại thời điểm ký hợp đồng vay mua, thuê mua có tuổi tàu phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 10. Đặt tên tàu biển và cảng đăng ký

1. Tên tàu biển do chủ tàu đặt nhưng không được trùng với tên tàu biển đã đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

2. Trường hợp lấy tên nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử để đặt tên tàu biển, phải được cơ quan đăng ký tàu biển khu vực chấp thuận theo quy định.

3. Chủ tàu chọn tên cảng đăng ký cho tàu biển của mình theo tên một cảng biển trong khu vực quản lý của cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.

Điều 11. Hồ sơ đăng ký tàu biển

1. Đăng ký tàu biển không thời hạn

Hồ sơ đăng ký tàu biển không thời hạn gồm:

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo Phụ lục I của Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển hoặc Biên bản nghiệm thu bàn giao tàu đối với tàu đóng mới;

c) Hợp đồng mua, bán tàu biển hoặc hợp đồng đóng tàu biển hoặc các bằng chứng về chuyển quyền sở hữu có giá trị pháp lý tương đương khác;

d) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển;

đ) Bản phôtô Hóa đơn nộp phí, lệ phí (kèm bản gốc để đối chiếu);

e) Bản phôtô Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (kèm bản gốc để đối chiếu);

g) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Trường hợp chủ tàu là cá nhân Việt Nam thì phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ xác nhận nơi thường trú.

2. Đăng ký tàu biển có thời hạn

Hồ sơ đăng ký tàu biển có thời hạn gồm:

a) Giấy tờ quy định tại các điểm a, d, e, g khoản 1 Điều này;

b) Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký

c) Hợp đồng thuê mua hoặc thuê tàu trần.

3. Đăng ký lại tàu biển

Hồ sơ đăng ký lại tàu biển gồm: các giấy tờ quy định tại các điểm a, d, e, g khoản 1 và điểm b khoản 1 hoặc điểm b khoản 2 Điều này.

4. Đăng ký thay đổi

a) Thay đổi tên tàu biển

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên tàu biển gồm văn bản nêu rõ lý do thay đổi tên tàu biển và Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

b) Thay đổi chủ tàu

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ tàu gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, c, đ, g khoản 1 Điều này.

c) Thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật

Hồ sơ đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển khu vực gồm:

- Văn bản nêu rõ lý do thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển;

- Các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có liên quan đến thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật của tàu được tổ chức đăng kiểm cấp.

d) Thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Hồ sơ thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển gồm văn bản nêu rõ lý do chuyển cơ quan đăng ký tàu biển khu vực và Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

đ) Thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển

Hồ sơ thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển gồm các giấy tờ sau đây:

- Văn bản nêu rõ lý do chuyển tổ chức đăng kiểm tàu biển;

- Giấy tờ quy định tại điểm d, e khoản 1 Điều này.

Điều 12. Hồ sơ đăng ký tạm thời tàu biển và hồ sơ cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam

1. Đăng ký tạm thời tàu biển

a) Trong trường hợp chưa nộp phí, lệ phí, hồ sơ đăng ký tạm thời tàu biển gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, b, c, d, e, g khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

b) Trong trường hợp chưa nộp phí, lệ phí và chưa có Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển, hồ sơ đăng ký tạm thời tàu biển gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, c, d, e, g khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

c) Trong trường hợp thử tàu đóng mới hoặc nhận tàu đóng mới để đưa về nơi đăng ký trên cơ sở hợp đồng đóng tàu, hồ sơ đăng ký tạm thời tàu biển gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, c, d, e, g khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

Trường hợp nhận tàu đóng mới để đưa về nơi đăng ký thì phải có thêm giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

2. Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam: chủ tàu phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 13. Hồ sơ đăng ký tàu biển đang đóng

Hồ sơ đăng ký tàu biển đang đóng gồm:

1. Các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 11 Nghị định này

2. Hợp đồng đóng tàu

3. Giấy xác nhận tàu đã đặt sống chính của cơ sở đóng tàu

Điều 14. Hồ sơ đăng ký tàu biển loại nhỏ

Hồ sơ đăng ký tàu biển loại nhỏ gồm:

1. Giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, đ, g khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

2. Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu biển.

Điều 15. Hồ sơ tạm ngừng hoặc xóa đăng ký tàu biển

Hồ sơ tạm ngừng hoặc xóa đăng ký tàu biển gồm:

1. Tờ khai tạm ngừng hoặc xóa đăng ký tàu biển theo Phụ lục II của Nghị định này.

2. Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam. Trường hợp không còn Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam phải nêu rõ lý do.

3. Giấy chấp thuận cho phép tạm ngừng hoặc xóa đăng ký của người nhận thế chấp tàu biển đó theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

1. Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực cấp các giấy chứng nhận sau đây:

a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam theo Phụ lục III của Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận tạm ngừng hoặc xóa đăng ký tàu biển Việt Nam theo Phụ lục IV của Nghị định này;

c) Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam theo Phụ lục V của Nghị định này;

d) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam theo Phụ lục VI của Nghị định này;

đ) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng theo Phụ lục VII của Nghị định này.

2. Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực căn cứ hồ sơ lưu trữ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam theo số đăng ký cũ và ghi chú rõ “cấp lại” cho các trường hợp bị mất hoặc rách nát, hư hỏng.

3. Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong thời gian chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp các Giấy chứng nhận tại khoản 1 Điều này, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải thông báo bằng văn bản cho chủ tàu.

MỤC 3. ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN VIỆT NAM

Điều 17. Nơi đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

Tàu biển Việt Nam được đăng ký thế chấp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực mà tàu biển đó đăng ký.

Điều 18. Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam gồm:

1. Tờ khai đăng ký thế chấp tàu biển theo Phụ lục VIII của Nghị định này.

2. Hợp đồng thế chấp tàu biển.

Điều 19. Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam gồm:

1. Tờ khai xóa đăng ký thế chấp tàu biển theo Phụ lục IX của Nghị định này.

2. Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam theo Phụ lục X của Nghị định này.

3. Văn bản đồng ý xóa thế chấp tàu biển của người nhận thế chấp tàu biển

Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận xóa đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải ghi vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam việc đăng ký thế chấp hoặc xóa đăng ký thế chấp ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và trong vòng 03 ngày làm việc phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận xóa đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam theo Phụ lục XI của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải thông báo bằng văn bản cho chủ tàu;

Điều 21. Đăng ký gia hạn thế chấp

Việc đăng ký gia hạn thế chấp thực hiện theo quy định tại các Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định này.

MỤC 4. ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN MANG CỜ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM

Điều 22. Đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài

1. Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam được đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài trong trường hợp sau đây:

a) Tàu biển được mua hoặc thuê mua của nước ngoài nhưng không đủ điều kiện đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định này.

b) Tàu biển khai thác trên cơ sở hợp đồng thuê tàu trần hoặc hợp đồng thuê mua tàu được ký kết giữa một bên là tổ chức, cá nhân Việt Nam và một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng phải giữ nguyên đăng ký sở hữu tại Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

2. Thủ tục đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài đối với tàu biển Việt Nam

a) Chủ tàu phải thực hiện tạm ngừng hoặc xóa đăng ký tàu biển theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định này;

b) Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực thực hiện thủ tục tạm ngừng hoặc xóa đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam và cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, trong đó có nội dung đăng ký quyền sở hữu tàu biển.

Điều 23. Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu biển do tổ chức, cá nhân Việt Nam mua của nước ngoài và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ đăng ký mang cờ quốc tịch tàu biển nước ngoài mà không đăng ký sở hữu tàu biển ở nước ngoài thì phải thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tàu biển tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

2. Hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tàu biển:

a) Văn bản đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu biển;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;

c) Bản sao Hợp đồng mua, bán tàu hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu biển.

3. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, trong đó có nội dung đăng ký quyền sở hữu tàu biển. Trường hợp không cấp, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải thông báo bằng văn bản cho chủ tàu.

Chương 3.

MUA, BÁN VÀ ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN

Điều 24. Nguyên tắc mua, bán và đóng mới tàu biển

1. Việc mua, bán và đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù. Trình tự, thủ tục đầu tư mua, bán và đóng mới tàu biển thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định này.

2. Dự án mua, bán và đóng mới tàu biển phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành và đội tàu biển quốc gia; bảo đảm các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 25. Các dự án mua, bán và đóng mới tàu biển

Các dự án mua, bán và đóng mới tàu biển được phân loại theo nguồn vốn như sau:

1. Các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên gọi tắt là các dự án sử dụng vốn nhà nước

2. Các dự án không sử dụng vốn nhà nước và các dự án sử dụng vốn nhà nước dưới 30% gọi tắt là các dự án không sử dụng vốn nhà nước

Điều 26. Hình thức mua, bán và đóng mới tàu biển

1. Đối với dự án mua, bán tàu biển sử dụng vốn nhà nước

a) Việc mua, bán tàu biển giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện bằng hình thức chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế với ít nhất có 03 (ba) người chào hàng như chủ sở hữu tàu hoặc người thuê tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu, người môi giới và nhà máy đóng tàu;

b) Việc mua, bán tàu biển giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam được thực hiện bằng hình thức đấu giá hoặc chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế.

2. Đối với dự án đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước được thực hiện bằng hình thức chào hàng cạnh tranh với ít nhất 03 nhà máy đóng tàu hoặc đại diện của nhà máy đóng tàu.

3. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước, hình thức mua, bán và đóng mới tàu biển do các tổ chức, cá nhân quyết định.

Điều 27. Trình tự thực hiện dự án mua, bán và đóng mới tàu biển

Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo trình tự sau:

1. Lựa chọn tàu hoặc người mua tàu, nhà máy đóng tàu

2. Lập, trình phê duyệt dự án mua, bán và đóng mới tàu biển

3. Quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển

Điều 28. Thẩm quyền quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển

1. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (do Thủ tướng Chính phủ thành lập) quyết định đầu tư dự án có vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng trở lên.

b) Thủ trưởng Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Tổng công ty nhà nước (do Bộ trưởng thành lập) quyết định đầu tư dự án có vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng

Trường hợp các dự án chưa có trong quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành để quyết định đầu tư.

2. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước do tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển quyết định.

Điều 29. Hồ sơ mua, bán và đóng mới tàu biển

1. Hồ sơ mua tàu biển:

a) Tờ trình về mua tàu biển;

b) Dự án mua tàu biển gồm các nội dung về sự cần thiết của việc đầu tư, loại tàu, số lượng, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, giá tàu dự kiến, nguồn vốn mua tàu, hình thức mua tàu, phương án khai thác, hiệu quả kinh tế và các nội dung cần thiết khác;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;

d) Báo cáo giám định kỹ thuật tàu biển của Đăng kiểm Việt Nam hoặc của đăng kiểm nước ngoài, giám định viên tàu biển quốc tế theo chỉ định của người mua, bán tàu biển được Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận;

đ) Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu do tổ chức đăng kiểm có thẩm quyền cấp;

e) Thỏa thuận bảo lãnh tiền vay, nếu người bán tàu biển hoặc người cho vay vốn yêu cầu

2. Hồ sơ bán tàu biển:

a) Tờ trình đề nghị bán tàu biển;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, trong đó có nội dung về tình trạng sở hữu tàu biển;

c) Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu do tổ chức đăng kiểm có thẩm quyền cấp.

3. Hồ sơ đóng mới tàu biển:

a) Tờ trình về đóng mới tàu biển;

b) Dự án đóng mới tàu biển: gồm các nội dung về sự cần thiết của đóng mới tàu biển, dự kiến nhà máy đóng tàu, thời gian đóng và thời gian giao tàu; tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, phương thức và kỳ hạn thanh toán, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, phương án khai thác, hiệu quả kinh tế và các nội dung cần thiết khác;

c) Hồ sơ thiết kế cơ bản của tàu đóng mới;

d) Nội dung chính của dự thảo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận tương đương;

đ) Thỏa thuận bảo lãnh tiền vay, nếu người đóng mới tàu biển hoặc người cho vay vốn yêu cầu.

4. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước, hồ sơ do tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển quyết định nhưng với dự án mua tàu biển phải thực hiện quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 Điều này.

Điều 30. Quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển

Căn cứ hồ sơ mua, bán và đóng mới tàu biển quy định tại Điều 29 của Nghị định này, người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 28 của Nghị định này quyết định việc mua, bán và đóng mới tàu biển.

Điều 31. Trách nhiệm và quyền hạn của người mua, bán và đóng mới tàu biển

1. Tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển chịu trách nhiệm:

a) Tính xác thực và hợp pháp của tài liệu kèm theo hồ sơ dự án mua, bán và đóng mới tàu biển đã trình các tổ chức, cá nhân quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển;

b) Tính xác thực và chất lượng kỹ thuật của tàu biển, giá mua, bán, đóng mới tàu biển và điều kiện tài chính của dự án mua, bán và đóng mới tàu biển;

c) Nội dung các điều khoản của dự thảo hợp đồng mua, bán và đóng mới tàu biển và chỉ được ký chính thức hợp đồng mua, bán và đóng mới tàu biển khi đã có quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2. Quyền hạn của tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển:

a) Được trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng mua, bán, đóng mới tàu biển và làm thủ tục giao nhận, xuất nhập khẩu tàu biển trên cơ sở quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển của cấp có thẩm quyền.

b) Trong trường hợp xét thấy cần thiết, tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển có thể thuê tư vấn xây dựng dự án hoặc ủy thác cho người khác làm thủ tục giao nhận, xuất nhập khẩu tàu biển.

Điều 32. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển

Căn cứ Quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển, hợp đồng mua, bán và đóng mới tàu biển, biên bản giao nhận tàu biển và văn bản xác nhận tình trạng kỹ thuật tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan hải quan có trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tàu biển.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009 và bãi bỏ Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển.

2. Ban hành kèm theo Nghị định này 12 phụ lục

Điều 34. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc thu, nộp sử dụng lệ phí đăng ký, thế chấp tàu biển.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC I

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

…….. Ngày … tháng ……. năm …………

            Date

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SHIP

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển)
To: (Name of the Registrar of ship)

Đề nghị đăng ký tàu biển với thông số dưới đây:
Kindly register the ship with the following particulars:

Tên tàu: ……………………………………. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………
Ship’s name                                              Call sign/IMO Number

Loại tàu: ………………………………….. Năm đóng/Nơi đóng: …………………………………..
Type of ship                                            Year/Place of buiding

Chiều rộng: ………………………………. Chiều dài lớn nhất: ……………………………………..
Beradth                                                   Length over all

Mớn nước: ………………………………. Tổng dung tích/Dung tích thực dụng: ………………..
Draught                                                  Gross tonnage/Net tonnage

Công suất máy chính: ………………….. Trọng tải toàn phần: ……………………………………
M.E. power                                              Dead weight

Tổ chức đăng kiểm: …………………….. Cảng đăng ký: ………………………………………….
Classification Agency                             Port of Registry

Nội dung đăng ký:

- Đăng ký quyền sở hữu tàu biển
Registration for ownership

c

- Đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam
Rigistration for flying Vietnam flag

c

Chủ tàu (tên, địa chỉ): ……………………………………………………………………………..
Shipowner (name, address)

………………………………………………………………………………………………………..

CHỦ TÀU
Shipowner
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

PHỤ LỤC II

MẪU TỜ KHAI TẠM NGỪNG HOẶC XÓA ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

…….. Ngày … tháng ……. năm …………

            Date

TỜ KHAI TẠM NGỪNG HOẶC XÓA BỎ ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM
APPLICATION FOR TEMPORARY SUSPENSION OF REGISTRATION OR DEREGISTRATION OF VIETNAM SHIP

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển)
To: (Name of the Registrar of ship)

Đề nghị tạm ngừng hoặc xóa đăng ký tàu biển Việt Nam với các thông số dưới đây:
Kindly temporary suspend the registration or deregister the Vietnamese ship with the following particulars:

Tên tàu: ……………………………………. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………
Ship’s name                                              Call sign/IMO Number

Chủ tàu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu tàu): …………………………………………………………..
Shipowner (name, address and ratio of ownership)

Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): …………………………………………………………..
Applicant (name, address)

Cảng đăng ký: …………………………………………………………………………………………
Port of registry

Ngày đăng ký: ………………………………… Số đăng ký: ………………………………………
Date of registration                                         Number of registration

Cơ quan đăng ký: …………………………………………………………………………………….
The Registrar ship

Lý do xin tạm ngừng hoặc xóa đăng ký: …………………………………………………………...
Reasons to suspend or deregister

…………………………………………………………………………………………………………..

CHỦ TÀU
Shipowner
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

PHỤ LỤC III

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM

CERTIFICATE OF VIETNAM SHIP REGISTRY

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC
(NAME OF THE REGIONAL SHIP REGISTRAR)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dưới đây đã được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:
Hereby certifies that the ship with the following particulars has been registered into The Vietnam National Ships Registration Book:

Tên tàu: ……………………………………. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………
Ship’s name                                              Call sign/IMO Number

Loại tàu: ………………………………….. Năm đóng: ……………………………………………..
Type of ship                                            Year of buiding

Nơi đóng: ……………………………….  Chiều dài lớn nhất: …………………………………….
Place of buiding                                     Length over all

Chiều rộng: ……………………………… Tổng dung tích: ………………………………………..
Breadth                                                   Gross tonnage

Mớn nước: ………………………………. Trọng tải toàn phần: ……………………………………
Draught                                                    Dead weight

Công suất máy chính: ………………….. Dung tích thực dụng: ………………………………….
M.E. power                                              Net tonnage

Tổ chức đăng kiểm: …………………….. Cảng đăng ký: ………………………………………….
Classification Agency                             Port of Registry

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
CONTENT OF REGISTRATION

A. ĐĂNG KÝ MANG CỜ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Rigistration for being Vietnamese flagged ship

Tàu …………………………….. mang cờ quốc tịch Việt Nam từ ngày ……………………….
The ship ………………………. is sailing under Vietnamese flag from

B. ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀU BIỂN
Registration for ownership

Tàu: ………………… thuộc sở hữu của chủ tàu (tên, địa chỉ) ……………………………………
Ship:……………….. is owned by the shipowner (name, address)

Số đăng ký: ………………      Cấp tại ………., ngày ………. tháng ………. năm ……………..
Number of registration            Issued at …..... on

PHỤ LỤC IV

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẠM NGỪNG HOẶC XÓA ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN
TẠM NGỪNG HOẶC XÓA ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM

CERTIFICATE OF TEMPORARY SUSPENSION OF REGISTRATION OR DEREGISTRATION OF VIETNAM SHIP

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC
(
NAME OF THE REGIONAL REGISTRAR OF SHIP)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dưới đây đã được tạm ngừng đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam hoặc xóa đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam
Hereby certifies that the ship with the following particulars has been granted temporary suspension of registration to fly Vietnamese flag or deregistration from the The Vietnam National Ships Registration Book

Tên tàu: ……………………………………. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………
Ship’s name                                              Call sign/IMO Number

Chủ tàu (tên, địa chỉ): ………………………………………………………………………………..
Shipowner (name, address)

Người đề nghị (tên, địa chỉ): ……………………………………………………………………….
Applicant (name, address)

Số đăng ký: …………………………………………………………………………………………
Number of registration

Cơ quan đăng ký: ………………………………… ……………………………………………….
Ship registrar

Ngày có hiệu lực tạm ngừng hay xóa: …………………………………………………………….
Date of effective

Nội dung tạm ngừng hoặc xóa đăng ký: …………………………………………………………...
Contens to suspend or deregister

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Cấp tại ……., ngày ……. tháng ….. năm ………..
Issued at …… on

Số Giấy chứng nhận: ………………..
Number of certificate

PHỤ LỤC V

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN TÀU BIỂN VIỆT NAM

CERTIFICATE OF TIME REGISTRATION OF VIETNAM SHIP

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC
(NAME OF THE REGIONAL REGISTRAR OF SHIP)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dưới đây đã được đăng ký có thời hạn mang cờ quốc tịch Việt Nam trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:
Hereby certifies that the ship with the following particulars has been periodically registered into the Vietnam National Ships Registration Book and sailing under Vietnamese flag:

Tên tàu: ……………………………………. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………
Ship’s name                                              Call sign/IMO Number

Loại tàu: ………………………………….. Năm đóng: ……………………………………………..
Type of ship                                            Year of buiding

Nơi đóng: ……………………………….  Chiều dài lớn nhất: …………………………………….
Place of buiding                                     Length over all

Chiều rộng: ……………………………… Tổng dung tích: ………………………………………..
Breadth                                                   Gross tonnage

Mớn nước: ………………………………. Trọng tải toàn phần: ……………………………………
Draught                                                    Dead weight

Công suất máy chính: ………………….. Dung tích thực dụng: ………………………………….
M.E. power                                              Net tonnage

Tổ chức đăng kiểm: …………………….. Cảng đăng ký: ………………………………………….
Classification Agency                             Port of Registry

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày    tháng     năm       đến ngày       tháng      năm
This Certificate is valid from …................……. to ……………………

Người đề nghị (tên, địa chỉ): ……………………………………………………………………….
Applicant (name, address)

Cấp tại ……., ngày ……. tháng ….. năm ………..
Issued at …… on

Số đăng ký: ………………..
Number of registration

PHỤ LỤC VI

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU BIỂN VIỆT NAM

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION OF VIETNAM SHIP

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC
(NAME OF THE REGIONAL REGISTRAR OF SHIP)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dưới đây đã được đăng ký tạm thời trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:
Hereby certifies that the ship with the following particulars has been provisional registered into the Vietnam National Ships Registration Book:

Tên tàu: ……………………………………. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………
Ship’s name                                              Call sign/IMO Number

Loại tàu: ………………………………….. Năm đóng: ……………………………………………..
Type of ship                                            Year of buiding

Nơi đóng: ……………………………….  Chiều dài lớn nhất: …………………………………….
Place of buiding                                     Length over all

Chiều rộng: ……………………………… Tổng dung tích: ………………………………………..
Breadth                                                   Gross tonnage

Mớn nước: ………………………………. Trọng tải toàn phần: ……………………………………
Draught                                                    Dead weight

Công suất máy chính: ………………….. Dung tích thực dụng: ………………………………….
M.E. power                                              Net tonnage

Tổ chức đăng kiểm: …………………….. Cảng đăng ký: ………………………………………….
Classification Agency                             Port of Registry

Nội dung đăng ký:

- Đăng ký quyền sở hữu tàu biển
Registration for ownership

c

- Đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam
Rigistration for flying Vietnam flag

c

Người đề nghị (tên, địa chỉ): ……………………………………………………………………….
Applicant (name, address)

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày    tháng     năm       đến ngày       tháng        năm
Valid from ................ to ..........................

Cấp tại ……., ngày ……. tháng ….. năm ………..
Issued at …… on

Số đăng ký: ………………..
Number of registration

PHỤ LỤC VII

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN ĐANG ĐÓNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN ĐANG ĐÓNG
CERTIFICATE OF REGISTRY OF SHIP UNDER CONSTRUCTION

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC
(NAME OF THE REGIONAL REGISTRAR OF SHIP)

Chứng nhận tàu biển đang đóng có các thông số thiết kế dưới đây đã được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:
Hereby certifies that the ship under construction with the following designed particulars has been registered into the Vietnam National Ships Registration Book:

Tên tàu: …………………………………….…………………………………………………………
Ship’s name

Loại tàu: ………………………………….. Năm đóng: ……………………………………………..
Type of ship                                            Year of buiding

Nơi đóng: ……………………………….  Chiều dài lớn nhất: …………………………………….
Place of buiding                                     Length over all

Chiều rộng: ……………………………… Tổng dung tích: ………………………………………..
Breadth                                                   Gross tonnage

Mớn nước: ………………………………. Trọng tải toàn phần: ……………………………………
Draught                                                    Dead weight

Công suất máy chính: ………………….. Dung tích thực dụng: ………………………………….
M.E. power                                              Net tonnage

Tổ chức đăng kiểm: …………………….. Cảng đăng ký: ………………………………………….
Classification Agency                             Port of Registry

Nội dung đăng ký:

- Đăng ký quyền sở hữu tàu biển
Registration for ownership

c

- Đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam
Rigistration for flying Vietnam flag

c

Người đề nghị (tên, địa chỉ): ……………………………………………………………………….
Applicant (name, address)

Cấp tại ……., ngày ……. tháng ….. năm ………..
Issued at ……, on

Số đăng ký: ………………..
Number of registration

PHỤ LỤC VIII

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

…….. Ngày … tháng ……. năm …………

            Date

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF SHIP MORTGAGE

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)
To: (Name of the Registrar of ship)

Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số: …………. đã được ký kết ngày ………. tháng ....... năm ….. giữa ………….. với ……………………….., đề nghị ……………… đăng ký thế chấp tàu biển sau đây vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam tại ……………….. kể từ ngày …… tháng …… năm ………….

Based on the Mortgage Contract No: ………… signed between ………….. dated …………., hereby request ……………. to register the mortgage of following ship into Vietnam National Ships Registration Book at ………… from the date of …………………………………………………..

Tên tàu: (Name of ship)……………………. Hô hiệu (Callsign)…………………………………

Loại tàu: (Type of ship) ............................................................…………………………………                                

Chủ tàu (Shipowner (s)): ……………………………………………………………………………….

Năm và nơi đóng (Year and place of buiding): ………………………………………………….

Chiều dài/rộng/cao (LOA/B/H):…………………Trọng tải toàn phần (DWT): ………………

Tổng dung tích (GT): …………………….. Dung tích thực (NT): ……………………………..

Số đăng ký (Number of registration): ………… Ngày đăng ký (Date of registration): ……..

Người thế chấp (Mortgagor): …………………………………………………………………….

Người nhận thế chấp (Mortgagee): ………………………………………………………………

Thời gian đăng ký thế chấp: từ ………………… đến …………………
Mortgage registration requested from ................. to ………………….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

PHỤ LỤC IX

MẪU TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

…….. Ngày … tháng ……. năm …………

            Date

TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
APPLICATION FORM FOR SHIP MORTGAGE DEREGISTRY

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký)
To: (Name of the Registrar of ship)

Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số: …………. đã được ký kết ngày ………. tháng ....... năm ….. giữa ………….. với ……………………….., đề nghị xóa đăng ký thế chấp tàu biển sau đây vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày ……

Based on the Mortgage Contract No: ………… signed between ………and….. dated …………., hereby request  to deregister the mortgage of following ship from the Vietnam National Ship Registration Book from the date of …………………………………………………..

Tên tàu (Name of ship)……………………. Hô hiệu (Callsign)…………………………………

Loại tàu: (Type of ship) ............................................................…………………………………                                                                

Chủ tàu (Shipowner): ……………………………………………………………………………….

Số đăng ký: (Number of registration): ………… Ngày đăng ký (Date of registration): ……..

Người thế chấp
(Mortgagor): ………………………………………………………………………………………..

Người nhận thế chấp
(Mortgagee): .................................………………………………………………………………

Ngày xóa thế chấp: ……………………………………………………………………………………
Date of deregistry of mortgage

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

PHỤ LỤC X

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

CITIFICATE OF SHIP MORTGATE REGISTRY

(TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC)
(NAME OF THE REGIONAL REGISTRAR OF SHIP)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dưới đây đã được đăng ký thế chấp trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:
Hereby certifies that the ship with the following particulars has been granted the mortgage registration into the Vietnam National Ships Registration Book:

Tên tàu: (Name of ship)……………………. Hô hiệu (Callsign)…………………………………

Loại tàu (Type of ship): …………………………………………………………………………….                              

Chủ tàu (Shipowner (s)): ……………………………………………………………………………….

Năm và nơi đóng (Year and place of buiding): ………………………………………………….

Chiều dài/rộng/cao (LOA/B/H):…………………Trọng tải toàn phần (DWT): ………………

Tổng dung tích (GT): …………………….. ……

Số đăng ký (Number of registration): ………… Ngày đăng ký (Date of registration): ……..

Người thế chấp (Mortgagor): …………………………………………………………………….

Người nhận thế chấp (Mortgagee): ………………………………………………………………

Thời gian đăng ký thế chấp: từ …………. …….đến ………………………
Mortgage registration requested from ………… to …………………

Cấp tại ……., ngày ……. tháng ….. năm ………..
Issued at ……, on

Số đăng ký: ………………..
Number of registration

PHỤ LỤC XI

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN
XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN

CITIFICATE OF DEREGISTRATION OF SHIP MORTGATE

(TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN KHU VỰC)
(NAME OF THE REGIONAL REGISTRAR OF SHIP)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dưới đây đã được xóa đăng ký thế chấp trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam:
Hereby certifies that the ship with the following particulars has been granted deregistration of mortgage from the Vietnam National Ships Registration Book:

Tên tàu (Name of ship)……………………. Hô hiệu (Callsign)…………………………………

Loại tàu (Type of ship): …………………………………………………………………………….                              

Chủ tàu (Shipowner(s)): ……………………………………………………………………………….

Năm và nơi đóng (Year and place of buiding): ………………………………………………….

Chiều dài/rộng/cao (LOA/B/H):…………………Trọng tải toàn phần (DWT): ………………

Tổng dung tích (GT): ……………………..……

Số đăng ký (Number of registration): ………… Ngày đăng ký (Date of registration): ……..

Người thế chấp (Mortgagor): …………………………………………………………………….

Người nhận thế chấp (Mortgagee): ………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp số: …………………….. Cấp ngày ……………………..
Mortgage Certification Number: …………………………….. Dated ………………………….

Xóa đăng ký thế chấp từ …………. đến ………………………
Deregistered the mortgage from ………… to …………………

Cấp tại ……., ngày ……. tháng ….. năm ………..
Issued at ……, on

Số Giấy chứng nhận: ………………..
Number of certificate

PHỤ LỤC XII

MẪU GIẤY PHÉP TẠM THỜI TÀU BIỂN MANG CỜ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY PHÉP TẠM THỜI
TÀU BIỂN MANG CỜ QUỐC TỊCH VIỆT NAM
PERMIT OF PROVISIONAL SAILING UNDER VIETNAM FLAG

TÊN CƠ QUAN ĐẠI SỨ, LÃNH SỰ VIỆT NAM
(NAME OF VIETNAMESE EMBASSY OR VIETNAMESE CONSULATE)

Chứng nhận tàu biển có các thông số dưới đây đã được phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam:
Hereby certifies that the ship with the following particulars has been permitted provisional sailing under Vietnamese Flag:

Tên tàu: ……………………………………. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………
Ship’s name                                              Call sign/IMO Number

Loại tàu: ………………………………….. Năm đóng: ……………………………………………..
Type of ship                                            Year of buiding

Nơi đóng: ……………………………….  Chiều dài lớn nhất: …………………………………….
Place of buiding                                     Length over all

Chiều rộng: ……………………………… Tổng dung tích: ………………………………………..
Breadth                                                   Gross tonnage

Mớn nước: ………………………………. Trọng tải toàn phần: ……………………………………
Draught                                                    Dead weight

Công suất máy chính: ………………….. Dung tích thực dụng: ………………………………….
M.E. power                                              Net tonnage

Tổ chức đăng kiểm: …………………….. Cảng đăng ký: ………………………………………….
Classification Agency                             Port of Registry

Người đề nghị (tên, địa chỉ): ……………………………………………………………………….
Applicant (name, address)

Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày: ……………………………………………………………..
Valid until

Cấp tại ……., ngày ……. tháng ….. năm ………..
Issued at …… on

Số đăng ký: ………………..
Number of registration

THE GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 29/2009/ND-CP

Hanoi, March 26, 2009

 

DECREE

ON SEAGOING SHIP REGISTRATION, PURCHASE AND SALE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to Vietnam's Maritime Code of June 14, 2005;
Pursuant to the November 29, 2005 Enterprise law;
Pursuant to the November 29, 2005 Investment law;
Pursuant to the November 29, 2005 Bidding Law;
At the proposal of the Minister of Transport,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. This Decree does not apply to ship purchase and sale in the following cases:

a/ Ships built by Vietnamese enterprises under shipbuilding contracts signed with foreign organizations or individuals.

b/ Foreign ships coercively auctioned in Vietnam under decisions of competent state agencies.

c/ Ships used for defense and security purposes and nuclear powered ships.

3. This Decree also applies to the registration, purchase, sale and building of public-duty ships.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to Vietnamese and foreign organizations and individuals involved in ship registration, purchase and sale.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Ship purchase and sale project means a project to purchase and sale one or more than one ship, including a shipbuilding project.

3. Ship purchaser and seller means organizations and individuals purchasing and selling a ship.

4. State capital means development investment capital from the state budget, credit capital guaranteed by the State, development investment capital credit of the State and other investment capital of the State.

5. Ship purchase and sale contract means a contract on purchase and sale of one or more than one ship, including a shipbuilding contract.

6. Ship purchase loan contract means a specific contract whereby the ship purchaser and seller agree to use a credit loan possibly provided by the ship seller to the purchaser for purchasing a ship accompanied with conditions to secure the purchaser's payment liability specified in the contract.

7. Small ship means a motor ship with main engine power of under 75 kW, a non-motor ship with a gross tonnage of under 50 GT or a dead weight of under 100 tons or a design waterline of under 20 m.

Chapter II

 SHIP REGISTRATION

Section I. VIETNAM SHIP REGISTRARS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The national ship registrar, which is Vietnam Maritime Administration.

2. Regional ship registrars, which are maritime sub-departments or port authorities decided by the director of Vietnam Maritime Administration.

Article 5. Tasks of the national ship registrar

1. To guide and examine Vietnam ship registration activities at regional ship registrars.

2. To sum up, make statistics on, maintain and update a database on ship registration and ship mortgage registration; to supply relevant information to interested organizations or individuals.

3. To perform the unified management of the printing and issuance of ship registration certificates and ship mortgage registration certificates.

4. To enter into international cooperation on ship registration.

Article 6. Tasks of regional ship registrars

1. To effect ship registration and ship mortgage registration according to their assigned competence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To collect, remit and use fees for ship registration and ship mortgage registration according to law.

4. To build databases, make statistics and reports on ship registration and ship mortgage registration.

Section 2. VIETNAM SHIP REGISTRATION

Article 7. Forms of Vietnam ship registration

1. Indefinite registration means registration of ships which are eligible for being granted Vietnam ship registration certificates.

2. Time registration means registration of ships for a given period of time; time registration is applicable to foreign ships chartered by Vietnamese organizations or individuals under bareboat charter or hire-purchase contracts or to foreign ships registered for a given period of time in Vietnam.

3. Re-registration means registration of ships which were previously registered in the Vietnam National Ships Registration Book, but later the registration of which is suspended.

4. Change registration means registration of ships which have been registered in the Vietnam National Ships Registration Book, but have seen changes in their name or shipowner, structure and technical particulars, regional ship registrar or ship register.

5. Provisional registration of ships means ship registration in the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/There is no ship deregistration certificate yet but there is a commitment in the ship purchase and sale contract that the seller shall hand over the ship deregistration certificate to the purchaser within 30 days after the minutes on ship handover is signed. In this case, the certificate of provisional registration of Vietnam ship is valid only from the date the purchaser and seller sign the handover minutes;

c/ A newly built ship is tested or received for delivery to the registration place on the basis of the shipbuilding contract;

d/ It is so decided by the Minister of Transport in special cases.

e/ A certificate of provisional registration of Vietnam ship mentioned in this Clause is valid for 180 days from the date of its issuance.

In case the certificate of provisional registration of Vietnam ship expires when the ship cannot yet arrive in Vietnam for carrying out official registration procedures, the regional ship registrar that has issued the certificate may extend it only once for not more than 180 days from the date of its issuance.

After the expiration of the extended validity duration of the certificate of provisional registration of Vietnam ship, if the ship cannot yet arrive in Vietnam for carrying out official registration procedures for force majeure reasons, extension of the duration of provisional registration shall be decided by the Minister of Transport.

Article 8. Permits for provisional sailing under Vietnamese flag

In case Vietnamese organizations or individuals buy ships of foreign organizations or individuals but have not yet made provisional registration for the ships under Clause 5, Article 7 of this Decree, the diplomatic missions or consulates of Vietnam in the foreign countries where the ships are handed over shall issue permits for provisional sailing under Vietnamese flag in accordance with Appendix XII to this Decree (not printed herein) in order to deliver the ships home.

A permit for provisional sailing under" Vietnamese flag is only valid during the time of taking the ship from the place of handover to a Vietnamese port for completing registration procedures as stipulated in this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. In case of first-time registration in Vietnam, used ships must be of the following ages counting from the year of their building:

a/ Not more than 10 years, for passenger ships;

b/ Not more than 15 years, for ships of other types.

In special cases, the ship age shall be decided by the Minister of Transport but must not be 5 years higher than the maximum age prescribed for each type of ship at Points a and b of this Clause.

2. For foreign ships coercively auctioned in Vietnam under decisions of competent agencies, the ship ages specified in Clause 1 of this Article do not apply.

3. For foreign ships purchased by loan or hire-purchase method by Vietnamese organizations or individuals, after the expiration of the period of registration of flying foreign flag, they may change to registration of flying Vietnam flag provided tha: at the time of signing of the loan or hire-purchase contract, their age is compliant with Clause 1 of this Article.

Article 10. Naming of ships and registration ports

Ship names may be given by shipowners, which, however, must not identical with the names of ships already registered in the Vietnam National Ships Registration Book.

2. In case ships are named after historical figures or events, such must be approved by regional ship registrars according to regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 11. Ship registration dossiers

1. Indefinite registration of ships

A dossier for indefinite registration of a ship comprises:

a/ The ship registration declaration, made according to the form in Appendix I to this Decree (not printed herein);

b/ The ship deregistration certificate or ship pre-acceptance test and handover minutes, for a newly built ship;

c/ The ship purchase and sale or building contract or other evidence of equivalent legal validity on ship ownership transfer;

d/ The ship tonnage certificate;

e/ Photocopies of charge and fee payment receipts (accompanied with the originals for comparison);

f/ A photocopy of the ship classification certificate (accompanied with the original for comparison);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.If the shipowner is a Vietnamese individual, a copy of his/her identity card or permanent residence certificate is required.

2. Time registration of ships

A dossier for time registration of a ship comprises:

a/ The papers specified at Points a. d. f and g. Clause 1 of this Article;

b/ The registration suspension certificate;

c/ A copy of the ship hire-purchase or bareboat charter contract.

3. Re-registration of ships

A dossier for re-registration of a ship comprises the papers specified at Points a. d. f and g. Clause 1 and Point b. Clause 1 or Point b. Clause 2 of this Article.

4. Change registration

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A dossier for registration of renaming of a ship comprises a document stating the reason for the renaming, and the ship registration certificate.

b/ Change of shipowner

A dossier for registration of shipowner comprises the papers specified at Points a, c. e and g, Clause 1 of this Article.

c/ Change of structure and technical particulars

A dossier for registration of structure and technical particulars comprises:

- A document stating the reason for change of ship structure and technical particulars;

- Certificates of technical safety related to the change of ship structure and technical particulars which were issued by a ship register.

d/ Change of ship registrar

A dossier for registration of change of ship registrar comprises a document stating the reason for change of regional ship registrar, and the ship registration certificate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A dossier for registration of change of ship register comprises:

- A document clearly stating the reason for change of ship register;

- The papers specified at Points d and f. Clause 1 of this Article.

Article 12. Dossiers for provisional ship registration and dossiers for grant of permits for provisional sailing under Vietnamese flag

1. Provisional ship registration

a/ In case charges and fees are not yet paid, a dossier for provisional ship registration comprises the papers specified at Points a. b, c, d, f and g. Clause 1, Article 11 of this Decree.

b/ In case charges and fees are not yet paid and the ship deregistration certificate is not yet issued, a dossier for provisional ship registration comprises the papers specified at Points a, c, d, f and g. Clause 1, Article 11 of this Decree.

c/ In case a newly built ship is tested or received for delivery to the registration place under a ship building contract, a dossier for provisional ship registration comprises the papers specified at Points a, c, d, f and g, Clause 1, Article 11 of this Decree.

In case a newly built ship is received for delivery to the registration place, the papers specified at Point b, Clause 1, Article 11 of this Decree are additionally required.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 13. Dossiers for registration of ships under construction

A dossier for registration of a ship under construction comprises:

1. The papers specified at Points a and g. Clause1, Article 11 of this Decree.

2. The shipbuilding contract.

3. The written certification of the ship backbone placement by the shipyard.

Article 14. Dossiers for registration of small ships

A dossier for registration of a small ship comprises:

1. The papers specified at Points a, b. c, e and g, Clause 1, Article 11 of this Decree.

2. Ship technical safety inspection book.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.A dossier for ship registration suspension or deregistration comprises:

1. The ship registration suspension or deregistration declaration, made according the form in Appendix II to this Decree (not printed herein).

2. The certificate of Vietnam ship registration. If the certificate is unavailable, the reason therefor must be specified.

3. The written approval of ship registration suspension or deregistration by the ship mortgagee under Clause 2, Article 19 of Vietnam's Maritime Code.

Article 16. Grant of ship registration certificates

1. Regional ship registrars may grant the following certificates:

a/ Vietnam ship registration certificates, made according to the form in Appendix HI to this Decree (not printed herein);

b/ Registration suspension or deregistration certificates, made according to the form in Appendix IV to this Decree (not printed herein);

c/ Time registration certificates, made according to the form in Appendix V to this Decree (not printed herein);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Certificates of registration of ships under construction, made according to the forms in Appendix VII to this Decree (not printed herein).

2. Regional ship registrars shall base themselves on the archived dossiers to re-grant ship registration
certificates with the old registration numbers and note down the word "re-grant", for lost, torn or damaged certificates.

3. Regional ship registrars shall grant certificates specified in Clauses 1 and 2 of this Article within 5 working days after receiving complete and valid dossiers. In case of refusal to grant a certificate, they shall notify in writing shipowners thereof.

Section 3. REGISTRATION OF VIETNAM SHIP MORTGAGES

Article 17. Places of registration of Vietnam ship mortgages

Vietnam ship mortgages can be registered at regional ship registrars where the ships concerned are registered.

Article 18. Dossiers for registration of Vietnam ship mortgages

A dossier for registration of Vietnam ship mortgage comprises the following papers:

1. The ship mortgage registration declaration, made according to the form in Appendix VIII to this Decree (not printed herein).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 19. Dossiers for deregistration of Vietnam ship mortgage

A dossier for deregistration of Vietnam ship mortgage comprises the following papers:

1. The ship mortgage deregistration declaration, made according to the form in Appendix IX to this Decree (not printed herein).

2. The Vietnam ship mortgage registration certificate, made according to the form in Appendix X to this Decree (not printed herein).

3. The ship mortgagee's written approval of ship demortgage.

Article 20. Grant of Vietnam ship mortgage registration certificates or Vietnam ship mortgage deregistration certificates

Regional ship registrars shall record in the Vietnam National Ships Registration Book the mortgage registration or the mortgage deregistration immediately after receiving complete and valid dossiers, and shall, within 3 working days, grant Vietnam ship mortgage registration certificates or Vietnam ship mortgage deregistration certificates, made according to the form in Appendix XI to this Decree (not printed herein). In case of refusal to grant a certificate, they shall notify in writing shipowners thereof.

Article 21. Registration of mortgage extension

Registration of mortgage extension complies with Articles 17, 18, 19 and 20 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 22. Registration of ships flying foreign flag

1. Ships owned by Vietnamese organizations or individuals can be registered for flying foreign flag in the following cases:

a/ Ships purchased or hire-purchased from foreign countries but ineligible for registration in the Vietnam National Ships Registration Book under Article 16 of Vietnam's Maritime Code and this Decree.

b/ Ships operated on the basis of ship bareboat charter contracts or hire-purchase contracts signed between Vietnamese organizations or individuals and foreign organizations or individuals for which ownership registration must be retained in the Vietnam National Ship Registration Book.

2. Procedures for registration for flying foreign flag for Vietnamese ships

a/ The shipowner shall make ship registration suspension or deregistration under Clauses 1 and 2, Article 15 of this Decree;

b/ The regional ship registrar shall carry out procedures for registration suspension or deregistration of flying of Vietnamese flag, withdraw the Vietnam ship registration certificate and grant a new Vietnam ship registration certificate indicating the registration of ship ownership.

Article 23. Procedures for registration of foreign ships purchased by Vietnamese organizations and individuals and registered for flying foreign flag

1. In case Vietnamese organizations or individuals only register for flying foreign flag but do not register for ship ownership in foreign countries, they shall make ship ownership registration at regional ship registrars.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ A written request for registration of ship ownership;

b/ A copy of the ship registration certificate;

c/ A copy of the ship purchase and sale contract or lawful paper evidencing ship ownership.

3. Within 5 working days after receiving complete and valid dossiers, regional ship registrars shall grant Vietnam ship registration certificates indicating ship ownership registration. In case of refusal, they shall notify in writing shipowners thereof.

Chapter III

SHIP PURCHASE, SALE AND BUILDING

Article 24. Principles on ship purchase, sale and building

1. Ship purchase, sale and building are a specific investment activity. The order and procedures for investment in ship purchase, sale and building comply with Vietnam's Maritime Code and this Decree.

2. Ship purchase, sale and building projects must comply with the sectoral development master plans and the national ship fleet; ensure conditions on maritime safety and security and environmental pollution prevention and control in accordance with Vietnamese law and relevant treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ship purchase, sale and building projects shall be classified by source of capital as follows:

1. Projects funded with 30% or more of state capital, referred to as state-funded projects.

2. Projects funded with non-state capital or less than 30% of state capital, referred to as non-state-funded projects.

Article 26. Forms of ship purchase, sale and building

1. For state-funded ship purchase and sale projects:

a/ Ship purchase and sale between Vietnamese and foreign organizations or individuals shall be conducted in the form of competitive offers in accordance with international practices from at least 3 (three) offerers such as shipowners or ship charterers, ship managers, ship operators, brokers and shipbuilding yards;

b/ Ship purchase and sale between Vietnamese organizations and individuals shall be conducted in the form of auction or competitive offer in accordance with international practices.

2. State-funded shipbuilding projects shall be implemented with competitive offers from at least 3 shipbuilding yards or their representatives.

3. For non-state-funded ship purchase, sale and building projects, concerned organizations and individuals shall decide on the form of ship purchase, sale and building.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.For state-funded ship purchase, sale and building projects, the following process must be complied with:

1. Selecting ships or ship purchasers and shipbuilding yards.

2. Elaborating and submitting for approval ship purchase, sale and building projects.

3. Deciding on ship purchase, sale and building.

Article 28. Competence to decide on ship purchase, sale and building

1. For state-funded ship purchase, sale and building projects:

a/ Ministers, heads of ministerial-level agencies or government-attached agencies, presidents of People's Committees of provinces and centrally run cities, boards of directors of state groups and corporations (set up by the Prime Minister) may decide on investment in projects capitalized at VND 75 billion or more.

b/ Directors of general departments or departments under ministries or state corporations (decided by ministers) may decide on investment in projects capitalized at under VND 75 billion.

For projects not yet included in approved sectoral master plans, investors shall report them to relevant line ministries for investment decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 29. Ship purchase, sale and building dossiers

1. A ship purchase dossier comprises:

a/ A report on ship purchase;

b/ The ship purchase project, indicating the necessity of investment, type of ship, quantity and basic technical specifications of the ship, estimated ship price, funding source for ship purchase, form of ship purchase, method of operation, economic benefits and other necessary issues;

c/ A copy of the ship registration certificate;

d/ The report on technical survey of the ship, made by Vietnam or foreign register or international ship surveyor designated by the ship purchaser and seller and accredited by Vietnam register;

e/ The ship's copies of certificates of maritime safety and environmental pollution prevention and control which are issued by a competent register;

f/ The loan guarantee agreement, if so requested by the ship seller or loan provider.

2. A ship sale dossier comprises:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ A copy of the Vietnam ship registration certificate indicating the ship ownership status;

c/ The ship's copies of certificates of maritime safety and environmental pollution prevention and control which are issued by a competent register;

3. A ship building dossier comprises:

a/ A report on ship building;

b/ The ship purchase project, indicating the necessity of shipbuilding, projected shipbuilding yard, time of building and delivery of the ship, total investment, investment source structure; payment method and schedule, basic technical specifications of the ship, method of operation, economic benefits and other necessary issues;

c/ The basic ship design dossier;

d/ Principal provisions of the draft contract or equivalent written agreement;

e/ The loan guarantee agreement, if so requested by the ship seller or loan provider.

4. For non-state-funded ship purchase, sale and building projects, concerned organizations and individuals shall decide on their dossiers, except for ship purchase projects which must comply with Points c, d and e. Clause 1 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.On the basis of ship purchase, sale and building dossiers specified in Article 29 of this Decree, competent persons defined in Article 28 of this Decree may decide on ship purchase, sale and building.

Article 31. Responsibilities and powers of ship purchasers, sellers and builders

1. Ship purchasers, sellers and builders shall take responsibility for:

a/ The truthfulness and lawfulness of documents in the ship purchase, sale or building dossier submitted to the organization or individual competent to decide on ship purchase, sale or building;

b/ The genuineness and technical quality of the ship, ship purchase and sale or building cost and financial conditions of the ship purchase, sale and building project;

c/ The terms of the draft contract on ship purchase, sale or building. They may officially sign the contract only after obtaining approval of the organization or individual competent to decide on ship purchase, sale or building.

2. Ship purchasers, sellers and builders have the following powers:

a/ To directly negotiate and sign the contract on ship purchase, sale or building. And carry out procedures for handover and receipt and import and export of ships in line with competent authorities' ship purchase, sale and building decisions;

b/ If finding it necessary, to hire project elaboration consultants or entrust others to carry out procedures for handover and receipt and import and export of ships.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.On the basis of ship purchase, sale and building decisions and contracts, written records of handover and receipt of ships and Vietnam Register's certificates of the technical conditions of ships, customs offices shall carry out ship import and export procedures.

Chapter IV

 IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 33. Effect

1. This Decree takes effect on June 1, 2009, and replaces the Government's Decree No. 49/ 2006/ND-CPof May 18, 2006, on ship registration, purchase and sale.

2. This Decree is attached with 12 appendices (not printed herein).

Article 34. Organization of implementation

1. The Ministry of Finance shall specify the collection, remittance and use of ship registration and mortgage fees.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People's Committees shall have to implement this Decree.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 29/2009/NĐ-CP ngày 26/03/2009 về đăng ký và mua, bán tàu biển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.960

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!